Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent leszwemmen Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent leszwemmen Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018
CiteertitelVerordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2018nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-251370

Z/18/089439/302702

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent leszwemmen Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag; verzoek ingediend door aanvrager voor toekenning en verstrekking van een vergoeding als genoemd onder e.

 • b.

  Aanvrager; een persoon van 18 jaar of ouder die is opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Eijsden-Margraten en als ouder/verzorger een ten laste komend kind heeft in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, die eveneens in de BRP van de gemeente Eijsden-Margraten staat opgenomen.

 • c.

  Burgemeester en wethouders; het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

 • d.

  Zwemfaciliteit; een locatie waar zwemlessen worden gevolgd, die voldoet aan de door de Nationale Raad Zwemveiligheid vereiste kwaliteitscriteria en waar vervolgens het zwemdiploma A (onderdeel van zwemABC) wordt behaald.

 • e.

  Vergoeding; de van gemeentewege te verstrekken bijdrage als tegemoetkoming in de door aanvrager gemaakte kosten van het particulier leszwemmen, i.c. het voor de eerste maal behalen van het zwemdiploma A, ten behoeve van zijn/haar ten laste komend kind.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Ten behoeve van de kosten van het leszwemmen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, wordt van gemeentewege een vergoeding toegekend.

 • 2.

  Het leszwemmen moet worden gevolgd in een door de gemeente erkende zwemfaciliteit.

 • 3.

  Aan de toekenning van een vergoeding is de voorwaarde verbonden dat de aanvrager en het betreffende kind waarvoor vergoeding wordt aangevraagd, woonachtig is in de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 4.

  Vervallen.

 • 5.

  Indien tijdens de periode dat zwemlessen worden gevolgd een verhuizing plaatsvindt naar buiten de gemeente Eijsden-Margraten, komt de aanspraak op een vergoeding te vervallen wanneer aanvrager en kind op het moment van het behalen van het diploma niet als inwoner in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

 • 6.

  Indien tijdens een periode dat leszwemmen wordt gevolgd, een verhuizing plaatsvindt van elders naar de gemeente Eijsden-Margraten, dan kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding wanneer aanvrager en kind op het moment van het behalen van het diploma als inwoner in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

 • 7.

  In het geval dat er sprake is van een verhuizing van elders naar de gemeente Eijsden-Margraten en overtuigend is vast komen te staan dat aanvrager in de gemeente van herkomst, voor hetzelfde kind waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, reeds voor het leszwemmen een vergoeding heeft ontvangen, wordt de reeds ontvangen vergoeding in mindering gebracht op het toe te kennen bedrag genoemd in artikel 3 lid 2.

 • 8.

  Wanneer overtuigend vast is komen te staan dat het kind de zwemdiploma’s heeft behaald middels gesubsidieerd leszwemmen / schoolzwemmen, wordt de toekenning van een vergoeding van gemeentewege onthouden.

Artikel 3. Hoogte vergoeding

 • 1.

  De vergoeding wordt verstrekt voor het behalen van het zwemdiploma A.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding voor het behalen van diploma A bedraagt € 100,-.

 • 3.

  De vergoeding wordt slechts eenmaal per kind toegekend.

 • 4.

  De vergoeding wordt aan aanvrager toegekend en als bedrag ineens betaalbaar gesteld.

 • 5.

  Er wordt geen vergoeding bij wijze van voorschot beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Procedure indienen aanvraag en besluitneming

 • 1.

  Aanvrager die ten behoeve van zijn/haar kind voor een vergoeding voor leszwemmen in aanmerking wil komen, dient hiertoe een aanvraag in middels een van gemeentewege vastgesteld aanvraag formulier.

 • 2.

  Bij aanvraag dient overlegging plaats te vinden van (een kopie van) het in het betreffede jaar behaalde zwemdiploma A. Het diploma dient landelijk erkend te zijn en voorzien van naam en datum.

 • 3.

  De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend na het behalen van het diploma en wel binnen een termijn van drie maanden volgend op het behalen van het diploma.

Artikel 5. Medewerking aanvrager

Aanvrager is verplicht om die inlichtingen te verstrekken, die nodig zijn voor een juiste beoordeling van de aanvraag, zulks ter beoordeling vanhet college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6. Beslissing College in gevallen waarin de regeling moet voorziet.

In gevallen, die de uitvoering van de vergoedingsregeling leszwemmen betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7. Afwijkingen van bepalingen

In bijzondere gevallen besluit het college van burgemeester en wethouders om ten guste van de aanvrager af te wijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De vergoeding wordt toegekend voor het zwemdiploma dat in deze periode wordt behaald.

 • 3.

  De verordening wordt twee jaarlijks geëvalueerd

Artikel 9. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018”.