Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Bomenfonds Gemeente Margraten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenfonds Gemeente Margraten 2010
CiteertitelBomenfonds Gemeente Margraten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBomenfonds Gemeente Margraten 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bomenverordening Margraten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2012nieuwe regeling

15-06-2010

onbekend

12E0004434

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenfonds Gemeente Margraten 2010

De Raad van de Gemeente Margraten;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebied;

 

besluit:

 

vast te stellen:

1. Bomenverordening Gemeente Margraten 2010

2. Bomenfonds Gemeente Margraten 2010

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Aanleiding en doel 3

Artikel 1: Instelling Bomenfonds gemeente margraten 4

Artikel 2: Inkomsten Bomenfonds 4

Artikel 3: Bijdrage en diensten 4

Artikel 4: Procedure Bomenfonds 4

Artikel 5: Algemene voorwaarden Bomenfonds 5

Artikel 6: Uitbetaling bijdrage, terugvordering en bijdrageplafond 5

Artikel 7: Bijzondere beslissingsbevoegdheid 5

Artikel 8: Verval van de bijdrage 5

Artikel 9: Delegatie bevoegdheden aan burgemeester en wethouders. 6

Artikel 10: Slotbepaling 6

Artikelgewijze toelichting 7

Artikel 3 lid 3 7

Bomenfonds gemeente Margraten 2010

Aanleiding en doel

Het bomenfonds wordt gevoed door een gemeentelijke bijdrage in een separaat fonds. Dit bomenfonds heeft tot doel particuliere eigenaren van beschermde bomen, uitsluitend bomen met een monumentale status, tegemoet te komen in de kosten van duurzame instandhouding van de boom of feitelijk te ondersteunen.

Dit bomenfonds dient om juridische en praktische redenen geheel los gezien te worden van het herplantfonds dat dient om bij het kappen van bestaande beschermde bomen met een monumentale status (kapitaalvernietiging) voor te schrijven dat het kapitaal geherinvesteerd wordt in groen in een project.

Bomenfonds gemeente Margraten 2010

Artikel 1: Instelling Bomenfonds gemeente margraten

Overeenkomstig artikel 2 lid 6 Bomenverordening gemeente Margraten 2010 kan het college van burgemeester en wethouders een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een beschermde monumentale boom of houtopstand. Deze bijdrage kan worden verleend uit het bij deze regeling ingestelde Bomenfonds gemeente Margraten 2010.

Artikel 2: Inkomsten Bomenfonds

Het Bomenfonds gemeente Margraten heeft de volgende inkomsten:

 • a.

  Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in het fonds.

 • b.

  Nader door de raad vast te stellen te storten gelden.

Artikel 3: Bijdrage en diensten

 • 1.

  Ten laste van het voornoemd Bomenfonds kan het college van burgemeester en wethouders een bijdrage verlenen in de te maken kosten voor maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van een beschermde monumentale boom of –bomen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking beschermde bomen waarvan een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtspersoon de zakelijk gerechtigde is en die als monumentaal op de lijst beschermde bomen van de gemeente Margraten worden vermeld.

  Bij uitzondering kunnen na goedkeuring door het college van B&W andere houtopstanden voor een bijdrage in aanmerking komen.

 • 3.

  Onder duurzame maatregelen, als bedoeld in lid 1, zijn in elk geval begrepen:

  • ·

   onderzoek naar de kwaliteit van de houtopstand en de groeiplaats;

  • ·

   structurele groeiplaatsverbetering;

  • ·

   bescherming van de groeiplaats;

  • ·

   kroonsnoei (herstel- en stabilisatiesnoei);

  • ·

   kroonverankering;

  • ·

   herinrichting omgeving ter versterking van het monumentale karakter;

  • ·

   hekwerk en plaquettes.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, naast het in het eerste en derde lid van dit artikel bepaalde, diensten verlenen voor het onderhoud en de instandhouding van een boom of houtopstand. Desgewenst kunnen zij hiervoor een schriftelijke, meerjarige overeenkomst sluiten.

Artikel 4: Procedure Bomenfonds

 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in artikel 3 moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De aanvraag dient (mede) ondertekend te zijn door de eigenaar van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

 • 3.

  Indien een aanvrager ophoudt eigenaar te zijn of onbevoegd wordt over de boom te beschikken, vervalt het recht op een bijdrage.

 • 4.

  Ingeval de eigendom van de boom gedeeltelijk overgaat of de boom gedeeltelijk tenietgaat bepaalt het college van burgemeester en wethouders of en in hoeverre verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt.

 • 5.

  De bijdrage wordt slechts verleend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger, wordt bijgevoegd en vooraf door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere voorwaarden stellen aan vorm en inhoud van de aanvraag en de aanvraagprocedure.

 • 7.

  Een aanvraag die wordt ingediend om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming voor gemaakte kosten vanuit het bomenfonds wordt voor maximaal 50% van de kosten toegewezen met een maximum bedrag van €250,- per aanvraag. Het gemeentelijke Bomenfonds is gelimiteerd, het betreft een geringe geldelijke bijdrage aan de daadwerkelijk te maken kosten, bedoeld als een financiële stimulans/tegemoetkoming (op=op).

Artikel 5: Algemene voorwaarden Bomenfonds

 • 1.

  De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van de bijdrage tot het achteraf tekenen van een eigen verklaring inzake het verloop van de werkzaamheden en het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals gesteld in deze bijdrageregeling.

 • 2.

  Indien de aanvrager voorwaarden en verplichtingen, zoals gesteld in deze bijdrageregeling, niet nakomt of bij ernstige nalatigheid, trekken burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de bijdrage in en kan de reeds uitgekeerde bijdrage worden teruggevorderd.

 • 3.

  De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van de bijdrage tot het duurzaam in stand houden van de boom na de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4.

  Er kan slechts één keer per tien jaar een beroep worden gedaan op de bijdrageregeling, tenzij er sprake is van een calamiteit.

 • 5.

  Een bijdrage wordt slecht verleend indien:

  • a.

   een boom niet onomkeerbaar in slechte staat verkeert;

  • b.

   een offerte, opgesteld door een deskundig boomverzorgingsbedrijf, met toelichting op de uit te voeren werkzaamheden en welke vooraf door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd;

  • c.

   de werkzaamheden, na beoordeling en goedkeuring door de gemeente, uitgevoerd worden door een deskundig boomverzorgingsbedrijf;

  • d.

   de werkzaamheden binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening worden uitgevoerd.

Artikel 6: Uitbetaling bijdrage, terugvordering en bijdrageplafond

 • 1.

  De uitbetaling van de bijdrage zal slechts geschieden nadat:

  • a.

   de aanvrager heeft voldaan aan alle voorwaarden zoals gesteld in deze bijdrageregeling;

  • b.

   na controle is gebleken dat het onderhoud op deskundige wijze en conform de goedgekeurde werkzaamheden is uitgevoerd;

  • c.

   binnen 12 maanden na toekenning van de bijdrage de rekening van de boomverzorger is overlegt.

 • 2.

  Indien aantoonbaar misbruik van de bijdrageregeling wordt gemaakt, houdt de gemeente Margraten zich het recht voor de bijdrage (gedeeltelijk) niet uit te betalen of bij naderhand vastgestelde fraude houdt de gemeente Margraten zich het recht voor uitbetaalde bijdrage terug te vorderen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de bijdragen vast voor de in artikel 3 bedoelde maatregelen. Zij kan een maximumbijdrage vaststellen voor de maatregelen ter verrichten aan één boom of één andere houtopstand.

 • 4.

  De bijdrage wordt alleen toegekend voor de kosten die vooraf door het college van burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kent slechts een bijdrage toe voor zover de op grond van de gemeentelijke begroting voor het bomenfonds beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn.

 • 6.

  Aan het verlenen van de bijdrage kan door het college van burgemeester en wethouders nadere voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7: Bijzondere beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8: Verval van de bijdrage

 • 1.

  De toekenning van de bijdrage vervalt, zodra:

  • a.

   degene aan wie de bijdrage is toegekend ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd wordt over de houtopstand te beschikken;

  • b.

   de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet is gedaan;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de bepalingen van deze bijdrageregeling;

  • d.

   niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij toekenning van de bijdragen;

  • e.

   de eigenaar een privaatrechtelijk rechtspersoon is die ontbonden wordt.

 • 2.

  Indien de eigendom van de houtopstand gedeeltelijk overgaat of de houtopstand gedeeltelijk tenietgaat, bepaalt het college van burgemeester en wethouders of en in hoeverre voor het overblijvende deel van de houtopstand verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt.

Artikel 9: Delegatie bevoegdheden aan burgemeester en wethouders.

De Gemeenteraad delegeert de uitvoering van haar taken in het kader van deze bijdrageregeling aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Margraten.

Artikel 10: Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Bomenfonds gemeente Margraten 2010”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking, de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 • Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 15 juni 2010.

 • De Griffier, De Voorzitter,

 • T.H.M. Theeuven, J.H.M. Bronckers,

Artikelgewijze toelichting

Alleen ten behoeve van artikel 3 lid 3 is een toelichting opgenomen. De andere artikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 3 lid 3

De werkzaamheden die vallen onder duurzaam in stand houden kunnen uiteenlopend zijn. De maatregelen, waarvoor een bijdrage kan worden verleend zijn: groeiplaatsonderzoek, boomonderzoek, bemonstering, structurele groeiplaatsverbetering, bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei (herstel- en stabiliteitsnoei) en kroonverankering.