Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Regeling gevonden en verloren voorwerpen gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gevonden en verloren voorwerpen gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelRegeling gevonden en verloren voorwerpen gemeente Eijsden-Margraten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-08-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Burgerlijk Wetboek, art. 5:5
 3. Burgerlijk Wetboek, art. 5:6
 4. Burgerlijk Wetboek, art. 5:7
 5. Burgerlijk Wetboek, art. 5:8
 6. Burgerlijk Wetboek, art. 5:9
 7. Burgerlijk Wetboek, art. 5:10
 8. Burgerlijk Wetboek, art. 5:11
 9. Burgerlijk Wetboek, art. 5:12
 10. Het besluit gevonden voorwerpen
 11. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201301-08-2013nieuwe regeling

23-07-2013

Gemeenteblad, 09-10-2013.

13IN003520

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gevonden en verloren voorwerpen gemeente Eijsden-Margraten

Het college van Burgemeester en Wethouders;

gelet opartikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel (en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

het besluit gevonden voorwerpen;

artikel 160 van de Gemeentewet.

BESLUIT:

vast te stellen: de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Eijsden-Margraten.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de ambtenaar: bij besluit van de burgemeester de aangewezen ambtenaar;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de gemeente: de gemeente Eijsden-Margraten;

 • d.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • e.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt;

 • i.

  verliezer: rechthebbende die buiten zijn wil een zaak niet meer onder beheer heeft;

 • j.

  de website: het Eijsden-Margraten deel van de website www.verlorenofgevonden.nl;

 • k.

  de eigenaar/verliezer: de verliezer, die rechtens het beheer over een verloren voorwerp wil herstellen;

 • l.

  de vinder/eigenaar: de vinder, die rechtens het beheer over een gevonden voorwerp wil verkrijgen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • Deze beleidsregel is van toepassing op:

  Het omgaan met gevonden en verloren voorwerpen door vinder en verliezer en door of namens de gemeente.

   

  Voor voorwerpen, die mogelijk betrokken zijn bij illegaal handelen, alsmede voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, dieren, afval en gevaarlijke stoffen, blijven de in de gemeente geldende regels en regelingen van kracht.

   

  De gemeente heeft voor de overdracht en opvang van gevonden dieren een overeenkomst met Dierenbescherming Limburg en Dierenambulance Limburg-Zuid afgesloten.

Artikel 3 Vinden, aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week via www.verlorenofgevonden.nl digitaal aangifte worden gedaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in het gemeentehuis te Eijsden-Margraten tijdens openingstijden persoonlijk aangifte te doen van een verloren of gevonden voorwerp.

 • 2.

  Aangifte, registratie en verdere behandeling vindt plaats volgens de systematiek van de website.

 • 3.

  De aangever ontvangt bij digitale aangifte automatisch een bewijs van aangifte via de mail of bij persoonlijke aangifte in het gemeentehuis wordt desgewenst een bewijs van aangifte en/ of inbewaringgeving meegegeven, mits de aangever de benodigde en juiste gegevens heeft verstrekt.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan voor zover de aangifte niet al digitaal is gedaan. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 5.

  Geen registratie via de website vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   brillen, sleutels, paraplu’s etc. zonder specifiek kenmerk tenzij hier expliciet om wordt gevraagd dan wel het voorwerp duur of exclusief is;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren;

  • d.

   reisdocumenten, rijbewijzen, bankpasjes e.d.

 • 6.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp in www.verlorenofgevonden.nl en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7.

  Een verloren voorwerp moet als het vermoeden van diefstal bestaat door de eigenaar zelf worden aangegeven bij de politie.

 • 8.

  Als aangifte wordt gedaan van een verloren voorwerp houdt de rechthebbende de plicht om aangifte bij de politie te doen wanneer dit verplicht is om aanspraak te kunnen maken op vervanging of compensatie.

Artikel 4 In bewaring geven/nemen, bewaringstermijn, ophalen

 • 1.

  De vinder mag het voorwerp bij de gemeente in bewaring geven. Doet hij dat niet dan moet hij zelf goed voor het voorwerp zorgen tijdens de geldende bewaartermijnen.

 • 2.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder ontvangt op zijn verzoek een bewijs van inbewaringstelling.

 • 3.

  Gevonden paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, bankpasjes e.d. zijn eigendom van de organisatie die ze aan een houder heeft uitgegeven, of worden voor de uitvoering van deze beleidsregel geacht dit te zijn. Ze worden niet voor de eigenaar/verliezer of vinder bewaard en niet aan de eigenaar/verliezer of vinder gegeven, maar zijn gedurende de bewaartermijn direct beschikbaar voor de organisatie die ze heeft uitgegeven.

 • 4.

  Een gevonden voorwerp, met een geschatte dagwaarde tot € 450,00 wordt drie maanden bewaard.

 • 5.

  Een gevonden voorwerp met een geschatte dagwaarde vanaf € 450,00 wordt één jaar bewaard.

 • 6.

  De in het vierde en vijfde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

 • 7.

  Gedurende de in het vierde en vijfde lid vermelde termijnen kan de eigenaar/verliezer gelet op artikel 11 zijn eigendom ophalen.

 • 8.

  De verliezer dient zelf onderzoek te doen of het voorwerp dat hij verloren heeft inmiddels teruggevonden is. Dit kan o.a. via de website www.verlorenofgevonden.nl of bijv. door navraag te doen bij de gemeente.

 • 9.

  De vinder die aan de hem in artikel 5:5, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen heeft voldaan, verkrijgt de eigendom van de zaak één jaar na de in artikel 5:5 lid 1 onder a van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aangifte of mededeling, mits de zaak zich op dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder of van de gemeente. Verdere voorwaarden voor bij de gemeente in bewaring gegeven voorwerpen zijn dat de vinder bij het afgeven van het voorwerp, heeft aangegeven na het verstrijken van de termijn eigenaar te willen worden en dat het voorwerp binnen een maand na afloop van de bewaartermijn wordt opgehaald.

 • 10.

  Een gevonden voorwerp met een lagere waarde dan € 450,00 dat door de vinder aan de gemeente in bewaring is gegeven vervalt na de bewaringstermijn aan de gemeente indien de eigenaar/verliezer zijn voorwerp niet heeft opgehaald binnen deze termijn. De vinder kan hiervan geen eigenaar meer worden.

 • 11.

  De ambtenaar bepaalt of een bij de gemeente opgeslagen aanwezig voorwerp aan een eigenaar/verliezer of een vinder/eigenaar wordt afgegeven. In relatie tot de eigenaar/verliezer houdt hij daarbij rekening met bij hem bekende kenmerken van het voorwerp en bijzonderheden rond het verliezen.

  In relatie tot de vinder zijn met name de in bovengenoemd lid 5 en 9 vermelde vereisten van belang en het tonen van het bewijs, genoemd in bovengenoemd art. 3, lid 3. De eigenaar/verliezer of vinder/eigenaar dient voorts mee te werken aan de gehanteerde administratieve procedures. Legitimatie en tekenen voor ontvangst maken daarvan deel uit.

   

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen
 • De ambtenaar bepaalt of de (dag)waarde van een gevonden voorwerp hoger of lager is dan € 450,00. In geval van ernstige twijfel over de waarde respectievelijk de echtheid van een voorwerp kan een ter zake deskundige geraadpleegd worden.

Artikel 6 Publicatie verloren en gevonden voorwerpen
 • Publicatie van gevonden voorwerpen vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl . In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar o.a. op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of degene die claimt rechthebbende is van het voorwerp.

  Verloren voorwerpen worden wél geregistreerd, ze worden echter niet via de website gepubliceerd.

Artikel 7 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen/ afvoer/ schenking
 • Wordt er binnen de geldende bewaartermijn geen aanspraak gemaakt op het gevonden voorwerp dan bepaalt de ambtenaar de wijze waarop het voorwerp door de gemeente worden afgevoerd.

  De eventuele baten van het afvoeren van gevonden voorwerpen komen, onder aftrek van de kosten van de taakstelling verloren en gevonden voorwerpen, ten goede van een nader door het college aan te wijzen maatschappelijke organisatie.

Artikel 8 Opslag van in bewaring gegeven voorwerpen
 • Gevonden voorwerpen die aan de gemeente, vrijwillig of op vordering, in bewaring zijn gegeven worden bewaard in een afsluitbare ruimte, kast, en/ of kluis. De behandeling van gevonden voorwerpen op de opslaglocatie geschiedt door of namens de aangewezen ambtenaar of Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Artikel 9 Inwerkingtreding
 • Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2013.

Artikel 10 Citeertitel
 • Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gevonden en verloren voorwerpen, gemeente Eijsden-Margraten.

   

   

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, dat wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website www.eijsden-margraten.nl

   

   

   

  Eijsden-Margraten, 23 juli 2013

  Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

   

   

  De burgemeester, De secretaris,

   

  Dhr. D.A.M. Akkermans, Dhr. B. van Dijk