Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand Eijsden-Margraten 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 boek 1 Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 16a boek 1 Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 16c boek 1 Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 3 Besluit burgerlijke stand 1994
 7. artikel 4 Besluit burgerlijke stand 1994
 8. artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017nieuwe regeling

05-09-2017

Gemeenteblad 2017, 166536

Z/17/071491/239394

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelet op het bepaalde in artikelen16, 16a en 16c Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand;

 

besluiten:

 

vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de aanwijzing van locaties als gemeentehuis en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand. Daarmee komt het bestaande reglement te vervallen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, (Stb. 1994, 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, lid 2 en 3, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Eijsden-Margraten of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, maar als zodanig is benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, lid 2 en 3, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

 • f.

  gemeentehuis: ieder huis dat bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig (éénmalig) is aangewezen.

Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Eijsden-Margraten en belast zijn met de werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee (artikel 16, lid 1, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 • 3.

  Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking:

  • a.

   personen die niet belast zijn met de werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand en in dienst zijn bij de gemeente Eijsden-Margraten, en die zich bereid hebben verklaard structureel huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren danwel het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk;

  • b.

   de leden van het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad;

  • c.

   personen die eenmalig een huwelijk zullen voltrekken of een partnerschap zullen registreren en die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de “Beleidsregels benoeming tot babs voor één dag”.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst is van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Indien een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in het jaar voorafgaande aan de herbenoeming geen huwelijk heeft voltrokken of een partnerschap heeft geregistreerd, kan het college besluiten een verzoek tot herbenoeming niet te honoreren. Er zullen niet meer dan 8 bezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd. Indien een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in het jaar voorafgaande aan de herbenoeming geen huwelijk heeft voltrokken of een partnerschap heeft geregistreerd, kan het college besluiten een verzoek tot herbenoeming niet te honoreren. Er zullen niet meer dan 8 bezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als burgemeester, wethouder of gemeenteraadslid van de gemeente Eijsden-Margraten vervullen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2, lid 3, sub c, wordt uitsluitend benoemd voor de éénmalige voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap. Deze wordt benoemd als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 5.

  Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden geëerbiedigd.

Artikel 4. Mandaat benoeming

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders mandateert aan het hoofd van de afdeling waaronder de werkzaamheden van de burgerlijke stand vallen de bevoegdheid tot benoeming van de in artikel 3, lid 1, 2 en 3 bedoelde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders mandateert aan de Adviseur KlantContactCentrum (KCC), werkzaam bij de gemeente Eijsden-Margraten de bevoegdheid tot benoeming van de in artikel 3, lid 4 bedoelde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk.

Artikel 5. Locatie

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente Eijsden-Margraten hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 6. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis

 • 1.

  Het college kan andere locaties aanwijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken, registreren van partnerschappen, danwel het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  Het aanwijzen van locaties als huis der gemeente is gemandateerd aan de portefeuillehouder die het taakveld burgerlijke stand in zijn portefeuille heeft.

 • 3.

  Voor het (eenmalig) aanwijzen van locatie gelden de “Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente” voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk.

Artikel 7. Leiding van de burgerlijke stand

 • 1.

  De leidinggevende van de afdeling waar het bureau burgerlijke stand in de organisatie van de gemeente Eijsden-Margraten is ondergebracht, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2.

  De leidinggevende kan anderen met de uitvoering belasten.

Artikel 8. Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie in het gemeentehuis geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie niet zijnde het gemeentehuis, geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.

 • 3.

  Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op woensdag om 9.00 uur en 9.30 uur de gelegenheid geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze partnerschapsregistratie of kosteloze omzetting partnerschap in een huwelijk.

 • 4.

  Voor overige werkzaamheden is het bureau van de burgerlijke stand geopend op afspraak.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op tijdig verzoek van de belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 9. Teruggaaf leges bij annulering huwelijk of geregistreerd partnerschap

Indien een voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd, wordt op verzoek een teruggaaf verleend van al betaalde legeskosten. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend gelijktijdig met het bericht tot annulering van het huwelijk. De hoogte van de teruggaaf hangt af van het moment van de annulering en is neergelegd in de legesverordening.

Artikel 10. Bezoldiging (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De bezoldiging van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 3 lid 1 en lid 2 van dit reglement, vindt plaats op grond van een arbeidsrechtelijke overeenkomst:

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 3 lid 3 en lid 4 van dit reglement, hebben geen recht op bezoldiging van de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 11. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap, het sluiten van een geregistreerd partnerschap danwel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017.

 • 2.

  Bij dit reglement behoort de “Toelichting op het reglement burgerlijke stand”.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is bekend gemaakt.

 • 4.

  Het Reglement burgerlijke stand Eijsden-Margraten 2013 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 5 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris,

Mathea Severeijns

De burgemeester,

Dieudonné Akkermans

Toelichting op het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Eijsden-Margraten 2017

 

Bijlage -Toelichting op het Reglement burgerlijke stand

 

Inleiding

 

Het reglement burgerlijke stand heeft betrekking op de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand, de tijden waarop een huwelijk kan worden gesloten, een partnerschap geregistreerd of een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Voorts heeft het reglement betrekking op het aanwijzen van locaties als gemeentehuis, speciaal voor het sluiten van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.

Daarnaast stelt het reglement voorwaarden aan de benoeming en de werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van burgemeester en wethouders (Wet van 14 oktober 1993 Stb. 1993, nr. 555).

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 

Dit artikel beschrijft de basisbegrippen uit het reglement. In het bijzonder wordt het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

In het verleden zijn besluiten tot aanwijzing van een locatie als gemeentehuis genomen door de raad. Deze bevoegdheid is bij Raadsbesluit van 5 april 2011 overgedragen aan het college. Bepaalde bevoegdheden zijn gemandateerd (zie art 4 en 6).

 

Artikel 2. (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

In dit artikel wordt het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in de onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, evenals al datgenen wat de instandhouding van de registers en zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • d.

  de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikel 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 3. Benoeming

 

In dit artikel wordt aangegeven voor welke periode ambtenaren van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd kunnen worden.

Gemeente Eijsden-Margraten kent de mogelijkheid om een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente is benoemd en welke benoeming (en beëdiging) niet is verlopen, te benoemen voor een eenmalige voltrekking van een huwelijk, registratie partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

 

Eveneens kunnen derden, op verzoek van het bruidspaar of de geregistreerde partners, voor de voltrekking van een huwelijk, registratie partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden. De voorwaarden voor een dergelijke benoeming zijn neergelegd in de “Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag”.

 

Artikel 4. Mandaat benoeming

 

Om adequaat te werken is het aan te bevelen om de bevoegdheid tot benoeming van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand te delegeren aan het hoofd van de afdeling waaronder de werkzaamheden van de burgerlijke stand vallen. Dit geldt voor de benoeming van de in artikel 3, lid 1, 2 en 3 bedoelde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

De bevoegdheid tot benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) van de in artikel 3, lid 4 bedoelde babs voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk kan worden verleend aan de Adviseur KlantContactCentrum (KCC), die werkzaam is bij de gemeente Eijsden-Margraten en het taakveld burgerlijke stand uitvoert.

 

Artikel 5. Locatie

 

Dit artikel geeft aan waar de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand wettelijk hun taken dienen te verrichten. Primair verrichten zij hun taken in het gemeentehuis Eijsden-Margraten. Het is evenzeer mogelijk dat zij elders binnen de gemeentegrenzen hun wettelijke taken verrichten. Daarbij moet gedacht worden aan het voltrekken van een huwelijk en het registreren van een partnerschap.

 

Artikel 6. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis

 

Primair ligt de bevoegdheid voor het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente bij de gemeenteraad. De raad heeft deze bevoegdheid per 5 april 2011 gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Om aanvragen snel en doelmatig af te kunnen afhandelen wordt de bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder die het taakveld burgerlijke stand in zijn portefeuille heeft.

De voorwaarden voor het aanwijzen van een locatie als gemeentehuis zijn neergelegd in de Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk.

 

Bruidsparen kunnen zelf een locatie kiezen voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De aanwijzing als locatie is slechts geldig op de datum en tijdstip van de ceremonie. Indien een formele plechtigheid op de dag waarop het aanwijzingsbesluit doelt, niet kan doorgaan, vervalt de aanwijzing van de locatie als huis der gemeente. Er zal dan een nieuw verzoek gedaan moeten worden.

 

De gemeente Eijsden-Margraten is alleen verantwoordelijk voor het officiële gedeelte van de huwelijksvoltrekking, waarvoor de gemeente een trouwambtenaar levert. Het reserveren van de locatie voor een huwelijk is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of kosten die worden gemaakt vanwege het enkele feit dat de gemeente de locatie heeft

 

Artikel 7. Leiding van de dienst

 

De verdeling van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Zij wijzen ingevolge artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994 de persoon aan die belast is met de leiding.

 

De leidinggevende van de afdeling waar het bureau burgerlijke stand in de organisatie van de gemeente Eijsden-Margraten is ondergebracht, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Om praktische redenen en om adequaat te kunnen reageren op veranderingen, kan de leidinggevende van het bureau burgerlijke stand andere belasten om de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand te regelen.

 

Artikel 8. Openstelling bureau burgerlijke stand

 

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c,

Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Het college van burgemeester en wethouders is belast met het aanwijzen van openingstijden voor het bureau van de burgerlijke stand.

 

Het artikel geeft naast de bepalingen voor de reguliere dagelijkse openingstijden mogelijkheden om het bureau van de burgerlijke stand op buitengewone tijden open te stellen of om de openstelling juist te beperken.

 

In artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is neergelegd dat een gemeente met meer dan 10.000 inwoners wekelijks twee gelegenheden moet creëren voor een kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze registratie van een partnerschap of een kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

De gemeente Eijsden-Margraten biedt deze mogelijkheid op woensdag om 9.00 uur en om 9.30 uur.

 

Artikel 9. Teruggaaf leges bij annulering huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

Bij annulering van een gemaakte afspraak betreffende een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk worden de gemaakte administratieve kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Eijsden-Margraten.

 

Indien een voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie wordt geannuleerd, wordt op verzoek een teruggaaf verleend van de verschuldigde legeskosten. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend gelijktijdig met het bericht tot annulering.

 

De gemaakte administratieve kosten worden in mindering gebracht op de teruggaaf van de legeskosten. De hoogte van de teruggaaf is afhankelijk van het moment van annulering:

 • 1.

  De teruggaaf bedraagt 75% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot 8 weken voor de huwelijksdatum.

 • 2.

  De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot 2 weken voor de huwelijksdatum

 • 3.

  De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot één dag voor de huwelijksdatum

 

Artikel 10. Bezoldiging (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

 

Het is niet de bedoeling om de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig een huwelijk voltrekt of partnerschap registreert te betalen voor zijn of haar honoraire diensten.

Om duidelijkheid te scheppen in het Reglement burgerlijke stand is het van belang een en ander wat dat betreft vast te leggen.

 

De noodzaak voor het vastleggen geldt ook voor de vraag of de kosten voor het tot stand brengen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap niet gereduceerd kunnen worden nu partijen zelf een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanbrengen die voorts geen vergoeding krijgt voor zijn of haar diensten. Opgemerkt zij hier dat de leges met betrekking tot de totstandkoming van het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn gebaseerd op een totaal aan kosten. Indien partijen kiezen voor een eigen buitengewoon ambtenaar brengt dit voor de gemeente extra werkzaamheden met zich mee met betrekking tot de beëdiging en/of benoeming. Dientengevolge vindt er geen reductie van de kosten plaats.

 

Artikel 11. Schakelbepaling

 

De schakelbepaling zorgt er voor dat het Reglement burgerlijke stand van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de registratie van partnerschappen en de omzetting van partnerschappen in een huwelijk. Het gebruik van de schakelbepaling verhoogt de leesbaarheid van het reglement en houdt de lengte van de artikelen binnen de perken.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

 

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt. Artikel 3:40 van de Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt.

Het Reglement burgerlijke stand treedt in werking op de dag nadat het is bekend gemaakt. Met de inwerkingtreding vervalt het Reglement burgerlijke stand Eijsden-Margraten 2013.