Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018, art. 2
 2. Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2018Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 27364

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om de plaats aan te wijzen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd;

 

gelet op artikel 2 en 8 van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018,

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Aanwijzing parkeerbelastingplaatsen
 • 1.

  Als plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018, mag worden geparkeerd, worden aangewezen de plaatsen zoals hieronder genoemd en zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart:

  • a.

   Volendam: busparkeerplaatsen parkeerterrein Parallelweg

 • 2.

  Als plaatsen waarop mag worden geparkeerd met een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018, worden aangewezen de plaatsen zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren Edam-Volendam 2018 en Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018.

Artikel 2 Tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven
 • 1.

  Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van betaald parkeerplaatsen in de zin van artikel 2, onderdeel a, van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • 2.

  Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van het verstrekken van een parkeervergunning in de zin van artikel 2, onderdeel b, van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

 • 3.

  Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van het verstrekken van een parkeerontheffing in de zin van artikel 2, onderdeel b, van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 21.00.

Artikel 3 Wijze
 • 1.

  Door het inwerpen van muntgeld of het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Bij parkeerautomaten, welke wanneer deze als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje of het aangegeven kaartgedeelte goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

 • 2.

  Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Edam-Volendam een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan uitsluitend als dit op de bij de betaalde parkeerplaatsen aanwezige parkeerapparatuur en bebording wordt aangegeven. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • 3.

  Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning of ontheffing voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, d.d. 5 december 2017.

M.Bekkenkamp MSc, de loco-secretaris,

L.J. Sievers, de burgemeester.

Bijlage behorende bij de artikelen 1, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018

Kaart 1: parkeerterrein Parallelweg