Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Nadere regels ten aanzien van het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ten aanzien van het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden
CiteertitelNadere regels tijdelijke reclame 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eijsden-Margraten 2011, art. 2:10, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2014nieuwe regeling

04-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 12-11-2014

14IN004148

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ten aanzien van het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten,

 

Overwegende dat het verspreid plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden kan leiden tot aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

Overwegende dat het, ter regulering van het aantal te plaatsen publiciteitsborden, gewenst is nadere regels vast te stellen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:10 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eijsden-Margraten 2011.

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende nadere regels ten aanzien van het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden, in welke vorm dan ook, op of aan de openbare wegen :

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Art 1.1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Tijdelijke publiciteitsborden: enkelzijdige borden, sandwichborden, driehoeksborden of borden in welke vorm dan ook, die het doel of het kennelijke doel hebben het aankondigen van evenementen.

 • b.

  Evenementen : elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van tijdelijke aard conform de begripsbepaling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eijsden-Margraten 2011.

  Voorbeelden: kermis, concert, beurs, kunstmarkt, sportevenement. Voor deze nadere regels worden onder evenementen ook verstaan activiteiten in het kader van onderwijs en werkgelegenheid.

 • c.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Art 1.2 Handelsreclame

Borden met handelsreclame zijn niet toegestaan.

Art 1.3 Aanblik tijdelijke publiciteitsborden

 • a.

  De geplaatste tijdelijke publiciteitsborden dienen te allen tijde een verzorgde aanblik te leveren en in deugdelijke staat van onderhoud te verkeren.

 • b.

  De tijdelijke publiciteitsborden mogen maximaal 122 cm hoog zijn en maximaal 88 cm breed.

Art 1.4 Aansprakelijkheid

De gemeente Eijsden-Margraten kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het plaatsen of geplaatst houden, dan wel verwijderen van de tijdelijke publiciteitsborden. Elke schade die voortvloeit uit het plaatsen of geplaatst houden, dan wel verwijderen van de tijdelijke publiciteitsborden komt ten laste van de rechthebbende van de borden.

Art 1.5 Plaatsing tijdelijke publiciteitsborden

 • a.

  De tijdelijke publiciteitsborden mogen geen last, schade of hinder opleveren aan personen en in het bijzonder voor het verkeer, waaronder ook het voetgangersverkeer wordt verstaan. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: plaatsing voor inritten en plaatsing bij kruispunten. De voorschriften van art 2:10 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eijsden-Margraten dienen in acht te worden genomen. Op het trottoir dient een doorgang te worden gewaarborgd van minimaal 100cm.

 • b.

  Borden die naar het oordeel van de gemeente de verkeersveiligheid in gevaar brengen of anderszins hinder veroorzaken, worden zonder voorafgaande kennisgeving op kosten van de aanvrager verwijderd.

HOOFDSTUK 2 BEPERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN

Art 2.1 Buiten de bebouwde kom

Er mogen geen borden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.

Art 2.2 Plaatsing tijdelijke publiciteitsborden

 • 1)

  Tijdelijke publiciteitsborden mogen uitsluitend worden geplaatst op door het college van Burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen, zoals op bijgevoegde lijst is aangegeven.

 • 2)

  De publicatieborden mogen maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement worden geplaatst tot uiterlijk drie dagen na het evenement. Overblijfselen van vernielde borden dienen door belanghebbende te worden opgeruimd. Blijft deze in gebreke dan worden de noodzakelijke werkzaamheden tot verwijderding door de gemeente op kosten van belanghebbende verricht.

 • 3)

  Borden mogen niet worden geplaatst in plantsoenen of tegen bomen.

 • 4)

  Indien borden worden geplaatst aan lichtmasten mag maximaal één bord per lichtmast worden geplaatst.

Art 2.3 Maximum aantal te plaatsen tijdelijke publiciteitsborden

Per evenement mogen maximaal 15 tijdelijk publiciteitsborden worden geplaatst. Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe “wie het eerst komt”. Per locatie is slechts één bord toegestaan.

HOOFDSTUK 3 PROCEDURE

Art 3.1 Indienen melding

 • a.

  Het voornemen tot het plaatsen van borden moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld via een door de gemeente vastgesteld meldingsformulier.

 • b.

  Plaatsing van een bord is pas toegestaan nadat de melding door de gemeente is ontvangen en de locaties door de gemeente aan de melder zijn toebedeeld.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Art 4.1 Verkiezingen

Voor landelijke, provinciale, gemeentelijke en Europese verkiezingen zullen door de gemeente aparte voorzieningen worden getroffen ten behoeve van het voeren van campagnes.

Art 4.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat de beleidslijn is gepubliceerd in het daartoe overeengekomen medium.

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels tijdelijke reclame 2014”

Margraten,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

G. Vijgen D.A.M. Akkermans

Beleidslijn

kern

straat/kruispunt

lichtmastnummer

Banholt

loverixplein

1563

Banholt

Bredeweg 5

1525

Bemelen

Oude Akerstraat 2a

522

Bemelen

Oude Akerstraat 54

915

Cadier en Keer

Bemelerweg 55

1783

Cadier en Keer

Limburgerstraat-Keunestraat

53

Cadier en Keer

Raadshuisplein bij Aldi

172

Cadier en Keer

Raadshuisplein bij bakkerij

179

Cadier en Keer

Willem alexanderstraat-Margrietsraat

233

Cadier en Keer

Kerkstraat 136

1015

Cadier en Keer

Limburgerstraat 2

1285

Cadier en Keer

Limburgerstraat (Kaelen Raven)

1748

Eckelrade

Molenweg 4

140

Eckelrade

Dorpstraat 31

2076

Eijsden

Prins Hendrikstraat/Mgr. Nolensstraat

1764

Eijsden

Cramignonstraat-Breusterstraat

409

Eijsden

Wilhelminastraat/Poortstraat

425

Eijsden

Ir. Roucourstraat

1015

Eijsden

Vroenhof

1115

Eijsden

Vroenhof

1118

Eijsden

Stationsplein/spoorweg

1291

Eijsden

Groenstraat

1295

Eijsden

Rotonde JS Bachstraat-Emmastraat

1795

Eijsden

breusterstraat/Emmastraat

3817

Gronsveld

Rijksweg-Kampweg

3

Gronsveld

rijksweg 75

25

Gronsveld

Rijksweg 107b

43

Gronsveld

Rijksweg 159

60

Gronsveld

Rijksweg-Kampweg

260

Gronsveld

Rotonde Nooroostzijde

438

Gronsveld

Stationsstraat/spoor

571

Margraten

Eijkerstraat thv Kerk

182

Margraten

Trichterweg thv De Molt

683

Margraten

Amerikaplein thv plus-gemeentehuis

799

Margraten

Aan de Fremme Fitness

854

Margraten

Sprinkstraat thv de Lommer

967

Margraten

Burg Ronckersplein

976

Margraten

Pastoor Brouwersstraat (Wolwinkel)

1025

Margraten

Aan de Fremme-Rijksweg

2039

Mariadorp

Onze lieve vrouwenplein

647

Mariadorp

Onze lieve vrouwenplein

648

Mesch

Heiweg to garage

3408

Mheer

Duivenstraat thv Kastanjelaan 10

106

Mheer

Dorpstraat-Wienickerstraat

134

Mheer

Burg. Beckersweg thv school

199

Mheer

Burg. Beckersweg achterzijde Harmoniezaal

1677

Mheer

Duivenstraat28 a thv pompgemaal

1724

Noorbeek

De Pley 6

1097

Noorbeek

De Wesch/Bergenhuizen

1848

Oost-Maarland

Catharinastraat (middengeleider)

478

Oost-Maarland

Catharinastraat (middengeleider)

479

Oost-Maarland

kloppenbergweg west

1698

Oost-Maarland

kloppenbergweg

1699

Rijckholt

Rijksweg 173

166

Rijckholt

rijksweg/slagsteenstraat

233

Scheulder

Scheulderdorpstraat 71

1179

Sint Geertruid

libekerweg-Julianaweg (friture)

58

Sint Geertruid

Julianaweg-Bukel

66

Sint Geertruid

Julianaweg Korenhof

87

Sint Geertruid

Kombord Burgemeester Wolfsstraat

1722

Withuis

middengeleider

1495

Withuis

middengeleider

1498