Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel
CiteertitelVerordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-1998nvt

22-09-1998

De Hint 29-09-1998

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel

De raad van de gemeente Eersel;gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 1998;gelet op de gemeentewet;besluit:vast te stellen de volgende "Verordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel":

Artikel 1 Taak

 • 1.

  Er is een commissie van advies aan burgemeester en wethouders, die tot taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van beeldende kunst, waaronder in elk geval worden begrepen de volgende zaken:- adviseren over de aankoop van kunstwerken;- adviseren over en begeleiden van te verstrekken kunstopdrachten;- adviseren over locaties in de openbare ruimte waar kunstwerken zouden kunnen worden gesitueerd;- adviseren over en begeleiden van de toepassing van een eventueel vast te stellen 1% regeling;- adviseren over het al dan niet accepteren van aan de gemeente te schenken kunstwerken;- adviseren over te houden tentoonstellingen/voordragen exposanten;- adviseren over te stellen prioriteiten binnen het gemeentelijk kunstbeleid;- adviseren over toekomstige beleidsontwikkeling op het terrein van de beeldende kunst.

 • 2.

  De commisie, als bedoeld in het vorige lid, wordt genoemd "adviescommissie beeldende kunst".

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zes onafhankelijke deskundigen en een secretaris.

 • 2.

  De leden worden door burgemeester en wethouders benoemd. Zij moeten woonachtig zijn in de gemeente Eersel en een aantoonbare kennis, affiniteit en belangstelling bezitten op het gebied van de beeldende kunst

 • 3.

  De voorzitter wordt uit hun midden benoemd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders wijzen de secretaris aan.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de commissie is gelijk aan die van de gemeenteraad.

 • 2.

  Commissieleden kunnen te allen tijde hun ontslag nemen.

 • 3.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De in die vacatures benoemde leden treden gelijk af met de overige leden.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht en voorts wanneer tenminste twee leden de wens daartoe schriftelijk met opgave van redenen aan de voorzitter kenbaar maken, in welk geval de vergadering wordt gehouden binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. Hij zorgt ervoor, dat elk lid tijdig schriftelijk wordt opgeroepen. De oproeping voor de vergadering vermeldt de agenda, alsmede de volgorde van de te behandelen onderwerpen en wordt voor zover mogelijk vergezeld van de stukken die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Artikel 5 Vergoeding

De leden, die blijkens het verslag de vergadering hebben bijgewoond, ontvangen daarvoor een vergoeding, zoals geregeld in de "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden", vastgesteld bij raadsbesluit van 28 januari 1997.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie kan slechts besluiten indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 • 3.

  Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke afroep gestemd, doch bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 4.

  Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 5.

  Bij staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De commissievergaderingen zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste vier leden dit vorderen met het oog op de te behandelen zaak. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

 • 3.

  De voorzitter of de commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde geheimhouding opleggen. Zij wordt door zowel do voorzitter en de leden als door anderen die bij de behandeling tegenwoordig waren of op enigerlei wijze daarvan kennis hebben genomen in acht genomen, totdat de voorzitter of de commissie haar opheft.

Artikel 8 Verslag

 • 1.

  Van het verhandelde in een vergadering van een commissie wordt door de secretaris zo spoedig mogelijk een verslag gemaakt dat de zakelijke inhoud van het besprokene bevat.

 • 2.

  Gevraagde en ongevraagde adviezen worden in het verslag opgenomen.

 • 3.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende commissievergadering ter vaststelling aangeboden.

 • 4.

  Het vastgestelde verslag wordt, na ondertekening door de voorzitter en de secretaris, in de eerstvolgende vergadering van burgemeester en wethouders ter kennisname aangeboden.

Artikel 9 Horen van adviseurs, belanghebbenden en deskundigen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt welke ambtenaren en externe deskundigen de vergadering van de commissie als adviseur zullen bijwonen.

 • 2.

  Indien de voorzitter het initiatief heeft genomen tot het door de commissie doen horen van belanghebbenden, geeft hij daarvan tijdig tevoren kennis aan de leden van de commissie.

 • 3.

  De commissie kan besluiten een of meer belanghebbenden of deskundigen al of niet op eigen verzoek te horen. In zo'n geval treft de voorzitter van de commissie de nodige maatregelen.

 • 4.

  Indien het horen van een deskundige ten laste van de gemeentekas komt, is voor zijn inschakeling door de commissie de instemming van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 10  

In de gevallen waarin de verordening niet voorziet, voorziet de commissie, na overleg met burgemeester en wethouders.

Artikel 11  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening adviescommissie beeldende kunst gemeente Eersel".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar vaststelling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eerselvan 22 september 1998

DE RAAD VOORNOEMD

de secretaris,

J.M.M.H. Thomas

de voorzitter,

H.P.M. Houben-Sipman