Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening op de heffing en invordering marktgeld eijsden-margraten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering marktgeld eijsden-margraten 2013
CiteertitelVerordening marktgeld Eijsden-Margraten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening marktgeld 2002 vastgesteld 18-12-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 19-12-2012.

12IN007235

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering marktgeld eijsden-margraten 2013

 

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten,

 • ·

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012

 • ·

  gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 3 december 2012

 • ·

  gelet op artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

   

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering marktgeld eijsden-margraten 2013

Artikel 1. Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats als bedoeld in de Marktverordening”.

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats als bedoeld in artikel 1 is toegewezen.

Artikel 3. Grondslag voor de heffing

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal strekkende meters dat door een standplaats wordt ingenomen, gemeten aan de zijnde van de standplaats waar de verkoop aan het publiek plaatsvindt.

Artikel 4. Belastingtarief

Met marktgeld bedraagt voor elke dag waarop een standplaats wordt ingenomen € 0,68 per strekkende meter of gedeelte daarvan.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een nota of een andere schriftuur.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In geval van uitreiking van de in artikel 5 genoemde kennisgeving moet het verschuldigde marktgeld terstond worden voldaan.

 • 2.

  Indien de kennisgeving wordt toegezonden moet het verschuldigde marktgeld worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7. Teruggaaf van marktgeld

Indien een standplaatshouder als bedoeld in de “Marktverordening” een vaste standplaats op één of meerdere dagen niet heeft ingenomen, vindt geen teruggaaf plaats van het over die dag of dagen berekende marktgeld, noch ontheft hem dat van het betalen van het marktgeld.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Eijsden 2002” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgeld Eijsden-Margraten 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2012.

M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans

Griffier Voorzitter