Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013
CiteertitelBesluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 2.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014nieuwe regeling

27-05-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 23-06-2014

13IN006316

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Algemene Zaken , Middelen en Milieu

gelet op het bepaalde in de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv), Algemene wet bestuursrecht (Awb in het bijzonder afdeling 2.3 (Verkeer langs elektronische weg) ;

overwegende dat:

 • -

  de gemeente het berichtenverkeer langs elektronische weg openstelt;

 • -

  de Awb regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 • -

  deze regels van toepassing zijn op het berichtenverkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is opengesteld;

 • -

  de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van de elektronische weg.

   

Besluit :

 • I.

  het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de bestuursorganen vande gemeente open te stellen, voor zover dit betreft e-mailberichten of berichten die zijnverzonden via een webformulier op de gemeentelijke website. Verzoeken als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn hiervan uitgezonderd;

 • II.

  de navolgende nadere eisen vast te stellen over het gebruik van de elektronische weg tenbehoeve van berichtenverkeer van en naar de bestuursorganen van de gemeente.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  elektronische berichten: informatie die in de vorm van e-mailberichten of door middel vanberichten via een web-formulier middels de gemeentelijke website is verzonden. Overigevormen van elektronisch verkeer, met uitzondering van fax-berichten, zijn uitgesloten.

 • b.

  gemeentelijke website: de internetpagina van de gemeentewww.eijsden-margraten.nl, met inbegrip van de subpagina’s.

 • c.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente, welke niet is gekoppeld aaneen specifieke medewerker maar aan de organisatie als geheel: info@eijsden-margraten.nl.

 • d.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van hetgebruik van de elektronische weg.

 • e.

  DigiD: het landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die via deelektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan.

 • f.

  aanvraag: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen.

 • g.

  bestuurlijk bericht: elektronische aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen dieworden ontvangen door of namens een bestuursorgaan.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

 • 1.

  Berichten kunnen elektronisch naar de gemeente worden verzonden.

 • 2.

  Bestuurlijke berichten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer deze zijnverstuurd via het daarvoor bestemde webformulier.

 • 3.

  Overige elektronische berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijnverstuurd via het daarvoor bestemde webformulier of wanneer deze zijn verzonden naar dealgemene postbus.

 • 4.

  Van het niet in behandeling nemen wordt de afzender van een bericht langs, zo mogelijkdezelfde, elektronische weg op de hoogte gesteld.

 • 5.

  Het risico van niet tijdige verzending van een bericht of van het niet (tijdig) ontvangen van eenbericht van het niet in behandeling nemen, komt te allen tijde voor rekening van degene dieeen bericht verzendt op een andere wijze dan in Artikel 2.1, 2.2, en 2.3 genoemd.

Artikel 3. Ondertekening van webformulieren

Als elektronische handtekening ter ondertekening van het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld inartikel 2:16 Awb wordt aangemerkt de uitgegeven toegangscode (DigiD) tot de webserver van de

gemeente.

Artikel 4. Weigering van elektronische berichten

Elektronische berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die een virus of andere voor de gemeentelijke computersystemen (potentieel)

schadelijke inhoud bevatten, worden niet in behandeling genomen. Hierover ontvangt de afzender

automatisch een bericht.

Artikel 5. Wijze van verzending van aanvullende informatie

Aanvullende informatie en bijlagen kunnen digitaal ingevoegd worden bij een te gebruiken webformulier op de gemeentelijke webpagina of een e-bericht.

Een combinatie van het gebruiken van het webformulier en/of een e-mailbericht voor elektronisch berichtenverkeer en het per post versturen van de aanvullende informatie en bijlagen is ook mogelijk, hierbij dient echter een duidelijke relatie gelegd te worden naar het zaaknummer, webformulier of e-mailbericht.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier en de algemene postbus wordtautomatisch een technische ontvangstbevestiging verzonden. Hierin wordt vermeld, dat het bericht(technisch) gezien in goede orde is ontvangen. Als tijdstip van ontvangst van een middels een

webformulier ingediende aanvraag of bezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op hetwebformulier ingediende gegevens zijn binnengekomen op de gemeentelijke server. Op het ingevulde

webformulier wordt tevens de dag en het tijdstip van verzending vermeld.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014

Artikel 9 Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013”.

Alle uitgaande elektronische berichten worden voorzien van een standaard disclaimer met devolgende tekst "De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen is niet toegestaan Wilt u, indien u niet de beoogdeontvanger van dit bericht bent, ons hierover per omgaande informeren?

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Formele besluiten worden door de gemeenteuitsluitend schriftelijk genomen en per post verzonden De gemeente aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van de geleverde informatie."

Als tijdstip van ontvangst van een met het onder artikel 1 sub a genoemde formulier ingediendbezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop het gemeentelijk systeem voorgegevensverwerking een ontvangstbevestiging per e-mail heeft verstuurd aan de indiener van hetgenoemde digitale formulier.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2014

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

D.A.M. Akkermans

Algemene en artikelsgewijze toelichting op het Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013

Per 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) in werking getreden. In de Webv is geregeld wanneer berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen is

toegestaan en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen. Dit is verder uitgewerkt door een aantal bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen. Door de gemeentelijke

bestuursorganen dient uitdrukkelijk kenbaar te zijn gemaakt dat het mogelijk is om berichten langs elektronische weg aan de gemeente toe te zenden.

 

Uitzondering op dit besluit :

Steeds vaker worden via de e-mail informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Gelet op de inhoud van veel van dit soort verzoeken kan worden gesteld, dat sprake is van een toenemend misbruik van de vraag naar informatie door mensen die uit zijn op financieel gewin, met name op het verbeuren van dwangsommen en aanspraken op proceskosten vergoedingen.

 

Het betreft veelal zeer uitgebreide en complexe verzoeken die zeer tijdrovend zijn, waarbij de gevraagde en verstrekte informatie totaal niet van belang is. De mogelijkheid om langs de elektronische weg een Wob-verzoek in te dienen vergemakkelijkt het misbruik.

Dit fenomeen heeft dusdanige vormen aangenomen, dat de verwachting is , dat op korte termijn de Wob zodanig wordt aangepast om verder misbruik te voorkomen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Elektronische berichten zijn berichten die via email en een webformulier worden ingediend via de gemeentelijke internetpagina. Overige vormen van elektronisch berichtenverkeer zijn hiervan uitgesloten (denk aan sms-berichten). Ook een fax valt niet onder de werking van dit besluit; strikt genomen wordt een fax evenwel elektronisch verzonden en wordt de fax ook aangemerkt als een vorm van schriftelijke verzending. De Webv beoogt hier overigens ook geen verandering in aan te brengen, omdat het faxverkeer minder gemakkelijk kan worden gemanipuleerd en minder problemen ten aanzien van de ondertekening kent, dan bijvoorbeeld het gebruik van een email-bericht.

Het verkeer kan betrekking hebben op allerlei stukken: een aanvraag, bezwaarschrift, zienswijzen, klachten, verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, ingebrekestellingen etc..

 

Artikel 2 Openstellen elektronische weg

Het eerste lid van dit artikel heeft betrekking op het kenbaarheidsvereiste uit artikel 2:15 van de Awb.

De bestuursorganen van de gemeente geven hiermee aan bereikbaar te zijn voor burgers en andere partijen via de elektronische weg. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij elektronische berichten naar willekeurige postbussen in de organisatie worden verzonden, worden er eisen aan het gebruik van de elektronische weg gesteld. In het tweede lid wordt gesteld dat bestuurlijke berichten alleen in behandeling worden genomen als er gebruik is gemaakt van het daarvoor bestemde formulier op de gemeentelijke internetpagina. Voordeel van deze gestructureerde invoer is dat duidelijk is welke informatie aangeleverd dient te worden. Door eisen te stellen aan het elektronisch berichtenverkeer ontstaat bovendien een beheersbare situatie voor de gemeente.

 

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

Een eis die het besluit stelt aan het elektronisch afhandelen van elektronische berichten is dat het bericht is ondertekend met een elektronische handtekening welke voldoende betrouwbaar is, zodanig

dat deze zelfde rechtsgevolgen heeft als een analoge handtekening. Elektronische handtekeningen die niet aan de betrouwbaarheidseisen voldoen (denk aan een gescande handtekening), zijn niet per definitie als onbetrouwbaar aan te merken. .

 

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Ook vanuit de techniek wordt een aantal voorwaarden gesteld aan elektronisch berichtenverkeer. Als een bijlage van een bericht niet geopend kan worden, dan kan het betreffende bericht niet in behandeling worden genomen. Een en ander wordt binnen twee dagen aan de afzender

bekendgemaakt.

 

De artikelen 5 t/m 9 behoeven geen nadere toelichting.

 

 Bepalingen t.a.v. voorwaarden verbonden aan email-berichten en bijlagen.

 

E-mailberichten die NIET in behandeling worden genomen zijn:

 • -

  berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden;

 • -

   berichten die door de externe virus- en spammailfilters van de gemeente Eijsden-Margraten.nl worden tegengehouden.

 

E-mailberichten dienen aan de volgende eisen voldoen:

 • -

  het bericht moet door de e-mailserver van de gemeente Eijsden-Margraten verwerkt kunnen worden;

 • -

  eventuele bijlagen moeten in te lezen zijn door bij de gemeente Eijsden-Margraten gehanteerde pakketten, zoals Word, Excel, Access, Powerpoint en de formaten die gehanteerd moeten worden zijn PDF, JPG en TIFF;

 • -

  het e-mailadres moet herleidbaar zijn;

 • -

  het bericht mag evenals de bijlagen geen wachtwoorden bevatten;

 • -

  berichten mogen geen virussen bevatten en mogen niet worden gekenmerkt als spammail.

Andere alternatieven zijn landelijke voorzieningen zoals het Omgevingsloket Online of het versturen van bestanden op CD/DVD.

 

Als de behandelend ambtenaar per e-mailbericht (via info@eijsden-margraten.nl of via het gemeentelijke e-mailadres van behandelende ambtenaar) - waarin opgenomen het zaaknummer/kenmerk vraagt om aanvullende informatie is het de klant toegestaan om die informatie per e-mail te leveren middels een reply op het verzoek per e-mail van de behandelend ambtenaar.

De klant kan tevens kiezen voor een reply per post, waarbij de klant dient te refereren naar het zaaknummer/kenmerk van het e-mailbericht.

Als de behandelend ambtenaar niet per e-mailbericht, maar per brief - waarin opgenomen het zaaknummer/kenmerk - vraagt om aanvullende informatie moet de klant in zijn reply per e-mail (aan info@eijsden-margraten.nl) of per post -waarmee de aanvullende informatie wordt geleverd - het zaaknummer/kenmerk vermelden.

 

E-mailbericht wordt niet in behandeling genomen

 • 1)

  Bij ontvangst op info@eijsden-margraten.nl:

  Als door DIV wordt geconstateerd dat het e-mailbericht en de bijlage(n) niet voldoet aan de voorwaarden en daardoor niet in behandeling genomen kan worden, wordt door DIV het e-mailbericht geretourneerd waarbij wordt aangegeven aan welke voorwaarden niet wordt voldaan.

 • 2)

  Bij ontvangst op gemeentelijk e-mailadres van de behandelaar:

Als door de behandelend ambtenaar wordt geconstateerd dat het e-mailbericht en de bijlage(n) niet voldoet aan de voorwaarden en daardoor niet in behandeling genomen kan worden, wordt door de behandelend ambtenaar het e-mailbericht geretourneerd waarbij wordt aangegeven aan welke voorwaarden niet wordt voldaan.

 

Behandeling e-mailbericht (en bijlage)

 • 1)

  Bij ontvangst op info@eijsden-margraten.nl:

  Het e-mailbericht wordt op een identieke wijze behandeld als een per post of aan de balie afgegeven (post)document door DIV:

  • -

   registreren als inkomend e-mailbericht;

  • -

   het e-mailbericht en bijlage toevoegen aan een bestaande zaak.

   De e-mail en de bijlage wordt door DIV op een gestructureerde wijze bij de betreffende zaak opgeslagen in het DMS Corsa.

 • 2)

  Bij ontvangst op gemeentelijk e-mailadres van de behandelaar:

  De e-mail en de bijlage die betrekking heeft op een zaak die in behandeling is, wordt door de behandelend ambtenaar op een gestructureerde wijze bij de betreffende zaak opgeslagen in het DMS Corsa.

  Weliswaar gaat bij het opslaan in het DMS Corsa de header (geeft de originaliteit en herkomst van de e-mail aan) van de e-mail verloren, maar doordat het e-mailbericht alleen in behandeling wordt genomen als het is voorzien van naam / adres / woonplaats en bsn en handtekening van de zender kan toch de originaliteit en herkomst van de e-mail worden bepaald.

  Er moet worden aangegeven wat geregistreerd wordt: e-mail en/of bijlage. Meest zijn de bijlagen juist de reden dat het e-mailbericht van waarde is voor de zaak. Wanneer het e-mailbericht zelf niets aan de zaak toevoegt, maar alleen de bijlage, dan moet ervoor worden gekozen om alleen de bijlagen te registreren.

   

In het registratievenster moet worden aangegeven:.

 • -

  -Stuksoort: maak een keuze:

  • o

   uitgaande post bij verzonden e-mail;

  • o

   inkomende e-mail;

  • o

   wanneer het enkel om de bijlagen gaat, kies je voor het soort = bijlage e-mail.

 • -

  Soort: kies type contact met de burger (e-mail, fax,brief).

 • -

  Geadresseerde: kies juiste organisatie of persoon waar het document naar toe is verstuurd of is ontvangen.

 • -

  Documentsoort: kies documentsoort.

  Wanneer een bijlage van een e-mailbericht moet worden opgeslagen, wordt gekozen voor documentsoort: “bijlage e-mail”. Bij “omschrijving” kunnen een aantal tekens worden weergegeven.

  Daarnaast wordt de tekstinhoud van het e-mailbericht weggezet bij het veld: “e-mail inhoud”. En daarna moet worden aangegeven bij welke zaak de bijlage hoort. Na “opslaan” is de bijlage toegevoegd. Bij e-mail registratie moet altijd de afzender aangepast worden in een officieel adres uit de database van het GBA of de organisatie uit de KvK. Op handmatige adressen kan later niet worden teruggezocht.

 

Ontvangstbevestiging e-mailbericht (en bijlage)

 • 1)

  Bij ontvangst op info@eijsden-margraten.nl:

  De afzender van het e-mailbericht ontvangt automatisch na ontvangst een ontvangstbevestiging. Als datum van ontvangst geldt hierbij de datum waarop het e-mailbericht door de gemeente Eijsden-Margraten.nl is ontvangen.

 • 2)

  Bij ontvangst op gemeentelijk e-mailadres van de behandelaar:

  De afzender van het e-mailbericht ontvangt van de behandelend ambtenaar binnen 2 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging. Als datum van ontvangst geldt hierbij de datum waarop het emailbericht door de gemeente Eijsden-Margraten.nl is ontvangen.

 

Stellen algemene informatie

Onder algemene informatie wordt verstaan berichten die NIET leiden tot een nieuwe zaak + die NIET behoren bij een lopende zaak. De klant kan het verzoek tot algemene informatie middels een contractformulier via de gemeentelijke website (welk “op de achtergrond” wordt doorgestuurd naar

info@eijsden-margraten.nl stellen. Ontvangst en beantwoording zal worden verzorgd door KCC.