Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke accommodaties Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke accommodaties Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018
CiteertitelBeleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019artikel 3

16-10-2018

gmb-2018-283016

17-08-201801-01-2019nieuwe regeling

06-06-2017

gmb-2018-175997

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke accommodaties Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder maatschappelijke accommodaties: Gemeenschapshuizen, Jeugdaccommodaties en Sportaccommodaties.

 • 1.

  Gemeenschapshuis:

  Een niet-commercieel geëxploiteerd algemeen toegankelijk gebouw (bestaande uit één grote ruimte en eventueel kleinere nevenruimten met de daarbij behorende aanhorigheden als toiletten, keuken of bergingen) dat geschikt is voor gebruik en huisvesting door en van meerdere groepen (al dan niet gelijktijdig) die activiteiten organiseren op het gebied van sociaal-cultureel werk of maatschappelijke dienstverlening. De eigendom en het beheer ligt bij het particuliere initiatief, zijnde een vereniging of stichting.

 • 2.

  Jeugdaccommodatie:

  een niet-commercieel geëxploiteerd algemeen toegankelijk gebouw (bestaande uit één grote ruimte en eventueel kleinere nevenruimten met de daarbij behorende aanhorigheden als toiletten, keuken of bergingen) dat geschikt is voor gebruik en huisvesting door en van jeugd en jongeren (al dan niet gelijktijdig) die activiteiten organiseren op het gebied van sociaal-cultureel werk of maatschappelijke dienstverlening. De eigendom en het beheer ligt bij het particuliere initiatief, zijnde een vereniging of stichting.

 • 3.

  Sportaccommodatie:

  een niet-commercieel geëxploiteerd algemeen toegankelijk gebouw (bestaande uit een kantine, kleedlokalen en toiletten, en eventueel kleinere nevenruimten met de daarbij behorende aanhorigheden als evt. een keuken of bergingen) dat geschikt is voor gebruik en huisvesting door en van sportverenigingen (al dan niet gelijktijdig) die activiteiten organiseren op het gebied van sport en bewegen en evt. maatschappelijke dienstverlening. De eigendom en het beheer ligt bij het particuliere initiatief, zijnde een vereniging of stichting.

 • 4.

  Kern:

  Een kerkdorp of buurtschap in de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 5.

  Voorzieningen:

  Alle werkzaamheden in het kader van groot onderhoud, renovatie of modernisering van een gemeenschapshuis en in relatie daarmee een marginale uitbreiding. Naast de arbeidskosten kunnen hieronder ook vrijwilligersvergoedingen worden begrepen voor zover de hoogte van deze vergoedingen blijven binnen hetgeen gesteld is in de Vrijwilligersregeling van de Belastingdienst.

Artikel 2 Subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verlenen voor het in stand houden van een maatschappelijke accommodatie in een kern van de gemeente.

 • 2.

  Deze instandhoudingssubsidie heeft betrekking op voorzieningen.

 • 3.

  De subsidie per maatschappelijke accommodatie bedraagt ten hoogste 50 % van de kosten van de voorzieningen:

  • a.

   Voor gemeenschapshuizen per gemeenschapshuis tot maximaal € 56.000,- in een periode van 14 jaar.

  • b.

   Voor jeugdaccommodaties per jeugdgebouw tot maximaal € 33.000,- in een periode van 10 jaar.

  • c.

   Voor sportaccommodaties tot maximaal € 20.000,- in een periode van 10 jaar.

 • 4.

  De subsidie kan in voorschotten, in tijd volgend op de daadwerkelijke uitgaven in verband met de voorzieningen, worden verleend.

 • 5.

  De subsidie wordt na realisatie van de voorzieningen en na overlegging van de facturen terzake definitief vastgesteld.

 • 6.

  De in enig jaar niet bestede subsidiegelden worden gestort in de Reserve Maatschappelijke Accommodaties. Het in enig jaar niet opgevraagde subsidie blijft voor de aanvrager beschikbaar.

Artikel 3 Gemeenschapshuizen in de gemeente Eijsden Margraten

Als gemeenschapshuizen ingevolge deze regeling worden aangemerkt:

 

Gemeenschapshuis

Adres Postcode Plaats

1. Harmoniezaal Banholt

Bredeweg 25, 6262 NX Banholt

2. Parochiehuis Banholt

Bredeweg 3, 6262 NX Banholt

3. Gemeenschapshuis Bemelen

Oude Akerstraat 52, 6268 NE Bemelen

4. ’t Keerhoes Cadier en Keer

Limburgerstraat 78, 6267 CG Cadier en Keer

5. Harmoniezaal Diligentia Eckelrade

Dorpsstraat 37, 6251 NB Eckelrade

6. Oos Heim Margraten

Clermontstraat 10, 6269 CE Margraten

7. Harmoniezaal Mheer

Dorpsstraat 1, 6261 NH Mheer

8. Paviljoen Berggalm Noorbeek

Paviljoenstraat 1, 6255 AH Noorbeek

9. Fanfarezaal St. Gertrudis St. Geertruid

Dorpstraat 29, 6265 AK St. Geertruid

10. Gemeenschapshuis Scheulder

Scheulderdorpsstraat 66b, 6307 PB Scheulder

11. Gemeenschapshuis Gronsveld

Stationstraat 23, 6247 BJ Gronsveld

12. Cultureel Centrum Eijsden

Breusterstraat 23, 6245 EG Eijsden

13. Zaal Koninklijke Oude Harmonie Eijsden

Prins Bernhardstraat 4, 6245 BH Eijsden

14. Sociaal Centrum Eijsden

Prins Hendrikstraat 21, 6245 ED Eijsden

Artikel 4 Jeugdaccommodaties in de gemeente Eijsden-Margraten

Als jeugdaccommodaties ingevolge deze regeling worden aangemerkt:

 

1. Scouting Eijsden

Ing. Roccourstraat 13c 6245 AC Eijsden

2. Jeugdgebouw Gronsveld “de Blokhut”

Vroendalsweg 7 6247 AV Gronsveld

3. Jeugdgebouw Pandores

Brigidastraat 20 6255 AW Noorbeek

Artikel 5 Sportaccommodaties in de gemeente Eijsden-Margraten

Als Sportaccommodaties ingevolge deze regeling worden aangemerkt:

 

1. FC Bemelen

Ouder Akerstraat 1 6268 NT Bemelen

2 .Hockeer

Bemelerweg 85 6267 AL Cadier en Keer

3. TC Groesselt

Zeepweg 53 6247 ES Gronsveld

4. BMR

De Gelimment 51 6261 PH Mheer

5. TV de Gelimmet

De Gelimment 34 6261 PH Mheer

6. Geertruidse Boys

Libekerstraat 32 6265 AM St. Geertruid

7. TC Kalleberg

Libekerstraat 6265 AM St. Geertruid

8. Huiskamer voormalig Oranje Boys

Catharinastraat 20 6245 LB Oost-Maarland

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor subsidiëring zoals bedoeld in deze regeling dienen acht weken voor het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve voorziening te worden ingediend. In bijzondere gevallen kan het college van deze termijn afwijken.

 • 2.

  Het indienen van een subsidieaanvraag dient te geschieden door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders, waarin de volgende gegevens opgenomen zijn:

  • -

   Beschrijving van de te realiseren voorziening.

  • -

   Financiële onderbouwing.

  • -

   Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  De subsidie kan alleen worden aangevraagd door eigenaar van de maatschappelijke accommodatie.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Ten aanzien van de vóór 1 januari 2018 op grond van de Nota Gemeenschapshuizen van de gemeente Eijsden-Margraten voor subsidie in aanmerking komende gemeenschapshuizen, voor zover zij actief waren in een van de in deze Nota bedoelde cycli, gelden, in afwijking van het genoemde in artikel 2 onder 3, de bedragen die bij het startjaar behoorden en genoemd zijn in de subsidiebeschikkingen. Concreet betekent dit dat de huidige cyclus subsidie gemeenschapshuizen gehandhaafd blijft.

Artikel 8 Intrekken regeling

De Beleidsregel Gemeenschapshuizen 2013 van de voormalige gemeente Eijsden-Margraten wordt per 1 januari 2018 ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als de “Beleidsregel subsidies Maatschappelijke Accommodaties gemeente Eijsden-Margraten 2018”. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.