Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Bomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015
CiteertitelBomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-02-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

Aanleiding en doel

Gezien de wens tot deregulering en vereenvoudiging van het vergunningstelsel en de bescherming van waardevolle en monumentale bomen is op 8 april 2008 door de Raad van de gemeente Margraten de kadernota Bomenbeleid gemeente Margraten vastgesteld. Per 1 januari 2011 geeft de nieuwe Gemeente Eijsden-Margraten aan om ook voor het grondgebied van Eijsden het bomenbeleid van toepassing te verklaren. Om de bescherming van bomen effectiever te kunnen regelen kiest Eijsden-Margraten voor een bomenverordening. De bomenverordening van de gemeente Eijsden-Margraten is ten dele gebaseerd op het model bomenverordening van de landelijke Bomenstichting.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat naast de Bomenverordening andere wet- en regelgeving op bomen en houtopstanden van toepassing kan zijn, bijvoorbeeld Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, Europese natuurbeschermingsrichtlijnen, bestemmingsplan, bouw- en aanlegvergunning, monumentenvergunning en andere ruimtelijke wet- en regelgeving.

Bomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  boom: Een houtachtig, opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

 • b.

  houtopstand: Eén of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een holle weg, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg, met de onder sub a genoemde minimale dwarsdoorsnede. Vlak- en lijnvormige landschapselementen waar bomen en struiken onderdeel van uitmaken.

 • c.

  beschermde boom: Boom of houtopstand opgenomen op de kaart en bijbehorende lijst beschermde bomen als bedoeld in artikel 2 van deze bomenverordening. Deze bijbehorende lijst wordt geacht een nadere toelichting te zijn op de kaart.

 • d.

  kaart: Een beleidskaart met daarop aangegeven de solitaire bomen, boomgroepen, boomstructuren en boomgebieden onderverdeeld naar de volgende beleidscategorieën: monumentale bomen en waardevolle bomen.

 • e.

  vellen: Rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen, knotten of andere vormsnoei; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom ten gevolge kunnen hebben.

 • f.

  boomwaarde: De financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen.

 • g.

  bomen effect analyse: Een gestandaardiseerde beoordeling van mogelijke effecten van voorgenomen bouw of aanleg voor een houtopstand en/of individuele boom, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.

Artikel 2: Kaart en lijst beschermde bomen

 • 1)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een kaart met bijbehorende lijst ‘beschermde bomen’ vastgesteld. Deze lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijke Register van Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting aangevuld met lokale waardevolle en/of toekomstige monumentale bomen en houtopstanden.

 • 2)

  Beschermde bomen dienen in hun oorspronkelijke beeld en conditie behouden te blijven.

 • 3)

  De kaart en ‘lijst beschermde bomen’ omvat in ieder geval een voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, de soortaanduiding, gegevens eigenaar, gegevens eigendom en het kadastrale perceelsnummer.

 • 4)

  De eigenaar van een beschermde boom is verplicht het college van burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van:

  • a.

   eigendomsoverdracht van een beschermde boom alsmede de vestiging van zakelijke rechten betreffende beschermde boom;

  • b.

   het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de beschermde boom;

  • c.

   de dreiging dat de beschermde boom geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

 • 5)

  Besluiten inzake de totstandkoming dan wel de herziening van de kaart en de ‘lijst beschermde bomen’ worden openbaar gemaakt door kennisgeving op internet en in een huis-aan-huis blad. De eigenaren van beschermde bomen ontvangen een besluit tot plaatsing van hun boom op de kaart en de lijst beschermde bomen.

 • 6)

  Het college van burgemeester en wethouder beheert een bomenfonds, waaruit het college een bijdrage kan verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van beschermde bomen, die als monumentaal zijn aangemerkt.

Artikel 3: Kapverbod

 • 1)

  Het is ten allen tijde verboden zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders beschermde bomen te vellen of te doen vellen.

 • 2)

  Het in het eerste lid bedoelde verbod behoudens ontheffing geldt eveneens voor:

  • a.

   houtopstand is aangelegd op basis van een inzake herplant- en instandhoudingplicht op grond van artikelen 6 of 7 van deze verordening;

  • b.

   houtopstand is aangelegd op grond van een overeenkomst met een publiekrechtelijk

   bestuursorgaan;

  • c.

   houtopstand, welke is aangelegd ingevolge van een aanlegvergunning, projectbesluit, ontheffing, herziening of wijziging of vrijstelling van een bestemmingsplan, of als gevolg van een verleende ontheffing van het bestemmingsplan of gelijksoortig plan.

 • 3)

  Het in lid 1 en lid 2 gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   houtopstanden die moet worden geveld krachtens een aanschrijving van het college van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van deze verordening;

  • b.

   reguliere onderhoudswerkzaamheden aan houtopstand, zoals dunning en het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten, zijnde een noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of lei- en vormbomen.

Artikel 4: Criteria

Nadat de alternatieven voor velling uitputtend zijn onderzocht wordt een ontheffing voor het vellen van een beschermde boom slechts bij uitzondering verleent, indien:

 • a.

  een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen het duurzaam behoud van de beschermde boom, die een monumentale status heeft;

 • b.

  een algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen het duurzaam behoud van de beschermde boom, die een waardevolle status heeft en voor de houtopstanden van art. 3 lid 2 a, b en c;

 • c.

  naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of ernstige schade.

Artikel 5: Procedure

 • 1)

  Onverminderd het bepaalde inzake een aanvraag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet de ontheffing gemotiveerd worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de beschermde houtopstand te beschikken onder verwijzing naar de locatie van de beschermde houtopstand op de kaart en lijst beschermde bomen of met situatieschets en twee digitale foto’s.

 • 2)

  Voor de ontheffingsaanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde formulier.

 • 3)

  Van een aanvraag van een ontheffing wordt overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) onverwijld na ontvangst kennis gegeven in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke internetpagina. Een ieder kan gedurende 4 weken na de bekendmaking zijn zienswijze geven.

 • 4)

  De beslissing op een aanvraag van een ontheffing tot vellen kan worden opgeschort als de aanvraag is ingediend in samenhang met de realisatie van een ander vergunning- of ontheffingsplichtig werk, zolang op die andere aanvraag niet is beslist.

 • 5)

  Van het besluit tot verlening of weigering van een ontheffing wordt onverwijld kennisgeving gedaan in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke internetpagina onder gelijktijdige verzending aan aanvrager. Bij deze kennisgeving wordt de concrete datum van verzending aan de aanvrager genoemd als begin van de bezwaartermijn van 6 weken van artikel 7:1 Awb.

 • 6)

  De ontheffing tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na het onherroepelijk zijn van de ontheffing gebruik is gemaakt, tenzij hiervan bij besluit gemotiveerd is afgeweken.

Artikel 6: Ontheffingsvoorschriften

 • 1)

  Aan de ontheffing wordt het standaard voorschrift verbonden dat niet tot vellen mag worden overgegaan de dag nadat de bezwaartermijn is afgelopen. Indien gedurende de bezwaartermijn een bezwaar is ingediend, wordt de ontheffing pas van kracht één week nadat op dat bezwaar is beslist.

 • 2)

  Tot de aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college van burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen moet worden herplant en op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3)

  Aan de ontheffing kan het voorschrift verbonden worden dat de boomwaarde van te vellen boom of houtopstand wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds.

 • 4)

  Tot aan de ontheffing te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.

Artikel 7: Herplant-/instandhoudingplicht

 • 1)

  Indien een boom of houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college van burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de boom of houtopstanden bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn van deze verordening.

 • 2)

  Wordt een verplichting als bedoeld in lid 1 opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3)

  Indien een boom of houtopstand waarop het verbod als bedoeld in deze verordening van toepassing is, in het voortbestaan ernstig worden bedreigd kan het college van burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de boom of houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn, voorzieningen te treffen waardoor die bedreiging wordt weggenomen of een bomen effect analyse op te stellen.

 • 4)

  Indien herplant ter plaatse niet mogelijk is, kan de verplichting opgelegd worden dat de boomwaarde van te vellen boom of houtopstand wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds.

 • 5)

  Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 8: Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op nihil voor bomen, heesters en heggen in het geval van publiek eigendom.

Artikel 9: Schadevergoeding

Het college van burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een ontheffing tot vellen op grond van artikel 17, juncto artikel 13 lid 4 van de Boswet.

Artikel 10: Bestrijding boomziekten

 • 1)

  Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college van burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   conform richtlijnen van de gemeente de gevelde houtopstand direct zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen;

  • b.

   de houtopstand ter plaatse te vellen.

 • 2)

  Het is verboden gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

 • 3)

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het onder lid 2 van dit artikel gestelde verbod.

 • 4)

  Het niet voldoen aan de in het lid 1 bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

Artikel 11: Strafbepaling

 • 1)

  Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 2 lid 5, artikel 5 lid 4, artikel 10 van deze verordening is gegeven, onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in artikel 6 of artikel 7 van deze verordening is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • 2)

  Hij die handelt in strijd met artikel 3 van deze verordening, dan wel een voorschrift onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in het vorige lid niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechtelijke veroordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de monetaire boomwaarde.

 • 3)

  De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot het instellen door het college van burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstanden.

Artikel 12: Slotbepaling

 • 1)

  De kapvergunningaanvragen die zijn ingediend voor de in inwerkingtreding van deze verordening, vallen onder de A.P.V. die van kracht was voorafgaande aan deze verordening.

 • 2)

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Bomenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015”.

 • 3)

  Deze verordening treedt in werking, de dag nadat deze is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 3 februari 2015

De Griffier, De Voorzitter,

J.M.S.T. Rutten-Korpershoek D.A.M. Akkermans