Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent parkeergarages Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2018-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent parkeergarages Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2018-2
CiteertitelRegeling Parkeergarages gemeente Delft 2018-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeing vervangt de regeling parkeergarages gemeente Delft 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2018nieuwe regeling

07-03-2018

gmb-2018-83086

3637183

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent parkeergarages Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2018-2

Het college van burgemeester en wethouders van Delft;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de volgende regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen onder gelijktijdige intrekking van de regeling parkeergarages gemeente Delft 2018;

Artikel 1 Algemeen

In dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:

 

abonnement: een door de ondernemer verstrekt bewijs van toestemming tot het parkeren van een motorvoertuig in de garage volgens de op of bij dit abonnement verstrekte richtlijnen;

 

gebied B, gebied C en gebied D:

Zie bijlage 1 Plaats en tijdstip betaald parkeren van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2018;

 

kampveldabonnement: abonnement dat geldig is van maandag tot en met zondag in de Kampveldgarage voor een vaste plek;

 

week: tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen, aanvangende op elke willekeurige dag om 0.00 uur;

 

maand: een tijdvak van op de kalender aangegeven (niet rekenkundig) één-twaalfde deel van een jaar, aanvangende op de met een bepaald cijfer benoemde dag van die periode op die kalender om 0.00 uur en eindigend op de dag met hetzelfde cijfer –1 benoemde dag van de volgende periode op de (maand)kalender;

 

ondernemer: de exploitant van de parkeergarages (Parkeren Delft B.V.);

 

parkeergarage: een publiek toegankelijke gebouwde voorziening met als bestemming het parkeren van motorvoertuigen;

 

membercard: abonnement voor vaste klanten waarmee van maandag tot en met zondag geparkeerd kan worden. Met dit abonnement kan tegen reguliere tarieven geparkeerd worden. Er geldt wel een gereduceerd dagtarief van 12 euro in de Markt-, Prinsenhof- en de Zuidpoortgarage (betaling per incasso achteraf) en een gereduceerd dagtarief van 18 euro in de Phoenixgarage (betaling per incasso achteraf);

 

woonwerkabonnement: een abonnement voor een jaar dat alleen kan worden uitgegeven aan een in de binnenstad gevestigd bedrijf, dan wel aan een natuurlijk persoon die zich om reden van beroepsuitoefening in de binnenstad gevestigd heeft. Dit abonnement geldt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur in de avond op dezelfde dag;

 

bewonerspas: een pas die alleen wordt uitgegeven aan een bewoner in gebied B, gebied C of gebied D én geldig is voor één kenteken waarvoor ook een bewonersparkeervergunning voor gebied B, C of D is uitgegeven. De bewonerspas geldt in één van de parkeergarages van Parkeren Delft B.V. en geeft recht op reductie op het parkeertarief. De pas is geldig in één garage. Bewoners van gebied B mogen kiezen uit de Marktgarage, de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage. Bewoners van gebied C en D komen alleen in aanmerking voor de Prinsenhofgarage;

Artikel 2 Aanwijzing

Als parkeergarage in de zin van dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt aangewezen:

 • -

  De Phoenixgarage, gevestigd aan de Phoenixstraat 29;

 • -

  De Zuidpoortgarage, gevestigd aan Zuidwal 14;

 • -

  De Kampveldgarage, gevestigd aan het Kampveld 10;

 • -

  De Marktgarage, gevestigd aan de Willem Naghelstraat 1;

 • -

  De Prinsenhofgarage, gevestigd aan de Kampveldweg 3.

Artikel 3 Exploitatie

 • 1.

  De garages worden geëxploiteerd als onderneming;

 • 2.

  De exploitatie van de Phoenixgarage, Zuidpoortgarage, Kampveldgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage geschiedt door de ondernemer.

Artikel 4 Organisatie van het beheer

 • 1.

  De ondernemer stelt voor de exploitatie en het beheer van de garages een reglement vast. In dit reglement wordt, per in artikel 2 genoemde parkeergarage, in ieder geval nadere regels gegeven inzake de organisatie van het beheer van de parkeergarage, de realisatie van veiligheid, alsmede het onderhoud van het gebouw, het interieur en de apparatuur;

 • 2.

  De ondernemer stelt richtlijnen vast inzake het gedrag van gebruikers van de garage en de aansprakelijkheid;

 • 3.

  De ondernemer kan nadere regels stellen inzake toegang tot en gebruik van een parkeergarage;

 • 4.

  De ondernemer kan nadere regels stellen gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage;

 • 5.

  De ondernemer kan overeenkomsten met derden sluiten gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage.

Artikel 5 Weigeren of ontzeggen van toegang tot de garages

 • 1.

  De ondernemer kan een voertuig, een bestuurder, een inzittende of overige personen de toegang tot de garage weigeren of ontzeggen indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van deze toegang een bedreiging van de orde of de verkeersveiligheid in de parkeergarage kan betekenen;

 • 2.

  De ondernemer kan een voertuig of een goed dat zich in, op of aan een voertuig bevindt, de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen, indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van toegang een risico van letsel of schade tot gevolg kan hebben of anderszins een bedreiging van de veiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

Artikel 6 Tarieven

 • 1.

  Voor het parkeren van een voertuig in een openbare parkeergarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

  € 0,20

       

  Per 4 minuten in de Phoenixgarage voor alle uren, de Zuidpoortgarage, Marktgarage en Prinsenhofgarage voor het eerste en tweede uur aanvangend op het moment van inrijden

   

  € 0,50

       

  Per 12 minuten in de Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage voor het derde en volgende uur, aanvangend op het moment van inrijden

   

  € 16,00

     

  Per 24 uur in de Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage, aanvangend op het moment van inrijden

   

   

  € 30,00

   

  Per 24 uur in de Phoenixgarage, aanvangend op het moment van inrijden

  € 70,00

     

  Per week in de Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage, met een tevoren aangeschafte weekkaart

   

  € 100,00

   

  Per week in de Phoenixgarage met een tevoren aangeschafte weekkaart

   

  € 180,00

     

  Per maand, met een tevoren aangeschafte maandkaart voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en Marktgarage

   

  € 1680,00

     

  Per jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en de Marktgarage

   

  € 80,00

   

  Per maand, met een woon - werk abonnement voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en Marktgarage

 • 2.

  Voor het parkeren van een voertuig in de stallinggarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

  € 140,00

  Per maand, voor een vaste plek voor een auto in de Kampveldgarage

  € 70,00

  Per maand, voor een vaste plek voor een motor in de Kampveldgarage

 • 3.

  Voor regelmatige gebruikers van de parkeergarages van Parkeren Delft B.V. kan een membercard worden aangeschaft tegen een vast tarief per jaar dat reductie geeft in de Zuidpoortgarage, de Prinsenhofgarage, de Phoenixgarage en de Marktgarage:

   

  € 10,00

     

  Per jaar, voor reductie op het dagtarief, de gebruikskosten worden maandelijks achteraf geïncasseerd.

 • 4.

  Voor regelmatig bewonersgebruik van de parkeergarages van Parkeren Delft B.V. kan een bewonerspas worden aangeschaft tegen een vast tarief per jaar dat reductie geeft in de Zuidpoortgarage, de Prinsenhofgarage of de Marktgarage:

  € 10,00

         

  Per jaar, voor parkeren tegen gereduceerd tarief met een bewonerspas. Het gereduceerde tarief is €0,10 per uur of gedeelte van een uur tussen 17:00 uur en 10:00 uur en €0,50 per uur of gedeelte van een uur tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Dit artikel is niet verkrijgbaar voor de Phoenixgarage. Zie artikel 1 voor overige voorwaarden.

 • 5.

  Voor het parkeren van een voertuig in de Prinsenhofgarage voor bewoners met recht op een bewonersparkeervergunning gebied B, C en D kan reductie worden verkregen. Bewoners met recht op een bewonersparkeervergunning gebied B kunnen deze reductie ook verkrijgen voor parkeren in de Zuidpoortgarage of Marktgarage. Indien gebruik gemaakt wordt van de reductieregeling, geldt voor eventuele volgende aanvragen voor een straatvergunning het tarief voor de tweede en volgende bewonersparkeervergunning. Na reductie gelden de volgende tarieven:

  € 800,00

       

  Per jaar of deel van een jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement op één kenteken voor de Prinsenhofgarage, de Zuidpoortgarage of de Marktgarage voor bewoners met een vergunningrecht op dat kenteken voor gebied B.

   

  € 650,00

   

  Per jaar of deel van een jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement op één kenteken voor de Prinsenhofgarage voor bewoners met een vergunningrecht op dit kenteken voor gebied C of D.

     

 • 6.

  Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief het wettelijk vastgestelde omzetbelastingpercentage;

 • 7.

  De tarieven worden vastgesteld door het college door middel van wijziging van de Regeling Parkeergarages gemeente Delft. Het reglement van de ondernemer wordt na besluitvorming in het college aangepast op de nieuw geldende tarieven. De gewijzigde tarieven gaan in per 1 maart 2018.

Artikel 7 Openingstijden

 • 1.

  De parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend;

 • 2.

  De ondernemer is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden om redenen van algemeen belang te verminderen voor zover dit mogelijk is bij een adequate exploitatie van de garage.

Artikel 8 Bewonerspas

 • 1.

  Aan bewonersparkeervergunninghouders van gebied B, C en D kan een aanvullende bewonerspas op kenteken worden uitgegeven voor parkeren in de Prinsenhofgarage (bewonersparkeervergunning B, C of D), de Marktgarage (alleen bewonersparkeervergunninghouders B), of voor parkeren in de Zuidpoortgarage (alleen bewonersparkeervergunninghouders B);

 • 2.

  De ondernemer is bevoegd de uitgifte van het aantal abonnementen als bedoeld onder lid 1, te limiteren. De limiet mag echter niet lager liggen dan 100 bewonersabonnementen voor de Marktgarage, 300 voor de Prinsenhofgarage en 150 bewonersabonnementen voor de Zuidpoortgarage;

 • 3.

  Ingeval tot beperking van uitgifte wordt besloten, worden abonnementen uitgegeven op volgorde van aanvraag.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangehaald als “Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2018-2”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 maart 2018.

 

Delft,

Burgemeesters en wethouders van Delft

, burgemeester

, secretaris