Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening winkeltijden Delfzijl 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Delfzijl 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Delfzijl 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Verordening winkeltijden Delfzijl 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2015nieuwe regeling

28-05-2015

Gemeenteblad, 2015, 50926

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Delfzijl 2015

De Raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;

gelet op de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

 

de Verordening winkeltijden Delfzijl 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 13 uur tot 18 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

  • c.

   feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de openingstijden op werkdagen.

 • 3.

  De ontheffing, als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede, kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, zondagrust of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk makenin het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbareorde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening winkeltijden Delfzijl 2006’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de ‘Verordening winkeltijden Delfzijl 2006’ verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 4.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Verordening winkeltijden Delfzijl 2006’ maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze 'verordening winkeltijden Delfzijl 2015'.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 31 mei 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Delfzijl 2015.

Delfzijl, 28 mei 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter.

(E.A. Groot)

griffier.

(O. Rijkens)