Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016
CiteertitelUitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreeding wijkt af van artikel 17 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201601-01-2016nieuwe regeling

13-06-2016

Gemeenteblad nr. 178230, 19-12-2016

D-1604031

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregelingbeloning gemeente Edam-Volendam 2016

Het college van de gemeente Edam-Volendam,

overwegende dat de lokale bezoldigingsregelingen van de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang in verband met de fusie van beide gemeenten per 31 december 2015 zijn ingetrokken;

overwegende dat met ingang van 1 januari 2016 een nieuw hoofdstuk 3 CAR (Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) is ingevoerd;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

gelet op het sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015;

gehoord de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 11 mei 2016;

B E S L U I T:

vast te stellen de Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam. 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAR: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de sector Gemeenten;

 • b.

  Ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

 • c.

  Directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • d.

  Leidinggevende: de afdelingsmanager, en bij diens afwezigheid de directie;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam;

 • f.

  Salaris: maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur, c.q. aanstellingsomvang;

 • g.

  Functie: het geheel van werkzaamheden, dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1 CAR;

 • h.

  Periodieke verhoging: het verschil tussen twee opeenvolgende bedragen in een salarisschaal;

 • i.

  Maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • j.

  Sociaal statuut: het sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015.

Artikel 2 Inpassing nieuwe medewerker

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die in een functie is geplaatst zonder dat hij al voldoet aan alle daarvoor geldende eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en bekwaamheid, kan overeen-komstig de eerst lagere salarisschaal dan de functieschaal worden vastgesteld.

 • 2.

  De ambtenaar als bedoeld in het eerste lid en die gedurende tenminste 12 maanden aange-steld is geweest, kan per de eerste van de maand volgende op het einde van de daarover overeengekomen periode worden bevorderd naar de bij de functie behorende functieschaal.

Artikel 3 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  De periodiekdatum van de ambtenaar die op 1 januari 2016 in dienst is van de gemeente wordt bepaald op 1 januari.

 • 2.

  De periodiekdatum van de ambtenaar die na 1 januari 2016 in dienst treedt van de gemeente wordt vastgesteld op de eerste dag van de kalendermaand waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris wordt:

 • 1.

  Voor de ambtenaar het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het naasthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt, dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal indien het salaris in de oude schaal reeds overeen-kwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2.

  Voor zover nodig zal de vooruitgang in salaris ten gevolge van de indeling in de schaal met een hoger maximumsalaris nimmer minder bedragen dan het geval zou zijn bij een perio-dieke verhoging in de schaal waarin de ambtenaar was ingedeeld.

Artikel 5 Overgangsregeling m.b.t. uitzicht op uitloopschaal

De ambtenaar van de voormalige gemeente Edam-Volendam, die binnen zijn functie op 31-12-2015 nog uitzicht had op plaatsing in een uitloopschaal als bedoeld in artikel 9 van de bezoldigingsverorde-ning van die voormalige gemeente, behoudt op basis van zijn plaatsingsbesluit bij de gemeente dit uitzicht ingevolge artikel 3.3, eerste lid onder b van Bijlage 1 behorende bij het sociaal statuut.

Artikel 6 Overgangsregeling m.b.t. uitzicht op garantietoelage

De ambtenaar van de voormalige gemeente Zeevang die werkzaam was bij die gemeente op 31-12-2015 verkrijgt op basis van zijn plaatsingsbesluit bij de gemeente en met toepassing van het addendum behorende bij het sociaal statuut een uitzicht op een garantietoelage, indien hij voldoet aan de bij het addendum daarvoor opgenomen voorwaarden.

Artikel 7 Functioneringstoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan met toepassing van het bepaalde in artikel 3:8 CAR een functione-ringstoelage worden toegekend tot ten hoogste 10% van het salaris.

 • 2.

  De toekenning van de functioneringstoelage is gekoppeld aan de uitslag van een daarop afgestemde beoordeling, met als uitkomst uitstekend.

 • 3.

  Als de grond waarop de functioneringstoelage is toegekend niet meer aanwezig is, wordt de toelage ingetrokken.

Artikel 8 Arbeidsmarkttoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan door het college een arbeidsmarkttoelage worden toegekend met toepassing van artikel 3:9 CAR. Om voor een arbeidsmarkttoelage in aanmerking te kunnen komen dient:

  • -

   op basis van een door P&O opgesteld advies en na beoordeling door de directie te blijken, dat geschikte kandidaten voor de betreffende functie aantoonbaar schaars op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, of:

  • -

   dat de organisatie de zittende ambtenaar wenst te behouden op een functie die aantoonbaar moeilijk vervulbaar is gebleken.

 • 2.

  In het geval de toekenning een zittende ambtenaar betreft dient aan het voorstel een positieve beoordeling verbonden te zijn.

 • 3.

  De toelage wordt na toekenning maandelijks uitbetaald en voor een periode van maximaal 3 jaar. Tijdig, voor het verstrijken van de toegekende termijn wordt beoordeeld of de toelage nadien wordt voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Artikel 9 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

 • 1.

  Indien een ambtenaar of een groep ambtenaren uitstekend hebben gefunctioneerd en/of (een) bijzondere prestatie(s) heeft geleverd kan door het college eenmalig een geldbedrag (gratificatie) worden toegekend op basis van een daartoe uitgebrachte en gemotiveerde beoordeling door de leidinggevende.

 • 2.

  Het reguliere functioneren van de betreffende ambtena(a)r(en) moet tenminste voldoende zijn.

 • 3.

  Om voor de eenmalige beloning als bedoeld in het eerste lid in aanmerking te kunnen komen dient geen sprake te zijn van een gelijktijdig voorstel voor plaatsing in de functieschaal, toekenning van een functionerings- of arbeidsmarkttoelage of toekenning van een extra periodieke verhoging.

 • 4.

  Toekenning vindt plaats direct na afloop van de prestatie en na afstemming met de directie.

 • 5.

  Afhankelijk van de duur en omvang van de geleverde prestatie kan het voorstel voor de incidentele beloning op grond van dit artikel:

  • -

   maximaal € 1.000,- netto voor de ambtenaar bedragen, en

  • -

   maximaal € 250,- netto voor de individuele ambtenaar in het geval van een groepsbeloning.

Artikel 10 Piketvergoeding

 • 1.

  De ambtenaar van de gemeente, die deelneemt aan een (regionale) crisispiketregeling ont-vangt de compensatie voor de aanwijzing tot deelname aan die regeling op basis van de op 31 december 2015 daarover in die regeling gemaakte afspraken, voor zover deze compen-satie ook nog ná 31 december 2015 ongewijzigd blijft.

 • 2.

  Indien de onder 1. bedoelde compensatie wijzigt zal de toekenning daarvan per datum wijziging opnieuw voor de ambtenaar worden vastgesteld.

Artikel 11 Inconveniëntentoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar van de afdeling Openbare Werken en werkzaam binnen de sectie Operationele Taken en Ondersteuning, respectievelijk Wijkbeheer, en die is aangesteld in een functie met een waardering van maximaal functieschaal 5, wordt een vaste toelage toegekend in verband met het verrichten van werkzaamheden met een bijzonder vuil, zwaar of gevaarlijk karakter.

 • 2.

  De toelage bedraagt € 90,86 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. In geval van een parttime aanstelling wordt de toelage naar rato berekend.

 • 3.

  De toelage wordt aangepast aan een algemene loonontwikkeling binnen de sector Gemeenten.

 • 4.

  Bij de ambtenaar die na toekenning van de toelage als bedoeld in dit artikel en die op enig moment wordt aangesteld in een functie bij de gemeente waaraan een hogere waardering dan salarisschaal 5 is verbonden, wordt bij het bepalen van de inschaling in die nieuwe functie rekening gehouden met het inbouwen van de toelage in het salaris.

Artikel 12 Onkostenvergoedingen

 • 1.

  Kledinggeldvergoeding

  Aan de ambtenaar verbonden aan de afdeling Openbare Werken, en werkzaam in de functie van Coördinator C, Medewerker Beheer Techniek en Onderhoud A tot en met F, wordt een netto kledingvergoeding verstrekt van € 11,34 per maand. Deze vergoeding wordt toegekend als compensatie voor extra gemaakte kosten voor o.a. reiniging, bewassing en vervanging van (onder)kleding die bij de uitvoering van de werkzaamheden in de buitendienst wordt gedragen.

 • 2.

  Rijwielvergoeding

  • a.

   Aan de daarvoor door het college aangewezen ambtenaar die niet de beschikking heeft over een dienstfiets wordt met betrekking tot een behoorlijke vervulling van de functie een rijwielvergoeding van € 58,99 netto op jaarbasis toegekend als tegemoetkoming in de kosten van het regelmatig gebruik van een eigen rijwiel in een kalenderjaar voor werkzaamheden verbonden aan de uitoefening van de functie.

  • b.

   De vergoeding bedoeld onder a. wordt voor de functie van havenmeester Volendam nog verhoogd met een netto-bedrag van € 58,99.

 • 3.

  Vergoeding reis- en verblijfkosten i.g.v. dienstreis

  Een ambtenaar heeft recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen die hij heeft gemaakt in het belang van de dienst.

  • a.

   Bij gebruik van het openbaar vervoer is de vergoeding op basis van het tarief 2e klasse.

  • b.

   In geval bij een reis met het openbaar vervoer noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt moet worden van een taxi kunnen deze kosten eveneens voor vergoeding in aanmerking worden gebracht.

  • c.

   Bij gebruik van eigen vervoer is de vergoeding € 0,28 netto per afgelegde kilometer, naast een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten voor parkeren, tol of pont.

  • d.

   Wanneer de ambtenaar met instemming van de leidinggevende of de daarvoor geman-dateerde functionaris een dienstreis maakt met het eigen vervoermiddel, dient de houder van het voertuig ervoor zorg te dragen, dat het voertuig voldoet aan de als normaal te stellen eisen van veiligheid en technische betrouwbaarheid, naast een deugdelijke verzekering van het voertuig.

  • e.

   De in verband met de dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten van maaltijd en/of logies worden vergoed onder overlegging van bewijsstukken en na vooraf gegeven toe-stemming daarvoor door de leidinggevende of de daarvoor gemandateerde functionaris.

 • 4.

  Vergoeding woon-werkverkeer

  Aan de ambtenaar wordt op basis van de Regeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Edam-Volendam 2016 een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van het woon-werk-verkeer.

 • 5.

  Maaltijdvergoeding i.g.v. overwerk of extra te werken uren

  • a.

   Als een ambtenaar vanuit zijn specifieke taak en krachtens dienstopdracht of aanwijzing van de leidinggevende een avondvergadering (w.o. commissie) of avondopenstelling moet bijwonen en redelijkerwijs niet in de gelegenheid is zijn maaltijd op de hiervoor bestemde tijd en op de voor hem gebruikelijke plaats te nuttigen, kan hij in aanmerking komen voor de hieronder geregelde voorziening.

  • b.

   De ambtenaar bedoeld onder a. ontvangt, indien vaststaat dat hij een maaltijd noodzakelijkerwijs heeft genuttigd en betaald, een vergoeding, gelijk aan de werkelijke kosten tot ten hoogste de dinercomponent zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Reisregeling Binnenland, zoals vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken.

  • c.

   Dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover een andere regeling in vergoeding van de in dit besluit bedoelde kosten voorziet.

 • 6.

  Telefoonkostenvergoeding

  Als afbouw van de vóór 1-1-2016 daarover gemaakte afspraken ontvangt de ambtenaar, die op 31 december 2015 op basis van toen geldende afspraken en ten behoeve van de uitoefe-ning van zijn functie een telefoonkostenvergoeding genoot, nog deze vergoeding zolang de basis daarvoor binnen het functioneren in zijn functie in redelijkheid blijft bestaan.

 • 7.

  Werkgeversbijdrage in deelname fitnessregeling

  De ambtenaar die deelneemt aan de fitnessregeling gemeente Edam-Volendam ontvangt een maandelijkse netto-vergoeding in de kosten van deelname, berekend op basis van 30% van de kosten van het afgenomen abonnement.

 • 8.

  Onkostenvergoeding

  Aan de daarvoor door het college aangewezen ambtenaar kan een maandelijkse netto onkostenvergoeding worden toegekend indien de aard van de functie, de werkzaamheden danwel andere bijzondere omstandigheden verbonden aan de dienstbetrekking daarvoor een grond biedt. Toekenning geschiedt door het college waarbij tevens de duur en andere aan de toekenning verbonden voorwaarden worden vastgesteld.

Artikel 13 Overgangsrecht ambtsjubileumgratificatie (overgangsrecht art. 3:19 CAR)

De ambtenaar van de voormalige gemeente Edam-Volendam, in dienst van deze voormalige gemeente op 31-12-2015 en nadien geplaatst en aangesteld bij de gemeente, heeft nog recht op een ambtsjubileumgratificatie bij het bereiken van 12 ½ jaar overheidsdienst, en zoals deze gratificatie op 31-12-2015 door de voormalige gemeente Edam-Volendam werd berekend. De toekenning van de in dit artikel bedoelde gratificatie vindt plaats voor zover het betreffende jubileum vóór 1 januari 2021 wordt bereikt.

Artikel 14 Overgangsrecht toelagen

 • 1.

  Lokale financiële arbeidsvoorwaarden die op 31 december 2015 op de ambtenaar binnen de bezoldigingsverordeningen van de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang werden toegepast en waarvoor in deze uitvoeringsregeling geen voorziening is getroffen, komen te vervallen voor de ambtenaar die vanaf 1 januari 2016 in dienst komt van de gemeente Edam-Volendam en die niet kan worden aangemerkt als belanghebbende binnen de hiervoor bedoelde bezoldigingsverordeningen.

 • 2.

  Voor de ambtenaar die op 31 december 2015 in dienst was van de voormalige gemeente Edam-Volendam of Zeevang en nadien per 1 januari 2016 is aangesteld bij de nieuwe gemeente Edam-Volendam en voor wie een financiële arbeidsvoorwaarde, niet zijnde (on)kostenvergoeding, opgenomen in de hiervoor bedoelde bezoldigingsverordeningen per 31 december 2015 van toepassing was, wordt met ingang van 1 januari 2016 een toelage overgangsrecht (TOR) toegekend. Deze toelage wordt toegekend voor een in de voor-noemde bezoldigingsverordening opgenomen financiële arbeidsvoorwaarde die per 1 januari 2016 is vervallen of in hoogte is gewijzigd en waarvoor in deze regeling of het voor de fusie tussen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang getroffen sociaal statuut geen voorziening is getroffen.

 • 3.

  Met betrekking tot de toelage overgangsrecht voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaar wordt:

  • -

   een refertejaar aangewezen v.w.b. de berekening van de toelage;

  • -

   aangegeven hoe hoog het bedrag was van de financiële arbeidsvoorwaarde per 31 december van het refertejaar;

  • -

   het bedrag bepaald, dat volgens de daarvoor gegeven aanwijzing van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) de toelage overgangsrecht zou zijn.

 • 4.

  Het bedrag van de toelage overgangsrecht stijgt niet mee met de algemene loonontwikkeling binnen de cao gemeenten.

 • 5.

  Op het overgangsrecht zijn geen anticumulatiebepalingen van toepassing.

 • 6.

  De toelage overgangsrecht wordt van een jaarbedrag afgeleid en voor zover mogelijk maan-delijks uitbetaald.

 • 7.

  De berekende toelage overgangsrecht moet minimaal € 120,- op jaarbasis bedragen. In het geval de berekende toelage in dit verband lager is dan € 120,- wordt de toelage afgekocht met een éénmalig bedrag ter waarde van 5 jaar.

 • 8.

  Als de aanstellingsomvang tussen de ambtenaar en de gemeente in de loop van een kalen-derjaar eindigt dan wordt de toelage overgangsrecht naar rato uitgekeerd.

 • 9.

  Als de aanstellingsomvang van de ambtenaar in omvang wordt verkleind, dan daalt de toelage overgangsrecht naar rato.

 • 10.

  Een vergroting van de aanstellingsomvang na 31-12-2015 heeft geen effect op de toelage overgangsrecht.

Artikel 15

In gevallen waarin hoofdstuk 3 CAR-UWO, met de daarover gegeven toelichting van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden en deze regeling niet voorzien, worden afspraken gemaakt in lijn met deze regeling. De leidinggevende kan hiervoor een voorstel doen bij de directie.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam de dato 13 juni 2016,

de secretaris, drs. M.A.J.R. Hermans.

de burgemeester, W.J.F.M. van Beek.

Toelichting bij de Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016

Nieuw hoofdstuk 3 CAR inzake salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Met ingang van 1 januari 2016 is (het nieuwe) hoofdstuk 3 CAR in de rechtspositieregeling van de gemeente Edam-Volendam van kracht geworden. Dit hoofdstuk bevat dwingende, uniforme bepalingen over salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen. Van de in hoofdstuk 3 opgenomen dwingende afspraken kan niet afgeweken worden. Met de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR zijn bij gemeenten van oudsher vastgestelde bezoldigingsverordeningen, met daarin eigen lokale afspraken over salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen, per 1 januari 2016 komen te vervallen.

 

‘Kan- en bandbreedtebepalingen

Hoofdstuk 3 CAR kent nog wel zgn. ‘kan’ en ‘bandbreedtebepalingen’. Daarnaast geeft het nieuwe hoofdstuk nog de ruimte om aanvullende afspraken te maken om te komen tot een zorgvuldige uitvoering van de in hoofdstuk 3 CAR opgenomen arbeidsvoorwaarden en het binnen het Landelijk Ov erleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afgesproken overgangsrecht rond de invoering van het bedoelde hoofdstuk.

Een voorbeeld van een zgn. ‘kan’-bepaling is artikel 3:14 CAR (inconveniëntentoelage). Een voorbeeld van een zgn. ‘bandbreedte’-bepaling is artikel 3:8 CAR met betrekking tot de functioneringstoelage, die ten hoogste 10% van het salaris bedraagt.

 

Overgangsrecht n.a.v. invoering hoofdstuk 3 CAR

De overlegpartijen verenigd in het LOGA hebben met betrekking tot de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR overgangsrecht afgesproken voor o.a. toelagen die tot 1 januari 2016 onderdeel vormden van de lokale arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij gemeenten. Dit overgangsrecht resulteert in voorkomend geval dan in een zgn. toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (afgekort: TOR).

 

Invloed sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015

In het sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015 zijn op een aantal onder-delen en met betrekking tot specifieke arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen afspraken gemaakt. Voor wat betreft de relatie met hoofdstuk 3 CAR hebben deze afspraken o.a. betrekking op:

 • -

  Vuilwerktoeslag (inconveniëntentoelage);

 • -

  Bhv/ehbo-vergoeding;

 • -

  Ambtsjubileum (12 ½ jaar);

 • -

  Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;

 • -

  Uitzicht op toekenning uitloopschaal;

 • -

  Uitzicht op toekenning garantietoelage naar analogie uitloopschaal.

Voor zover die afspraken binnen de ‘kan’-bepalingen van hoofdstuk 3 CAR kunnen worden verwerkt zal daaraan vanaf 1 januari 2016 een uitwerking moeten worden gegeven. Een uitzondering daarop vormt de Bhv/ehbo-vergoeding. Deze vergoeding is vanaf 1-1-2016 dwingend geregeld in artikel 3:17 CAR. Voor zover de belanghebbende medewerker op 31-12-2015 een hogere vergoeding in dit verband genoot wordt het gedeelte van die vergoeding die uitstijgt boven het normbedrag per 1-1-2016 meegenomen in de uitwerking van het overgangsrecht invoering hoofdstuk 3 CAR.

 

(Onkosten)vergoedingen

Daarnaast laat het nieuwe hoofdstuk 3 CAR en het afgesproken overgangsrecht nog ruimte voor de gemeente om v.w.b. kosten die de gemeenteambtenaar in relatie tot zijn functie en functioneren maakt afspraken te maken in de vergoedingensfeer. Hierover zijn in de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang eerder afspraken gemaakt, die ofwel in de toenmalige lokale bezoldigings-verordening danwel in een afzonderlijke regeling of besluit zijn neergelegd. In verband met de vorming van de nieuwe gemeente per 1 januari 2016 zal aan deze afspraken per 1 januari 2016 invulling gegeven moeten worden als de grond voor enige toekenning vanaf die datum blijft bestaan.

 

Om derhalve een rechtspositionele basis te kunnen bieden voor de toekenning van de hier bedoelde vergoedingen, maar ook voor de verdere uitwerking van de beschikbare ‘kan- en bandbreedte-bepalingen’, het afgesproken overgangsrecht invoering hoofdstuk 3 en de verdere uitwerking van het sociaal statuut vanaf 1 januari 2016, is deze Uitvoeringsregeling opgesteld.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 2

In artikel 3:3 CAR is bepaald, dat als een ambtenaar in een functie wordt geplaatst zonder dat hij al voldoet aan alle daarvoor geldende eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en bekwaamheid, zijn salaris overeenkomstig de eerst lagere salarisschaal dan de functieschaal kan worden vastgesteld. Deze lagere salarisschaal kan dan worden geduid als aanloopschaal.

Als beoordelingstermijn is tenminste 12 kalendermaanden (een jaar) aangehouden. De toevoeging ‘tenminste’ geeft de ruimte om een langere beoordelingstermijn aan te houden als dat wenselijk wordt bevonden. Als de ambtenaar kan voldoen aan de eisen van opleiding,ervaring en bekwaamheid kan tot bevordering naar de functie-schaal worden overgegaan.

 

Artikel 3

In artikel 3:4 CAR zijn afspraken opgenomen over de periodieke salarisverhoging. Dit artikel biedt de ruimte aan de gemeente om aanvullende afspraken te maken over het moment van die verhoging. Met artikel 3 van de Uitvoeringsregeling wordt daaraan een invulling gegeven.

 

Artikel 4

Artikel 3:6 CAR bepaalt, dat de ambtenaar die door promotie naar een hogere salarisschaal overgaat vanaf de dag dat de promotie ingaat recht heeft op een hoger salaris. Het artikel geeft geen nadere duiding van de (berekenings)wijze waarop dan het hogere salaris wordt bepaald. In artikel 4 is deze berekeningswijze opgenomen. Deze komt overeen met de berekeningswijze zoals die in de bezoldigingsverorde-ningen van de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot 1 januari 2016 werd toegepast en afgeleid was van een eertijds door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daarover afgegeven aanbeveling.

 

Artikel 5

in artikel 5 wordt gerefereerd naar het uitzicht wat de ambtenaar van de voormalige gemeente Edam-Volendam nog zou kunnen hebben op een uitloopschaal. De voor-waarden voor dit uitzicht staan beschreven in artikel 3.3, eerste lid onder b van Bijlage 1 van het sociaal statuut fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015.

 

Artikel 6

In artikel 6 wordt gerefereerd naar het uitzicht wat de ambtenaar van de voormalige gemeente Zeevang nog zou kunnen hebben op een garantietoelage. De voorwaarden voor dit uitzicht staan beschreven in het addendum behorende bij het sociaal statuut gemeenten Edam-Volendam en Zeevang 2015, zoals overeengekomen op 14 december 2015.

 

Artikel 7

In artikel 3:8 CAR Functioneringstoelage is een uitwerking gegeven aan de mogelijk-heid voor de gemeente om aan een ambtenaar een dergelijke toelage toe te kennen. De toelage heeft een tijdelijk karakter, met de mogelijkheid van verlenging, en bedraagt ten hoogste 10% van het salaris. In artikel 7 is opgenomen, dat een derge-lijke toelage kan worden toegekend als in ieder geval de uitslag Uitstekend aan een beoordeling daarvoor is verbonden, als resultante van de HRM Gesprekscyclus.

 

Artikel 8

In artikel 3:9 CAR Arbeidsmarkttoelage is een uitwerking gegeven aan de mogelijk-heid voor de gemeente om aan een ambtenaar een dergelijke toelage toe te kennen. In artikel 8 zijn voor de uitvoering van artikel 3:9 CAR nog aanvullende bepalingen opgenomen.

 

Artikel 9

In artikel 3:20 CAR is bepaald, dat het college (of de daarvoor gemandateerde func-tionaris) aan een ambtenaar of een groep ambtenaren eenmalig een geldbedrag kan toekennen voor uitstekend functioneren en/of geleverde bijzondere prestaties. De in het artikel opgenomen maximumbedragen zijn afgeleid van wat eerder bij de voor-malige gemeente Edam-Volendam tot 1-1-2016 voor bijzondere beloningen werd gehanteerd. Met artikel 9 is een uitwerking gegeven aan deze ‘kan-bepaling’.

 

Artikel 10

In het overgangsrecht wat binnen het LOGA is afgesproken is ook aandacht geweest voor het zgn.crisispiket. Gemeend is om moverende redenen, en dan in afwijking op de dwingende bepaling in artikel 3:13 Toelage beschikbaarheidsdienst, voor het zgn. crisispiket een uitzondering te maken, in die zin, dat ambtenaren die aangewezen zijn voor enig (regionaal) crisispiket (w.o. de regeling Waterlandpool) vooralsnog de compensatie behouden die binnen dit crisispiket zijn afgesproken. Om binnen redelijke termijn alsnog tot een eenduidige advisering en uitvoering in dit verband te komen zal het LOGA de gemeenten t.z.t. nog nader informeren en adviseren omtrent dit stukje overgangsrecht invoering hoofdstuk 3 CAR.

 

Artikel 11

De uitwerking in artikel 11 is de vertaling van de in het sociaal statuut fusie gemeen-ten Edam-Volendam en Zeevang 2015 daarover gemaakte afspraak, verwoord in artikel 3.8 van Bijlage 1 Overgangsrecht sociaal statuut.

 

Artikel 12

In artikel 12 zijn de onkostenvergoedingen opgenomen, zoals deze op 31 december 2015 bij de gemeente Edam-Volendam werden gehanteerd op basis van eerder daarover gemaakte afspraken ten behoeve van de functie of het functioneren van de daarvoor aangewezen ambtenaar.

 

In bullit 3 van dit artikel is een uitwerking gegeven aan de vergoeding van reis- en verblijfkosten i.g.v. een dienstreis. In artikel 3:21 CAR is daarover in ieder geval bepaald, dat bij gebruik van het openbaar vervoer de vergoeding dan op basis van het tarrief 2e klasse is. In de praktijk is dit dan de volledige vergoeding van de gemaakte kosten openbaar vervoer, en bij gebruik van de trein, de vergoeding van deze kosten op basis van het tarief 2e klasse.

 

Het is incidenteel voorgekomen, dat een ambtenaar bij een dienstreis noodzakelijker-wijs gebruik heeft moeten maken van een taxi om een afstand te kunnen over-bruggen waarbij het gebruik van openbaar vervoer niet in redelijke verhouding stond tot het afleggen van de reis. Om die reden is de vergoeding van gemaakte taxikosten bij een dienstreis dan ook opgenomen in artikel 12.

 

De in bullit 3 genoemde netto-vergoeding van € 0,28 per km is de vergoeding zoals deze bij de voormalige gemeente Edam-Volendam in geval van een dienstreis werd gehanteerd. In bullit 4 wordt voor de vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer verwezen naar een nog afzonderlijk daarvoor op te stellen regeling voor de nieuwe gemeente Edam-Volendam. Vanaf 1 januari 2016 wordt in ieder geval conform de daarover gemaakte afspraak in het sociaal statuut, t.w. artikel 3.11 Bijlage 1 Overgangsrecht, de vergoedingssystematiek gehanteerd, zoals deze voorheen door de voormalige gemeente Edam-Volendam voor het woon-werkverkeer hanteerde.

 

In bullit 5 wordt voor de noodzakelijk bevonden kosten van een maaltijd bij avond-openstelling of avondvergadering verwezen naar het normbedrag, zoals dat in artikel 5, eerste lid van de Reisregeling Binnenland wordt gehanteerd. De vergoeding i.c. bedraagt per ultimo 1 januari 2016 (maximaal) € 22,12 voor een dinercomponent.

 

Enkele medewerkers van de voormalige gemeente Edam-Volendam ontvangen nog op basis van eerder daarover gemaakte afspraken een telefoonkostenvergoeding. Dit is een sterfhuisconstructie. De vergoeding voor de daarvoor aangewezen ambtenaar blijft bestaan voor zolang de basis daarvoor binnen het functioneren en in de functie van de betrokken ambtenaar bestaat.

 

De gemeente Edam-Volendam hanteert op 1 januari 2016 een fitnessregeling. Als deelnemer aan deze regeling ontvangt de betrokken ambtenaar een vergoeding van 30% van het abonnementsgeld. Deze vergoeding wordt via de salarisadministratie uitbetaald.

 

Het college heeft de vrijheid om aan een ambtenaar een (algemene, en onder voor-waarden toegekende) netto onkostenvergoeding te verstrekken indien daarvoor een daarop beoordeelde grondslag aanwezig is.

 

Artikel 13

De uitwerking in artikel 13 is de vertaling van de in het sociaal statuut fusie gemeen-ten Edam-Volendam en Zeevang 2015 daarover gemaakte afspraak, verwoord in artikel 5.2 van Bijlage 1 Overgangsrecht sociaal statuut.

 

Artikel 14

In artikel 14 is een uitwerking gegeven aan het in het LOGA afgesproken overgangs-recht, welke resulteert in een toekenning van een zgn. toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR). De belanghebbende ambtenaar welke op 1 januari 2016 voor toekenning van deze toelage in aanmerking komt wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd.

 

Artikel 15

Dit artikel biedt de directie de mogelijkheid om waar nodig en mogelijk en in de geest van de Uitvoeringsregeling tot een redelijke invulling te komen in gevallen waarin de regeling bij het opstellen ervan niet heeft voorzien.