Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van leges 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201901-06-2019bijlage 1

15-01-2019

gmb-2019-17823

579446
28-12-201829-01-2019nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-281653

579446

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 23-10-2018 met BBV nummer 579339;

 

mede gezien de Nota van Wijziging met BBV nummer 591433 d.d. 27 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen.

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grond-exploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven.

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8  

Vervallen.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarie-ventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1 onderdeel 1.1.2, 1.1.5 en 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 onderdeel 1.4.1.3 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 8 onderdeel 1.8.2.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 12 (kansspelen).

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017 en de ‘Verordening op de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2018 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2019’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 13-12-2018.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

griffier

dr. J.W.M.M.J. Hessels

burgemeester

Bijlage 1: Tarieventabel 2019

 

 

 

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

toelichting

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Nasporing registers per kwartier of gedeelte daarvan:

€22,95

 

1.1.2

Afschrift en uittreksel burgerlijke stand (tarieven legesbesluit akten burgerlijke stand):

€13,40

wettelijk vastgesteld bedrag

1.1.3

Inl. registers bs in andere gemeenten in Nederland:

€15,25

 

1.1.4

Inl. registers bs in gemeente buiten Nederland:

€15,25

 

1.1.5

Verklaring huwelijksbevoegdheid (tarieven legesbesluit akten burgerlijke stand):

€23,60

wettelijk vastgesteld bedrag

1.1.6

Trouwboekje - partnerschapboekje:

 

 

1.1.6.1

Trouwboekje of partnerschapboekje in kunststof:

€32,10

 

1.1.6.2

Trouwboekje of partnerschapboekje in leder:

€43,60

 

1.1.6.3

Een duplicaat van het boekje, bedoeld onder 1.1.6.1:

€32,10

 

1.1.6.4

Een duplicaat van het boekje, bedoeld onder 1.1.6.2:

€43,60

 

1.1.7

Huwelijksvoltrekking - registreren van partnerschappen voltrekking:

Gemeentehuis

Thuis

huwelijk

Kasteel Eyckholt/

Rooster

hoeve

1.1.7.1

Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

€290

€275

€425

1.1.7.2

Vervallen

 

 

 

1.1.7.3

Zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur:

€450

€425

€575

1.1.7.4

Op dinsdag om 09.00 uur en 09.15 uur is geen recht verschuldigd in het gemeentehuis.

€0

€275

€425

1.1.7.5

Indien een verzoek tot huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap geen doorgang zal vinden, is 50% van de betaalde legeskosten verschuldigd.

 

 

1.1.8

Trouwambtenaar voor één dag

 

 

1.1.8.1

Benoeming en beëdiging op verzoek tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand voor huwelijksvoltrekking/registreren van partnerschappen voor één dag. Hierin zijn niet inbegrepen de kosten van de aanvraag van een VOG.

€212,00

 

1.1.9

Attestatie de Vita (voor buitenlandse autoriteiten, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand).

€13,40

wettelijk vastgesteld bedrag

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

Nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort 18 jaar en ouder

€71,35

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.2

Nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort jonger dan 18 jaar

€53,95

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.3

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€53,95

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.4

Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder:

€56,80

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.5

Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) jonger dan 18 jaar:

€29,95

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.6

Het verstrekken van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart (NIK).

€29,95

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.1.7

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6 genoemd document worden die tarieven verhoogd met:

€48,60

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.2

Reisdocumenten - niet ingezetenen: het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.2.1

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort 18 jaar en ouder

€107,60

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.2.2

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort jonger dan 18 jaar

€90,15

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.2.3

Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder:

€96,10

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.2.4

Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) jonger dan 18 jaar

€69,20

wettelijk vastgesteld bedrag

1.2.3

Reisdocumenten op locatie:

 

 

1.2.3.1

Indien er sprake is van bezoek op locatie worden extra kosten voor de aanvraag in rekening gebracht voor de documenten als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6.

€10,95

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Rijbewijzen: het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.3.1.1

Het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€39,75

wettelijk vastgesteld bedrag

1.3.1.4.1

Het digitaal verstrekken van een gezondheidsverklaring:

€37,80

wettelijk vastgesteld bedrag

1.3.1.4.2

Administratiekosten voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring

€7,75

 

1.3.1.5

Spoedtoeslag voor het aanvragen van een rijbewijs:

€34,10

wettelijk vastgesteld bedrag

1.3.2

Plastic hoesje rijbewijs

 

 

1.3.2.1

Voor het verstrekken van een plastic hoesje (creditkaart formaat) rijbewijs:

€1,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

1.4.1

Inlichtingen basisregistratie personen

 

 

1.4.1.1

Verstrekken van gegevens van een ingezetene, per verstrekking

€15,25

 

1.4.1.2

verstrekken gegevens archief indien persoonsgegevens dienen te worden doorlopen, per kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat van de nasporing:

€22,95

 

1.4.1.3

verstrekken van inlichtingen op papier aan afnemers etc.

€2,25

wettelijk vastgesteld bedrag

1.4.2

Geautomatiseerde registers

 

 

1.4.2.1

Schriftelijke inlichtingen uit basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg, per uitdraai:

€553,30

 

1.4.2.2

Verstrekken variabele uitvoer uit basisregistratie personen o.a. leeftijdsopbouwstatistieken, tellingen naar geslacht etc.

€46,45

 

1.4.3

Bewijzen van opneming

 

 

1.4.3.1

Afgeven van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen voor een persoon:

€7,50

 

1.4.3.2

Afgeven van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen voor een gezin:

€7,50

 

1.4.3.3

Voor het doen afgeven van een gewaarmerkte persoonslijst

€7,50

 

1.4.3.4

Internationaal uittreksel

€7,50

 

1.4.4

Legalisatie

 

 

1.4.4.1

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland:

€7,50

 

1.4.4.2

Voor het afgeven van een verklaring etc.

€7,50

 

1.4.5

Bewijzen van Nederlanderschap

 

 

1.4.5.1

Een verklaring inzake Nederlanderschap;

€7,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

 

1.7.1

Kadaster, het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

1.7.1.1

Een uittreksel of een afdruk, kopie uit de kadastrale kaart, formaat A4 of A3 per object:

€7,15

 

1.7.1.2

Hypothecaire inzage per geraadpleegd object:

€7,15

 

1.7.1.3

Een uittreksel uit de kadastrale leggers per object:

€7,15

 

1.7.1.4

Een inlichting in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb):

€7,15

 

1.7.2

Tarief inzake het raadplegen van kadastrale stukken, ongeacht of daarbij door een ambtenaar bijstand wordt verleend voor:

 

 

1.7.2.1

Een eenvoudige inzage beperkt tot 5 minuten.:

€7,15

 

1.7.2.2

Een inzage langer dan 5 minuten doch minder dan 30 minuten:

€14,20

 

1.7.2.3

Een ieder daarop volgend halfuur:

€16,20

 

1.7.3

Digitaal bestand van de Grootschalige Basiskaart Nederland, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, tot het verkrijgen van een digitaal bestand op cd:

 

 

1.7.3.1

Stedelijk gebied (binnengebied) per ha:

€33,05

 

1.7.3.2

Landelijk gebied (buitengebied) per ha:

€9,30

 

1.7.4

Plot van de Grootschalige Basis Kaart Nederland, het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag, tot het verkrijgen van een plot:

 

 

1.7.4.1

Formaat A4 of A3:

€7,15

 

1.7.4.2

Formaat A2 of groter:

€16,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overige dienstverlening

 

 

1.8.1

Legalisatie

 

 

1.8.1.1

Voor het legaliseren van een handtekening:

€7,50

 

1.8.2

Verklaring omtrent personen en dergelijke:

 

 

1.8.2.1

Voor het afgeven van een verklaring omtrent gedrag:

€41,35

wettelijk vastgesteld bedrag

1.8.2.2

Afgeven van een bewijs van in leven zijn (binnen Nederland), afgegeven namens de burgemeester door aangewezen ambtenaar burgerzaken:

€7,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

 

1.9.1

Nasporing Voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief of het statisch documentatiemateriaal van de gemeente, ongeacht het resultaat van de nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan te besteden mankwartier of een gedeelte daarvan:

€22,55

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Leegstandswet

 

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.1.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijk verhuur leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, 1e lid van de leegstandswet

€225,95

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1.1

voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet per dag voor commerciële organisaties/particulieren:

€45,40

 

1.11.1.2

voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet per dag voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

1.11.1.3

tot het verlenen van toestemming om een in de overige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander per dag, voor commerciële organisaties/particulieren:

€45,40

 

1.11.1.4

tot het verlenen van toestemming om een in de overige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander per dag, voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

1.11.1.5

tot het of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing voor commerciële organisaties/particulieren:

€45,40

 

1.11.1.6

tot het of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen(loterijvergunning) voor commerciële organisaties/particulieren:

€23,00

 

1.12.1.2

voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen(loterijvergunning) voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt- Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

1.12.1.3

voor een vergunning tot het hebben van één kansspelautomaat voor onbepaalde tijd:

€56,50

wettelijk vastgesteld bedrag

1.12.1.4

voor een vergunning tot het hebben van iedere volgende kansspelautomaat voor onbepaalde tijd:

€34,00

wettelijk vastgesteld bedrag

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.13.1.1

Voor het verlenen van een ontheffingen als bedoeld in artikel 7.1 van de Regeling Voertuigen, betreffende de hoogte, breedte, wieldruk, gewicht en dergelijke van een motorvoertuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen:

 

 

1.13.1.1.1

- indien de ontheffing voor één dag geldt:

€34,80

 

1.13.1.1.2

- indien de ontheffing voor één maand geldt:

€69,85

 

1.13.1.1.3

- indien de ontheffing voor één jaar geldt;

€139,75

 

1.13.2

Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

€34,75

 

1.13.3

Gereserveerde gehandicapte parkeerplaats:

€228,85

 

1.13.4

Tijdelijke verkeersmaatregel voor commerciële organisaties/particulieren:

€22,95

 

1.13.5

Tijdelijke verkeersmaatregel voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

1.13.6

Ontheffing van verbod vervoer personen achter een motorvoertuig (art.61b RVV):

€34,75

 

1.13.7

Gehandicapten parkeerkaart:

€55,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Tarievenbesluit openbaar bestuur (Wob)

 

 

1.14.1

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebra

 

 

1.14.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:

 

 

1.14.2.1

voor minder dan 6 kopieën

€0,00

 

1.14.2.2

voor 6 tot 13 kopieën

€4,65

 

1.14.2.3

voor 14 of meer kopieën per kopie

€0,35

 

1.14.2.4

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs

 

 

1.14.3.1

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

€7,50

 

1.14.3.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting

€7,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor beschreven en gedrukte stukken, afschriften etc:

 

 

1.15.1.1

- A-4 formaat zwart-wit (de eerste 5 kopieën worden gratis verstrekt)

€0,60

 

1.15.1.2

- A-4 formaat kleur

€1,20

 

1.15.1.3

- A-3 formaat zwart-wit

€0,90

 

1.151.4

- A-3 formaat kleur

€1,95

 

1.15.1.5

kaarten, tekeningen en dergelijke niet onder 1.14.1.1 t/m 1.14.1.4 genoemd, ongeacht de oppervlakte:

€7,50

 

1.15.1.6

digitale scans van tekeningen e.d. welke in PDF formaat worden doorgestuurd aan derden

€7,50

 

1.15.2

Gewaarmerkte afschriften: het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€7,50

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingskosten exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingskosten exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631 uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd

voor de bepaling van de bouwkosten wordt gebruik gemaakt van de bouwkostenindicator (BKI) zoals die geldt op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een geactualiseerde bouwkostenindicator vast, die bekend wordt gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en principeverzoek

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

€113,35

 

2.2.2

tot beoordeling van een ruimtelijk initiatief (principeverzoek), ongeacht de (positieve of negatieve) uitkomst van dit verzoek.

€155,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten (ook maximum en minimum bedrag opnemen).

 

 

2.3.1.1

Als de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunningsplichtige bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

Als de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen, per € 500:

€18,85

met een minimum van € 50

2.3.1.1.2

Als de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen:

€1.885,00

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 50.000 overstijgt:

€17,95

 

2.3.1.1.3

Als de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

€9.060,05

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 250.000 overstijgt:

€17,05

 

2.3.1.1.4

Als de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

€17.593,75

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 500.000 overstijgt:

€16,30

 

2.3.1.1.5

Als de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen

€33.894,65

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 1.000.000 overstijgt:

€15,70

 

2.3.1.1.6

Als de bouwkosten € 2.500.000 tot € 5.000.000 bedragen

€80.957,75

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 2.500.000 overstijgt:

€15,05

 

2.3.1.1.7

Als de bouwkosten € 5.000.000 tot € 10.000.000 bedragen

€156.330,25

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 5.000.000 overstijgt:

€14,60

 

2.3.1.1.8

Als de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen

€302.476,25

 

 

vermeerderd met, voor elke € 500 waarmee het bedrag aan bouwkosten de € 10.000.000 overstijgt:

€14,35

met een maximum van € 350.000.

2.3.1.1.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een illegaal opgericht bouwwerk, zijn naast de reguliere legeskosten extra legeskosten verschuldigd. Deze extra legeskosten bedragen twee keer de reguliere legeskosten tot een maximum van € 1.500. Deze bepaling geldt ook voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een illegale afwijking van een reeds verleende omgevingsvergunning danwel bouwvergunning.

 

 

2.3.1.2

Adviezen Omgevingscommissie

 

 

2.3.1.2.1

Regulier welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2 en 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien blijkt dat tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag welstandstoezicht noodzakelijk is bij een bouwsom:

 

 

 

 • a.

  tot en met € 25.000

€113,15

 

 

 • b.

  € 25.000 tot en met € 100.000

€129,80

 

 

 • c.

  € 100.000 tot en met € 250.000

€156,35

 

 

 • d.

  meer dan € 250.000

€191,90

 

2.3.1.2.2

Extra welstandstoezicht

Indien een bouwplan uit oogpunt van de welstand een tweede maal moet worden beoordeeld door de Omgevingscommissie zijn geen extra kosten verschuldigd. Bij een derde en volgende behandeling van het bouwplan door de Omgevingscommissie zijn de leges gelijk aan de eerste beoordeling.

 

 

2.3.1.2.3

Welstandstoezicht toelichting

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag de aanvrager een toelichting wenst te geven.

€58,10

 

2.3.1.2.4

Commissie voor tweede adviezen

Voor een bouwplan dat door de Commissie voor tweede adviezen wordt beoordeeld, ongeacht de uitkomst hiervan, is een bedrag verschuldigd van:

€379,05

 

2.3.1.2.5

Ingeval bij een plan of aanvraag een beoordeling nodig is van de Omgevingscommissie ten aanzien van de toepassing van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) bedraagt het tarief

€520,70

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€106,25

 

2.3.2.2

Het maken van een uitweg (inrit) op de openbare gemeentegrond:

€70,00

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast(binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

€244,90

 

2.3.3.2

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€489,80

 

2.3.3.3

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit) gevolgd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan waar het projectbesluit wordt ingepast:

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

€4.409,20

 

2.3.3.4

-indien artikel 2,12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€489,80

 

2.3.3.5

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast(afwijking van exploitatieplan):

€489,80

 

2.3.3.6

-indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€489,80

 

2.3.3.7

-indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€489,80

 

2.3.3.8

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€489,80

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

€489,80

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€489,80

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit) gevolgd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan waar het projectbesluit wordt ingepast: Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

€4.408,80

 

2.3.4.4

-indien artikel 2,12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€489,80

 

2.3.4.5

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast(afwijking van exploitatieplan):

€489,80

 

2.3.4.6

-indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€489,80

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€489,80

 

2.3.4.8

-indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€489,80

 

2.3.5

Omgevingsvergunning, toestemming gebruik

 

 

2.3.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de toestemming brandveilig gebruik, bedraagt voor:

 

 

2.3.5.1.1

Scholen: kinderopvang of kinderdagverblijf met leerlingen jonger dan 12 jaar:

 

 

 

 • a.

  10-50 personen

€747,10

 

 

 • b.

  50-250 personen

€933,90

 

 

 • c.

  250-500 personen

€1.494,30

 

 

 • d.

  >= 500 personen

€2.241,80

 

2.3.5.1.2

Verpleeginrichtingen met nachtverblijf aan meer dan 10 personen:

 

 

 

 • a.

  verpleegtehuizen

€4.670,05

 

 

 • b.

  ziekenhuizen

€9.352,70

 

2.3.5.1.3

Hotels:

 

 

 

 • a.

  10-50 personen

€2.801,50

 

 

 • b.

  50-100 personen

€4.343,25

 

 

 • c.

  >= 100 personen

€9.352,70

 

 

 

 

 

2.3.5.1.4

Overige vormen van het verlenen van nachtverblijf:

 

 

 

 • a.

  10-50 personen

€1.867,90

 

 

 • b.

  >= 50 personen

€2.801,85

 

 

 

 

 

2.3.5.1.5

Dagverblijf met meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten:

 

 

 

 • a.

  10-50 personen

€747,10

 

 

 • b.

  50-250 personen

€933,90

 

 

 • c.

  250-500 personen

€1.867,90

 

 

 • d.

  >= 500 personen

€2.241,80

 

2.3.5.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of het veranderen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning voor de toestemming gebruik volgens het gebruiksbesluit bedraagt:

€139,75

 

2.3.5.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning een percentage van het betreffende legestarief vermeld onder 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.6 dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale met als minimum:

€322,50

 

2.3.5.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning bedraagt een percentage van het betreffende legestarief, vermeld onder 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.2, met als minimum:

€241,10

 

2.3.5.2.1

Het percentage wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale oppervlakte

 

 

2.3.5.3.

Kosten advisering door de brandweer bij het verlenen van een omgevingsvergunning, toestemming bouwen:

 

 

2.3.5.3.1

 • a.

  Kleine, niet complexe bouwplannen (b.v. loodsen tot 1000 m²):

€391,75

 

2.3.5.3.2

 • b.

  Middelgrote bouwplannen (b.v. loodsen met kantoren):

€1.175,75

 

2.3.5.3.3

 • c.

  Grote, complexe bouwplannen (bouwwerken met speciale voorzieningen):

€3.920,00

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€291,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h. van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de betreffende gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€291,00

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorps- gezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€470,00

 

2.3.8

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bomen etc. waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordeningc.q gemeentelijke bomennota een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€45,40

 

2.3.9

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.9.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, als bedoeld in artikel2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€75,55

 

2.3.9.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar onroerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€75,55

 

2.3.10

 

 

 

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet Natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bedraagt het tarief indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

 

 

Wettelijk bepaalde tarieven

 

 

 

 • a.

  Landbouw en overige

€2.541.65

 • b.

  Industrie

€12.625,45

 • c.

  Infrastructuur

€18.930,45

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.12

Beoordeling externe rapporten

 

 

2.3.12.1

indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een (bodem, akoestisch, hydrologisch, asbest, verkeer, externe veiligheid en luchtkwaliteit) is beoordeeld, worden de tarieven als bedoeld in 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 per afzonderlijk rapport verhoogd met:

€166,35

 

2.3.12.2

indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een archeologisch onderzoeksrapport is beoordeeld, worden de tarieven als bedoeld in 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 per afzonderlijk rapport verhoogd met:

€573,60

 

2.3.13

Advies

 

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies kan of moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Daaronder vallen onder meer adviezen als bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede het (door het bevoegd gezag laten) opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) of een m.e.r.-beoordelingsnotitie. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid Wabo:

 

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€489,80

 

2.3.14.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.2

Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een ruimtelijk initiatief (principeverzoek) als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van het ruimtelijk initiatief (principeverzoek)geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Bij intrekking of buiten behandeling stelling van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 kan in de volgende gevallen aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van (een deel van) de leges:

 

 

2.5.1.1

-indien de aanvraag in overleg met de gemeente door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt omgezet naar vooroverleg, 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.2

-indien de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld (niet ontvankelijk wordt verklaard), 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.3

-indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken binnen de termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.4

-indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Als de gemeente op verzoek van de vergunninghouder een verleende, doch onbenutte omgevingsvergunning schriftelijk intrekt binnen een termijn van 1 jaar na verlening van deze vergunning, bestaat aanspraak op teruggaaf van 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Voor de leges met betrekking tot feitelijk gemaakte (advies)kosten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.13 en 2.3.14 wordt géén teruggaaf verleend.

 

 

2.5.4

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

2.5.4.1

Indien een omgevingsvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

2.5.5

Restitutie bij intrekking aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

2.5.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 • a.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 • b.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

2.5.6

Leges worden niet geheven voor:

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten

 

 

2.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is bedraagt:

€75,55

 

2.6.2

Het in het vorige onderdeel bepaalde vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

€5.573,85

 

 

 

2.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

€3.624,70

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Persoonsgebonden gedoogbeschikking onrechtmatige bewoning

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoning van een recreatiewoning, overeenkomstig de ‘beleidsregels inzake onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen’.

 

€489,80

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet:

€364,20

 

3.1.2

Voor het wijzigen van een drank- en horecavergunning niet zijnde E1:

€189,80

 

3.1.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor commerciële organisaties/ particulieren:

€22,45

 

3.1.3.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€18,40

 

3.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4, van de Drank- en Horecawet

€18,40

 

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een vergunning ingevolge artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning openbare inrichting):

€189,80

 

3.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging betreffende een vergunning ingevolge artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning openbare inrichting):

€94,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van evenementen en markten op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.2.1.1

-voor commerciële organisaties/particulieren:

€45,40

 

3.2.1.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.2.2

Beschikking van een vergunning of ontheffing:

 

 

3.2.2.1

-voor commerciële organisaties/particulieren:

€45,40

 

3.2.2.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting op grond

van de Algemene plaatselijke verordening voor onbepaalde tijd.

€967,15

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingsvoorziening short-stay-arbeidsmigranten

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning voor de huisvesting van shortstay-arbeidsmigranten op grond van artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening:

€189,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

3.5.1.1

-een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente.

€46,45

 

3.5.1.2

-het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1 dag of gedeelte daarvan:

 

 

3.5.1.2.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€22,95

 

3.5.1.2.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.3

-het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1 week:

 

 

3.5.1.3.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€46,45

 

3.5.1.3.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.4

-het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1 maand:

 

 

3.5.1.4.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€69,85

 

3.5.1.4.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.5

-het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1 kalenderjaar:

 

 

3.5.1.5.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€93,05

 

3.5.1.5.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.6

-op grond van het vent- en standplaatsenbeleid, het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente voor onbepaalde tijd:

 

 

3.5.1.6.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€93,05

 

3.5.1.6.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.7

-een vergunning tot het houden van collecten/kledinginzameling:

 

 

3.5.1.7.1

-voor commerciële organisaties / particulieren;

€22,95

 

3.5.1.7.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.8

-het afgeven van een vergunning tot het maken van fotografische opnamen (straatfotografie):

 

 

3.5.1.8.1

-geldig voor 1 dag of gedeelte daarvan:

€22,95

 

3.5.1.8.2

-geldig voor 1 week:

€46,45

 

3.5.1.8.3

-geldig voor 1 maand:

€69,85

 

3.5.1.8.4

-geldig voor 1 kalenderjaar.

€93,05

 

3.5.1.9

-het verlenen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2.29 van de algemene plaatselijke verordening sluitingsuur van cafés, restaurants e.d. (ontheffing sluitingsuur).

€34,00

 

3.5.1.10

-het waarmaken van een register, vermelde personen aan wie nachtverblijf is verschaft door een logementshouder (nachtregisters).

€46,45

 

3.5.1.11

-Bodemgebruik, voor het afgeven van vergunningen of ontheffing tot het hebben in, boven of op openbare gemeentegrond van:

 

 

3.5.1.11.1

-buitenleidingen;

€46,45

 

3.5.1.11.2

-koekoeken met een oppervlakte van 1/4 m² of minder;

€46,45

 

3.5.1.11.3

-koekoeken met een oppervlakte van meer dan 1/4 m² tot en met 1/2 m²;

€46,45

 

3.5.1.11.4

-koekoeken met een oppervlakte van meer dan 1/2 m²;

€46,45

 

3.5.1.11.5

-spoorstaven;

€46,45

 

3.5.1.11.6

-een lichtbak, lichtreclame, verlicht reclamebord, letterlichtreclame, verlicht reclamekastje of vitrine;

€93,05

 

3.5.1.11.7

-de hier voren onder 3.5.1.10.6 bedoelde voorwerpen voor zover de tijdsduur, waarvoor de vergunning geldt, 1 maand of minder is;

€46,45

 

3.5.1.12

-Voor het verstrekken van een register van gebruikte en ongeregelde goederen.

€20,65

 

3.5.1.13

-Stroomverbruik, voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening:

 

 

3.5.1.13.1

-losse standplaatsen per dagdeel:

€2,15

 

3.5.1.13.2

-bij evenementen, niet zijnde losse standplaatsen, worden extra aansluitkosten (exclusief het verbruik van de energiekosten) in rekening gebracht ten bedrage van.

€60,40

 

3.5.1.14

-Standplaatsvergunning ingevolge art. 5.18 van de APV voor 1 dag of gedeelte daarvan:

 

 

3.5.1.14.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€22,95

 

3.5.1.14.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.15

-Standplaatsvergunning ingevolge art. 5.18 van de APV voor 1 week:

 

 

3.5.1.15.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€46,45

 

3.5.1.15.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.16

-Standplaatsvergunning ingevolge art. 5.18 van de APV voor 1 maand:

 

 

3.5.1.16.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€69,85

 

3.5.1.16.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.17

-Standplaatsvergunning ingevolge art. 5.18 van de APV voor 1 kalenderjaar:

 

 

3.5.1.17.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€93,05

 

3.5.1.17.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.18

-Standplaatsvergunning ingevolge art. 5.18 van de APV voor onbepaalde tijd:

 

 

3.5.1.18.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€93,05

 

3.5.1.18.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40

 

3.5.1.19

-Het verlenen van een vergunning/ontheffing ingevolge de APV (o.a. ontheffing geluidhinder, parkeren grote voertuigen, stookontheffing etc.):

 

 

3.5.1.19.1

-voor commerciële organisaties/particulieren;

€46,45

 

3.5.1.19.2

-voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€18,40