Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Overgangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOvergangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelOvergangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze overgangsregeling treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening Welzijn en Sport gemeente Eijsden 2002 en de Subsidieverordening welzijnswerk gemeente Margraten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201401-01-2013nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 29-12-2014

14IN004685

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten

 

 

Artikel 1 Inleiding

Op basis van wet Arhi dient dienen de subsidieregelingen van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten per 1 januari 2013 op elkaar afgestemd c.q. geharmoniseerd te zijn.

Resultaat van dit harmonisatieproces is de vaststelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2013-2016 die per 1 januari 2013 in werking treedt. Op basis van deze nieuwe regelgeving ontvangt een aantal instellingen en organisaties met ingang van 1 januari 2013 een hoger of lager subsidiebedrag.

Om de overgang naar de nieuwe situatie op een geleidelijke wijze te laten verlopen en om de budgettaire neutraliteit te borgen is onderhavige overgangsregeling opgesteld. De instellingen en organisaties die per 1 januari 2013 een gewijzigd subsidiebedrag ontvangen worden op basis van deze overgangsregeling in staat gesteld gefaseerd te wennen aan het hogere dan wel lagere subsidiebedrag.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze overgangsregeling is van toepassing op de organisaties die subsidie ontvangen op basis van de Deelverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 3 Uitgangspunten

Voor de overgang naar de nieuwe situatie gelden de volgende uitgangspunten in volgorde van toepassing:

 • -

  bij een verschil kleiner dan € 300,- geldt geen overgangsperiode: met ingang van 2013 geldt het nieuwe subsidiebedrag;

 • -

  bij een verschil kleiner dan € 500,- individuele afbouw of opbouw bezien;

 • -

  bij verschillen groter dan 25% geldt een overgangsperiode van 4 jaar;

 • -

  bij verschillen kleiner dan 10% geldt geen overgangsperiode: met ingang van 2013 geldt het nieuwe subsidiebedrag;

 • -

  over de gehele periode geldt dat de overgang budgettair neutraal dient te verlopen.

   

De genoemde uitgangspunten worden per segment of onderdeel toegepast.

 

In de bijlage Uitwerking uitgangspunten overgangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten 2013-2016, integraal onderdeel uitmakend van deze verordening, wordt een overzicht gegeven van de gefaseerde afbouw c.q. opbouw van de te verstrekken subsidies per vereniging.

Artikel 4 Periode

Deze overgangsregeling geldt voor de periode 2013-2016.

Artikel 5 Subsidie aanvraag 2013

Voor de subsidieaanvragen 2013 wordt een aanvraagformulier opgesteld. Dit formulier wordt aan de instellingen verstuurd na vaststelling van deze verordening.

De instellingen dienen dit aanvraagformulier vóór 1 februari 2013 ingevuld in te dienen bij de gemeente Eijsden-Margraten.

Vóór 1 juni 2013 ontvangen de organisaties de beschikking 2013.

Vanaf 2014 gelden de regels zoals bepaald in deze verordening.

Artikel 6 Individueel muziekonderwijs bij Kumulus

Voor individueel muziekonderwijs geldt vanaf 2013 een subsidieplafond van € 20.000,-. Met ingang van schooljaar 2013-2014 kunnen ook leerlingen vanuit de voormalige gemeente Margraten gebruik maken van individueel muziekonderwijs.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze overgangsregeling treedt per 1 januari 2013 in werking onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening Welzijn en Sport gemeente Eijsden 2002 en de Subsidieverordening welzijnswerk gemeente Margraten.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2013-2016” [Overgangsregeling harmonisatie subsidies gemeente Eijsden-Margraten].

Versie 2, December 2014.

Raadsbesluit 16 december 2014