Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies voor activiteiten welzijn Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies voor activiteiten welzijn Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2018
CiteertitelBeleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeenten Eijsden-Margraten 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

Gemeenteblad 2018, 9044

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2018

 

 

Artikel 1 Doelomschrijving

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 heeft deze beleidsregel betrekking op subsidieverlening aancategorieën van vrijwilligersorganisaties en professionele welzijnsinstellingen werkzaambinnen de gemeente Eijsden-Margraten voor te organiseren (incidentele) activiteiten die niet vallen binnen de werking van genoemde subsidieverordening.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten georganiseerd door:

 • 1.

  in Eijsden-Margraten gevestigde en werkzame vrijwilligersorganisaties, zijnde een rechtspersoon zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017;

 • 2.

  professionele instellingen, zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordeningWelzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017.

 • 3.

  activiteiten dienen te passen in het geformuleerde welzijnsbeleid ( sport en bewegen, jeugd, WMO, gezondheid, kunst en cultuur ) en onderdelen daarvan van de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 3 Begrippen

Het begrippenkader zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 4 Indienen aanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor subsidiëring van een activiteit, zoals bedoeld in deze regeling,dienen zes weken voor het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de realisering van de activiteit te worden ingediend. In bijzondere gevallen kan het college van deze termijn afwijken.

 • 2.

  Het indienen van een aanvraag voor activiteitensubsidie kan geschieden door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders, waarin de volgende gegevens opgenomen zijn:

  • ·

   Beschrijving van de activiteit

  • ·

   Financiële onderbouwing

  • ·

   Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • ·

   De doelgroep waar de activiteit/het project zich richt.

Artikel 5 Hersteltermijn

Wanneer een aanvraag niet binnen gestelde aanvraagtermijn is ingediend, kan het college besluiten deze buiten behandeling te laten. Dit geldt tevens ten aanzien van aanvragen die weliswaar tijdig maar niet volledig zijn ingediend. Het college geeft de aanvrager een termijn waarbinnen men het verzuim kan herstellen.

Indien binnen de gestelde termijn niet is aan het hertel van het verzuim, kan het college eveneensbesluiten het verzoek niet in behandeling te nemen dan wel kan het college besluiten om eenkorting op de subsidie toe te passen. De hoogte van de korting wordt door het college

bepaald.

Artikel 6 Beschikking

De bepalingen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid zoals opgenomen in deAlgemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 worden vanovereenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 7 Algemene uitgangspunten voor het verstrekken van activiteitensubsidies

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen, naast het gestelde inartikel 3 van hoofdstuk 3 subsidies voor vrijwilligersorganisaties gemeente Eijsden-Margraten of artikel 49 van de Deelverordening professionele instellingen gemeenteEijsden-Margraten, beide onderdeel uitmakend van de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017, te voldoen aande volgende criteria:

  • a.

   de activiteit dient plaats te vinden binnen Eijsden-Margraten;

  • b.

   de activiteit dient geen partijpolitieke, activistische, godsdienstige of levensbeschouwelijkevorming te beogen;

  • c.

   niemand mag van de activiteit worden uitgesloten op grond van ras,godsdienst, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of anderszins, tenzij ditgeschiedt met het doel een bestaande achterstand te verminderen;

  • d.

   de activiteit dient niet te behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan rechtspersonen die zonder winstoogmerk werkzaam zijn.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college subsidie verlenen aan instellingen zondervolledige rechtspersoonlijkheid of aan natuurlijke personen.

 • 4.

  Doelstelling, werkwijze en de te organiseren activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met de geldende wet- en regelgeving, het algemeen belang en/of de openbare orde.

 • 5.

  Subsidiëring vindt niet plaats indien in het door aanvrager beoogde doel reeds in voldoende mate wordt voorzien in de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 6.

  Niet in aanmerking komen voor subsidie komen:

  • a.

   sponsoravonden van de aanvrager

  • b.

   een feestavond met betrekking tot een jubileum van de aanvrager ( dan wel een andere vergelijkbare aard).

  • c.

   een feest betreft van aanvrager zelf ( dan wel een andere vergelijkbare aard).

 • 7.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die reeds op een andere wijze binnen de algemene subsidieverordening Welzijn van de gemeente Eijsden-Margraten worden gesubsidieerd of voor activiteiten met een commercieel doeleinden.

Artikel 8 Subsidiëring van incidentele activiteiten

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen activiteiten die:

 • a.

  afwijken van de reguliere kernactiviteiten van de subsidieaanvrager.een incidenteel karakter hebben en

 • b.

  betrekking hebben op plaatselijke of streekgebonden initiatieven voor en/ofdoor inwoners en

 • c.

  als doel hebben het stimuleren van activiteiten die een (sociale meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en

 • d.

  gericht zijn op de ontwikkeling en stimulering van verenigingsnetwerken en

 • e.

  een bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelen binnen de beleidsterreinen welzijn, zorg, cultuur, sport en gezondheid en

 • f.

  activiteiten die niet alleen gericht zijn op leden van de aanvrager maar op burgers uit de gehele gemeenschap en

 • g.

  Plaatsvindt in één of meerdere kernen binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Een subsidie wordt alleen toegekend voor kosten die direct verband houden met deactiviteit, zulks ter beoordeling van het college.

 • 3.

  Voor subsidiëring komen niet in aanmerking de kosten van de activiteit waarvoor deorganisatie reeds verplichtingen is aangegaan.

 • 4.

  Maximaal 1 activiteit per verenigingen per jaar kan incidentele subsidie

  ontvangen

 • 5.

  Voor subsidiering van incidentele activiteiten is een budget van € 8.500,-beschikbaar.

Artikel 9 Subsidiëring culturele activiteiten

Voor subsidiëring komen alleen in aanmerking culturele activiteiten binnen de

gemeente Eijsden-Margraten, zulks ter beoordeling van het college.

Voor deze activiteiten is een budget van maximaal € 5.000,- beschikbaar.

Artikel 10 Subsidiëring van sportevenementen

 • 1.

  Voor subsidiëring komen in aanmerking de door het college benoemdeevenementen.

 • 2.

  Een subsidie wordt alleen toegekend voor kosten die direct verband houden met deactiviteit, zulks ter beoordeling van het college.

 • 3.

  Voor subsidiëring komen niet in aanmerking de kosten van de activiteit waarvoor deorganisatie reeds verplichtingen is aangegaan.

 • 4.

  Voor subsidiering van sportevenementen is een budget van € 41.000,- beschikbaar.

Artikel 11 Subsidiëring van ouderen activiteiten

 • 1.

  Voor subsidiëring komen in aanmerking de door het college benoemde evenementen.

Artikel 12 Vrijwilligerswerk

 • 1.

  Voor de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag is een bedrag beschikbaar van € 6.694,-.

 • 2.

  Voor het Stimuleringsfonds vrijwilligerswerk is een budget van € 3.750,- beschikbaar.

Artikel 13 Bijdrage in gedenkboeken

 • 1.

  De kosten voor een boekwerk in het kader van een eeuwfeest (100 jarig of veelvoud hiervan), bevrijdingsfeest, studies betrekking hebbende op cultureel erfgoed Eijsden-Margraten (monumenten, archeologie, cultureel- /historisch landschap, streektaal en tradities) kunnen in aanmerking komenvoor een bijdrage, zulks ter beoordeling van het college.

 • 2.

  De bijdrage is 25% van de ongedekte kosten met een maximum van € 1.200,-.

Artikel 14 Jubilea en Kampioenschappen

 • 1.

  Voor subsidiering komen in aanmerking:

  • ·

   een 25- jarig jubileum of een veelvoud daarvan € 150,-;

  • ·

   een carnavalsvereniging in het kader van een 11-jarig jubileum of veelvoud daarvan € 75,-;

  • ·

   jubilea/kampioenschappen van verenigingen (onder voorwaarden) € 150,-;

  • ·

   kampioenschappen van individuele leden maximaal € 50,-.

 • 2.

  Voorwaarden:

  • a.

   Voor de toepassing van deze grondslag wordt onder een jubileum verstaan deviering van het 25-jarig bestaan van een instelling of een veelvoud daarvan.

  • b.

   In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt onder het jubileum van eeninstelling zijnde een carnavalsvereniging verstaan de viering van het 11-jarigbestaan van een dergelijke vereniging of een veelvoud daarvan.

  • c.

   Voor de toepassing van deze grondslag wordt onder kampioenschap verstaanhet als eerste en/of standaard (dames of heren) team van een sportverenigingof als vereniging als zodanig behalen van een kampioenschap in eencompetitie van een overkoepelende organisatie. Bij harmonieën en fanfareswordt onder een kampioenschap verstaan het behalen van een eerste prijs bijdeelname aan het periodiek bondsconcours.

  • d.

   De subsidie voor de viering van een jubileum of kampioenschap bedraagt € 150,- en kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   • 4.

    de subsidie wordt schriftelijk aangevraagd bij burgemeester en wethouders;

    de aanvraag betreft een instelling die voorkomt op het op het bij de

   • 5.

    algemene subsidieverordening behorende subsidieprogramma;

   • 6.

    het jubileum of kampioenschap gaat gepaard met een officiële publieke viering.

  • e.

   In geval de jubilerende instelling een carnavalsvereniging betreft bedraagt desubsidie € 75,-. Het bepaalde in lid d is van toepassing.

  • f.

   In de door burgemeester en wethouders te bepalen gevallen kan subsidie alsbedoeld in dit artikel worden verleend tot een maximum van € 50,- in geval van een kampioenschap door een individueel lid bij een provinciaal- of nationaal kampioenschap wordt behaald. Het bepaalde in lid 4 vandit artikel is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor jubilea en kampioenschappen is een budget van € 2.500,- beschikbaar.

Artikel 15 Vangnet sociaal culturele activiteiten

 • 1.

  Voor incidentele verzoeken die niet op basis van de geldende verordeningen of dezebeleidsregel in aanmerking komen voor subsidie kan het college in voorkomendegevallen een subsidie toekennen.

 • 2.

  De beoordeling van verzoeken op basis van dit artikel is aan het college.

 • 3.

  Voor het vangnet is een budget van € 1.500,- beschikbaar.

Artikel 16 Activiteiten in de informele zorg

 • 1.

  Voor de activiteiten in de vrijwillige zorg kan het college jaarlijks een bijdragebeschikbaar stellen.

 • 2.

  Voor subsidiëring komen in aanmerking activiteiten in het kader van de informelezorg (gerelateerd aan prestatieveld 1 en 4 van de Wmo) die bijdragen aan het welzijn en de zelfredzaamheid van leden van de doelgroepen dan wel sociaal isolement van hen voorkomen of doorbreken.

 • 3.

  De beoordeling van verzoeken op basis van dit artikel zijn ter beoordeling van hetcollege.

 • 4.

  Voor de Informele zorggroep Eijsden-Margraten en de Stichting Vrijwillige ThuiszorgMargraten is een totaal budget beschikbaar van € 15.407,-.

 • 5.

  Het college stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan de Adviesraad participatie & ondersteuning.

Artikel 17 Nevenactiviteiten in het kader van Sociaal Domein:

 • 7.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelen binnen het sociaal domein: Leefbaarheid, meedoen/participatie.

 • 8.

  Activiteiten dienen gericht te zijn op jongeren of kwetsbare burgers zoals chronische zieken, mensen met een beperking, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of jongeren.

 • 9.

  Subsidievoorwaarden:

  • a.

   Activiteiten dienen af te wijken van kernactiviteiten van de subsidieaanvrager.

  • b.

   Activiteiten dienen gericht te zijn op de in lid 2 genoemde doelgroepen met als doel het vergroten van participatie

  • c.

   Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die reeds op een andere wijze binnen de algemene subsidieverordening van de gemeente Eijsden-Margraten subsidie ontvangen.

  • d.

   Voldoende maatschappelijk rendement opleveren :

   • 1.

    minimaal 10 deelnemers.

   • 2.

    Niet incidentele activiteiten

  • e.

   Subsidie kan maximaal € 750,- per activiteit/project/initiatief bedragen.

Artikel 17 Besluitvorming

De beslissing op een activiteitensubsidieaanvraag wordt genomen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel binnen acht weken na completering van de aanvraag indien daar namens het college om is aangevraagd. In het besluit wordt aangegeven of er sprake is van een afkoopsom of subsidiëring achteraf, met eventuele bevoorschotting.

Artikel 18 Subsidieplafonds

 • 1.

  De beschikbare budgetten worden jaarlijks bepaald via de vaststelling in hetsubsidieprogramma.

  • b.

   Bij overschrijding van het subsidieplafond zal het college besluiten tot afwijzing van de subsidieaanvraag.

Artikel 19 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Op subsidies, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend ofvastgesteld, blijven de tot dan geldende bepalingen van toepassing.

 • 2.

  Vaststelling van voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel verleende subsidies vindt plaats overeenkomstig de tot dan toe geldende bepalingen en regelingen.

 • 3.

  Beslissingen op aanvragen voor een tegemoetkoming, welke voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn ingediend doch welke betrekking hebben op het volgende kalenderjaar, worden op grond van deze nieuwe regeling afgehandeld.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als de “Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijngemeente Eijsden-Margraten 2018”. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en “De Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeenten Eijsden-Margraten 2017” wordt hiermee per 31 december 2017 ingetrokken.