Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Regeling algemene dienst gemeente Edam-Volendam 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling algemene dienst gemeente Edam-Volendam 2016
CiteertitelRegeling aanstelling in algemene dienst Edam-Volendam 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling algemene dienst van de voormalige gemeente Edam-Volendam van 18 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, art. 2:1A

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201701-01-2016nieuwe regeling

04-04-2017

Gemeenteblad nr. 111495, 30-06-2017

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling algemene dienst gemeente Edam-Volendam 2016

Het college van de gemeente Edam-Volendam,

gelezen de brief van het landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 26 november 2012, nr. CvA/Lbr/12/101;

gelet op artikel 2:1A van de CAR-UWO;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg op 7 december 2016;

B E S L U I T:

vast te stellen de hierna volgende Regeling algemene dienst gemeente Edam-Volendam 2016.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van de CAR, dan wel degene met wie een arbeidsover-eenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

 • b.

  Passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden, kennis, vaardigheden en vooruitzichten kan vervullen;

 • c.

  Persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten: interesse, leeftijd, gezondheid, gezinssituatie, opleiding, scholing en salarispositie.

Artikel 2 Inzetbaarheid

Een medewerker is inzetbaar binnen de gehele organisatie op passende structurele en tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3 Termijnen

 • 1.

  De medewerker maakt met zijn/haar leidinggevende afspraken omtrent de termijn van verblijf van de medewerker in de functie waarin hij/zij is aangesteld. De maximale termijn die kan worden afgesproken is 5 jaar.

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan na afloop worden verlengd. Leidinggevende en mede-werker bepalen in overleg de duur van de verlenging.

 • 3.

  De termijn wordt telkens automatisch met één jaar verlengd, indien de medewerker voor of met het aflopen van de termijn niet in een andere functie is geplaatst of ingeval er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijn van voortzetting/verlenging van de plaatsing in de huidige functie.

Artikel 4 HRM gesprekscyclus

 • 1.

  Gesprekken over de inzetbaarheid van de medewerker binnen de gemeentelijke organisatie worden gevoerd binnen het kader van de HRM gesprekscyclus.

 • 2.

  Leidinggevende en medewerker maken jaarlijks concrete afspraken over ontwikkeling en opleiding gericht op inzetbaarheid in de huidige functie (effectiviteit) of over doorstroom naar een andere passende functie (loopbaanplan). De leidingggevende houdt bij het maken van de afspraken over ontwikkeling, opleiding of doorstroming, voor zover relevant rekening met de persoonlijke situatie van de medewerker (leeftijd, gezondheid, gezinssituatie e.v.).

 • 3.

  De leidinggevende faciliteert de medewerker in het realiseren van de afspraken over opleiding en ontwikkeling met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 17 CAR en op dit hoofdstuk afgestemde uitwerkingen.

Artikel 5 Ondersteuning

 • 1.

  De leidinggevende en de medewerker worden vanuit de organisatie ondersteund bij het realiseren van een loopbaanplan.

 • 2.

  De medewerker die zich wil oriënteren op een vervolgfunctie wordt in de gelegenheid gesteld een loopbaantest af te leggen.

Artikel 6 Voorkeurspositie

De medewerker die in overleg met de leidinggevende een loopbaanplan heeft opgesteld, heeft na herplaatsingskandidaten (als gevolg van reorganisatie of arbeidsongeschiktheid) een voorkeurspositie bij het vervullen van vacatures op hetzelfde niveau als de functie die hij/zij vervult, mits hij/zij voldoet aan de functie-eisen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college of de daarvoor gemandateerde functionaris van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling aanstelling in algemene dienst Edam-Volendam 2016 en treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 9 Intrekking regeling voormalige gemeente Edam-Volendam

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling algemene dienst van de voormalige gemeente Edam-Volendam, vastgesteld op 18-12-2012, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, drs M.A.J.R. Hermans.

de burgemeester, L.J. Sievers.