Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening op de ambtelijke bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2011nieuwe regeling

03-01-2011

Onbekend

11IB000265

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand

 

 

I. Verordening op de ambtelijke bijstand

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  informatie:

  • 1.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • 2.

   antwoorden op informatieve vragen;

 • b.

  bijstand: ondersteuning bij of het verzamelen en/of verwerken van informatie ten behoeve van het opstellen van een voorstel, amendement, motie etc.

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid kan zich tot een ambtenaar wenden met een verzoek om informatie.

 • 2.

  De informatie wordt door de ambtenaar verstrekt tenzij het verstrekken van de betreffende informatie op grond van andere regelingen niet is toegestaan.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist of de informatie wordt verstrekt.

 • 4.

  Elk verzoek om informatie meldt de ambtenaar

  • -

   via zijn afdelingshoofd

  • -

   aan de gemeentesecretaris.

    

   De gemeentesecretaris informeert de griffier over de ontvangen verzoeken om informatie.

Artikel 3 Verzoek om inzage

Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

Artikel 4 Verzoek om bijstand

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand.

 • 2.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 5 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent na opdracht van de gemeentesecretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 6 Beslissing burgemeester

 • 1.

  Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

 • 2.

  Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 3.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 7 Register

De secretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een raadslid gebruik maakt van ambtelijke bijstand.

Artikel 8

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 9
 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand geheim wordt gehouden.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van 3 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten op

3 januari 2011