Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht
CiteertitelSubsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Dordrecht/600158/CVDR600158_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-20191e wijziging (art. 2 en 3)

18-06-2019

gmb-2019-174978

InProces BBV: 2019-00
12-05-201816-07-2019nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-99574

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

 

Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht

 

 

AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

Begripsbepalingen

 • a.

  Dagkamp: een activiteit voor jongeren van 5 t/m 15 jaar met een minimale duur van 5 dagen.

 • b.

  Formeel netwerk: voorzieningen zoals de jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, kinderopvang, peuteropvang, Sociaal Wijkteam Dordrecht.

 • c.

  Groot onderhoud: onderhoud waarvan de kosten meer dan € 2.500,- bedragen.

 • d.

  Informeel netwerk: verenigingen (sport, cultuur, ontspanning) of vrijwilligers.

 • e.

  Investeringskosten: de kosten van investeringen voor aanschaf, dan wel vervanging van werkmaterialen, speeltoestellen en meergelegenheden, alsmede de kosten van groot onderhoud aan gebouwen.

 • f.

  Jeugdigen: jongeren tot de leeftijd van 23 jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Dordrecht.

 • g.

  Jeugdvakantiewerk: activiteiten tijdens de zomervakantie, gericht op recreatie en ontmoeting voor jongeren van 5 t/m 15 jaar met een minimale duur van 2x 5 dagen.

 • h.

  Kwetsbare jeugdigen: jongeren tot de leeftijd van 23 jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Dordrecht en (soms) zorg en/of ondersteuning nodig hebben om gezond en veilig op te groeien.

 • i.

  Meergelegenheden: voor waterscouting noodzakelijke voorzieningen om boten te kunnen afmeren.

 • j.

  Reserve jeugdfonds: het fonds dat bij raadsbesluit van 8 april 1986 is opgericht met als doel het daaruit kunnen verstrekken van investeringssubsidies en in bijzondere situaties ook eenmalige subsidies aan instellingen die activiteiten ontplooien voor de jeugd in Dordrecht.

 • k.

  Speeltoestellen: speeltoestellen bij speeltuinen.

 • l.

  Weekkamp: een activiteit voor kinderen van 7 t/m 16 jaar met een minimale duur van 5 dagen.

 • m.

  Werkmateriaal: voor de uitoefening van scoutingactiviteiten noodzakelijke materialen (zoals tenten en boten).

 

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND, WIJZE VERDELING VAN HET BESCHIKBARE BEDRAG EN WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE SUBSIDIEAANVRAGEN

Artikel 2  

Wijze van verdeling van een subsidieplafond

 • 1.

  Indien eens ubsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat is vastgesteld voor subsidies die worden verstrekt op grond van de afdelingen 2 en 3 en 5 van deze regeling en voor investeringssubsidies en activiteitensubsidies die worden verstrekt op grond van afdeling 4, dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 2.

  Indien een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat is vastgesteld voor exploitatiesubsidies die op grond van afdeling 4 van deze regeling worden verstrekt, dreigt te worden overschreden of wordt overschreden, dan wordt ‑ in afwijking van het bepaalde van artikel 6 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht ‑ het bedrag van het subsidieplafond, minus de som van de basisbedragen, verdeeld onder de aanvragers naar rato van het aantal jeugdleden van de aanvrager.

 

Artikel 3  

Wijze van behandeling

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

 • 2.

  Indien een subsidieplafond dat is vastgesteld voor subsidies die worden verstrekt op grond van de afdelingen 2 en 3 en 5 van deze regeling en voor investeringssubsidies en activiteitensubsidies die worden verstrekt op grond van afdeling 4, dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4  

Aanvraag van de subsidie

Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling bevat naast de in artikel 7 Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval een gemotiveerde onderbouwing van de wijze waarop het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voldoet aan de in artikelen 9, 13, 16, lid 2, 21 en/of 26 genoemde vereisten/criteria.

 

Artikel 5  

Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt een subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd, indien:

  • a.

   voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds op grond van deze regeling of een andere gemeentelijke regeling subsidie is of kan worden verstrekt;

  • b.

   niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag die op grond van afdeling 4 wordt ingediend, kan daarnaast worden geweigerd, indien de kosten van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal bezoekers, openingstijden en het aantal leden.

 

AFDELING 2: PREVENTIEF JEUGDBELEID

Artikel 6  

Doelstelling

 • 1.

  Op grond van deze afdeling kan het college subsidie verstrekken voor activiteiten in de gemeente Dordrecht, die zijn gericht op het creëren van kansen voor en het ondersteunen van jeugdigen op het gebied van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, met als doel om jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien.

 • 2.

  Onder de activiteiten als bedoeld in het eerste lid, worden niet verstaan activiteiten op het gebied van sportverenigingen of amateurkunst.

 

Artikel 7  

Aanvrager

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door:

 • a.

  een natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, woonachtig in de gemeente Dordrecht;

 • b.

  een organisatie met rechtspersoonlijkheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 8  

Vorm en hoogte van de subsidie

Het college verstrekt op grond van deze afdeling een eenmalige subsidie van maximaal € 10.000,--.

 

Artikel 9  

Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie in het kader van deze afdeling worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit levert een bijdrage aan het in artikel 6 opgenomen doel;

  • b.

   bij realisatie van de activiteit wordt samengewerkt met lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke actoren bij de activiteit;

  • c.

   bij realisatie van de activiteit wordt zoveel mogelijk de actieve inzet van de samenleving (door middel van vrijwillige inzet) nagestreefd;

  • d.

   de activiteit heeft een incidenteel karakter.

 • 2.

  Het percentage van het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt in relatie tot de totale uitvoeringskosten van de activiteit maximaal 40.

 

 

AFDELING 3: SPEELTUINEN EN SCOUTING

Artikel 10  

Doelstelling

Op grond van deze afdeling kan het college, mede met behulp van bijdragen uit het reserve jeugdfonds, subsidie verstrekken aan verenigingen, die speeltuinwerk en scouting verzorgen voor jeugdigen in de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 11  

Aanvrager

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door een vereniging, zonder winstoogmerk, die is gevestigd in de gemeente Dordrecht en die over jeugdleden beschikt.

 

Artikel 12  

Subsidievormen en vereisten

 • 1.

  Het college verstrekt op grond van deze afdeling een:

  • a.

   exploitatiesubsidie;

  • b.

   investeringssubsidie; en/of

  • c.

   eenmalige activiteitensubsidie.

 • 2.

  Subsidie voor speeltuinen op grond van deze afdeling wordt uitsluitend verstrekt, indien de aanvrager:

  • a.

   voldoet aan de kwaliteitsregels speeltuinen; en

  • b.

   minimaal 10 uur per week open is.

 

Artikel 13  

Exploitatiesubsidie

 • 1.

  De hoogte van de exploitatiesubsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   voor speeltuinen: een basisbedrag per speeltuin van maximaal € 8.000,- en een bedrag van maximaal € 20,- per gezinsabonnement, gebaseerd op de actuele ledensituatie, zoals blijkt uit de aanvraag;

  • b.

   voor landscouting: een basisbedrag per vereniging van maximaal € 2.500,- en een bedrag van maximaal € 75,- per jeugdlid, gebaseerd op de actuele ledensituatie, zoals blijkt uit de aanvraag;

  • c.

   voor waterscouting: een basisbedrag per vereniging van maximaal € 3.500,- en een bedrag van maximaal € 125,- per jeugdlid, gebaseerd op de actuele ledensituatie, zoals blijkt uit de aanvraag.

 • 2.

  De exploitatiesubsidie, berekend op grond van het eerste lid:

  • a.

   bedraagt per lid niet meer dan de contributie per lid;

  • b.

   kan in het geheel niet meer bedragen dan het exploitatietekort van de aanvrager. Bij de berekening van het exploitatietekort worden eventuele afschrijvingen op investeringen niet meegenomen.

 • 3.

  De gemeente stort jaarlijks een bedrag van € 5.000,-- in een vervangingsfonds, waarvan € 2.500,-- in mindering wordt gebracht op de exploitatiesubsidie.

 

Artikel 14  

Het reserve jeugdfonds

 • 1.

  Uit het reserve jeugdfonds kunnen, binnen het voor investeringssubsidies vastgestelde subsidieplafond, subsidies worden verstrekt voor eenmalige kosten die verband houden met investeringen, als bedoeld in artikel 15.

 • 2.

  Een deel van het fonds is bestemd voor de vervanging van speeltoestellen, welke in het kader van de renovatie van speeltuinen in 2006 zijn geplaatst.

 

Artikel 15  

Investeringssubsidie

De hoogte van de investeringssubsidies uit de reserve jeugdfonds bedraagt maximaal:

 • a.

  50% van de kosten van eerste aanschaf van groot werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden met een maximum van € 15.000,-;

 • b.

  50% van de kosten van reparatie of vervanging van werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden met een maximum van € 15.000,-. Werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden kunnen worden vervangen, indien de afschrijvingstermijn van de investering is verlopen en als blijkt dat vervanging noodzakelijk is.

 • c.

  30% van de kosten van groot onderhoud aan gebouwen met een maximum van € 15.000,-;

 • d.

  30% van de kosten van aanpassing aan gebouwen in het kader van wet- en regelgeving, met een maximum van € 15.000,-;

 • e.

  100% van de kosten van de vervanging van speeltoestellen bij speeltuinen die bij de renovatie van speeltuinen rond 2006 zijn geplaatst. Hiervoor wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het vervangingsfonds, voor zover de per speeltuin gelabelde middelen van dit fonds dit toelaten. Tevens wordt de continuïteit van de speeltuin betrokken bij de beoordeling.

 

Artikel 16  

Eenmalige activiteitensubsidie

 • a.

  Het college kan een subsidie verstrekken voor een eenmalige activiteit van een aanvrager, gericht op het in artikel 10 van deze regeling genoemde doel.

 • b.

  Een activiteitensubsidie bedraagt maximaal € 2.500,-.

 

Artikel 17  

Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie in het kader van deze afdeling worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria en vereisten:

  • a.

   de activiteiten leveren een bijdrage aan het in artikel 10 opgenomen doel;

  • b.

   bij realisatie van de activiteiten wordt samengewerkt met lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke actoren bij de activiteiten;

  • c.

   bij realisatie van de activiteiten wordt zoveel mogelijk de actieve inzet van de samenleving (door middel van vrijwillige inzet) nagestreefd.

 • 2.

  Voor subsidie, als bedoeld in artikel 12, lid 1 onder c, geldt daarnaast dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, een incidenteel karakter heeft.

 

Artikel 18  

Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht worden aanvragen voor:

 • a.

  exploitatiesubsidies en/of activiteitensubsidies als bedoeld in artikel 12, lid 1 onder a en c, uiterlijk 1 oktober van het jaar ingediend;

 • b.

  subsidies voor een investering, als bedoeld in artikel 12, lid 1 onder b, die plaatsvindt in het eerste half jaar van het kalenderjaar, uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar ingediend;

 • c.

  subsidies voor een investering, als bedoeld in artikel 12, lid 1 onder b, die plaatsvindt in het tweede half jaar van het kalenderjaar, uiterlijk 1 april van het kalenderjaar.

 

 

AFDELING 4: JEUGDVAKANTIEWERK

Artikel 19  

Doelstelling

Op grond van deze afdeling kan het college subsidie verstrekken voor jeugdvakantiewerk, het organiseren van een weekkamp en/of dagkamp in de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 20  

Aanvrager

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door een stichting, zonder winstoogmerk, die ten minste vijf jaar gevestigd is in de gemeente Dordrecht en die zich ten doel stelt om activiteiten te verrichten ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 21  

Vorm en hoogte van de subsidie

Het college verstrekt op grond van deze afdeling jaarlijks een eenmalige projectsubsidie van:

 • a.

  voor jeugdvakantiewerk: maximaal € 3.500,-;

 • b.

  voor een weekkamp: maximaal € 1.500,-;

 • c.

  voor een dagkamp: maximaal € 1.500,-.

 

Artikel 22  

Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie in het kader van deze afdeling worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   het project levert een bijdrage aan het in artikel 19 opgenomen doel;

  • b.

   bij realisatie van het project wordt zoveel mogelijk de actieve inzet van de samenleving (door middel van vrijwillige inzet) nagestreefd.

 • 2.

  het percentage van het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt in relatie tot de totale uitvoeringskosten van het project maximaal 40.

 

 

AFDELING 5: HARDHEIDSCLAUSULE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 23  

Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van artikel 1, 2, 3, 6, 10, 14, 29 en 24, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 24  

Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht".

 • 2.

  De Subsidieregeling Jeugd 2016, door het college vastgesteld op 12 juli 2016, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 mei 2018 blijven de bepalingen van de Subsidieregeling Jeugd 2016, door het college vastgesteld op 12 juli 2016, van toepassing.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de gemeentesecretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester