Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageAlgemene en artikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2017Nieuwe regeling

14-09-2017

Gemeenteblad

66-2017, no. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Agenda no. 11

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017;  

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Artikel 1. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Het college beoordeelt of een persoon in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon. Indien het college hier onvoldoende zicht op heeft, wordt advies aan een arbeidsdeskundige gevraagd.

Artikel 3. Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 621.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd met het wettelijk indexeringspercentage van de alimentatie. De bedragen worden afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Artikel 6. Intrekken oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • ·

  De Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam;

 • ·

  De Verordening individuele studietoeslag gemeente Zeevang.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017.

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 14 september 2017.

De griffier, mr. M. van Essen,

De voorzitter, L.J. Sievers.