Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014.
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012 en de 1e wijziging uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201401-01-2014nieuwe regeling

08-04-2014

Gemeenteblad, 16-04-2014

14IN002138

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2011;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel; bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

  • 1.

   Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Van Gansewinkel Zuid-Nederland B.V. te Eindhoven.

  • 2.

   Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Reinigingsdiensten Rd4, Nijverheidsweg 4a te Heerlen in het kader van de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Margraten en Gulpen-Wittem inzake de exploitatie van de milieuparken Margraten en Rijckholt (brengvoorziening) voor de inwoners van de gehele gemeente Eijsden-Margraten;

  • b.

   door burgemeester en wethouders aan te wijzen verenigingen voor de inzameling van oudpapier en karton afkomstig uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • c.

   Reinigingsdienst Rd4, Nijverheidsweg 4a te Heerlen. voor de inzameling van oudpapier en karton afkomstig uit huishoudens in samenwerking met de verenigingen als bedoeld in lid 2, onder b, van dit artikel waarbij Reinigingsdienst Rd4, Nijverheidsweg 4a te Heerlen personeel en materieel beschikbaar stelt;

  • d.

   door burgemeester en wethouders aan te wijzen instanties en personen voor de inzameling van metalen afkomstig uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • e.

   door burgemeester en wethouders aan te wijzen (charitatieve) instellingen voor de inzameling van kleding en schoenen, die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • f.

   Reinigingsdienst Rd4, Nijverheidsweg 4a te Heerlen, voor de inzameling op afroep van grof huishoudelijk afval. Deze inzameling betreft uitsluitend huishoudelijk afval dat qua volume en gewicht niet in de inzamelmiddelen als bedoeld onder artikel 4a van de verordening past en het betreft de volgende componenten: schoon bouwpuin, blik en metaal, hout, grof tuinafval, grof huishoudelijk restafval (inclusief elektrische en elektronische apparatuur) niet zijnde kringloopgoederen;

  • g.

   Van Gansewinkel Zuid-Nederland B.V. te Eindhoven voor de inzameling van klein chemisch afval via de chemocar, glas via de lediging van ondergrondse glascontainers, luiers via containers bij

   de kinderdagverblijven en de milieuparken Rijckholt en Margraten.

   

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van VROM;

 • c.

  glas: op bont en wit glas gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oudpapier en karton: huishoudelijk oudpapier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • f.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • h.

  schoon bouwpuin: steenachtig afval, niet zijnde gemengd met gasbeton, grond of zand (met een hoger percentage dan 10%), hout dan wel isolatiematerialen;

 • i.

  hout: hout dat niet is geïmpregneerd;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt;

 • l.

  autobanden (met en zonder velg);

 • m.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • n.

  schone grond: niet-verontreinigde grond of schoon zand;

 • o.

  grof huishoudelijk restafval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden en dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • p.

  kringloopgoederen: Alle nog bruikbare en verkoopbare huisraad;

 • q.

  luiers: baby- en incontinentieluiers. Inzameling vindt plaats via luierafvalzakken. Deze zakken zijn bestemd voor de verzameling van gebruikte luiers, te koop bij door burgemeester en wethouders aangewezen winkels en die in verzamelcontainers kunnen worden afgegeven die zich bevinden bij kinderdagverblijven die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen alsmede bij de milieuparken te Margraten en Rijckholt.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden voor de onderstaande categorieën afvalstoffen de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  restafval van huishoudens: inzameling met een van gemeentewege beschikbaar gestelde 40 liter-emmer, een 140 liter-container of 240-liter container;

 • b.

  GFT-afval van huishoudens: inzameling met een van gemeentewege beschikbaar gestelde 40 liter-emmer, een 140 liter-container of 240-liter container;

 • c.

  glas: inzameling met ondergrondse containers en met containers op de milieuparken;

 • d.

  klein chemisch afval: inzameling met een chemocar en op milieupark Margraten;

 • e.

  oud-papier en karton: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • f.

  kunststof verpakkingsafval: inzameling aan huis met in van gemeentewege beschikbaar gestelde plastic zakken en op de milieuparken. De plastic zakken zijn verkrijgbaar in de door burgemeester en wethouders aangewezen winkels;

 • g.

  textiel: inzameling aan huis en met bovengrondse containers en de milieuparken en ondergrondse containers in aangewezen kernen;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur: inzameling op de milieuparken en als kringloopgoed dan wel grof huishoudelijk afval;

 • i.

  schoon bouwpuin: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • j.

  hout: inzameling aan huis en op de milieuparken;.

 • k.

  grof tuinafval: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • l.

  asbest: inzameling op de milieuparken;

 • m.

  autobanden: inzameling op de milieuparken;

 • n.

  metalen: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • o.

  schone grond: inzameling op milieupark Margraten;

 • p.

  grof huishoudelijk afval: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • q.

  kringloopgoederen: inzameling aan huis en op de milieuparken;

 • r.

  luiers: inzameling met bovengrondse containers bij aangewezen kinderdagverblijven en op de milieuparken te Margraten en Rijckholt met gebruikmaking van luierafvalzakken.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.
  • Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen vast:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die door of namens de gemeente aan de burgers in bruikleen zijn verstrekt, berust bij Van Gansewinkel Zuid-Nederland B.V. te Eindhoven;

  • b.

   de inzamelmiddelen als bedoeld onder a zijn voorzien van een chip die is voorzien van een uniek serienummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen als bedoeld onder a behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de Servicedienst van Van Gansewinkel Nederland B.V. te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekt inzamelmiddel en bij klachten/informatie omtrent de wijze van inzameling;

  • e.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat de beschadiging of verdwijning buiten zijn schuld is geschied;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage door Van Gansewinkel onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze te beschilderen of te beplakken;

  • k.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten in de container te worden gedeponeerd die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

  • 2.

   Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende aanlevervoorschriften vast omtrent de plaats en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het trottoir/voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir/voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   in verband met de inzameling door een zijlader dient het inzamelmiddel op die plek te worden aangeboden waar de inzamelaar het inzamelmiddel na lediging heeft teruggezet;

  • c.

   tussen de onderlinge containers dient een tussenruimte van 50 centimeter te zijn;

  • d.

   de inzamelmiddelen dienen niet direct achter of naast een obstakel geplaatst te worden. Een voorbeeld van een obstakel is een lantaarnpaal, geparkeerde auto etc;

  • e.

   de inzamelmiddelen dienen goed gesloten te worden aangeboden. Afval mag niet uit het inzamelmiddel steken;

  • f.

   de inzamelmiddelen dienen met de opening naar de straat geplaatst te worden;

  • g.

   de inzamelmiddelen dienen zo gevuld te worden dat het deksel dicht kan. Er mag geen afval uitsteken;

  • h.

   er mogen geen afvalzakken naast het inzamelmiddel aangeboden worden;

  • i.

   het afval mag niet te vast worden aangedrukt;

  • j.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan:

   • a.

    voor de 40-liter container: 20 kg

   • b.

    voor de 140-liter container: 80 kg

   • c.

    voor de 240-liter container: 80 kg

  • k.

   het deel van het openbare terrein gelegen voor het perceel plaatselijk bekend St. Antoniusbank 16 te Bemelen aan te wijzen als clusterplaats voor het inzamelen van het huishoudelijk afval voor de percelen St. Antoniusbank 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 18, 18a, 20 en 22.

  • l.

   om sturing te geven aan de inzameling wordt gebruik gemaakt van rode en gele kaarten.

 • 2.

  Gele kaart: Deze kaart wordt gebruikt als eerste waarschuwing als de container niet volgens de bovenstaande aanlevervoorschriften is aangeboden. Deze kaart dient als waarschuwing met de bedoeling bij de volgende keer de container goed aan te bieden. De kaart vermeldt welke aanlevervoorschriften niet zijn nageleefd.

 • 3.

  Rode kaart: Deze kaart wordt gebruikt, na eerder een gele kaart te hebben ontvangen. De rode kaart wordt onmiddellijk verstrekt als de deksel van het inzamelmiddel niet kan worden gesloten en daardoor inzameling niet kan plaatsvinden. Ook wordt de rode kaart onmiddellijk verstrekt indien er restafval in de gft-container wordt aangetroffen. Het inzamelmiddel wordt dan niet geledigd.

 • 4.
  • m.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieuparken zijn de acceptatievoorwaarden van de exploitant van het milieupark van toepassing;

  • n.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich op het milieupark kunnen legitimeren.

  • o.

   de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzamelaar zijnde Rd4;

  • p.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • q.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kg;

  • r.

   oud papier en karton dient aangeboden te worden in een doos of papieren zak, dan wel gebundeld met een touw. De doos, bundel of zak mag niet zwaarder zijn dan 25 kg;

  • s.

   kunststof verpakkingsafval moet in daarvoor van gemeentewege beschikbaar gestelde plastic zakken aan de openbare weg ter inzameling worden aangeboden;

  • t.

   luierafval kan in daarvoor van gemeentewege beschikbaar gestelde luierafvalzakken worden aangeboden in hiervoor bestemde containers die zich bij een aantal aangewezen kinderdagverblijven bevinden en op de milieuparken.

   3.Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kan grof huishoudelijk afval, zoals grof afval, hout, ijzer, bouwpuin, grote elektrische en elektronische apparaten, klein chemisch afval en grof huishoudelijk restafval zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden via de in dit uitvoeringsbesluit aangegeven wijze ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening vast:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender vóór 07.00 uur. De inzameling van restafval en gft vindt niet plaats vóór 07.00 uur.

 • b.

  40 liter-emmers, 140 liter-containers en 240 liter-containers mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval dat op afroep wordt ingezameld mag uitsluitend op de eerste en derde woensdag van de maand worden aangeboden;

 • e.

  kunststof verpakkingsafval moet worden aangeboden op de derde donderdag van de maand in Margraten (Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, St. Geertruid, Mheer, Noorbeek, Terlinden, Banholt, Bruisterbosch, Margraten, Scheulder en Groot Welsden) en de derde vrijdag van de maand in Eijsden (Eijsden, Poelveld, Mariadorp, Mesch, Withuis, Oost-Maarland, Gronsveld en Rijckholt);

 • f.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • g.

  Oud-papier en karton, chemisch afval en overig huishoudelijk afval kunnen worden aangeboden op de dagen en tijdstippen zoals jaarlijks vermeld op de Afvalkalender en de website van de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2011, door burgemeester en wethouders voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, die worden bekendgemaakt in de huis-aan-huisbladen en de website van de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval, afkomstig van agrarische bedrijven, alsook de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels, zoals deze gelden voor de aanbieding van huishoudelijk afval.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2014.Gelijktijdig wordt het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012 en de 1e wijziging uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012 ingetrokken.

Artikel 12. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten d.d.8 april 2014;

 

De secretaris, De burgemeester,

 

Drs. H.J.M. van Dijk, D.A.M. Akkermans

Bijlage 1: Inzamelvoorschriften inzamelen oud papier en karton

Aan de aanwijzing voor het inzamelen van oud papier en karton zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  De aangewezen inzamelaar is verplicht een afschrift van de aanwijzing tijdens het inzamelen bij zich te dragen en op verzoek van degenen bij wie hij of zij inzamelt desgewenst te tonen;

 • 2.

  De aanwijzing is niet overdraagbaar aan een ander persoon;

 • 3.

  De inzameling van oud papier en karton dient op deugdelijke wijze te geschieden en mag geen zwerfvuil veroorzaken;

 • 4.

  Er mag niet worden ingezameld op zondagen en feestdagen;

 • 5.

  De aangewezen inzamelaar vrijwaart de gemeente Eijsden-Margraten voor alle vormen van aansprakelijkheid en vorderingen, ontstaan bij of door het inzamelen van oud papier en karton. De aangewezen inzamelaar dient verzekerd te zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor ongelukken;

 • 6.

  Ten aanzien van het personeel dat op of rondom de ophaalwagen aanwezig is geldt volgens de arbo-eisen:

 • -

  geen personen jonger dan 18 jaren mogen werkzaam zijn;

 • -

  het personeel heeft een instructie gehad van de mechanismen en de bedieningspanelen;

 • -

  het personeel draagt zichtbaar signalerend kledingstukken.

 • 7.

  De ophaalwagen dient te voldoen aan de arbo-eisen zijnde:

 • -

  bij het achteruit rijden dient een akoestisch signaal te functioneren;

 • -

  een camera dient achterop de wagen bevestigd te zijn alsmede een monitor in de cabine;

 • -

  aan de beide achterzijden dient een schakelaar bevestigd te zijn waarmee een akoestisch signaal aan de chauffeur kan worden gegeven;

 • -

  een noodstopschakelaar dient achterop de wagen aanwezig te zijn.

 • 8.

  Dit aanwijzingsbesluit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken:

 • -

  indien ter verkrijging daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of anders blijken te zijn, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de behandeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • -

  indien aan het aanwijzingsbesluit verbonden voorschriften niet in acht worden genomen;

 • -

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het nemen van het aanwijzingsbesluit, op onaanvaardbare wijze in strijd zou worden gekomen met de doelmatige en/of milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de in te zamelen afvalstoffen.

Bijlage 2: Inzamelvoorschriften inzamelen metalen

Aan de aanwijzing voor het inzamelen van metalen zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  Het is enkel toegestaan metalen in te zamelen. Metalen zijn producten met als belangrijkste bestanddeel ferro- en non-ferro. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan elektrische en elektronische apparatuur in te zamelen zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. Dit zijn onder meer kleine en grote huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenapparatuur, verlichtingsapparatuur, elektrisch- en elektronisch gereedschap en meet- en controle-instrumenten.

 • 2.

  Het is niet toegestaan metalen in te zamelen die vloeistoffen bevatten ( bijvoorbeeld olie of koelmiddel);

 • 3.

  Het is enkel toegestaan metalen bij particulieren huis aan huis in te zamelen;

 • 4.

  De inzamelaar dient in te zamelen zonder gebruik te maken van een beroepsmatig transporteur. Hiervan kan worden afgeweken als de inzamelaar over een VIHB erkenning beschikt (Erkenning Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen). In dit geval dient de inzamelaar een afvalstroomnummer aan te vragen voor de inzameling van metaal. Dit kan worden aangevraagd via de Stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (www.niwo.nl). Meer informatie is tevens te vinden op de site www.lma.nl (Landelijk meldpunt afvalstoffen).

 • 5.

  De aangewezen inzamelaar dient een afschrift van het aanwijzingsbesluit tijdens de inzameling bij zich te dragen en op verzoek van degenen bij wie wordt ingezameld of op verzoek van de bevoegde ambtenaar, te tonen.

 • 6.

  De aanwijzing is niet overdraagbaar aan een ander persoon;

 • 7.

  Tijdens de inzameling mag geen gebruik worden gemaakt van versterkte muziek, versterkt stemgeluid of claxon;

 • 8.

  Er mag niet worden ingezameld op zondag en feestdagen;

 • 9.

  De aangewezen inzamelaar vrijwaart de gemeente Eijsden-Margraten voor alle vormen van aansprakelijkheid en vorderingen, ontstaan bij of door het inzamelen van metalen. De aangewezen inzamelaar dient verzekerd te zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor ongelukken;

 • 10.

  Aan het einde van het jaar dient een totaaloverzicht van de ingezamelde hoeveelheid metalen aan de gemeente toegezonden te worden;

 • 11.

  Het opgehaalde metaal dient na inzameling afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Een kopie van de afvoerbon dient aan de gemeente overlegd te kunnen worden;

 • 12.

  De inzameling mag enkel plaatsvinden binnen het grondgebied van de gemeente zoals aangegeven in het aanwijzingsbesluit;

 • 13.

  Dit aanwijzingsbesluit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken:

 • -

  indien ter verkrijging daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of anders blijken te zijn, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de behandeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • -

  indien aan het aanwijzingsbesluit verbonden voorschriften niet in acht worden genomen;

 • -

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het nemen van het aanwijzingsbesluit, op onaanvaardbare wijze in strijd zou worden gekomen met de doelmatige en/of milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de in te zamelen afvalstoffen.

Korte toelichting tav punt 4:

Ten aanzien van de VIHB registratie (Erkenning Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen) is contact opgenomen met het LMA (Landelijk meldpunt afvalstoffen). Zij hebben het volgende bevestigd:

 • 1.

  De verenigingen die gaan inzamelen dienen in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012 te worden aangewezen;

 • 2.

  Indien de inzameling van een vereniging niet als beroepsmatig wordt aangemerkt, hoeft deze niet te beschikken over een VIHB registratie en hoeft er niet met een afvalstroomnummer te worden gewerkt. Dit zal, als de vereniging geheel zelfstandig inzamelt en alleen bij particulieren inzamelt, het geval zijn.

 • 3.

  Indien de vereniging gebruik maakt van een transporteur, of iemand tegen betaling het metaal laat transporteren, ontstaat een situatie die als beroepsmatig is aan te merken en dient de transporteur over een VIHB nummer te beschikken. Ook indien de vereniging bij bedrijven zou inzamelen ontstaat een als het ware beroepsmatige inzameling en kan alleen ingezameld worden indien er beschikt wordt over een VIHB nummer. 

 

(volledige redactie na wijziging van 8 april 2014)