Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017
CiteertitelAlgemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAanvraagformulier reguliere subsidie vrijwilligersorganisatie Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017-2020 Subsidiegronslagen algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Welzijn 2013-2016 gemeente Eijsden-Margraten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201721-11-2019nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 187358

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

De verordening bevat de algemene en bijzondere bepalingen voor subsidieverstrekking aan:

 • -

  vrijwilligersorganisaties en

 • -

  professionele instellingen

ten gunste van inwoners en samenleving van de gemeente Eijsden-Margraten.

   

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Leeswijzer

De gemeente Eijsden-Margraten verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties. De procedures hiervoor zijn vastgelegd in deze Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden - Margraten ingang 2017.

 

Wat is een subsidieverordening?

Gemeenten en andere overheden verstrekken subsidies. In de verhouding tussen desubsidieverstrekker en de subsidieontvanger is het goed te weten welke rechten enverplichtingen gelden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn voor de subsidieverstrekking door bestuursorganen, zoals een gemeente, regelingen opgenomen waaraan voldaan moet worden.

De algemene subsidieverordening gemeente Eijsden-Margraten (vanaf nu genoemdsubsidieverordening) is een uitwerking van de Awb op lokaal niveau.

De subsidieverordening heeft betrekking op uitgaande subsidies. Het regelt de algemenerechten en plichten van de subsidieontvanger en de subsidiegever. Het is een instrument omrechtszekerheid te bieden aan de subsidie aanvragers en beoogt tevens de doelmatigheid vande verleende subsidies te vergroten.

 

Wat is subsidie?

Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk effect. Anders gezegd: het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente ondersteunt deze activiteiten via het verlenen van subsidies. Zo kunnen organisaties, instellingen en gemeente met elkaar zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten voor de inwoners van onze gemeente.

 

Wilt u een subsidie aanvragen?

 • Bent u een vrijwilligersorganisatie dan zijn er twee aanvraag mogelijkheden voor subsidie;

  • 1.

   U vraagt subsidie aan voor een vrijwilligersorganisatie voor een reguliere ( jaarlijkse) subsidie. Hoe deze subsidie aangevraagd dient te worden staat omschreven in hoofdstuk 2.1 en 2.2 van de verordening.

  • 2.

   U vraagt subsidie aan voor een vrijwilligersorganisatie voor een incidentele subsidie (incidentele activiteit). Hoe een incidentele subsidie aangevraagd dient te worden staat omschreven in hoofdstuk 2.1 en 2.3 van de verordening.

 • Bent u een professionele instelling dat kunt u een budget- of een incidentele subsidie aanvragen. De bepalingen voor subsidieaanvragen van professionele instellingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de verordening.

   

Omschrijving procedure van subsidieaanvraag tot -uitbetaling.

Reguliere subsidie vrijwilligersorganisatie

Hoofdstuk 2.1 en 2.2

Incidentele subsidie vrijwilligersorganisatie

Hoofdstuk 2.1 en 2.3

Subsidie professionele instellingen

Hoofdstuk 3

U dient een aanvraag in door middel van een aanvraagformulier.

U dient een aanvraag in door middel van een brief aan het college van burgemeester en wethouder

U dient een aanvraag in.

De gemeente besluit om de subsidie vast te stellen of wijst de aanvraag af

De gemeente besluit om subsidie vast te stellen of wijst de aanvraag af.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag

U ontvangt een vaststellingsbeschikking waarna de subsidie betaalbaar gesteld wordt.

U ontvangt een vaststellingsbeschikking waarna de subsidie betaalbaar gesteld wordt.

De gemeente verleent een subsidie of wijst deze af

U kunt eventueel bezwaar indienen ( op basis van artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit) bij college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

U kunt eventueel bezwaar indienen

( op basis van artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit) bij college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

U ontvangt een beschikking tot subsidieverlening

 

 

U dient een aanvraag tot subsidievaststelling in ( verantwoording van de uitgevoerde activiteit(en)).

 

 

De gemeente beoordeelt uw aanvraag tot vaststelling (verantwoording).

 

 

De gemeenten stelt de subsidie definitief vast door midden van een beschikking tot vaststelling en rekent het subsidiebedrag af.

 

 

U kunt eventueel bezwaar indienen ( op basis van artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit) bij college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

 

 

 

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning bij het aanvragen van subsidie? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de gemeente, via telefoonnummer 14 043 of 043 458 84 88.

1.2 Begrippenlijst

Hier vindt u een toelichting op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Begrip

toelichting

Accountantsrapport

een verklaring van een accountant naar de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie en de gedeclareerde subsidie. Deze verklaring gaat over de rechtmatigheid van de toegekende subsidie én over de doelmatige en doeltreffende besteding ervan.

Activiteit

de activiteit die door de instelling wordt uitgevoerd en die het college kan subsidiëren.

Activiteitenplan

een omschrijving van de voorgenomen activiteiten voor het betreffende jaar met vermelding van na te streven doelstellingen en de per activiteit benodigde personele en materiële middelen.

Activiteitenverslag

het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Awb

Algemene wet bestuursrecht. Deze kunt u digitaal inzien op www.overheid.nl.

Begroting

een gespecificeerde raming van inkomsten en uitgaven over een kalenderjaar.

Beleidsregel

Een regel gemaakt door een bestuursorgaan ( het college van burgemeester en wethouders) Deze regel geeft aan hoe door het bestuursorgaan bepaalde bevoegdheden worden uitgevoerd . Deze regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger. Het is een algemeen verbindend voorschrift.

Bestuursorgaan

de gemeenteraad of het college van de gemeente Eijsden-Margraten.

Boekjaar

een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar: 1 januari tot en met 31 december.

Budgetsubsidie

een vooraf voor een periode toegekende subsidie voor de uitvoering van één of meer activiteiten die het college van belang acht. Dit kan in de vorm van een vast bedrag, vastgelegd in een beschikking en eventueel in een uitvoeringsovereenkomst. Deze subsidie is alleen van toepassing voor subsidies aan professionele instellingen ( hoofdstuk 2.3).

College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

Eigen vermogen

wat een organisatie aan financiële middelen heeft: het verschil tussen bezittingen en schulden.

Incidentele subsidie

subsidie voor activiteiten met een eenmalig karakter, een nieuwe opzet of een veranderde werkwijze. Incidenteel houdt in dat deze activiteit niet is opgenomen in het gebruikelijke activiteitenplan van de instelling.

Instelling

zie definitie rechtspersoon.

Kern

een kerkdorp of buurtschap in de gemeente Eijsden-Margraten.

Leden

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden. Het aantal leden wordt geteld per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd/verleend.

Jeugdleden

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar of periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd/verleend.

Volwassen leden

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden die 18 jaar of ouder zijn op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar of periode waarover subsidie wordt aangevraagd/verleend.

Actieve leden

de leden die daadwerkelijk de activiteit(en) van de vereniging verrichten.

Organisatie

vereniging, stichting of instelling actief op het welzijnsterrein.

Prestatie

in meetbare eenheden omschreven resultaten.

Professionele instelling

een instelling, wier taken voornamelijk worden uitgevoerd door één of meer personen in loondienst (op grond van een landelijke CAO of een anderszins gereguleerde arbeidsovereenkomst) en die als zodanig door het college is aangewezen.

Raad

de gemeenteraad van Eijsden-Margraten.

Rechtspersoon

als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (boek 2): een organisatie als juridische entiteit die, zonder winstoogmerk, plaatselijke welzijnsactiviteiten verricht en zich ten doel stelt om ideële en/of materiële belangen te behartigen van (een deel van) de bevolking van Eijsden-Margraten.

(Reguliere) subsidie

subsidie als bedoeld in de Awb (artikel 4:21): de aanspraak op financiële middelen, door de raad of het college van B&W verstrekt, ter stimulering van de deelname van bepaalde verenigingen aan bepaalde activiteiten. De hoogte van de subsidie heeft een relatie met de aard en omvang van de activiteiten; de subsidie wordt verleend op basis van vaste, door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen (genormeerde) bedragen.

Reserves

vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die, bedrijfseconomisch gezien, vrij besteedbaar zijn. De egalisatiereserve is bedoeld om fluctuaties in de kosten op te vangen, de bestemmingsreserve is gericht op een bepaalde bestemming.

Segment

voor het verstrekken van subsidies aan vrijwilligersorganisaties onderscheidt de gemeente de volgende segmenten: Muziek, Kunst en Cultuur, Sport, Jeugd- en jongerenwerk, Ouderenwerk en ‘Overig’ (vrouwenverenigingen, parochies, EHBO-verenigingen, vluchtelingenwerk/ ontwikkelingssamenwerking).

Stichting

een stichting zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 6), die geen leden kent en beoogt om een in statuten vermeld doel te verwezenlijken met behulp van een daartoe bestemd vermogen, waarbij zij zich de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van (een deel van) de bevolking van Eijsden-Margraten ten doel stelt.

Subsidie

subsidie als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:21): de aanspraak op financiële middelen door de raad of het college van B&W verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn:

reguliere of jaarlijkse subsidies;

incidentele subsidies

budgetsubsidies ( alleen van toepassing bij professionele instellingen)

Subsidiebeschikking

een schriftelijke toezegging tot subsidievaststelling. Deze beschikking bevat het besluit van het college met betrekking tot vaststelling- of afwijzing subsidie.

Subsidieperiode

het tijdvak waarvoor subsidie wordt verstrekt, zoals vermeld in de subsidiebeschikking of –overeenkomst. De reguliere subsidies kunnen voor één boekjaar of meerdere boekjaren (maximaal vier) worden verstrekt.

Subsidieplafond

als bedoeld in de Awb (artikel 4:22): het bedrag dat in een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Subsidieprogramma

een financieel overzicht van gegevens rond de regulier te subsidiëren vrijwilligersorganisaties. Dit overzicht is onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Subsidieverlening

de beschikking die voorafgaand aan de te subsidiëren activiteit wordt gegeven, waarbij een omschrijving van de te leveren prestatie gegeven wordt, da maximale hoogte van het subsidiebedrag en de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Deze beschikking is alleen van toepassing bij subsidies voor professionele instellingen.

Subsidievaststelling

een schriftelijk besluit van het college van b en w met daarin het definitieve subsidiebedrag. Dit geeft een onvoorwaardelijke aanspraak op betaling van dat bedrag. Zo’n schriftelijk besluit noemt de gemeente een beschikking. Het besluit kan voorwaarden bevatten die verbonden zijn aan de subsidie vaststelling.

Subsidieverstrekking

de verzamelterm voor het toekennen van subsidie.

Uitvoeringsovereenkomst (subsidieovereenkomst)

de overeenkomst die door de subsidieontvanger en het college wordt gesloten ter uitwerking van de beschikking. Die bevat onder meer:

de looptijd van de subsidie

de maximale hoogte van het subsidiebedrag

de te verrichten activiteiten

voor welke doelgroep de activiteiten zijn

de wijze waarop de activiteiten en prestaties worden verantwoord.

Vast bedrag

het bedrag waarop een subsidie (jaarlijks) wordt vastgesteld.

Vereniging

zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 2): een vereniging die zich zonder winstoogmerk de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van (een deel van) de bevolking van Eijsden-Margraten ten doel stelt, die opgericht is door een bij een notaris vastgestelde akte, en die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Eijsden-Margratense vereniging

een vereniging die statutair gevestigd is in Eijsden-Margraten en wiens reguliere activiteiten plaatsvinden in Eijsden-Margraten.

Verordening

de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Voorziening

zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 374, lid 1, boek 2): [een vorm van vermogen die met een duidelijk doel is gereserveerd voor zover deze als zodanig door het college als redelijk is aangemerkt. Het college kan ter zake beleidsregels vaststellen.

Vrijwilliger

een persoon die niet op grond van een arbeidsovereenkomst en die anders dan beroepsmatig actief is voor of bij een instelling.

Vrijwilligersorganisatie

een rechtspersoon, wier taken voornamelijk worden uitgevoerd door een of meer vrijwilligers, werkzaam op het gebied van welzijn, en als zodanig door het college aangewezen.

Welzijn

het welbevinden en de ontplooiing van inwoners, voor zover deze worden bevorderd door zorg, educatie, recreatie, sport en cultuur.

Hoofdstuk 2. Subsidies voor vrijwilligersorganisaties

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op zowel de reguliere- als de incidentele subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties.

 

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  Dit hoofdstuk is van toepassing op alle subsidiebesluiten die betrekking hebben op vrijwilligersorganisaties waarvan de activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning, die een belangrijke bijdrage leveren aan het geestelijk, cultureel, sociaal en lichamelijk welbevinden van de inwoners van Eijsden-Margraten, en die medebepalend zijn voor de kwaliteit van het leven in onze samenleving.

 • 2.

  De te verstrekken subsidies zijn onderverdeeld in:

  • a.

   reguliere (jaarlijkse) subsidies ( zie hoofdstuk .2.1);

  • b.

   enincidentele subsidies.( zie hoofdstuk 2.2)

 • 3.

  Alleen Eijsden-Margratense vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor subsidie.

  In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken.

 • 4.

  Het college kan besluiten dat deze verordening buiten toepassing blijft, als andere overheden of additionele financiers al subsidie verlenen voor de te subsidiëren activiteiten.

Artikel 2 Algemene eisen

 • 1.

  Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag voor subsidie indienen. In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken.

 • 2.

  Subsidievaststelling kan geschieden als:

  • a.

   het om activiteiten gaat waar inwoners van Eijsden-Margraten aan deelnemen; én

  • b.

   de activiteiten niet (kunnen) worden ondernomen door een reeds gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie.

 • 3.

  Subsidiëring van activiteiten vindt in ieder geval niet plaats als de vrijwilligersorganisatie zelf in de kosten daarvan kan voorzien: hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of een combinatie daarvan. Als het college oordeelt dat het belang van de te leveren prestaties zeer groot is, kan zij besluiten om hiervan af te wijken.

 • 4.

  Bij één of meerdere beleidsregels kunnen de activiteiten waarvoor subsidie kan worden vertrekt nader worden bepaald alsmede andere criteria.

 • 5.

  Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten waarvan niemand op grond van ras, godsdienst, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of anderszins wordt uitgesloten, tenzij dit geschiedt met het doel om een bestaande achterstand te verminderen.

 • 6.

  Waar de activiteiten worden uitgevoerd in een ruimtelijke voorziening, moet deze geschikt en toegerust zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Het college kan aangeven in welke ruimtelijke voorziening een te subsidiëren activiteit moet plaatsvinden.

 • 7.

  Een wettelijke basis voor subsidiëring is niet vereist als:

  • a.

   subsidiëring plaatsvindt in afwachting van een wettelijk voorschrift gedurende ten hoogste een jaar;

  • b.

   de subsidie voor ten hoogste vier jaar wordt verstrekt;

  • c.

   in de begroting melding is gemaakt van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 3 Bevoegdheden van het college

Het college van B&W is bevoegd om:

 • 1.

  subsidie te verlenen aan vrijwilligersorganisaties, tenzij de gemeenteraad deze bevoegdheid aan zich houdt.

 • 2.

  om nadere regels vast te stellen, waarin in ieder geval wordt aangegeven:

  • a.

   welke activiteiten worden gesubsidieerd; en

  • b.

   wie voor subsidie in aanmerking kunnen komen; en

  • c.

   hoeveel subsidie kan worden verleend voor diverse activiteiten dan wel hoe deze wordt berekend.

 • 3.

  naast de bepalingen in deze verordening bijzondere voorschriften te verbinden aan het verlenen van subsidies.

 • 4.

  te allen tijde aanvullende (inhoudelijke en financiële) informatie op te vragen.

 • 5.

  beleidsregels vast te stellen over de verdeling van beschikbare geldmiddelen, voor zover die niet zijn voorzien bij wettelijk voorschrift, bij de gemeentebegroting of bij een verordening als bedoeld in de Gemeentewet (artikel 149, eerste lid). Het college houdt daarbij in elk geval rekening met:

  • -

   de te verwachten effectiviteit van de subsidie

  • -

   het tijdstip waarop de subsidie uiterlijk moet worden aangevraagd.

 • 6.

  Het college adviseert de gemeenteraad indien op basis maatschappelijke ontwikkelingen of de hoogte van te verlenen reguliere subsidies en vaste (norm) bedragen aanpassingen behoeven.

 • 7.

  Als een aanvraag niet binnen de gestelde aanvraagtermijn is ingediend, of als een aanvraag onvolledig is, stelt het college de aanvrager een termijn (zoals bedoeld in de Awb, artikel 4:5) waarbinnen deze de aanvraag kan herstellen. Is de aanvraag binnen deze termijn nog onvolledig of niet ingediend, dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Indien aanvraagtermijn bij incidentele subsidie niet binnen de gestelde aanvraagtermijn is ingediend kan het zijn dat besluitvorming pas na uitvoering van de activiteit plaats vindt.

Subsidieplafond en weigeringsgronden

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt per periode het subsidieplafond vast door vaststelling van de verschillende budgetten in de gemeentebegroting.

 • 2.

  Binnen het subsidieplafond stelt het college jaarlijks het subsidieprogramma vast.

 • 3.

  De raad kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd

  • b.

   het een reeds ingediende subsidieaanvraag betreft waarvoor er nog geen een subsidieplafond is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 4.

  Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende middelen op die begroting beschikbaar zijn.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan het verstrekken van subsidie weigeren aan een instelling als haar activiteiten naar oordeel van het college niet of niet voldoende zijn gericht op de gemeente Eijsden-Margraten of onvoldoende aanwijsbaar ten goede komen aan de inwoners van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan een subsidie weigeren:

  • a.

   als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • b.

   als er gegronde reden is om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • c.

   als activiteiten niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelen;

  • d.

   als het activiteiten betreft die uitsluitend of voornamelijk ten dienste zijn van politieke, activistische of commerciële doeleinden;

  • e.

   als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;

  • f.

   als de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en dit heeft geleid tot een onjuiste beschikking op de aanvraag;

  • g.

   als de aanvrager/organisatie failliet is verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend, of als ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • h.

   In de aanvrager na het indienen van de aanvraag ophoudt te bestaan.

Verplichtingen

Artikel 6 Beschikking tot subsidievaststelling

 • 1.

  De beschikking tot subsidievaststelling bevat een aanduiding van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt (artikel 4:43 lid 1 Awb) en stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 2.

  In de beschikking tot subsidievaststelling staat:

  • a.

   bedrag waarop de subsidie ten hoogste wordt vastgesteld;

  • b.

   de betalingstermijn.

  • c.

   het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verleend.

 • 3.

  Het college kan de vrijwilligersorganisaties verplichtingen opleggen in de beschikking tot subsidievaststelling die te maken hebben met het doel van de subsidie (conform artikel 4:43 lid 2 juncto 4:38 lid 1 Awb). Deze doel gebonden verplichtingen kunnen onder meer gaan over:

  • a.

   de kennis en ervaring van het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten;

  • b.

   de wijze waarop gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten zijn betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de subsidieontvanger;

  • c.

   aard, deugdelijkheid, inrichting, beheer en toegankelijkheid van voorzieningen.

 • 4.

  Het college kan tevens niet doel gebonden verplichtingen opleggen (conform artikel 4:43 lid 2 juncto 4:39 lid 1 Awb), met het oog op onder meer:

  • a.

   Milieubelangen;

  • b.

   bescherming van minderheden;

  • c.

   emancipatorische aangelegenheden;

  • d.

   publicatie van de door de gemeente Eijsden-Margraten verstrekte subsidie.

Artikel 7 Melding wijziging/informatieplicht

De subsidieontvanger is in onderstaande gevallen verplicht om het college schriftelijk te informeren:

 • a.

  als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor subsidie is vastgesteld niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht

 • b.

  of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de bijbehorende verplichtingen zal worden voldaan;

 • c.

  indien er een wijziging plaatsvindt in de bestuurssamenstelling en het secretariaatsadres.

Artikel 8 Medewerking controle

De subsidieontvanger verplicht zich om alle medewerking te verlenen aan een toezichthouder die is belast met het toezicht op naleving van de verplichtingen aan de subsidieontvanger. Ook is de subsidieontvanger verplicht om mee te werken aan eventuele onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Artikel 9 Intrekking en wijziging subsidievaststelling

 • 1.

  Het college kan een beschikking tot subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidie ontvanger wijzigen (art 4:49 Awb):

  • a.

   op grond van feiten of omstandigheden waarvan het college bij de vaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld;

  • b.

   als de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten of

  • c.

   als de subsidieontvanger na de vaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

  • d.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • e.

   de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3.

  De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd zodra vijf jaren zijn verstreken vanaf de dag van bekendmaking dan wel, vanaf de dag waarop in strijd met de verplichting(en) is gehandeld, of de dag waarop aan de verplichting(en) had moeten zijn voldaan.

Terugvordering

Artikel 10 Terugvordering

De gemeente kan betaalde subsidiebedragen en voorschotten terugvorderen als die later niet verschuldigd blijken: dit kan binnen vijf jaar na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel binnen vijf jaar nadat de subsidieontvanger na vaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

2.2 Reguliere (jaarlijkse) subsidie

In dit hoofdstuk staan alle subsidiegrondslagen die (samen met de in hoofdstuk 2.1 opgenomen algemenen voorwaarden) van toepassing zijn op subsidieaanvragen voor reguliere (jaarlijkse) subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

 

Artikel 11 Subsidie aanvragen reguliere subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor reguliere subsidievaststelling dient u vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de nieuwe subsidieperiode in. U dient de aanvraag schriftelijk in bij het college, via een aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  Dient u voor de eerste keer een reguliere subsidieaanvraag in, dan legt u tevens over:

  • -

   een afschrift van de statuten van de vrijwilligersorganisatie

  • -

   een beschrijving van de organisatievorm van de vrijwilligersorganisatie

  • -

   een opgave van de bestuurssamenstelling

  • -

   een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel

  • -

   een activiteitenoverzicht van het afgelopen jaar

  • -

   een gespecificeerd financieel verslag van het laatste boekjaar

  • -

   andere door het college gevraagde stukken die van belang zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag.

 • 3.

  Bij de indiening van herhaalde reguliere subsidieaanvragen, dan volstaat het om het subsidieaanvraagformulier naar behoren in te vullen.

Artikel 12 Meerjarige subsidie

 • -

  Het college kan reguliere subsidie vaststellen voor maximaal vier boekjaren ineens.

 • -

  Als de subsidie voor meerdere boekjaren wordt vastgesteld, geldt de verplichting voor de subsidieontvanger aan het bestuursorgaan (de raad of het college) kenbaar te maken indien er veranderende omstandigheden zijn die van belang zijn voor de vaststelling van de subsidie ( aantal actieve leden en uit te voeren activiteiten).

 • -

  Het college geeft bij meerjarige subsidie aan, op welk bedrag de subsidieontvanger elk jaar maximaal recht heeft.

Artikel 13 Subsidievaststelling reguliere subsidie

De gemeente stelt subsidie vast op grond van een basisbedrag per segment en/of een ledensubsidie. De ledensubsidie is gebaseerd op een bedrag per actief en contribuerend lid. De peildatum voor het bepalen van het aantal leden is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode.

 • 1.

  Bij de berekening van de ledensubsidie kan de gemeente een onderscheid maken tussen het bedrag per contribuerend actief jeugdlid en het bedrag per contribuerend actief volwassen lid. Dit wordt per segment separaat bepaald.

 • 2.

  Verleende ledensubsidie kan binnen een subsidieperiode alleen worden aangepast als het aantal actieve en contributie betalende leden stijgt of daalt.

 • 3.

  Het aantal segmenten is gelimiteerd.

 • 4.

  Uitbreiding van het aantal te subsidiëren vrijwilligersorganisaties per segment en het aantal segmenten is ter beoordeling van het college.

 • 5.

  De hoogte van het subsidiebedrag van een nieuwe vrijwilligersorganisatie wordt bepaald op basis van de kaders zoals in dit hoofdstuk benoemd. Als deze kaders onvoldoende zijn, wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald op basis van een vergelijkbare vrijwilligersorganisatie met het zelfde aantal leden, activiteiten of die actief is in een vergelijkbare kern.

 • 6.

  Indien vrijwilligersorganisaties besluiten om te gaan samenwerken of te fuseren zal het college maatwerk toepassen met betrekking tot het te bepalen subsidiebedrag. Hierbij is de maatschappelijke waarde en de leefbaarheid binnen de gemeenschap een belangrijk afwegingskader.

 • 7.

  Bij reguliere subsidies moet de gemeente de beschikking tot subsidievaststelling uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode verstrekken.

 • 8.

  Reguliere subsidies ter hoogte van een jaarlijks vast te stellen bedrag worden ineens betaald, op een door het college te bepalen tijdstip, op voorwaarde dat met betreffende subsidieontvanger geen andere afspraken zijn gemaakt over subsidiebetaling.

Subsidiebepalingen per segment

 

Muziek

Artikel 14 Instrumentale muziek

 • 1.

  Onder instrumentale muziek verstaan we muziek in groepsverband, beoefend door harmonieën en fanfares, inclusief andere onderdelen.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een vrijwilligersorganisatie op het terrein van de instrumentale muziek:

  • a.

   zijn aangesloten bij een landelijk of provinciaal erkende bond of overkoepelend orgaan

  • b.

   medewerking verlenen aan minimaal twee openbare voorstellingen in Eijsden-Margraten per jaar.

  • c.

   medewerking verlenen op verzoek van een bestuursorgaan bij een door de gemeente Eijsden-Margraten georganiseerd evenement.

  • d.

   beschikken over een erkende dirigent of instructeur die voldoet aan de minimumeisen van vakbekwaamheid, zoals door de Bond van Orkestdirigenten gesteld als toetredingsvoorwaarden tot haar vakorganisatie, dan wel te zijn ingeschreven als studerende, aankomende dirigent of instructeur bij voornoemde organisatie

  • e.

   beschikken over minimaal 15 leden.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per lid op basis van een vastgestelde bandbreedte.

 • 4.

  De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op basis van het aantal leden waarvoor in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode contributie is afgedragen bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

 • 5.

  Voor individueel muziek onderwijs is er in de gemeentebegroting een maximaal beschikbaar budget van € 20.000,-.

Artikel 15 Vocale muziek

 • 1.

  Onder vocale muziek vallen wereldlijke en kerkelijke zangkoren, jeugd- en jongerenkoren, kinderkoren, orgelconcerten en de jaarlijkse Korendag.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten zangkoren en jeugdkoren minimaal beschikken over 15 leden.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per koor/orgelconcert /Korendag.

Kunst en cultuur

Onder kunst en cultuur vallen schutterijen, toneel, dans, carnaval, jonkheid, heemkunde,

St. Nicolaasviering, culturele activiteiten en oranjecomités.

Artikel 16 Schutterijen

 • 1.

  Onder schutterij verstaan we een instelling die zich richt op activiteiten ter instandhouding en bevordering van het schutterswezen en de schutterijfolklore.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een schutterij:

  • a.

   zijn aangesloten bij een provinciaal, landelijk of internationaal erkende bond of koepelorganisatie van schutterijen of, als van toepassing, aangesloten te zijn bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA)

  • b.

   beschikken over minimaal 15 leden

  • c.

   tenminste eenmaal per jaar een openbare activiteit organiseren in Eijsden-Margraten.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per schutterij.

Artikel 17 Toneel

 • 1.

  Onder toneel verstaan we activiteiten gericht op het beoefenen van de toneelkunst.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een toneelvereniging:

  • a.

   beschikken over 15 leden;

  • b.

   tenminste eenmaal per jaar een openbare activiteit organiseren in Eijsden-Margraten.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per toneelvereniging.

Artikel 18 Dans

 • 1.

  Onder dans verstaan we activiteiten gericht op het beoefenen van de danskunst in de vorm van klassiek ballet, jazzballet, carnavalsdansen of moderne (groeps)dans.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een dansvereniging:

  • a.

   beschikken over minimaal 15 leden

  • b.

   minimaal eenmaal per jaar een openbare activiteit organiseren in Eijsden-Margraten.

 • 3.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag per vereniging en een bedrag per jeugdlid, binnen een vastgestelde bandbreedte.

Artikel 19 Culturele activiteiten

 • 1.

  Onder culturele activiteiten verstaan we het uitvoeren van activiteiten die naar oordeel van het college bijdragen aan het in stand houden en uitdragen van de culturele identiteit van Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de vrijwilligersorganisatie tenminste eenmaal per jaar een openbare activiteit organiseren in Eijsden-Margraten.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per organisatie.

Artikel 20 Carnaval

 • 1.

  Onder carnaval verstaan we activiteiten van een instelling die zich richt op de instandhouding van de viering van carnaval als algemeen volksvermaak in de vorm van optocht, revue, etc.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een carnavalsvereniging:

  • a.

   zijn aangesloten bij een lokale, regionale of provinciale erkende bond of koepelorganisatie van carnavalsverenigingen

  • b.

   medewerking verlenen aan tenminste een openbare activiteit in Eijsden-Margraten per jaar.

  • c.

   beschikken over minimaal 15 leden.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag voor een volwassenencarnavalsvereniging en een vast bedrag voor een jeugdcarnavalsvereniging.

Artikel 21 Jonkheden

 • 1.

  Onder jonkheid verstaan we een instelling die zich richt op activiteiten ter instandhouding en bevordering van kleinschalige cultuurhistorische en lokaal bepaalde tradities.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een jonkheid minimaal eenmaal per jaar de processie of bronk organiseren in de betreffende kern.

 • 3.

  Per kern kan maximaal één instelling in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 4.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kern.

 • 5.

  Voor twee kernen geldt een uitzondering betreffende het maximaal aantal instellingen die in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, namelijk:

  • -

   Oost-Maarland: maximaal twee instellingen

  • -

   Eijsden: maximaal drie instellingen.

Artikel 22 Heemkunde

 • 1.

  Onder heemkunde verstaan we activiteiten van instellingen die zich richten op bevordering van onderzoek, bestudering en beschrijving van de lokale geschiedenis, gebruiken en gewoonten, het publiceren daarover, evenals het verzamelen, conserveren en beschrijven van voorwerpen, geschriften, etc.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een heemkunde instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per instelling.

Artikel 23 Natuureducatie

 • 1.

  Onder natuureducatie verstaan we de activiteiten van een instelling die zich vanuit educatieve grondslag richt op de instandhouding en bevordering van natuur en milieu, alsmede de voorlichting en informatieverstrekking daarover.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een natuureducatie instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per vereniging en een bedrag per jeugdlid, binnen een vastgestelde bandbreedte.

Artikel 24 Instandhouden van veldkruisen en kapellen

 • 1.

  Onder het instandhouden van veldkruisen en kapellen verstaan we activiteiten van een instelling die zich richt op het verzorgen, instandhouden, inventariseren en beschrijven van veldkruisen en kapellen.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kern.

Artikel 25 St. Nicolaasviering.

 • a.

  Onder St. Nicolaasviering verstaan we activiteiten van een instelling die zich richt op instandhouding van de folkloristische gebruiken met betrekking tot Sint Nicolaas, in het bijzonder gericht op kinderen, ouderen en zieken.

 • b.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1

 • c.

  Per kern kan maximaal één instelling in aanmerking komen voor subsidie.

 • d.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kern, afhankelijk van kerngrootte.

Artikel 26 Koningsdagviering

 • 1.

  Onder Koningsdagviering verstaan we de activiteiten van een instelling die zich richt op instandhouding van de viering van de nationale feestdag Koningsdag.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1.

 • 3.

  Per kern kan maximaal één instelling in aanmerking komen voor subsidie.

 • 4.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kern, afhankelijk van kerngrootte.

Sport

Onder sport vallen buiten- en binnensportactiviteiten in niet-beroepsmatig georganiseerd verband, gericht op sportieve en recreatieve ontspanning.

Artikel 27 Binnensport

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een binnensportvereniging zijn aangesloten bij een door de NOC*NSF erkende landelijke sportbond en deelnemen aan de door die bond georganiseerde competitie.

 • 2.

  De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op basis van het aantal leden dat daadwerkelijk de sport van de betreffende vereniging beoefent en contributie betaalt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per vereniging en een bedrag per jeugdlid op basis van bandbreedte.

 • 4.

  Voor schaak- en zwemverenigingen bestaat de subsidie uit een vast bedrag.

 • 5.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de vrijwilligersorganisatie beschikken over minimaal 15 leden.

Artikel 28 Buitensport

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een buitensportvereniging zijn aangesloten zijn bij een door de NOC*NSF erkende landelijke sportbond en deelnemen aan de door die bond georganiseerde competitie.

 • 2.

  Buitensportverenigingen die door de gemeente zijn erkend en opgenomen in het subsidieprogramma, betalen een genormeerde huurprijs voor gebruik van accommodaties.

 • 3.

  De voor de buitensport verstrekte subsidie 2012 en de te betalen huurtarieven zijn verwerkt in de genormeerde huurprijs.

 • 4.

  Voor genormeerde huurprijzen komen in aanmerking:

  • a.

   buitensportverenigingen die zijn aangesloten bij een door de NOC*NSF erkende landelijke organisatie en die deelnemen aan de door deze bond georganiseerde competitie

  • b.

   en die zijn opgenomen in het gemeentelijk subsidieprogramma.

 • 5.

  Voor tennisvereniging De Gelimmet bestaat het subsidie uit een vast bedrag.

 • 6.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de buitensportverenigingen beschikken over minimaal 15 leden.

 • 7.

  Het college kan afwijken van het bepaalde in lid 1, door nadere regels te stellen.

Artikel 29 Sport overig

 • 1.

  Voor rij-, atletiek-, boks-, kungfu, Beste boeren bergloop- en jeu de boulesverenigingen geldt een vast bedrag per vereniging.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de vrijwilligersorganisatie beschikken over minimaal 15 leden.

Artikel 30 Sportevenementen

De specifieke subsidievoorwaarden voor sportevenementen zijn opgenomen in de beleidsregel activiteitensubsidie. Deze vindt u in bijlage 2 van deze verordening.

Jeugd- en jongerenwerk

Onder jeugd- en jongerenwerk verstaan we activiteiten ter instandhouding en bevordering van sociaal, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten voor jongeren.

Artikel 31 Jeugd- en jongerenwerk

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een instelling in dit segment:

  • a.

   naar het oordeel van het college over een voldoende gekwalificeerd vrijwilligerskader te beschikken, en

  • b.

   minimaal wekelijks activiteiten uitvoeren.

 • 2.

  De subsidie bestaat uit vaste bedragen per instelling.

Artikel 32 Kindervakantiewerk

 • 1.

  Onder kindervakantiewerk verstaan we lokale, sociaal, culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen gedurende één of twee weken in de zomervakantie.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een instelling voldoen aan het beschrevene in lid 1.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per organisatie.

Ouderenwerk

Artikel 33 Ouderenwerk

 • 1.

  Onder ouderenwerk verstaan we een door het college erkende organisatie, werkzaam op het terrein van ouderenwerk. De activiteiten van de organisatie zijn specifiek gericht op het bieden van een regelmatige en passende vrijetijdsbesteding aan leden en het ontplooien van activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van ouderen.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een vereniging

  • a.

   voldoen aan het beschrevene in lid 1 en

  • b.

   tenminste eenmaal per maand activiteiten uitvoeren.

 • 3.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag per vereniging en een bedrag per lid op basis van vastgestelde bandbreedte.

 • 4.

  De ledensubsidie aan ouderenwerk wordt verstrekt op grond van het aantal contribuerende leden van 60 jaar of ouder die niet beroepsmatig actief zijn, per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 34 Voorziening gehandicapten/ouderenbeleid

 • 1.

  Het college kan subsidie beschikbaar stellen om vrijwilligers en belangenbehartigers van gehandicapten en van ouderen te ondersteunen.

 • 2.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag per organisatie.

Overig

Artikel 35 Vrouwenverenigingen

 • 1.

  Onder vrouwenvereniging verstaan we een instelling die overwegend of uitsluitend sociaal-culturele activiteiten gericht op vrouwen ontplooit.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een vrouwenvereniging:

  • a.

   voldoen aan het beschrevene in lid 1;

  • b.

   beschikken over minimaal 15 leden;

  • c.

   tenminste viermaal per jaar een activiteit organiseren.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per vereniging en een bedrag per lid op basis van vastgestelde bandbreedte

Artikel 36 Parochies

 • 1.

  Onder parochie verstaan we een parochie van het bisdom Roermond, gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Een parochie zoals benoemd in lid 1 kan in aanmerking komen voor subsidie ter stimulering van de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor parochianen.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kerngrootte.

Artikel 37 EHBO-verenigingen

 • 1.

  Onder EHBO-vereniging verstaan we een instelling die zich richt op activiteiten ter instandhouding en bevordering van lokale scholing en dienstverlening rondom het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een EHBO-vereniging voldoen aan het beschrevene in lid a en zijn aangesloten bij een erkende landelijke of provinciale organisatie voor EHBO.

 • 3.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kerngrootte of werkgebied.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de EHBO-vereniging tenminste 15 leden te hebben.

Artikel 38 Vrijwilligersorganisaties gezondheidszorg

 • 1.

  Het college kan subsidie beschikbaar stellen om vrijwilligers in de gezondheidszorg te ondersteunen..

 • 2.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag per organisatie.

Artikel 39 Vluchtelingenwerk en ontwikkelingssamenwerking

 • 1.

  Het college kan subsidie beschikbaar stellen aan instellingen die projecten op het gebied van vluchtelingenwerk of ontwikkelingssamenwerking initiëren of ondersteunen.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan Eijsden-Margratense instellingen/organisaties of aan een Eijsden-Margratense afdeling van een landelijke instelling/organisatie zoals bedoeld in lid a.

 • 3.

  De subsidie is gelijk aan het door de instelling zelf ingebrachte bedrag, tot een maximaal subsidiebedrag van € 1.000,- per jaar. Hierbij is het beschikbaar budget in de begroting bepalend.

 • 4.

  Voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten voor scholieren geldt een subsidie van € 100,- per scholier woonachting in Eijsden-Margraten, tot een maximum van 10 scholieren per jaar. De datum van ontvangst van de subsidieaanvraag is hierbij bepalend.

 • 5.

  Per organisatie is maximaal één project/activiteit per jaar subsidiabel.

 • 6.

  Het college kan van het bepaalde in lid 3., 4. en 5. afwijken, via het stellen van nadere regels.

 • 7.

  De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 april van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt worden aangevraagd.

Artikel 40 Gemeenschapshuizen

De nadere regels voor gemeenschapshuizen vindt u in beleidsregel gemeenschapshuizen, bijlage 3.

2.3 Incidentele subsidies voor vrijwilligersorganisaties

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen opgenomen die (samen met de in hoofdstuk 2.1. opgenomen algemene bepalingen) van toepassing zijn op incidentele subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties.

Artikel 41 subsidieaanvraag incidentele subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor incidentele subsidies dient u ook schriftelijk in bij het college. U dient deze aanvraag zo vroeg mogelijk in, maar uiterlijk zes weken voordat u start met de activiteiten waarvoor u subsidie wenst. Indien de aanvraag niet uiterlijk zes weken voor de start van de activiteiten ingediend kan besluitvorming na uitvoering van de activiteit plaatsvinden .

  U dient de aanvraag schriftelijk in te dienen door middel van een brief aan het college.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor incidentele subsidie overlegt u in ieder geval:

  • -

   het activiteitenplan, tenzij het college anders bepaalt

  • -

   de begroting, tenzij die niet van belang is voor berekening van het subsidiebedrag

  • -

   andere door het college gevraagde stukken die van belang zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag.

  • -

   Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 42 Nadere regels stellen

Het college kan ten aanzien van incidentele subsidies nadere regels stellen. Nadere regels met betrekking tot incidentele subsidies zijn gesteld in ‘Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017-2020’ (bijlage 2):.

Artikel 43 Weigering

Het college kan een incidentele subsidie weigeren wegens het ontbreken van beschikbare gelden in de gemeentebegroting of wanneer het subsidieplafond bij verstrekking zal worden overschreden.

Artikel 44 Uitbetaling

Incidentele subsidies worden binnen zes weken na subsidievaststelling betaald.

Hoofdstuk 3: Subsidie voor professionele instellingen

Voor de begripsomschrijvingen verwijzen we naar hoofdstuk 1 van deze verordening.

Algemene bepalingen

Artikel 45 Reikwijdte

 • 1.

  De artikelen in dit hoofdstuk 3 van de verordening zijn van toepassing op alle subsidiebesluiten rondom activiteiten door professionele instellingen, werkzaam in de gemeente Eijsden-Margraten, op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

 • 2.

  Bij budgetsubsidies kan het college direct tot subsidievaststelling besluiten, tenzij de raad anders bepaalt.

 • 3.

  Het college bepaalt welke professionele instellingen in aanmerking komen voor subsidieverlening op grond van budgetsubsidiëring.

 • 4.

  Bij incidentele subsidies vindt eerst subsidieverlening plaats. Na goedkeuring van de overgelegde financiële verantwoording vindt de subsidievaststelling en uitbetaling plaats.

Artikel 46 Bevoegdheidsverdeling

 • 1.

  Binnen de door de raad vastgestelde begroting kan het college een of meer subsidieplafonds vaststellen en bepalen hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  Het college, belast met de uitvoering van deze verordening, is bevoegd te beschikken omtrent subsidies.

 • 3.

  Het college kan de inhoud van aanvraagformulieren en andere te verstrekken gegevens vaststellen, voor zover dat nodig is voor subsidieverlening en – vaststelling.

Artikel 47 Subsidievormen

 • 1.

  Subsidies aan professionele instellingen zijn, of een budgetsubsidie of een incidentele subsidie.

 • 2.

  Een budgetsubsidie wordt verstrekt voor jaarlijks terugkerende activiteiten.

 • 3.

  Een incidentele subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   activiteiten met een eenmalig of bijzonder karakter;

  • b.

   buitengewone kosten rondom huisvesting.

 • 4.

  Het college kan voor incidentele subsidies een of meer beleidsregels vaststellen.

 • 5.

  Subsidies kunnen voor één kalenderjaar of voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 48 Subsidiegerechtigden

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten die passen binnen het beleid van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Het college is bevoegd om subsidie te verstrekken aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in oprichting, als de aard van de activiteiten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zijn de in deze verordening opgenomen bepalingen zijn, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 49 Maximale subsidieduur

 • 1.

  Subsidie wordt in beginsel verstrekt voor een tijdvak van maximaal één boekjaar.

 • 2.

  Het college kan een meerjarige subsidie verstrekken, voor maximaal vier boekjaren.

 • 3.

  Als een meerjarige subsidie wordt verstrekt, staat in de beschikking op welk bedrag de subsidieaanvrager elk boekjaar recht heeft.

 • 4.

  Als een meerjarige subsidie wordt verstrekt, kan hieraan de verplichting worden verbonden om het college periodiek te voorzien van gegevens.

 • 5.

  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij bij de beschikking anders is bepaald.

50 Criteria voor subsidieverstrekking

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en voldoende overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen en prioriteiten die de raad en het college hebben geformuleerd.

 • 2.

  De aanvrager moet kunnen aantonen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat deze zijn doelstellingen kan realiseren met de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de te verstrekken subsidie.

 • 3.

  Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten waarvan niemand op grond van ras, godsdienst, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of anderszins wordt uitgesloten, tenzij dit gebeurt met het doel een bestaande achterstand te verminderen.

 • 4.

  Doelstelling en werkwijze van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met het recht, het algemeen belang en/of openbare orde.

Artikel 51 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidie wordt geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

 • 2.

  Een subsidieverlening kan worden geweigerd als:

  • a.

   de activiteiten al hebben plaatsgevonden voordat een subsidieaanvraag is ingediend

  • b.

   de aanvrager niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gedurende een bepaalde periode, voor zover dat door het college is bepaald.

 • 3.

  Een subsidieverlening kan worden geweigerd als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op het gemeentelijk belang of niet aanwijsbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten

  • b.

   de gelden niet of onvoldoende zullen worden besteed voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld

  • c.

   de aanvrager ook zonder subsidieverlening over voldoende gelden kan beschikken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden om de kosten van de activiteiten te dekken. Onder eigen middelen wordt verstaan: deelnemersbijdragen, donaties, erfstellingen, legaten en gelden in reserves en voorzieningen

  • d.

   het subsidieverzoek niet past binnen het beleid van de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 52 Intrekking en wijziging subsidieverlening/vaststelling

 • 1.

  Conform de Awb (artikel 4:48) kan het college een beschikking tot subsidieverlening intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen zolang de subsidie niet is vastgesteld.

 • 2.

  Conform de Awb (in artikel 4:49) kan het college een beschikking tot subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen.

 • 3.

  Naast het bepaalde in de Awb (artikel 4:50) kan het college, zolang de subsidie niet is vastgesteld, een lopende subsidieverlening intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen, als de werkelijke kosten voor uitvoering van de activiteit(en) lager zijn uitgevallen dan de kosten die zijn opgenomen in de begroting bij de subsidieaanvraag.

 • 4.

  Conform de Awb (artikel 4:51) kan het college de voortzetting van de subsidie weigeren.

Artikel 53 Betaling, bevoorschotting en terugvordering

 • 1.

  Het college kan de subsidieontvanger bij subsidieverlening voorschotten verlenen.

 • 2.

  De beschikking van subsidieverlening vermeldt het bedrag van het voorschot, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald, evenals de data waarop de voorschotten werden betaald.

 • 3.

  Tenzij in de beschikking anders is bepaald, bedraagt het voorschot bij incidentele subsidies 90% van het te verstrekken subsidiebedrag.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald, met verrekening van de eerder betaalde voorschotten.

 • 5.

  Een onverschuldigd betaald subsidiebedrag of voorschot kan worden teruggevorderd.

 • 6.

  Het subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 54 Begrotingsvoorwaarde

Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan de gemeente in de beschikking tot subsidieverlening het voorbehoud maken dat voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn gesteld.

Artikel 55 Overige financiële bepalingen

 • 1.

  Reserves en voorzieningen, voor zover niet in deze verordening genoemd, kunnen alleen worden gevormd op verzoek van of met toestemming van het college.

 • 2.

  Voor zover het verstrekken van subsidie heeft geleid tot vermogensvorming is de subsidieontvanger het college een vergoeding verschuldigd, overeenkomstig Awb artikel 4:41.

 • 3.

  Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd is, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsidieontvanger wordt ontvangen.

 • 4.

  Als het onroerende zaken betreft, zal een onafhankelijk deskundige de waardebepaling doen.

Budgetsubsidies

Artikel 56 Awb, afdeling 4.2.8 Awb

Op de verstrekking van budgetsubsidies is Afdeling 4.2.8 (Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen) van de Awb van toepassing. Deze kunt u digitaal inzien op www.overheid.nl. Het college kan bepalingen uit Afdeling 4.2.8 Awb ook op incidentele subsidies van toepassing verklaren.

Artikel 57 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Aanvragen voor een budgetsubsidie dienen schriftelijk bij het college te worden ingediend. In afwijking van de Awb (artikel 4:60) dient dit uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de Awb (artikel 4:5) kan het college besluiten om de aanvraag buiten behandeling te laten als een aanvraag niet tijdig is ingediend, op voorwaarde dat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om binnen de door het college gestelde termijn de aanvraag alsnog in te dienen.

 • 3.

  Het college kan ten aanzien van lid 1 van dit artikel nadere regels stellen.

Artikel 58 Vereisten aanvraag

 • 1.

  Het college kan bepalen dat een aanvraag voor een budgetsubsidie, naast de formele vereisten conform de Awb (artikel 4:2), en de gegevens conform de Awb artikelen 4:61 tot en met 4:63 Awb en artikel 4:65, de volgende gegevens bevat:

  • a.

   een beschrijving van de doelgroep en het beoogde resultaat van de activiteiten in relatie tot de gestelde doelen, waar mogelijk uitgedrukt in meetbare resultaten

  • b.

   voorgenomen en doorgevoerde wijzigingen van het bestuur c.q. van de statuten

  • c.

   een opgave van de met de instelling gelieerde rechtspersonen en de aard van betrekking met die rechtspersoon

  • d.

   een overzicht van de ruimtelijke voorziening(en), waar de activiteit(en word(t)(en) uitgevoerd.

 • 2.

  Bij een eerste aanvraag moet de aanvrager, naast het bepaalde in het eerste lid en in artikel 4:64 van de Awb, de volgende gegevens verschaffen:

  • a.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

  • b.

   een opgave van de bestuurssamenstelling.

Artikel 59 Beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  Wanneer het college de aangevraagde subsidie toekent, geeft zij een beschikking tot subsidieverlening af. Dit gebeurt uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze beschikking tot subsidieverlening bevat, naast het bepaalde in de Awb-artikelen 4:30 tot en met 4:32, de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 • 2.

  In de beschikking tot subsidieverlening kan worden opgenomen:

  • a.

   een begrotingsvoorwaarde, conform artikel 4:34 Awb

  • b.

   dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten voor de uitvoering van de beschikking, conform artikel 4:36 Awb

  • c.

   een vergoedingsplicht bij vermogensvorming, conform artikel 4:41 Awb, waarin ook is aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald

  • d.

   de wijze van (tussentijdse) rapportage: de gegevensverstrekking over de voortgang van de realisatie van activiteiten, waar mogelijk geformuleerd in prestatie-indicatoren

  • e.

   de betalingstermijn

  • f.

   de wijze van bevoorschotting

  • g.

   de vereiste reikwijdte en intensiteit van de accountantscontrole.

Artikel 60 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Onverminderd de uit de wet voortvloeiende verplichtingen in artikel 4:69 en artikel 4:70 Awb kan het college de subsidieontvanger een toestemmingsvereiste opleggen voor de in artikel 4:71 lid 1 Awb genoemde (rechts)handelingen.

 • 2.

  Het college kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen, conform artikel 4:38 lid Deze verplichtingen gaan over het doel van de subsidie (doelgebonden verplichtingen) en kunnen onder meer gaan over:

  • a.

   de kennis en ervaring van personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten

  • b.

   de wijze waarop gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de subsidieontvanger

  • c.

   aard, deugdelijkheid, inrichting, beheer en toegankelijkheid van voorzieningen.

 • 3.

  Het college kan tevens niet doel gebonden verplichtingen opleggen, conform artikel 4:39 lid 1 van de Awb. Deze kunnen onder meer gaan over:

  • a.

   milieubelangen

  • b.

   bescherming van minderheden

  • c.

   emancipatorische aangelegenheden

  • d.

   publicatie over de door de gemeente Eijsden-Margraten verstrekte subsidie.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht alle medewerking te verlenen aan een toezichthouder die toezicht houdt op naleving van de opgelegde verplichtingen, conform artikel 4:59 Awb. Ook is de subsidieontvanger verplicht mee te werken aan eventuele onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Artikel 61 Subsidievaststelling

 • 1.

  De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 2.

  Als er geen beschikking tot subsidieverlening is, is op de vaststellingsbeschikking het bepaalde in artikel 59 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het college kan direct tot vaststelling besluiten.

 • 4.

  In afwijking van Awb artikel 4:74 dient de ontvanger van een beschikking tot verlening van een budgetsubsidie, een aanvraag in tot subsidievaststelling bij het college. Dit gebeurt vóór 1 juli volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend.

 • 5.

  Als de aanvraag niet is ingediend na afloop van genoemde termijn, stelt het college een termijn van vier weken, waarbinnen de aanvraag alsnog moet zijn ingediend.

 • 6.

  Als na afloop van de in lid 5. genoemde termijn geen aanvraag tot vaststelling is ingediend, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 62 Beschikking tot subsidievaststelling

 • 1.

  De beschikking tot subsidievaststelling volgt binnen drie maanden na ontvangst van alle vereiste bescheiden, maar uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, tenzij anders bepaald in de beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 59.

 • 2.

  Als de beschikking niet binnen drie maanden kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mee en noemt een redelijke termijn waarbinnen de beschikking kan worden verwacht.

 • 3.

  Als er geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, is op de beschikking tot vaststelling het bepaalde in artikel 59, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 63 Jaarrapportage

 • 1.

  De subsidieontvanger overlegt jaarlijks een financieel verslag aan het college.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in Awb artikelen 4:75 en 4:76, bevat het financieel verslag een gespecificeerde verantwoording van aanwending van de door de gemeente Eijsden-Margraten verstrekte subsidiegelden, in het geval dat de subsidieaanvrager subsidie en/of financiële middelen ontvangt van andere overheden en/of van additionele financiers.

 • 3.

  Artikel 4:76 Awb is van overeenkomstige toepassing als de subsidieontvanger zijn inkomsten in overwegende mate ontleent aan de subsidie.

 • 4.

  De subsidieontvanger overlegt de gecontroleerde jaarrekening uiterlijk op 1 juli. Het college bepaalt in de subsidiebeschikking of de gecontroleerde jaarrekening moet zijn voorzien van een accountantsrapport dan wel enige andere beoordeling. Het college kan nadere verplichtingen opnemen waar de accountantscontrole aan moet voldoen: dit legt zij vast in de subsidiebeschikking, dan wel de uitwerkingsovereenkomst bij de subsidiebeschikking.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Dit hoofdstuk is van toepassing op hoofdstuk 2 en 3 van deze verordening.

Artikel 64 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken, voor zover toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheid en kennelijke hardheid.

Artikel 65 Bijzondere gevallen

In gevallen waarin deze deelverordening niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

Artikel 66 Inwerkingtreding

 • a.

  De algemene subsidieverordening Welzijn 2013-2016 gemeente Eijsden-Margraten wordt ingetrokken.

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • c.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Raadbesluit 13 december 2016

Bijlage 1: Aanvraagformulier subsidie 2017 Welzijn

Aanvraagformulier reguliere subsidie vrijwilligersorganisatie

 

Bijlage 2: Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

(vastgesteld tijdens collegevergadering 15 november 2017)

 

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017-2020

 

Bijlage 3: Subsidiegrondslagen algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

Subsidiegronslagen algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten