Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-77560

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

 

gelet op het aangenomen amendement over de Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten;

 

Besluit

Door het aannemen van het amendement de

VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING EIJSDEN-MARGRATEN 2016 als volgt gewijzigd vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke - dan wel rechtspersoon aan de Gemeente een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar aan te gaan.

 • b.

  Bestaand bouwwerk: een gebouw dan wel ander bouwwerk, dat feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

 • c.

  Bestaand gebouw: een gebouw dat beschikt over een eigen elektriciteitsmeter en dus over een zogenoemde huisinstallatie en daarnaast feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • e.

  Gemeente: de gemeente Eijsden-Margraten.

 • f.

  Kleinverbruiker: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

 • g.

  Overeenkomst: de in de bijlage bij deze Verordening opgenomen standaard-Overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling, inclusief bijlagen.

 • h.

  Project: het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-Margraten

 • i.

  PV-paneel: een paneel, ook wel zonnepaneel genoemd, dat zonne-energie opvangt en in elektriciteit omzet.

 • j.

  PV-installatie: het samenstel van PV-panelen, omvormers, bekabeling, montagebeugels, montagematerialen en beveiliging.

 • k.

  Serviceprovider: de partij die in opdracht van de gemeente het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de PV-installatie uitvoert, evenals de facturering van de Overeenkomst en eventuele andere taken.

 • l.

  Verordening: de Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op het aanbrengen van een PV-installatie op Bestaande bouwwerken in de Gemeente.

 • 2.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van het eerste lid van deze bepaling, in die zin dat bij wijze van uitzondering ook nieuw op te richten bouwwerken onder het toepassingsbereik van deze Verordening kunnen worden gebracht.

Artikel 3 Beschikbaar budget

Het budget dat beschikbaar is voor het Project waar deze Verordening op ziet bedraagt maximaal EUR 15.000.000,-, waarbij een naderende overschrijding uiterlijk twee maanden van te voren aan de raad wordt voorgelegd. Het totaal aan hoofdsommen in de zin van artikel 5 van met aanvragers te sluiten Overeenkomsten kan het bedrag van EUR 15.000.000,- derhalve niet ontstijgen.

Artikel 4 Indienen aanvragen / tijdvak

 • 1.

  Het College besluit over de openstelling en sluiting van deze Verordening voor het indienen van Aanvragen. De openstelling kan gelegen zijn op een moment, gelegen voor inwerkintreding van deze Verordening.

 • 2.

  Van het besluit in het eerste lid wordt op de gebruikelijke wijze openbaar kennis gegeven.

Artikel 5 Indienen aanvragen / wijze

Het College stelt nadere regels vast over de wijze waarop Aanvragen moeten worden ingediend en bij wie dan wel welke instantie dat dient te geschieden.

Artikel 6 Behandeling aanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat zij ontvankelijk dienen te zijn. Wanneer sprake is van niet-ontvankelijke Aanvragen geldt als moment van ontvangst het moment waarop sprake is van een ontvankelijke Aanvraag.

 • 2.

  Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een ontvankelijke Aanvraag is ontvangen beslissend.

 • 3.

  Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt telkens vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds met aanvragers overeengekomen hoofdsommen als bedoeld in artikel 5 van de Overeenkomst.

Artikel 7 Toetsingskader aanvragen

 • 1.

  Een Aanvraag kan slechts tot een Overeenkomst met de Gemeente leiden indien en voor zover:

  • a.

   deze binnen het door het College op grond van artikel 4 eerste lid van deze Verordening aangewezen tijdvak is ingediend door een eigenaar van een in de Gemeente gelegen Bestaand gebouw ten behoeve van de energielevering aan dat gebouw; en

  • b.

   de PV-installatie wordt geplaatst op een Bestaand bouwwerk; en

  • c.

   het beschikbare budget als bedoeld in artikel 3 van deze Verordening nog toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  Een aanvrager dient zelf na te gaan of het realiseren van een PV-installatie op het door hem beoogde Bestaande bouwwerk omgevingsvergunningplichtig is, dan wel of er vanuit andere bestuurs- dan wel privaatrechtelijke hoek mogelijke belemmeringen bestaan. Bij de ontvangstbevestiging van Aanvragen worden Aanvragers hierop gewezen.

Artikel 8 Overeenkomst

 • 1.

  Indien en voor zover een Aanvraag voldoet aan alle vereisten, genoemd in artikel 7 eerste lid van deze Verordening, gaat de Gemeente met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Gemeentewet is bepaald de Overeenkomst aan met de betreffende aanvrager.

 • 2.

  Een Overeenkomst laat onverlet dat voor een PV-installatie in voorkomend geval een vergunning vereist kan zijn. Een Overeenkomst brengt niet automatisch met zich dat een eventueel benodigde vergunning voor de PV-installatie wordt verleend.

 • 3.

  De feitelijke uitvoering van de Overeenkomst wordt voor wat betreft de Gemeente deels uitgevoerd door de Serviceprovider, die de PV-installatie ontwerpt, realiseert, onderhoudt en factureert.

Artikel 9 Bevoegdheid stellen nadere regels

Het College is bevoegd ter uitvoering van deze Verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze Verordening naar het oordeel van het College tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het College van enige bepaling afwijken. Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze gewijzigde Verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Artikel 12 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016’.

 

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van 19 februari 2019.

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans