Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN EIJSDEN-MARGRATEN 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN EIJSDEN-MARGRATEN 2015
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2014” per 01-01-2015.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2014nieuwe regeling

04-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 28-11-2014

14IN004834

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN EIJSDEN-MARGRATEN 2015

Corsanummer: 14IN004834

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 • gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014

 • gezien het advies van de commissie AZMM van 29 september 2014

 • gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN EIJSDEN-MARGRATEN 2015

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Groenstraat, Hutweg, de Voerenweg en de openbare begraafplaatsen;

 • b.

  eigen graf: een particuliergraf, grafkelder, urnengraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 – Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 – Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 – Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 – ontstaan van de belastingschuld

De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 – Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 – Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2014” vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum met ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014.

M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans

Griffier Voorzitter

Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015

Corsanummer: 14IN004833

 

Indeling tarieventabel  

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Hoofdstuk 2 Begraven

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

Hoofdstuk 4 Opgraven, ruimen en verstrooien

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken

 

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten

 

 

 

Tarieven 2014

Tarieven 2015

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf niet zijnde een grafkelder op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven:

 

 

 

1.1.1

Voor de duur van het kalenderjaar en 20 daaropvolgende kalenderjaren

  1.147,00

  1.158,00

1.1.2

Voor de duur van het kalenderjaar en 30 daaropvolgende kalenderjaren

  1.720,00

  1.737,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven:

 

 

 

1.2.1

Voor de duur van het kalenderjaar en 20 daaropvolgende kalenderjaren

  1.147,00

  1.158,00

1.2.2

Voor de duur van het kalenderjaar en 30 daaropvolgende kalenderjaren

  1.720,00

  1.737,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliergraf, zijnde een grafkelder op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven:

 

 

 

1.3.1

Voor de duur van het kalenderjaar en 20 daaropvolgende kalenderjaren

  2.295,00

  2.317,00

1.3.2

Voor de duur van het kalenderjaar en 30 daaropvolgende kalenderjaren

  3.441,00

  3.475,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 wordt geheven:

 

 

 

1.4.1

Voor de duur van 10 jaar

574,00

579,00

1.4.2

Voor de duur van 15 jaar

861,00

869,00

1.4.3

Voor de duur van 20 jaar

1.147,00

1.158,00

 

Hoofdstuk 2 - Begraven

 

 

 

Tarieven 2014

Tarieven 2015

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van twaalf jaar of ouder op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

    731,00

    738,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

  €

  191,00

  193,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

  €

  364,00

  367,00

2.4

Voor het begraven van een lijk op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

 

  50%

  50%

2.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan voor 9.00 uur en na 16.00 uur

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

Tarieven 2014

Tarieven 2015

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf of een grafkelder op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

209,00

    211,00

 

Hoofdstuk 4 - Opgraven, ruimen en verstooien

 

 

 

Tarieven 2014

Tarieven 2015

 

4.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

  731,00

  738,00

4.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

  731,00

  738,00

4.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

  731,00

  738,00

4.4

Voor de afgifte van een vergunning voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk anders dan op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

    107,00

    108,00

4.5

Voor de afgifte van een vergunning voor het na opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk weer opnieuw begraven in hetzelfde graf anders dan op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

      107,00

      108,00

4.6

Voor de afgifte van een vergunning voor het na opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk dit te laten cremeren wordt geheven

    107,00

    108,00

4.7

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

    731,00

    738,00

4.8

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven

    731,00

    738,00

4.9

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

61,00

62,00

 

Hoofdstuk 5 - Inschrijven en overboeken

 

 

 

Tarieven 2014

Tarieven 2015

 

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

  29,00

  30,00

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

  29,00

  30,00

5.3

Voor het inschrijven en overboeken van het verstrooien van as in een daartoe bestemd register wordt geven

  €

  29,00

  30,00

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014.   M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans Griffier Voorzitter