Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016
CiteertitelSubsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016 (tweede wijziging)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpZorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Awb
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR369834/CVDR369834_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600045/CVDR600045_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-20192e wijziging (art. 2, 4 en 8)

18-06-2019

gmb-2019-174997

InProces BBV: 2019-00
31-12-201601-08-201616-07-2019Wijziging artikel 3, lid a

13-12-2016

gmb-2016-188717

MO/1753316
01-08-201631-12-2016Nieuwe regeling

12-07-2016

gmb-2016-105062

MO/1666245

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op:

- de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

- het WMO beleidsplan Dordrecht 2015-2018;

- artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

- de Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht d.d. 16 juni 2015;

- de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016 d.d. 12 april 2016;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een professionele aanbieder van algemene voorzieningen maatschappelijke opvang, en/of Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) waarvan het aanbod is gericht op de doelgroep;

 • b.

  doelgroep: personen die wonen of verblijven in de regio Drechtsteden/ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en die:

  • kampen met ernstige en/of meervoudige problemen waarvoor zij dringend hulp behoeven, terwijl zij, door welke oorzaak dan ook, geen hulp vragen of zich voortijdig van deze hulp afkeren; en/of

  • kampen met ernstige en/of meervoudige problemen waarvoor, door welke oorzaak dan ook, het reguliere hulpaanbod onvoldoende resultaat biedt; en/of

  • als slachtoffer, pleger of getuige betrokken zijn bij huiselijk geweld of kindermishandeling;

 • c.

  ketenpartners: andere professionele aanbieders van maatschappelijke opvang in de regio Drechtsteden/Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;

 • d.

  maatschappelijke opvang: de opvang en ondersteuning van dak-, thuislozen, en/of slachtoffers van huiselijk geweld (vrouwenopvang), voor algemene voorzieningen in de zin van artikel 1.1.1., lid 1 van de Wmo;

 • e.

  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: activiteiten gericht op de toeleiding van de doelgroep naar passende zorg en/of ondersteuning, voor algemene voorzieningen in de zin van artikel 1.1.1., lid 1 van de Wmo;

 • f.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Doelstelling

Het college kan op grond van deze subsidieregeling subsidie verstrekken voor activiteiten die voorzien in maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ten behoeve van de doelgroep en die een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals is vastgesteld in het WMO beleidsplan Dordrecht 2015-2018.

 

Artikel 3 Subsidievormen

Het college verstrekt subsidie:

 • a.

  eenmalig, in de vorm van maximaal € 100.000,- per activiteit;

 • b.

  in de vorm van een jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming in de structurele kosten voor de activiteiten als omschreven in artikel 1.

HOOFDSTUK 2. WIJZE VAN VERDELING VAN EEN SUBSIDIEPLAFOND

Artikel 4 Wijze van verdeling

 • 1.

  Indien het college een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht heeft vastgesteld, worden subsidieaanvragen binnen het daarvoor geldende subsidieplafond behandeld op volgorde van ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

 • 2.

  Indien een subsidieplafond als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 5 Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit(en) draagt/dragen bij aan de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep; en

  • b.

   de activiteit(en) draagt/dragen bij aan de in de subsidierichtlijnenbrief genoemde ontwikkelingen en trends, zoals jaarlijks gepubliceerd op de gemeentelijke website.

   • 2.

    Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 worden daarnaast beoordeeld op de bijdrage die de activiteit(en) levert/leveren aan de bevordering van de samenwerking met de ketenpartners en de afstemming die met de ketenpartners voorafgaand aan indiening van de aanvraag heeft plaatsgevonden over de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6 Aanvraag van de subsidie

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3 bevat naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval een gemotiveerde onderbouwing van de wijze waarop de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voldoen aan de in artikel 6 genoemde criteria.

HOOFDSTUK 4. SUBSIDIEVERPLICHTINGEN

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht dient de subsidieontvanger in ieder geval:

 • a.

  te voldoen aan alle registratieverplichtingen krachtens de Wmo 2015;

 • b.

  indien gevraagd, mee te werken aan de realisatie van een kostprijs per activiteit/ product;

 • c.

  een beleid te voeren conform de Wet medezeggenschap cliënten zorg instellingen;

 • d.

  desgevraagd medewerking te verlenen aan de totstandkoming van beleidsonderzoek;

 • e.

  te voldoen aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

 • f.

  de gesubsidieerde activiteit uit te voeren conform de ingediende aanvraag en de daarbij gevoegde onderbouwing.

HOOFDSTUK 5. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de activiteiten als onvoldoende worden beoordeeld op basis van de in artikel 5 genoemde criteria;

 • b.

  voor de gevraagde subsidie ook subsidie wordt/werd verstrekt op grond van een andere rijks- of provinciale of gemeentelijke subsidieregeling;

 • c.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • d.

  als het aanbod, naar verwachting van het college de vraag overstijgt;

 • e.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

HOOFDSTUK 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Overgangs- en slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijk Zorg Dordrecht 2016"

 • 2.

  De Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijk Opvang 2015 worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de loco-secretaris de burgemeester

H. Kranendonk A.A.M. Brok