Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het peuterprogramma Nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het peuterprogramma Nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelNadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 gemeente Eijsden-Margraten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2018nieuwe regeling

09-01-2018

Gemeentblad 2018, 28802

.
01-01-201813-02-2018nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeentblad 2017, 188449

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 gemeente Eijsden-Margraten

Algemene bepalingen

 

Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten;

 

overwegende dat het gewenst is dat alle kinderen in de gemeente Eijsden-Margraten een peuterprogramma kunnen volgen en extra voorschoolse educatie krijgen als nodig;

overwegende dat het gewenst is om de kwaliteit van het peuterprogramma te waarborgen;

gelet op de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

“Nadere regels peuterprogramma en vve-programma gemeente Eijsden-Margraten 2018”

ter uitwerking van de deelverordening professionele instellingen gemeente Eijsden-Margraten, onderdeel van de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017.

 

Subsidie bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • c.

  Expertmodel: het Exportmodel Kostprijzen Peuteropvang 2016.

 • d.

  Kindcentrum: een voorziening van kinderopvang, zoals bedoeld in de wet, welke is ingeschreven in het register kinderopvang.

 • e.

  Kinderopvang: de opvang van kinderen, zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

 • f.

  Kinderopvangtoeslag: de toeslag voor kinderopvang, zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

 • g.

  Kinderopvangtoeslagtabel: een tabel waarin de percentuele tegemoetkoming voor de kosten kinderopvang is opgenomen. De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. De tabel wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk.

 • h.

  MKT (met kinderopvang toeslag): een (VVE-)peuter waarvan de ouder(s)/verzorger(s) aanspraak maakt/maken of kan/kunnen maken op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

 • i.

  Nadere regels: de nadere regels peuterprogramma en vve-programma gemeente Eijsden-Margraten 2018.

 • j.

  Normtarief: de kostprijs van peuteropvang volgens het landelijke expertmodel.

 • k.

  Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

 • l.

  Peuterlokaal: een apart lokaal voor het aanbieden van één of meer VVE-programma(‘s) en/of peuterprogramma’s.

 • m.

  Peuteropvang: de opvang van peuters, waarbij de peuters een peuter- en/of vve-programma aangeboden krijgen.

 • n.

  Peuterprogramma: een gestructureerd programma van voorschoolse educatie, gericht op ontwikkelingsstimulering en ter voorbereiding op de basisschool

 • o.

  Register kinderopvang: het landelijk register kinderopvang (LRK), zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

 • p.

  Subsidieverordening: de vigerende deelverordening professionele instellingen gemeenten Eijsden-Margraten, onderdeel van de algemene subsidieverordening welzijn van de gemeente Eijsden-Margraten 2017.

 • q.

  VVE-peuter: een peuter met een door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Envida geïndiceerde achterstand of risico op achterstand in de Nederlandse taal, zoals bedoeld in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs;

 • r.

  VVE-programma: een peuterprogramma voor een VVE-peuter met extra ondersteuning gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaalemotionele ontwikkeling.

 • s.

  Wet: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 • t.

  Wet IKK: de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

 • u.

  ZKT (zonder kinderopvang toeslag): een (VVE-)peuter waarvan de ouder(s)/verzorger(s) geen aanspraak maakt/maken of kan/kunnen maken op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Artikel 2 Doel en toepassingsbereik

 • 1.

  Het verstrekken van subsidies krachtens deze nadere regels heeft betrekking op het beleidsterrein kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.

 • 2.

  Deze nadere regels hebben tot doel om ouders in Eijsden-Margraten te stimuleren om hun peuters een peuterprogramma en/of VVE-programma te laten volgen en hebben tot doel om de kwaliteit van het peuterprogramma en/of VVE-programma te waarborgen. Deze doelstellingen stemmen overeen met door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de subsidieverordening.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele activiteiten zijn:

 • 1.

  Het in een peuterlokaal voor maximaal 6 uur per week, verspreid over 2 dagdelen aanbieden van een peuterprogramma een peuter inwonend in Eijsden-Margraten, waarbij 40 weken per boekjaar het uitgangspunt is.

 • 2.

  Het in een peuterlokaal voor maximaal 12 uur per week, verspreid over 4 dagdelen aanbieden van een VVE-programma aan een VVE-peuter, waarbij 40 weken per boekjaar het uitgangspunt is.

Artikel 4 Vereisten subsidieaanvrager en aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door een houder van een in de gemeente gevestigd Kindcentrum dat staat ingeschreven in het Register Kinderopvang en voldoet aan de vereisten en kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en de Wet IKK, de hier uit voortvloeiende regelgeving en de nadere regels. Dit verwijst naar de subsidieverordening artikel 2 lid 4.

 • 2.

  De uiterste datum voor indienen van een aanvraag voor de activiteiten als hiervoor bedoeld in artikel 3 is 1 oktober van het daaraan voorafgaande boekjaar. In uitzondering hierop is de uiterste datum voor indienen van een aanvraag voor de activiteiten als hiervoor bedoeld in artikel 3 met betrekking tot het boekjaar 2018: 1 november 2017.

 • 3.

  De aanvraag bevat de naam en het adres van de houder, de locatie waar de opvang plaatsvindt, de wijze waarop de opvang is vermeld in het LRKP met het bijbehorende registratienummer, bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan artikel 3 en 4 van deze nadere regels en daarnaast het bankrekeningnummer van de organisatie.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een begroting gevoegd waaruit blijkt:

  • a.

   de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   het bedrag van de aanvraag waarvoor subsidie wordt gevraagd (artikel 3), met in de toelichting de te verwachten aantallen peuters, uurprijzen, ouderbijdragen, aantal uren, aantal ouders MKT en ouders ZKT (als mogelijk) en bijbehorende bedragen;

 • 5.

  In aanvulling op lid 3 en 4 van onderhavig artikel kan het college overige gegevens opvragen die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag.

Artikel 5 Verantwoording en evaluatie

 • 1.

  De subsidienemer initieert halfjaarlijks een evaluatie van (kwalitatief) beleid met de subsidieverstrekker.

 • 2.

  De subsidienemer legt per kwartaal (financiële) verantwoording af over de te ontvangen subsidiegelden.

Artikel 6 Subsidieplafond en subsidiebedragen voor peuter- en VVE-programma

 • 3.

  Er zijn verschillende subsidiebedragen, weergegeven in tabel 1.

   

  Tabel 1

   

   

   

  Reguliere ouders

  VVE-ouders

   

  Peuter (2,5 – 4 jaar) heeft geen indicatie VVE

  Peuter (2,5 – 4 jaar) heeft indicatie VVE

  Recht op kinderopvang toeslag

  (ouders werken allebei; eenoudergezin met werk)

  · Aanbod voor max 6 uur opvang, over 2 dagdelen.

  · Ouders betalen een bruto inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de aanbieder en vragen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

  · De gemeente subsidieert de aanbieders daarnaast voor € 1,26 per gerealiseerd uur.

  · Aanbod voor max 12 uur VVE per week, over 4 dagdelen.

  · Ouders betalen inkomensafhankelijke ouderbijdrage over eerste twee dagdelen (max 6 uur).

  · Ouders betalen een bruto bijdrage aan de aanbieder en vragen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

  · Gemeente betaalt aanbieders aanvullende subsidie per uur van € 1,26 per gerealiseerd uur (max 6 uur).

  · Het derde en vierde dagdeel zijn gratis voor ouders (6 uur).

  · Gemeente betaalt aanbieders subsidie voor het derde en vierde dagdeel tegen € 9,26 per uur (max 6 uur per week).

  Geen recht op kinderopvang toeslag

  (ouder(s) werken niet; een van beide ouders werkt)

  · Aanbod voor max 6 uur opvang, over 2 dagdelen.

  · Ouders betalen een netto inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de aanbieder. De ouderbijdrage loopt parallel aan die van ouders met recht op kinderopvang toeslag.

  · De gemeente betaalt aanbieders een subsidie per bezette kindplek gelijkstaand aan een uurtarief van € 8, minus de ouderbijdrage voor de kindplek.

  · De gemeente subsidieert de aanbieders daarnaast € 1,26 per gerealiseerd uur.

  · Aanbod voor max 12 uur VVE per week, over 4 dagdelen.

  · Ouders betalen een netto inkomensafhankelijke ouderbijdrage over eerste twee dagdelen (max 6 uur).

  · Gemeente betaalt aanbieders aanvullende subsidie tot € 9,26 per uur (€ 9,26 minus ouderbijdrage per uur) voor de eerste twee dagdelen (max 6 uur).

  · Het derde en vierde dagdeel zijn gratis voor ouders (6 uur).

  · Gemeente betaalt aanbieders subsidie voor het derde en vierde dagdeel tegen € 9,26 per uur (max 6 uur per week).

Artikel 6 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 gemeente Eijsden-Margraten”

Aldus besloten in de vergadering van het college op 9 januari 2018.