Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere subsidieregels voor Activiteiten Internationale Samenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels voor Activiteiten Internationale Samenwerking
CiteertitelNadere subsidieregels voor Activiteiten Internationale Samenwerking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2021Onbekend

10-03-2009

Gemeenteblad, 2009-04-08

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels voor Activiteiten Internationale Samenwerking

 

 

 

Nadere subsidieregels voor Activiteiten Internationale Samenwerking

Artikel 1. Doelstelling

De nadere subsidieregels Activiteiten Internationale Samenwerking hebben tot doel activiteiten ten behoeve van projecten op het gebied van internationale samenwerking te stimuleren en te ondersteunen. Deze activiteiten moeten gericht zijn op het verbeteren van de leefsituatie van de bevolking in een ontwikkelingsland, een herkomstland, een toetredingsland of landen in Midden- en Oost-Europa, dan wel gericht te zijn op voorlichting aan en/of het vergroten van de betrokkenheid van de Deventer bevolking en de bewustwording erover.

Daarnaast hebben de regels tot doel om uitwisselingen door een bijdrage in de reiskosten te subsidiëren, om zo de uitwisselingen van (groepen) burgers en maatschappelijke organisaties uit Deventer te stimuleren en te ondersteunen. Deze uitwisselingen moeten gericht zijn op steden of regio’s waarmee wordt samengewerkt, ontwikkelingslanden, herkomstlanden, toetredingslanden of landen in Midden- en Oost-Europa en moeten gericht zijn op het leggen van blijvende contacten.

Artikel 2. De aanvrager

 • 1.

  Aanvragen dienen te worden ingediend door rechtspersonen. Een rechtspersoon is een officiële instantie zoals een welzijnsorganisatie, een vereniging of een stichting.

 • 2.

  Een aanvrager kan niet vaker dan eenmaal per jaar een subsidieaanvraag indienen voor projecten en eenmaal per jaar voor reiskosten.

 • 3.

  Rechtspersonen die structureel een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente komen alleen voor subsidie in aanmerking als de activiteit op projectbasis plaats vindt en los staat van de reguliere activiteiten.

Artikel 3. De subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit aangevraagd.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier “Activiteiten Internationale Samenwerking”,

 • 3.

  De subsidieaanvraag wordt voorzien van een projectplan en een reële en sluitende begroting met een financieel dekkingsplan.

 • 4.

  Het projectplan beschrijft de inhoud van de activiteit, voor wie het georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is en in welke mate deze bijdraagt aan de doelstelling van deze nadere regels.

 • 5.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de kosten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in direct verband staan met de activiteit.

 • 6.

  Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies of sponsorbijdragen wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

 • 7.

  Personeelskosten, vrijwilligersvergoedingen en kosten voor eten en drinken komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 8.

  Eigen bijdragen en/of andere inkomsten zijn op de begroting zichtbaar.

 • 9.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de gemeentelijke subsidie nodig is om de exploitatie sluitend te krijgen.

 • 10.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 11.

  Indien het geen project betreft in het buitenland, dient deze plaats te vinden in de gemeente Deventer.

Artikel 4. Maximale subsidiebedragen

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor projecten op het gebied van internationale samenwerking bedraagt maximaal 75% van de totale kosten, met een maximum van € 1.170,--.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor reizen bedraagt maximaal 50% van de totale reiskosten, met een maximum van € 470,-- per persoon en bij meer dan twee personen een bedrag van maximaal € 1.170,-- per groep personen.

 • 3.

  Deze nadere subsidieregeling wordt alleen toegepast voor zover de gemeenteraad de middelen daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 5. Voorwaarden voor subsidieverlening

Het college kan voor een activiteit subsidie verlenen indien deze:

 • 1.

  voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze nadere subsidieregels;

 • 2.

  voor een ieder openbaar toegankelijk is;

 • 3.

  door een Deventer organisatie, actief op het gebied van internationale samenwerking, zelf worden uitgevoerd;

 • 4.

  geen commercieel karakter en winstoogmerk heeft;

 • 5.

  plaatsvindt in een ontwikkelingsland, een herkomstland, een toetredingsland of een land in Midden- en Oost- Europa of in de gemeente Deventer.

Artikel 6: Beslissing op subsidieaanvraag

 • 1.

  Binnen zes weken na indiening wordt een besluit genomen tot subsidieverlening.

 • 2.

  Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag als voorschot aan de aanvrager worden uitbetaald.

 • 3.

  Bij de subsidieverlening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7: Verantwoording subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit een schriftelijke aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de subsidieverlening anders is bepaald.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven.

Artikel 8: Subsidievaststelling

Na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, wordt binnen tien weken een besluit tot vaststelling genomen. Deze beslissing kan het eenmaal voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 9: Intrekking of wijziging

Indien slechts ten dele of in zijn geheel niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de verplichtingen, kan het college van b&w de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregels treden in werking op 1 januari 2009.