Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Edam-Volendam 2018, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2018Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 26930

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om terreinen, weggedeelten en tijdstippen aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 

gelet op artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeren vergunninghouders

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 worden aangewezen de navolgende terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Edam-Volendam en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd en zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart:

  • 1.

    Volendam: H.J. Calkoengracht, W.J. Tuijnstraat, Dwarsstraat, Stationsstraat en Spoorbuurt als zone S.

  • 2.

    Volendam: achter Zuideinde 11 t/m 75a (oneven).

  • 3.

    Volendam: auto parkeerplaatsen op parkeerterrein Parallelweg (gedeeltelijk).

Artikel 3 Tijdstippen waarop vergunninghouders mogen parkeren

Als tijdstippen waarop parkeren van vergunninghouders in de zin van artikel 2, derde lid, is toegestaan vast te stellen: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 4 Intrekken oude regeling

Aanwijzingsbesluiten die zijn vastgesteld op grond van de Parkeerverordening Edam-Volendam uit 2009 worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, d.d. 5 december 2017.

de loco-secretaris,

M. Bekkenkamp MSc

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage behorende bij de artikelen 2 en 3 van het Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018

Kaart 1: Spoorbuurt

Kaart 2: Zuideinde

Kaart 3: Parallelweg