Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsnotitie "Geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie "Geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten"
CiteertitelBeleidsnotitie "Geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeluid bij evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2013harmonisatie

15-01-2013

Gemeenteblad, 23-01-2013

11IN000423

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie Geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend, dat zij bij besluit van 15 januari 2013 de beleidsnotitie "Geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten" hebben vastgesteld.

 

De secretaris, De burgemeester,

drs. H.J.M. van Dijk, D.A.M. Akkermans

 

 

 

1. Inleiding

 

Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van een buurt en het toerisme. Evenementen dragen bij aan de gemeenschapszin en levendigheid van een gemeente. Ze komen een promotie van een gemeente ten goede.

Evenementen kunnen echter ook voor overlast zorgen. Denk daarbij aan het afzetten van straten, vernielingen en niet in de laatste plaats geluidspverlast. Voor de gemeenten is het dan ook vaak laveren tussen de tegenstrijdige belangen. Het gaat er om een goede balans te vinden tussen de diverse belangen.

 

Evenementen gaan veelal gepaard met geluid. Denk daarbij vooral aan muziekgeluid, al dan niet mechanisch versterkt. Ter bescherming van de leefomgeving stelt de wetgever normen aan het voortbrengen van geluid. Deze worden veelal uitgedrukt in een maximale geluidsbelasting die gedurende een bepaalde periode ontvangen mag worden (dB(A)). Daarbij maakt de wetgever gebruik van een etmaalwaarde, verdeeld over dag (07-19.00 uur), avond (19.00-23.00 uur) en nacht (23.00-07.00 uur). De avond- en nachtperiode kennen respectievelijk een toeslag van 5 en 10 db(A). Dit betekent dat de norm voor de avond- en nachtperiode strenger is. Dit alles heeft te maken met het feit, dat tijdens de avond en nacht minder achtergrondgeluid is als overdag, waardoor we een geluid sneller als hinderlijk ervaren, en dat we tijdens de nachtperiode te maken hebben met de voor velen noodzakelijke rustperiode.

 

Onder een evenement wordt ingevolge artikel 2:24, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verstaan: "elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening".

 

Juridisch gezien betaan er twee soorten evenementen:

 • 1.

  evenementen, die georganiseerd worden in een inrichting, waarop de Wet milieubeheer van toepassing is;

 • 2.

  evenementen op openbare terreinen, waarop de APV van toepassing is.

 

Ad 1. Indien sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zijn doorgaans de algemene voorschriften van toepassing, zoals deze gelden in het kader van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim). In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste geluidnormen uit artikel 2.17 Barinm voor inrichtingen weergegeven:

 

 

07.00-

19.00 u

19.00-

23.00 u

23.00-

07.00 u

Langtijdgemiddelde

beoordelingsniveau

op de gevel van

gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Langtijdgemiddelde in

in- of aanpandige

gevoelige gebouwen

35 db(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

 

Tenzij de wetgever daartoe expliciet de mogelijkheid heeft gegeven, is het voor de gemeente niet mogelijk om middels een plaatselijke verordening in de geluidsnormering te voorzien, indien daarin al door centrale wetgeving is voorzien.

In de normering is niet meegenomen het ten gehore brengen van onversterkte muziek. Artikel 2.18, lid 5 Barim biedt echter de mogelijkheid om dit bij gemeentelijke verordening te regelen.

In het Barim is in artikel 2.20 de mogelijkheid geboden om bij maatwerkvoorschriften afwijkende normen voor inrichtingen vast te stellen.

Artikel 2.21 Barim spreekt niet over evenementen maar over festiviteiten, zonder dit nader te omschrijven. Dit artikel biedt de mogelijkheid om bij plaatselijke verordening collectieve én maximaal 12 incidentele festiviteiten aan te wijzen, waarbij bepalingen omgevingsrecht in redelijkkheid niet kan worden gevergd. Bij collectieve festiviteiten kan gedacht worden naleving van de reguliere normen door inrichtingen vanuit de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan kermis, waarbij de horeca-inrichtingen de reguliere geluidnormen niet in acht behoeft te nemen. Bij een indentele festiviteit kan gedacht worden aan een afwijking vade regliere normen door één horeca-inrichting als gevolg van een dansavond.

In artikel 2.21 Barim wordt in het tweede lid de mogelijkheid geboden om bij plaatselijke verordening voorwaarden te verbinden ter voorkoming of beperking van geluidhinder. Dit betekent dus dat de door de centrale wetgever verruimde geluidruimte in geval van festiviteiten op basis van lokale wetgeving weer kan worden beperkt.

 

Ad 2. Voor evenementen, die plaatsvinden op voor het publiek toegankelijke terreinen, waarop de Wet milieubeheer niet van toepassing is, geldt dat deze op grond van artikel 2.25 APV verboden zijn zonder vergunning van de burgemeester. Op basis van artikel 2:25, tweede lid APV kan een vergunning slechts geweigerd worden in het belang van:

 • -

  het voorkomenm of beperken van overlast;

 • -

  verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • -

  de zedelijkheid of gezondheid.

Voor door hem aan te wijzen categorieën evenementen kan de burgemeester vrijstelling verlenen.

 

Evenementen vinden niet alleen plaats in de open lucht of in gebouwen doch tevens in tenten. Uit akoestisch oogpunt is er geen verschil tussen het houden van een evenement in de open lucht dan wel in een tent. Er gaat namelijk geen akoestische afstemming uit van een tent.

 

Nu Eijsden en Margraten per 1 januari 2011 gefuseerd zijn tot de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten is het wenselijk om het geluidbeleid ten aanzien van evenementen en festiviteiten te uniformeren en de regels te actualiseren. Onderstaand wordt daaraan invulling gegeven. Qua opbouw van de notitie is eerst het nieuwe beleid beschreven. In een bijlage is de bestaande situatie uit de twee voormalige gemeenten alsmede een toets van dit bestaandebeleid weergegeven.

 

Het nieuwe beleid kenmerkt zich ten opzichte van het bestaande vooral door een meer realistische, integrale, benadering.

 

 

2. Actualisering/uniformering beleid

 

Nu Eijsden en Margraten zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten is het wenselijk om het beleid te uniformeren. Gelijktijdig is het zinvol om het beleid nogmaals tegen het licht te houden. Daarbij is als insteek gekozen om waar mogelijk de hoofdlijnen van het bestaande beleid voor te zetten.

Wel vinden wij dat rekening gehouden dient te worden met de volgende uitgangspunten:

 • -

  geen onnodige regels; regels worden slechts gesteld ter bescherming van een geformuleerde doelstelling; in het Barim beschermt de rijksoverheid de woonomgeving voor het geluid dat door inrichtingen geproduceerd wordt; om deze reden is de normstelling verbonden aan woningen; deze doelstelling kan doorgetrokken worden, hetgeen betekent dat ook in het lokaal beleid de woonomgeving de doelgroep vormt; in het verlengde hiervan dienen voorschriften zich te beperken op de bescherming van het geluid ter plaatse van woningen alsmede het geluid in woningen; uitzondering op dit uitgangspunt vormt de normstelling bij carnavalsoptochten; als gevolg van het feit dat het handelt om mobiele geluidbronnen, waarbij afstanden tussen geluidbronnen en woningen continue fluctueren, wordt geen norm ter plaatse van woningen doch uitsluitend een norm voor het zendniveau genomen;

 • -

  regels dienen voor een ieder duidelijk te zijn;

 • -

  regels dienen realistisch en handhaafbaar te zijn;

 • -

  eenduidigheid in de regels, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen geluid, dat afkomstig van binnen danwel buiten een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer.

 

In het voorliggende document wordt voort geborduurd op het ingezette beleid. Daarbij is tevens gekeken naar de uit 1996 daterende publicatie van het IMH Limburg. Wij wensen deze publicatie als toetsingskader te hanteren met dien verstande dat wij qua isolatiewaarde van een gemiddelde woning uit willen gaan van 5 dB(A) meer, hetgeen ook weer gevolgen heeft voor de maximale gevelbelasting. De laatste jaren is immers vanuit een oogpunt van warmtebesparing veel aandacht besteed aan gevelisolatie. Dit heeft een positief effect gehad op de geluidisolatiewaarde van het woningbestand. Verder is voor het ingaan van de normering voor de nachtperiode gekozen voor een later tijdstip, waarmee beter aangesloten wordt op de bestaande praktijk. De Inspectie gaat in beginsel uit van 23.00 uur met een uitwijk naar 24.00 of 01.00 uur voor dagen, waarop een vrije dag volgt. De praktijk wijkt hiervan af. Immers binnen inrichtingen geldt een afwijkingsmogelijkheid tot een half uur voor sluitingstijd, die doorgaans op 02.00 uur ligt. Buiten inrichtingen werd alleen in Margraten de beperking opgenomen dat voor de zaterdag en zondag de afwijking slechts geldt tot 01.00 uur, waarna tot een half uur voor de eindtijd/sluitingstijd "achtergrondmuziek" ten gehore mag worden gebracht.

Met het oog op de realiteitswaarde van de voor ogen staande normen werd bij een tweetal café's in deze gemeente alsook op het Vroenhof in Eijsden een evenement gesimuleerd, zodat inzicht bestond in de akoestische gevolgen van maximale geluidnormen voor het evenement. De rapportage wordt als bijlage aangetroffen. Tenslotte is bij het actualiseren van het gemeentelijk beleid gekeken naar de Handreiking geluidbeleid bij evenementen van de Regiegroep Geluid Limburg d.d. 2006.

 

a. Wettelijke verankering

De verankering om bij of krachtens plaatselijke verordening ter voorkoming of beperking van geluidhinder voorschriften te verbinden aan evenementen is, voor zover deze betrekking hebben op inrichtingen, te vinden in artikel 2.21 Barim. Voor buiten inrichtingen biedt artikel 2:25 van de APV de mogelijkheid aan de burgemeester om met het oog op de beperking/voorkoming van overlast aan een evenementenvergunning voorschriften te verbinden.

 

b. Bereik

De voorliggende nota heeft betrekking op evenementen en festiviteiten,

 • -

  in alsook buiten inrichtingen;

 • -

  waarbij mechanisch versterkt geluid/muziek ten gehore wordt gebracht; (een regeling voor onversterkte muziek voert naar onze mening te ver en kan tot ongewenste situaties in relatie met bijvoorbeeld de leefbaarheid van een buurt leiden; denk hierbij bijvoorbeeld aan een repetitie van een harmonie op de openbare weg of de tromreveille tijdens de Bronk;

 • -

  die plaatsvinden binnen alsook buiten gebouwen;

 • -

  die plaats vinden binnen de bebouwde kom (op basis van de Wegenwet); voor evenementen buiten de bebouwde kom dient maatwerk geleverd te worden.

Daar waar gesproken wordt over evenementen worden tevens festiviteiten bedoeld.

 

c. Normstelling

Voor een evenement geldt een equivalent geluidsniveau van maximaal 80 dB(A) ter plaatse van de gevel van woningen van derden gedurende de periode 07.00-24.00 uur. In afwijking hiervan geldt voor evenementen binnen gebouwen voor de vrijdag, zaterdag en algemeen en plaatselijke feestdagen een equivalent geluidsniveau van maximaal 80 dB(A) en 75 dB(A) ter plaatse van de gevel van woningen van derden gedurende de periode van respectievelijk 07.00-24.00 uur en 24.00-half uur voor sluitingstijd. Dit betekent dus dat in afwijking van de huidige situatie van maandag tot en met zondag buiten gebouwen na 24.00 uur in principe geen mechanisch versterkte muziek tijdens een evenement ten gehore mag worden gebracht. Binnen gebouwen geldt deze regel voor de periode zondag tot en met donderdag doch heeft de exploitant voor de vrijdag, zaterdag, alsmede op plaatselijke en algemeen erkende feestdagen de mogelijkheid om tot maximaal een half uur voor sluitingstijd hiervan af te wijken. Buiten deze tijdstippen dient de exploitant of organisator zich aan de reguliere geluidvoorschriften te houden. Voor inrichtinen zijn dit de reguliere voorschriften in het kader van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer.

 

Indien sprake is van een in- of aanpandige woning geldt voor de maandag tot en met de donderdag alsmede de zondag een binnenwaardeniveau van maximaal 50 dB(A) gedurende de periode van 07.00-24.00 uur. Daarna wordt teruggevallen naar 25 dB(A). Voor de vrijdag en zaterdag alsmede op algemeen erkende en plaatselijke feestdagen, geldt een binnenwaardeniveau van maximaal 50 dB(A) gedurende de periode van 07.00-24.00 uur. Daarna valt de toegestane norm terug naar 45 dB(A) voor de tijdspanne 24.00-half uur vóór sluitingstijd. Vervolgens wordt teruggevallen naar de norm van 25 dB(A). Hiermee wordt rekening gehouden met het aspect nachtrust.

 

Indien sprake is van een evenement in de open lucht danwel in een tent kunnen de burgemeester danwel burgemeester en wethouders, afhankelijk van de vraag of sprake is van een evenement binnen of buiten een inrichting, ontheffing verlenen van bovengenoemde maximale geluidsvoorschriften voor de periode 24.00 uur-half uur vóór sluitingstijd indien sprake is van een evenement, dat een breed maatschappelijk draagvlak geniet.

Als voorbeelden hiervan worden genoemd een receptie van een vereniging, een optreden van een straattheater of een optreden van een muziekgezelschap in het kader van de Diepstraatfeesten.

 

Basgeluid blijkt bij mechanisch versterkte muziek vaak een groot probleem te zijn. In het zgn. "A" van dB(A) gewogen geluid worden bij een weging de lage tonen gecorrigeerd. Om deze reden is voor de lage tonen een zgn. "C"-weging, uitgedrukt in dB(C), ingevoerd. Gemiddeld ligt het niveau van de C-weging op basis van het standaard housemuziekspectrum ca 15 dB hoger dan het A-gewogen niveau.

 

Teneinde de basgeluiden te beteugelen geldt daarom in zijn algemeenheid bij een evenement in de openlucht een equivalent geluidsniveau van maximaal 100 dB(C) ter plaatse van de gevel van woningen van derden gedurende de periode van respectievelijk 07.00-24.00 uur. In afwijking hiervan wordt de periode verlengd tot uiterlijk een half uur vóór sluitingstijd indien sprake is van een evenement met een breed maatschappelijk draagvlak.

Voor een evenement in een gebouw geldt een equivalent geluidsniveau van 90 dB(C) ter plaatse van de gevel van woningen van derden gedurende de periode 07-24.00 uur. In afwijking hiervan wordt de periode verlengd tot uiterlijk een half uur vóór sluitingstijd indien dit evenement plaats op een vrijdag, zaterdag of een algemeen/plaatselijk erkende feestdag.

Indien sprake is van een in- of aanpandige woning geldt in zijn algemeenheid een binnenwaardeniveau van maximaal 65 dB(C) gedurende de periode van 07.00-24.00 uur. Daarna valt de toegestane norm in principe terug naar maximaal 40 dB(C). Op de vrijdag, zaterdag en algemeen erkende en plaatselijke feestdagen voor de periode 07.00-24.00 uur 65 dB(C), waarna de norm voor de periode 24.00-half uur vóór sluitingstijd terugvalt naar 60 dB(C) om vervolgens terug te vallen naar 40 dB(C).

 

De normen zijn inclusief stemgeluid doch exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Er worden geen normen verbonden aan het zendniveau.

 

In onderstaand overzicht zijn bovenstaande voorschriften ten aanzien van dB(A) en dB(C) in beeld gebracht.

periode

Maximaal binnenniveau

(dB(A))

Maximaal binnenniveau

(dB(C))

Maximale gevelbelasting

(dB(A)) evenement buitenlucht

Maximale gevelbelasting

(dB(A)) evenement in gebouw

Maximale gevelbelasting (dB(C)) evenement buitenlucht

Maximale gevelbelasting (dB(C)) evenement in gebouw

Dag (07.00 –19.00 uur)

50 dB(A)

65 dB(C)

80 dB(A)

80 dB(A)

95 dB(C)

95 dB(C)

Avond (19.00 -24.00 uur)

50 dB(A)

65 dB(C)

80 dB(A)

80 dB(A)

95 dB(C)

95 dB(C)

Nacht (24.00 –half uur vóór sluitingstijd)

45 dB(A) of

25 dB(A)*

60 dB(C) of

40 dB(C)*

75 dB(A) of 40-45 dB(A)*

75 dB(A) of 40 dB(A)*

90 dB(C) of 55-60 dB(C)*

90 dB(C) of 55 dB(C)*

* De van toepassing zijnde norm is afhankelijk van de vraag op welke dag een evenement in een gebouw plaats vindt, alsmede de vraag of sprake is van een evenement in de buitenlucht, dat een breed maatschappelijk draagvlak heeft.

De marge van 40-45 dB(A) vloeit voort uit het feit dat voor inrichtingen de norm voor de nachtperiode in het kader van Barim veelal op 40 dB(A) ligt terwijl buiten inrichtingen een norm van ca 45 dB(A) gehanteerd wordt.

Uit enkele controlemetingen, die we hebben laten uitvoeren ter plaatse van een tweetal willekeurig gekozen plaatselijke café’s alsook een buitenterrein, is gebleken dat gemiddeld gezien de voor ogen staande maximale normstelling de exploitatie van café’s niet wezenlijk beïnvloed. Anders kan het zijn met festiviteiten in de open lucht. Op een locatie in de bebouwde kom kan de maximale norm leiden tot de noodzaak van plaatsing van een geluidbegrenzer. Wij achten dit echter alleszins verdedigbaar omdat tevens met de belangen van de woonomgeving rekening gehouden dient te worden.

 

d. Categorieën van evenementen

Er bestaat een relatie tussen aard van (muziek)geluid enerzijds en hinderervaring anderzijds. Zo zal housemuziek sneller tot een overlastsituatie leiden dan volksmuziek, dat een breder publiek kent. Toch wordt in dit document, vooral uit praktisch oogpunt, geen onderscheid gemaakt tussen categorieën van evenementen. Overigens zijn de mogelijkheden om dergelijke, veelal erg luide muziek in woonkernen ten gehore te brengen vanwege de in deze notitie opgenomen normen beperkt. Daarnaast is het niet uitgesloten dat bepaalde categorieën evenementen een zodanig publiek aan trekken, dat de burgemeester dit in het kader van de openbare orde kan verbieden.

 

e. Aantal evenementen

Teneinde onnodige geluidsoverlast te beperken wordt het aantal evenementen in de openlucht op dezelfde locatie in de bebouwde kom gelimiteerd en wel tot maximaal zes per kalenderjaar. De telling daarvan vindt plaats op basis van datum van ontvangst van de vergunningsaanvrage met dien verstande dat een eventueel op deze locatie jaarlijks aanwezige kermisattractie als vast evenement wordt meegenomen.

 

f. Over te leggen stukken

Behalve als dit een eenvoudig evenement betreft, waarbij het duidelijk is dat het geluid van ondergeschikt belang is bij het te organiseren evenement, zoals een buurtbarbecue, een straatfeest, een braderie, een sportevenement of een draaiorgel, dient door de organisatie van het evenement tezamen met de aanvrage evenementenvergunning danwel kennisgeving incidentele festiviteit een op schaal weergegeven plattegrondtekening overgelegd te worden, waarop duidelijk de locatie in relatie tot zijn directe omgeving is aangegeven. Hierop dient tevens het podium, de geplaatste geluidsboxen met zendrichting en woonomgeving binnen een straal van 50 m weergegeven te zijn.

Zo lang de vereiste bescheiden niet of niet compleet zijn ingediend, kan een verzoek om een evenementenvergunning niet in behandeling genomen worden en wordt een kennisgeving incidentele festiviteit niet geacht te hebben plaatsgevonden.

 

g. Informatie

De organisator van het evenement informeert de omwonenden binnen een straal van 50 meter rondom het terrein, alwaar het evenement plaatsvindt, tenminste één week voorafgaande aan het evenement omtrent de aard van het evenement, de soort muziek en de eindtijd van het evenement.

 

h.Carnavalsoptochten

In de voorliggende notitie wordt het bestaande beleid uit akoestisch oogpunt bijna volledig overgenomen. Wel worden in het verlengde van de normstelling voor evenementen ook de basgeluiden meegenomen. De op te nemen voorschriften zijn de volgende:

 • -

  de maximale geluidbelasting, gemeten op een afstand van 3 meter van het geluidsapparaat mag niet meer bedragen dan 90 dB(A) en 105 dB(C);

 • -

  vergunninghouder stelt de persoon, belast met het bedienen van de geluidsinstallatie tijdig in kennis van de aan deze vergunning verbonden voorschriften;

 • -

  per deelnemende wagen, voertuig of groep mag maar één persoon belast zijn met de bediening van de geluidsinstallatie;

 • -

  tijdens het opstellen, danwel het wachten op vertrek van de optocht mag, behoudens in verband met het afstellen van de installatie, geen geluid ten gehore worden gebracht door deelnemers danwel vanaf de deelnemende voertuigen;

 • -

  na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen;

 • -

  de vergunningsvoorschriften dienen opgenomen te worden in een reglement van de organiserende vereniging met het risico van uitsluiting van de partij, die de voorschriften niet in acht neemt, tijdens de optocht het jaar daaropvolgend;

 • -

  vergunninghouder dient er op toe te zien dat de voorschriften in acht worden genomen en is verantwoordelijk voor een correcte naleving daarvan; in geval van niet-naleving van de voorschriften door deelnemers dient vergunninghouder er zorg voor te dragen dat deze feitelijk uit de optocht worden verwijderd.

 

i. Geluidmeting

De uitvoering van een geluidmeting ter controle van de normen vindt plaats op basis van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

 

j.Handhaafbaarheid/handhaving

Het is van groot belang dat het beleid duidelijk en eenduidig is. Om deze reden wordt niet meer gesproken over de toelaatbaarheid van “achtergrondmuziek” en is het zaak dat er geen voorschriften opgenomen worden die tegenstrijdig zijn. Voor wat betreft de inhoudelijke kant van de handhaving is het van wezenlijk belang dat partijen er zich bewust van zijn dat de vastgestelde kaders geen dode letter vormen en dat afwijkingen/overtredingen gevolgen zullen hebben. Afhankelijk van de situatie kan een overtreding leiden tot de volgende bestuursrechtelijkeacties:

 • -

  er worden in het belang van het voorkomen van onnodige overlast verdergaande voorschriften aan een toekomstig evenement verbonden;

 • -

  er wordt geen medewerking meer verleend aan het evenement;

Strafrechtelijk kan verbaliserend door politie tegen de organiserende – c.q. vergunninghoudende partij worden opgetreden.

Voordat een evenement feitelijk plaats vindt dient de organiserende partij van gemeentewege duidelijk gemaakt te worden wat van hem of haar verwacht wordt en dat een overtreding gevolgen zal hebben. Op 14 februari 2012 stelde de raad het gemeentelijke integrale handhavingsbeleid 2012-2016 vast. Op basis daarvan werd door ons college 24 april 2012 het Uitvoeringsprogramma Integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2012 vastgesteld. Op basis van de hierin opgenomen prioritering zal toezicht en handhaving van evenementen gaan plaatsvinden. Van geconstateerde afwijkingen wordt de organiserende partij na afloop van het evenement in kennis gesteld. Daarbij zal hem/haar tevens worden medegedeeld of en tot welke bestuursrechtelijke sanctiemaatregelen deze afwijking zal leiden.

 

k. Overgangsrecht

Deze beleidsregel treedt in werking op de derde dag na afkondiging.

Op vergunningen, verleend voor het van kracht worden van deze beleidsregel en/of de hierop gebaseerde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, blijft de regelgeving van toepassing, zoals deze op het moment van vergunningverlening gold.

 

l. Karakter voorliggende notitie

De voorliggende notitie wordt aangemerkt als een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en dient na vaststelling gepubliceerd te worden. Een groot deel van het geactualiseerde beleid zal uitgewerkt dienen te worden in een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

m. Evaluatie beleid

Het is wenselijk om het voorliggende beleid na een jaar te evalueren. Naar aanleiding daarvan kunnen -waar nodig- aanpassingen worden doorgevoerd.

 

 

BIJLAGE

Bestaande situatie

1.Binnen inrichtingen

Op basis van artikel 4:2 APV gelden de geluidsnormen uit het Barim niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. In het verleden zijn in dat kader steeds aangewezen:

 • -

  31 december: alle kernen;

 • -

  Carnavalszaterdag, -zondag, -maandag en –dinsdag: voor alle kernen.

 • -

  Bronkzaterdag, -zondag, -maandag en –dinsdag, voor zover de horeca-inrichtingen zijn gelegen in een kern, alwaar op dat moment sprake is van Bronk;

 • -

  Kermiszaterdag, -zondag, -maandag en -dinsdag, voor zover de horeca-inrichtingen zijn gelegen in een kern alwaar op dat moment kermis is.

De mogelijkheid om meer mechanisch muziekgeluid ten gehore te brengen geldt bij de collectieve festiviteiten alleen voor het bebouwde deel van de inrichting.

Verder zijn op grond van artikel 4:3 APV maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar toegestaan waarbij de geluidsnormen uit het Barim niet in acht genomen behoeven te worden.

Bepaald is dat de afwijking van de geluidnormen uitsluitend van toepassing is op het bebouwde deel van de inrichting, terwijl het equivalente geluidsniveau maximaal 80 dB(A) mag bedragen op 5 m uit de gevel van de inrichting. Deze waarde is inclusief stemgeluid doch exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid en exclusief bedrijfsduurcorrectie. De extra geluidruimte dient beëindigd te worden tenminste een half uur voor sluitingstijd. De reguliere sluitingstijd is 02.00 uur maar voor enkele feestdagen, te weten de carnavalsdagen en van oud op nieuw, geldt een verlenging tot 03.00 uur. Dit betekent dus in die gevallen dat tot 2.30 uur extra geluidruimte wordt verleend.

De collectieve festiviteiten worden op basis van artikel 4:2 de APV vóór aanvang van het kalenderjaar door het college bekend gemaakt. Voor incidentele festiviteiten is niets geregeld omtrent het bekendmaken hiervan. In de praktijk worden incidentele festiviteiten thans niet gepubliceerd.

 

2.Buiten inrichtingen

Er is geen specifiek beleid vastgesteld. De laatste jaren was het in Eijsdengebruikelijk om aan evenementenvergunningen de voorwaarden te verbinden dat ter plaatse van woningen van derden het lange-tijd-beoordelingsniveau , veroorzaakt door installaties en toestellen, niet hoger mag zijn dan 75-, 75- en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Een half uur voor sluitingstijd diende de muziek te eindigen. Voor de bepaling van de niveaus wordt geen bedrijfsduurcorrectie noch strafcorrectie voor muziek toegepast.

In Margraten was het gebruikelijk om aan de evenementenvergunning de voorschriften te verbinden dat het lange-tijd-beoordelingsniveau, veroorzaakt door installaties en toestellen, ter plaatse van woningen van derden niet hoger mag zijn dan 75-, 70- en 70 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond en nachtperiode. Onverminderd het bovengenoemde maximale geluidsniveau mag de maximale geluidsbelasting gemeten op een afstand van 3 meter vanaf het geluidsapparaat niet meer dan 90 dB(A) bedragen. De muziek dient in de nacht van zaterdag op zondag uiterlijk te eindigen om 01.00 uur met dien verstande dat vanaf dat tijdstip achtergrond muziek ten gehore mag worden gebracht tot een half uur voor sluitingstijd. Voor de bepaling van de niveaus wordt geen bedrijfsduurcorrectie noch strafcorrectie voor muziek toegepast.

Verleende vergunningen voor grotere evenementen worden gepubliceerd. Overigens vindt er geen publicatie plaats.

 

3.Carnavalsoptochten

Voor carnavalsoptochten wordt de laatste jaren gebruik gemaakt van het voorstel, dat de Basiseenheid Heuvelland van politie, regio Limburg-Zuid in 2005 naar de (toenmalige) gemeenten Eijsden, Margraten, Meerssen en Valkenburg a/d Geul heeft gezonden. Dit voorstel is de laatste jaren volledig overgenomen bij de verstrekking van evenementenvergunningen. Daarbij zijn de volgende geluidsvoorschriften gehanteerd:

 • -

  de maximale gevelbelasting van de meest dichtbij gelegen woning mag tot 19.00 uur 75 dB(A) en na 19.00 uur 70 dB(A) bedragen;

 • -

  onverminderd het bovengenoemde maximale geluidsniveau mag de maximale geluidsbelasting gemeten op een afstand van 3 meter vanaf het geluidsapparaat niet meer dan 90 dB(A) bedragen

 • -

  vergunninghouder stelt de persoon, belast met het bedienen van de geluidsinstallatie tijdig in kennis van de aan deze vergunning verbonden voorschriften;

 • -

  per deelnemende wagen, voertuig of groep mag maar één persoon belast zijn met de bediening van de geluidsinstallatie;

 • -

  tijdens het opstellen, danwel het wachten op vertrek van de optocht mag geen geluid ten gehore worden gebracht door deelnemers danwel vanaf de deelnemende voertuigen;

 • -

  na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen;

 • -

  de houder van de vergunning zal deze middels een onmiskenbaar en duidelijk leesbare mededeling, bij het c.q. nabij het eindpunt van de optocht aan de deelnemers kenbaar te maken, tevens ziet de houder van de vergunning tot de naleving hiervan.

Toets bestaand beleid en nieuw beleid

Indien we het bestaande beleid toetsen aan de praktijkervaringen, die afgelopen jaren zijn opgedaan, kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

 • a.

  bij de collectieve alsook de incidentele festiviteiten zijn de geluidsafwijkingen binnen inrichtingen beperkt tot 80dB(A) op een afstand van 5 meter van de desbetreffende inrichting, Daarbij is niet voorzien in de situatie dat er sprake is van aanpandige woningen van derden. Dit betekent dus dat de bewoners van deze woningen nauwelijks bescherming genieten.

 • b.

  In het bestaande geluidbeleid voor Eijsden-Margraten is niet voorzien in evenementen buiten bebouwing binnen een inrichting. Dit betekent op basis van de reguliere geluidsvoorschriften, dat binnen inrichtingen geen evenementen in de open lucht kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan clubfeesten bij voetbalverenigingen waar evenementen veelal plaatsvinden in tenten.

 • c.

  Er ontbreekt een afstemming van de benaderingswijze van het aspect geluid binnen inrichtingen en buiten inrichtingen.

 • d.

  Evenementen buiten inrichtingen vinden veelal plaats in een tent of open lucht. Voor zover dit binnen de bebouwde kom plaats vindt is de afstand tussen zendplaatsen (plaatsen waar de geluidboxen opgesteld staan) en woningen zodanig gering dat een gevelbelasting van 75 doch zeker bij een lagere belasting er feitelijk op neerkomt dat een gevraagde vergunning eigenlijk geweigerd dient te worden omdat op voorhand duidelijk is dat niet aan de voorwaarden voldaan kan worden. Hetzelfde gaat op voor de evenementenvergunning voor een carnavalsoptocht. Een maximale geluidsbelasting op een afstand van 3 meter vanaf de wagen kan nooit leiden tot een gevelbelasting van maximaal 75 dB()A) en zeker niet tot een niveau van max 70 dB(A). In vele situaties is de afstand meetpunt zendniveau en gevelwoningen nagenoeg gelijk.

 • e.

  De woonomgeving wordt slechts ten dele vooraf op de hoogte gesteld van een georganiseerd evenement.

 

Ten behoeve van de bepaling van de nieuwe maximaal toelaatbare waarden is gebruik gemaakt van een aantal documenten.

a.Publicatie van de toenmalige Inspectie Milieuhygiëne Limburg (IMH), “Evenementen met een luidruchtig karakter” uit 1996.

Daarin wordt gesteld dat in een woning, bij gesloten ramen en deuren, een normaal gesprek mogelijk moet zijn. Gedurende de dag- en avondperiode mag daarom het geluidsniveau ten gevolge van het evenement in de woning niet hoger zijn dan 50 dB(A). De redenering is dat na 23.00 uur niet alleen de spraakverstaanbaarheid een rol speelt doch tevens het niet kunnen slapen van belang is. Wel wordt het daarbij verdedigbaar geacht om de nachtperiode op dagen, waarop een vrije dag volgt, eventueel later te laten ingaan dan de gebruikelijke 23.00 uur. Daarbij wordt gesproken over uiterlijk 24.00 of 01.00 uur.

Door de Inspectie wordt qua gevelisolatie uitgegaan van een gemiddelde van 20-25 dB(A).

Uitgaande van een gemiddelde gevelisolatie van 20-25 dB(A) wordt een maximale gevelbelasting van 75 dB(A) aanvaardbaar geacht. In onderstaande tabel zijn de maximaal toelaatbare waarden bij evenementen, gebaseerd op de notitie van IMH weergegeven.

periode

Basisnorm binnenniveau

Maximaal binnenniveau

Gemiddelde gevelisolatie

Maximale gevelbelasting

Dag

35 dB(A)

50 dB(A)

20-25 dB(A)

70-75 dB(A)

Avond

30 dB(A)

50 dB(A)

20-25 dB(A)

70-75 dB(A)

Nacht

25 dB(A)

50dB(A) of 25 dB(A)*

20-25 dB(A)

70-75 dB(A) of 45-50 dB(A)*

* Afhankelijk van de vraag hoe lang men een evenement na 23.00 uur wil laten doorgaan.

 

Hoewel sprake is van een document dat al 15 jaren oud is, bevat het gegevens, die naar onze mening nog steeds actueel en bruikbaar zijn.

b.Beleidsdocumenten Nederlandse gemeenten en handreiking geluidbeleid bij evenementen van de Regiegroep Geluid Limburg d.d. 2006.

 

c.Rapportage geluidmetingen Bureau Geluid d.d.10 april 2012, die hierbij wordt aangetroffen.