Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Nadere regels gebruik knalapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels gebruik knalapparatuur
CiteertitelNadere regels gebruik knalapparatuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpknalapparatuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

raadsbesluit 14 juni 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2012onbekend

17-07-2012

De Etalage, 25-07-2012

12IN006549

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels gebruik knalapparatuur

 

 

Vaststelling nadere regels gebruik knalapparatuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

overwegende, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 19 juni 2012 besloten heeft om het in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen verbod van het gebruik van knalapparatuur op te heffen voor het gebruik van deze apparatuur in de fruitteelt mits dit niet wordt aangewend in de periode 1 september tot 1 juni en verder niet wordt aangewend in de tijdsperiode van 21.00 uur tot 06.00 uur;

 

dat daarbij aan het college de mogelijkheid is gegeven om nadere regels te stellen betreffende de frequentie en de geluidsterkte;

 

dat de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening op 25 juli 2012 op de gebruikelijke wijze in een aantal in de gemeente verschijnende weekbladen werd afgekondigd;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet;

 

 

besluiten:

 

 

de volgende nadere eisen vast te stellen:

 • -

  Een knalapparaat mag niet in werking zijn vóór 06.00 uur en na 21.00 uur.

 • -

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidgevoelig object van derden bedraagt tenminste 200 meter voor geluidgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en 150 m voor overige geluidgevoelige objecten. Een agrarische bedrijfswoning in het buitengebied wordt in dit kader niet gezien als een geluidgevoelig object van derden.

 • -

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt ten minste 50 meter. Deze afstand kan worden terug gebracht tot 25 meter indien weggebruikers en wandelaars worden gewaarschuwd met duidelijk waarneembare en herkenbare waarschuwingsborden die aangeven dat een knalapparaat in werking is;

 • -

  De loop van een knalapparaat staat van geluidgevoelige objecten en indien mogelijk ook van wegen af gericht.

 • -

  De knalfrequentie bedraagt maximaal 9 knallen per uur. Staan meerdere knalapparaten op hetzelfde perceel dan wel binnen een afstand van 200 meter van elkaar opgesteld dan geldt samen het maximum van 9 knallen per uur.

 

Eijsden-Margraten, 17 juli 2012.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EIJSDEN-MARGRATEN,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. H.J.M. van Dijk D.A.M. Akkermans