Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Eijsden-Margraten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Eijsden-Margraten 2012
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Eijsden – Margraten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen” van de voormalige gemeente Eijsden, vastgesteld op 17 juli 1992 en de “Verordening Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Margraten 2006, vastgesteld op 19 september 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2012nieuwe regeling

14-06-2012

De Etalage, 26-09-2012

12IN002420

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Eijsden-Margraten 2012

 

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie ;

Besluit :

 

De “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Eijsden-Margraten 2012” vast te stellen.

Artikel 1: Onderscheidingen

De onderscheidingen van de gemeente Eijsden - Margraten zijn:

 • 1.

  het Ereburgerschap van de gemeente Eijsden - Margraten;

 • 2.

  de erepenning in goud;

 • 3.

  de erepenning is zilver;

 • 4.

  de legpenning.

Artikel 2: Bevoegdheid

 • 1.

  De toekenning van het Ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De toekenning van de erepenning in zilver en goud en van de legpenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt aan de raad medegedeeld.

 • 3.

  Een persoon, vereniging, instelling of stichting kan door een ieder worden voorgedragen aan het college.

Artikel 3: Ereburgerschap

 • 1.

  Het Ereburgerschap kan worden toegekend als eerbetoon aan personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt door het verrichten van een prestatie die van zeer grote betekenis is voor de gemeente Eijsden - Margraten.

 • 2.

  Als bewijs van dit Ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een oorkonde alsmede de gouden erepenning.

 • 3.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad al dan niet op voorstel van burgemeester en wethouders, besluiten de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen te verklaren.

Artikel 4: Erepenning in goud

 • 1.

  De Erepenning in goud kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging, instelling of stichting, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt en al eerder in het bezit is gesteld van de zilveren Erepenning.

 • 2.

  Als bewijs van de toekenning van de Erepenning in goud ontvangt de onderscheidene een gouden draagspeld. De begiftigde vereniging, stichting of instelling ontvangt een gewaarmerkt uittreksel uit het register van gemeentelijke onderscheidingen (=gulden boek).

 • 3.

  Voor de Erepenning in goud komen in ieder geval in aanmerking scheidende raadsleden die 40 jaren het raadslidmaatschap hebben en reeds al in bezit zijn gesteld van een zilveren Erepenning.

Artikel 5: Erepenning in zilver

 • 1.

  De Erepenning in zilver kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging, instelling of stichting, die zich langdurig jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt.

 • 2.

  Als bewijs van de toekenning van de Erepenning in zilver ontvangt de onderscheidene een zilveren draagspeld. De begiftigde vereniging, stichting of instelling ontvangt een gewaarmerkt uittreksel uit het register van gemeentelijke onderscheidingen (=gulden boek).

 • 3.

  Voor de Erepenning in zilver komen in ieder geval in aanmerking scheidende raadsleden die 25 jaren het raadslidmaatschap hebben vervuld en scheidende wethouders die 12 jaren het wethouderschap hebben vervuld.

Artikel 6: Legpenning van verdienste

 • 1.

  De legpenning kan worden toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen, aan in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben verricht.

 • 2.

  Als bewijs van de toekenning van de Legpenning van verdienste ontvangt de onderscheidene een gewaarmerkt uittreksel uit het register van gemeentelijke onderscheidingen (=gulden boek).

Artikel 7: Vormgeving

 • 1.

  De gemeentelijke onderscheidingstekenen dragen aan de voorzijde een voorstelling van het gemeentewapen met daaromheen het opschrift Eijsden - Margraten en aan de achterzijde een inscriptie ter aanduiding van de onderscheiding.

 • 2.

  De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de onderscheidingstekenen worden bepaald door het college van B&W.

Artikel 8: Register van gemeentelijke onderscheidingen

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van het register.

Artikel 9: Uitreiking gemeentelijke onderscheidingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop de gemeentelijke onderscheidingen worden uitgereikt.

 • 2.

  De uitreiking van de oorkonde als blijk van het toegekende ereburgerschap geschiedt zo mogelijk in een plechtige zitting van de raad.

Artikel 10: Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking met ingang per 1 juni 2012;

 • 2.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Eijsden – Margraten 2012”.

 • 3.

  De “Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen” van de voormalige gemeente Eijsden, vastgesteld op 17 juli 1992 en de “Verordening Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Margraten 2006, vastgesteld op 19 september 2006, worden tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Eijsden-Margraten in zijn openbare vergadering van 14 juni 2012.

 

De Griffier, De Voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet, D.A.M. Akkermans