Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Regeling mediation en second opinion maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mediation en second opinion maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2013
CiteertitelRegeling mediation en second opinion maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Collegebesluit 13IN000241

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2013nvt

26-02-2013

Gemeenteblad

13IN000194

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mediation en second opinion maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2013

 

 

Het kan gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over hoe het keukentafelgesprek is verlopen of het niet eens is met of twijfelt aan de conclusies of de oplossing die op basis van dit gesprek in de vorm van een individueel ondersteuningsarrangement worden gedefinieerd.

Voor dergelijke situaties is de onderhavige regeling opgesteld, die de cliënt de mogelijkheid geeft om in verschillende stadia van het indicatieproces te verzoeken om een second opinion of mediation. De regeling heeft tot doel een laagdrempelige en klantgerichte mogelijkheid te creëren om vroegtijdig eventuele onvrede weg te nemen en daarmee onnodige escalatie te voorkomen.

 

Begripsbepaling

 • -

  Cliënt: de belanghebbende zoals gedefinieerd in de Wmo-verordening

 • -

  Mediation: bemiddeling waarbij er naar wordt gestreefd een regeling te bereiken waar beide partijen achterstaan

 • -

  Second opinion: de mogelijkheid om een tweede gesprek te voeren met een andere Wmo-gespreksvoerder

 • -

  Multi Disciplinair Indicatieoverleg (MIO): Overleg waarin de regie gevoerd wordt over de indicatiestelling ten behoeve van de individuele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten

De regeling

De volgende mediation en second opinion mogelijkheden staan de cliënt ter beschikking in de verschillende stadia van het indicatieproces:

 • -

  Het gesprek

 • Indien de cliënt van mening is dat ‘het gesprek’ niet naar wens is verlopen, kan hij een tweede gesprek aanvragen. Dit tweede gesprek vindt binnen 10 werkdagen na indiening van het verzoek om een tweede gesprek plaats, met de Wmo-gespreksvoerder die ook het eerste gesprek heeft gevoerd of – op verzoek van belanghebbende – met een andere gespreksvoerder.

 • -

  Het individuele ondersteuningsarrangement

 • Op basis van de verzamelde informatie wordt door het multidisciplinaire indicatie-overleg een individueel ondersteuningsarrangement opgesteld. Als de cliënt het niet eens is met de conclusie die wordt getrokken – en dus met het ondersteuningsarrangement - kan hij verzoeken om een second opinion middels een nieuw gesprek door een andere Wmo-gespreksvoerder. Het second opinion gesprek vindt plaats binnen 10 werkdagen na indiening van het verzoek hierom.

 • De bevindingen van de second opinion worden binnen een termijn van 2 weken na afronding van het second opinion gesprek opnieuw aan het multidisciplinaire indicatie-overleg voorgelegd, waarna opnieuw een – al dan niet gewijzigd – individueel ondersteuningarrangement wordt opgesteld en aan de cliënt voorgelegd.

 • -

  Als ook na second opinion nog geen overeenstemming bereikt wordt, zal middels een mediationgesprek met de teamleider KCC getracht worden tot een regeling te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

 • -

  Klachten- of bezwaarprocedure

 • Indien na bovenstaande stappen nog steeds geen overeenstemming is bereikt, wordt de cliënt gewezen op de mogelijkheid van de reguliere gemeentelijke klachtenprocedure voor het niet-beschikkingsdeel van het ondersteuningsarrangement en van de bezwaarprocedure voor het beschikkingsdeel daarvan. Cliënten worden in de beschikking ook gewezen op de bezwaarprocedure.

 

Overig

 • -

  Aan de mediation en second opinion regeling zijn voor de cliënt geen kosten verbonden

 • -

  Registratie van meldingen in het kader van deze procedure vindt plaats middels de Wmo-applicatie van de gemeente en is daarmee onderhevig aan het hierop van toepassing zijnde privacyreglement

 • -

  De regeling komt niet in plaats van de reguliere klachtenprocedure van de gemeente Eijsden-Margraten of van de wettelijk vastgestelde Wmo-bezwaarprocedure, maar wordt als voorliggend aan deze regelingen beschouwd.