Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt
CiteertitelVerordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61
 2. Gemeentewet, art. 61a
 3. Gemeentewet, art. 61c
 4. Gemeentewet, art. 84
 5. Gemeentewet, art. 86
 6. Gemeentewet. art. 147
 7. Gemeentewet, art. 149
 8. Archiefwet, art. 15
 9. Archiefwet, art. 31
 10. Archiefbesluit, art. 9
 11. de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201315-02-2013nieuwe regeling

05-02-2013

Gemeenteblad, 27-02-2013

12IN007292

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt .

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van het presidium;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;

 

Besluit :

 

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt, zoals opgenomen in de bijlage.

 • 2.

  In de stellen de commissie Functioneringsgesprek burgemeester met de taak het gesprek voor te bereiden, te voeren en af te ronden vóór 1 juli 2013, en deze cyclus te herhalen in de eerste helft 2015, bestaande uit de raadsleden, die deel uit maken van het presidium.

 

 

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak functioneringsgesprekken te houden met de burgemeester.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de raadsleden, die lid zijn van het presidium.

 • 2.

  De commissie kiest een voorzitter uit haar midden.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De plaatsvervangend griffier kan als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt bij functioneringsgesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie zier erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 6, vierde lid, en 7 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van artikelen 10 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het tweede lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste 24 uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één tem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen over functioneringsgesprekken

 • 1.

  Een commissie houdt minimaal eens in de twee jaren een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de fractievoorzitters dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100 dagengesprek plaats.

 • 4.

  De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien.

 • 5.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van, en de afspraken uit, het vorige functioneringsgesprek.

 • 6.

  Drie van de functioneringsgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koningin met de burgemeester heeft.

 • 7.

  In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.

 • 2.

  Een afschrift van het verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koningin.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 9 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop het de commissie belast met de herbenoemingsvoorbereiding wordt ingesteld.

Artikel 10 Archivering

De raadsgriffie draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 februari 2013.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 februari 2013

 

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet, D.A.M. Akkermans

Toelichting op de verordening

Toelichting artikel 2

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de commissies en bepaalt of alle fracties in de commissie is vertegenwoordigd. Veelal is de samenstelling van de commissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester voert, anders, beperkter, van aard dan die van de commissie die de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

De commissie wordt op grond van artikel 9 na afronding van haar taak ontbonden.

Gekozen is voor de variant dat deze commissie zowel in 2013 als in 2015 het functioneringsgesprek voert. Daarna wordt de commissie ontbonden en volgt de herbenoemingsprocedure.

Toelichting artikel 4

Strikt genomen is het overbodig om een geheimhoudingsplicht in een verordening op te nemen en daarop bij de start van elke vergadering uitdrukkelijk te laten wijzigen, als die rechtstreeks voortvloeit uit de Gemeentewet. Dat dit toch gebeurt, is omdat de praktijk uitwijst dat de geheimhoudingsplicht niet vaak genoeg kan worden benadrukt.

Toelichting artikel 6

Een keer per twee jaren met elkaar overleggen over het wederzijds functioneren is te weinig als er problemen zijn en te veel als het goed gaat. Er dient een cultuur te ontstaan waarin regelmatig onderlinge reflectie op het functioneren van burgemeester en gemeenteraad in formele functioneringsgesprekken wordt vastgelegd. Mocht na een aantal jaren blijken dat de samenwerking niet naar wens functioneert dan kan tijdig worden gesproken over de toekomst en kan de commissaris van de Koningin tijdig worden ingeseind.

Een functioneringsgesprek wordt gestart op initiatief van de raadsgriffier. Aan het functioneringsgesprek zijn geen vormvereisten verbonden. Het kan plaatsvinden met een delegatie uit de gemeenteraad, mits daarin coalitie en oppositie zijn vertegenwoordigd.

De gesprekken kunnen worden voorbereid in, en de resultaten daaruit teruggekoppeld via, het presidium. In de verordening is voor terugkoppeling gekozen via ter inzage legging voor de hele gemeenteraad. In de voorbereiding kan worden gesproken met een of meer leden van het college, een samenwerkingspartner op het gebied van OOV, de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Van al die gesprekken worden verslagen opgemaakt. Het verdient aanbeveling de kring van geraadpleegden niet groter te maken dan hier aangegeven.

Het is van belang in en buiten het gesprek kritiek te organiseren en ook daadwerkelijk te geven. Het is de taak van de griffier om hem bekende kritiek op het functioneren van de burgemeester en/of gemeenteraad zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het is te adviseren om bij serieuze kritiek op het functioneren dit vroegtijdig met de commissaris van de Koningin te bespreken.

Toelichting artikel 7

Het verslag van een functioneringsgesprek bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek. Het kan bondig en beknopt. Van belang is dat het verslag een goed beeld geeft van het gesprek en de gemaakte afspraken, zodat de overige raadsleden bij inzage, de commissie die het volgende functioneringsgesprek voert en de commissaris van de Koningin zich een goed beeld daarvan kunnen vormen. Daarom is het van belang ook de sfeer te schetsen waarin het gesprek plaatsvond.