Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eijsden-Margraten 2015 (artikel 213a Gemeentewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eijsden-Margraten 2015 (artikel 213a Gemeentewet)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Eijsden-Margraten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenUitvoeringsplan onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Overzicht hoofditems bij 213a onderzoeken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Eijsden-Margraten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2015nieuwe regeling

29-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-10-2015

Z/15/INTERN/024225/19127

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eijsden-Margraten 2015 (artikel 213a Gemeentewet)

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Algemene Zaken, Middelen en Milieu;

 

Besluit :

 

Vast te stellen:

 

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eijsden-Margraten 2015 (artikel 213a Gemeentewet)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderwerp van onderzoek

 • 1.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid van de (onderdelen) organisatie-onderdelen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksfrequentie

Het college verricht minimaal 1 keer per jaar een onderzoek naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

Artikel 4 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk op 1 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het daarop volgende jaar interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • -

   het object van onderzoek

  • -

   de reikwijdte van onderzoek

  • -

   de onderzoeksmethode

  • -

   doorlooptijd van het onderzoek

  • -

   de wijze van uitvoering

Artikel 5 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 6 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek wordt vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3.

  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

 • 2.

  De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Eijsden-Margraten, vastgesteld op 22 maart 2011, wordt per 1 oktober 2015 ingetrokken.

Artikel 8 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Eijsden-Margraten 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 september 2015.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans

Uitvoeringsplan onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Uitvoeringsplan onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Overzicht hoofditems bij 213a onderzoeken  

Overzicht hoofditems bij 213a onderzoeken