Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Gemeente Eijsden-Margraten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Gemeente Eijsden-Margraten 2014
CiteertitelVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Gemeente Eijsden-Margraten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening op de bekendmaking gemeente Eijsden-Margraten 2012, vastgesteld op 18 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 2.14
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 3.12
 5. Algemene wet bestuursrecht, art. 3.42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2014nieuwe regeling

11-02-2014

Gemeenteblad 2014, 10968, 03-03-2014

13IN007887

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Gemeente Eijsden-Margraten

De Raad van de Gemeente Eijsden-Margraten

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013;

 

gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 139 en 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op het advies van de commissie Algemene Zaken en Middelen;

 

overwegende, dat het gewenst is om regels te stellen voor de bekendmaking van besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere mededelingen van bestuursorganen van de gemeente

Eijsden-Margraten;

 

BESLUIT:

 

de “Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Eijsden-Margraten 2014” vast te stellen.

 

Artikel 1 Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer de noodzaak daartoe aanwezig is.

Artikel 2 Kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk van berichten van het gemeentebestuur, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch kennis te geven, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De kennisgeving geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, meldingen, aanvragen en aankondigingen.

Artikel 3 Vindplaats

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ vast als internetadres waarop het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven. Op dit internetadres staat de authentieke bekendmaking.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt

  http://www.eijsden-margraten.nl/bekendmakingen vast als internetadres waarop de gemeente verwijst naar haar rechtsgeldige bekendmakingen. Dit internetadres gebruikt de gemeente als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onthouden internetadres in haar externe communicatie.

   

 • 3.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op verzoek een afschrift verkrijgen van de publicaties zoals deze zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de op 18 december 2012 vastgestelde “Verordening op de bekendmaking gemeente Eijsden-Margraten 2012”.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Eijsden-Margraten 2014”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2014.

 

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet, D.A.M. Akkermans

Toelichting

 

Toelichting op de Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. debekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijngewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindendevoorschriften, andere besluiten van algemene strekking en kennisgevingen elektronischbekend te maken.

 

Bekendmaking (artikel 1)

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen verbindende voorschriften (vooral verordeningen) elektronisch bekend gemaakt worden in een elektronisch gemeenteblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteldwaaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

De (landelijke) Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) waarbij ook de gemeenteEijsden-Margraten aansluit, voldoet aan deze eisen. Het elektronische gemeenteblad wordtuitgegeven via de GVOP op de landelijke voorziening https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. Via de

website van de gemeente Eijsden-Margraten is de mogelijkheid aanwezig deze landelijke voorziening te benaderen.

In verband met deze elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een Verordeningvast te stellen, zodat ook andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekendgemaakt kunnen worden in het elektronisch gemeenteblad. Daarbij kan worden gedacht aanbeleidsregels, aanwijzingsbesluiten, mandaten, gemeenschappelijke regelingen etc..

Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronischebekendmaking van gemeentelijke bestuursorganen.

 

Kennisgeving (artikel 2)

De verordening maakt het tevens mogelijk dat ook van berichten die niet tot een of meergeadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) op elektronische wijze kennis wordtgegeven. Te denken valt aan aanvragen om omgevingsvergunningen,exploitatieovereenkomsten, verleende monumentenvergunningen etc.

Dit artikel gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking treden van besluiten,maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen vanontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en andere berichten. Kennisgeven is dealgemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook vanandere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daareffectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneindekennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren (art. 2:14 Awb). Het artikel bepaaltdat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische gemeenteblad. Dit betekentoverigens niet dat er op dit moment al tot het volledig elektronisch kennisgeven wordtovergegaan.

Niet iedereen heeft internettoegang en het kan wettelijk onvoldoende zijn om uitsluitend elektronisch te publiceren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbarevoorbereidingsprocedure; waarbij de materiële wordt gesteld van een geschikte wijze van kennisgeving.

Een geschikte wijze van kennisgeving houdt in, dat moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnenhebben tegen het ontwerpbesluit.

Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-, nieuws- of huis-aanhuisblad’dan dient de kennisgeving hierin te geschieden. Aanvullende dan welafwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden vanandere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in hetelektronische gemeenteblad zijn: art. 1.9 van het Besluit algemene regels voorinrichtingen milieubeheer, art. 78 Onteigeningswet, art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten,de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en de Wet ruimtelijke ordening (zie onder meer artikel3.8 lid 1 en lid 3). De Wet ruimtelijke ordening schrijft bijvoorbeeld voor dat demededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in deStaatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Vindplaats (artikel 3)

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeentebladhebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften.

De meeste gemeenten, waaronder Eijsden-Margraten, zullen daarvoor gebruik maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met hetinternetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 

Artikelen 4 t/m 6

Spreken voor zich.