Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelBeleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Eijsden-Margraten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2014Onbekend

08-04-2014

Gemeenteblad, 16-04-2014

14IN002137

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Eijsden-Margraten

 

 

1.Inleiding

 

Laatstelijk werd door het college van burgemeester en wethouders op 26 oktober 2011 de beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Eijsden-Margraten vastgesteld. In deze beleidsregel werden de criteria vastgesteld om in deze gemeente voor de inzameling van kleding en textiel aangewezen te kunnen worden. Bepaald werd dat slechts charitatieve instellingen voor aanwijzing als inzamelaar voor kleding aan huis in aanmerking komt, mits deze voldoen aan de kwaliteitscriteria van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF).

Inmiddels heeft de praktijk de bestaande beleidsnotitie op een aantal punten ingehaald en verdient het aanbeveling om deze te actualiseren. Zo wordt het wenselijk geacht om de beleidsopvattingen niet alleen uit te spreken ten aanzien van de huis-aan-huisinzameling maar tevens op te laten gaan voor de toenemende inzameling middels verzamelcontainers. Ook wordt belangrijk geacht om de inzameling zo veel mogelijk uit te laten voeren door charitatieve instellingen, hetgeen overigens dient te blijken uit de statutaire doelstelling. Dat een charitatieve instelling echter dient te voldoen aan alle door het CBF gestelde criteria achten wij te ver gaan. Dat een instelling niet altijd aan alle criteria kan voldoen doet naar de mening van het college niets af aan het karakter van de betreffende instelling.

Tenslotte zijn er door Reinigingsdiensten Rd4 een aantal ondergrondse inzamelvoorzieningen gerealiseerd, die ook door die instantie worden geëxploiteerd. Sinds 1 januari 2014 is de gemeente Eijsden-Margraten voor de gehele huisvuilinzameling aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4. Deze situatie rechtvaardigt de aanwijzing van deze instantie als inzamelaar.

Op basis van boven beschreven ontwikkelingen hebben burgemeester en wethouders de bestaande beleidsnotitie gewijzigd en komt de nieuwe redactie als volgt te luiden.

 

 

2.Wettelijk kader

 

Op grond van artikel 10.23 Wet milieubeheer (Wm) stelt iedere gemeente een afvalstoffenverordening vast. Bij raadsbesluit van 24 mei 2011 is de Afvalstoffenverordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2011 vastgesteld. De Afvalstoffenverordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2011 regelt de aanwijzing. Artikel 2, lid 2, van de Afvalstoffenverordening bepaalt, dat het college inzamelaars kan aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen aan huis van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

 

3.Selectiecriteria

 

Voor de huis-aan-huisinzameling worden op jaarbasis maximaal zes charitatieve instellingen aangewezen. Zulks dient te blijken uit de statutaire doelstelling. Tussen twee inzamelingen in dezelfde omgeving ligt tenminste een periode van één maand.

Vaste organisaties die worden aangewezen.

Stichting Reshare, Aktie 68 en SMHO worden jaarlijks aangewezen. Deze instellingen halen namelijk al van oudsher kleding op. Voortzetting van deze situatie wordt wenselijk geacht.

Overige organisaties die worden aangewezen.

De drie overige instellingen voor de huis-aan-huisinzameling, die aangewezen worden, worden gekozen op basis van roulatiesysteem.

Burgemeester en wethouders kunnen instemmen met een aanvraag om aanwijzing als inzamelaar met behulp van een bovengrondse verzamelcontainer mits deze inzamelaar een charitatieve instelling betreft, de aangevraagde locatie door burgemeester en wethouders geschikt wordt geacht en de verkeersveiligheid zich niet tegen de plaatsing verzet. Enige uitzondering op bovenstaande wordt gevormd door de ondergrondse verzamelcontainers, die door Rd4 zijn/worden geplaatst en geëxploiteerd.

 

 

4.Procedure van de aanvraag

 

Een aanwijzing van een huis-aan-huisinzamelaar geschiedt voor de duur van een kalenderjaar. Voor de inzameling middels verzamelcontainers vindt plaats voor onbepaalde tijd, tenzij de aanvrage een periode bevat.

De aanvraag voor een aanwijzing voor een huis-aan-huisinzameling moet uiterlijk vóór 1 november van het voorgaande kalenderjaar ingediend zijn. Uiterlijk 31 december van dat jaar worden de instellingen voor de huis-aan-huisinzameling aangewezen. De aangewezen instellingen worden vermeld in een regionaal huis-aan-huisblad.

 

 

5.Vereisten van de aanvraag

 

Bij de aanvraag dient te worden vermeld:

• Welke organisatie wil inzamelen.

• Voor welk charitatief doel er wordt ingezameld.

• Voor welke periode men in aanmerking wenst te komen.

• Waar en wanneer de kledinginzameling plaatsvindt. Voor zover de aanvrage betrekking heeft op een inzameling met verzamelcontainers gaat de aanvrage vergezeld van een duidelijke plattegrondtekening, waarop de locatie is aangegeven.

 

 

6.Voorschriften behorende bij de aanwijzing

 

Aan de aanwijzing voor de huis-aan-huisinzameling worden de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  Degene die is aangewezen dient een afschrift van de aanwijzing tijdens de huis-aan-huis- inzameling bij zich te dragen en op verzoek van degenen bij wie wordt ingezameld te tonen.

 • 2.

  Personen beneden de leeftijd van 14 jaar, mogen niet aan de inzameling deelnemen.

 • 3.

  De gemeente wordt uiterlijk 14 dagen voordat de inzameling plaatsvindt op de hoogte gesteld van de inzameldag.

 • 4.

  De inwoners van de plaatsen waar wordt ingezameld, dienen vooraf schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de juiste datum waarop wordt ingezameld.

 • 5.

  Tijdens de inzameling wordt geen gebruik gemaakt van een geluidswagen.

 • 6.

  Er mag niet worden ingezameld op zaterdag en zondag.

 • 7.

  Het bij de inzameling betrokken personeel dient uitgerust te zijn met werkkleding dat voldoet aan de arbonormen en dient werkzaam te zijn binnen arbeidsomstandigheden die eveneens voldoen aan de arbonormen.

 • 8.

  Na inzameling dient de hoeveelheid ingezamelde kleding aan de gemeente bekendgemaakt te worden.

 • 9.

  Niet voldoen aan de genoemde voorschriften kan leiden tot intrekken van deze aanwijzing.

Voor zover het inzameling betreft middels verzamelcontainers wordt de daarin ingezamelde hoeveelheid zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar aan de gemeente bekendgemaakt.

 

 

7.Wijze van inzamelen

 

Er mag uitsluitend huis-aan-huis ingezameld worden met behulp van de aan huis verspreide zakken. Op de zakken dienen de naam van de instelling, de contactgegevens en de tijden dat de zakken buiten mogen staan te worden vermeld. De inzameling met behulp van verzamelcontainers dient uitgevoerd te worden met containers, die in goede staat van onderhoud te verkeren.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van 8 april 2014.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EIJSDEN-MARGRATEN,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. H.J.M. van Dijk D.A.M. Akkermans

 

14IN002137