Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Eindhoven

Nadere regels subsidie Mondiale bewustwording

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Eindhoven
Officiële naam regelingNadere regels subsidie Mondiale bewustwording
CiteertitelNadere regels subsidie Mondiale bewustwording
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 en 156
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2011Nieuwe regeling

12-07-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 44

EJ11026501

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie Mondiale bewustwording

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat

gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 12 juli 2011 heeft vastgesteld de navolgende

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b.

  mondiale bewustwording: een proces van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten waarmee de Eindhovense bevolking geleidelijk meer inzicht krijgt in de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en landen voorheen deel uitmakend van de voormalige Sovjet-Unie, met uitzondering van de dertien landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie, en in de relatie tussen deze omstandigheden en hun eigen situatie, zodanig dat dit leidt tot een bredere betrokkenheid, over de thema's: ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke transformatie, vrede en veiligheid en vredesonderwijs;

 • c.

  ontwikkelingssamenwerking: samenwerking gericht op verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in ontwikkelingslanden en landen voorheen deel uitmakend van de voormalige Sovjet-Unie, met uitzondering van de dertien landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie;

 • d.

  maatschappelijke transformatie: transformatie gericht op onderwerpen waaraan Nederland aandacht besteedt middels haar nationale programma MATRA vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • e.

  vrede en veiligheidsactiviteiten: activiteiten die een bijdrage leveren aan de realisering van een brede, actieve betrokkenheid bij vrede en veiligheid, met als oogmerken:

  • ·

   democratisch functioneren;

  • ·

   daaraan gekoppelde moderniseringsactiviteiten;

  • ·

   ontwapeningsproblematiek;

 • f.

  vredesonderwijsactiviteiten: activiteiten die een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een humane wereld door zich te richten op de normen en waarden die in vrede \besloten liggen om van daaruit kennis en vaardigheden aan te bieden en meningen en attitudes te vormen;

 • g.

  stedenbandorganisatie: de van gemeentewege gesubsidieerde rechtspersoon die een door de raad goedgekeurde stedenband vertegenwoordigt.

Artikel 2 Doel(groepen)

Met deze nadere regels wordt beoogd:

Het bevorderen van mondiale bewustwording middels steun aan projecten van maatschappelijke organisaties in Eindhoven.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen slechts in aanmerking:

 • a.

  rechtspersonen die zich ten doel stellen het bevorderen van mondiale bewustwording, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b;

 • b.

  stedenbandorganisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel g.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

Een eenmalige subsidie kan worden verleend voor activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie als bedoeld in deze nadere regels wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. een aanvrager, als bedoeld in artikel 3, onderdeel a kan per kalenderjaar maximaal vijf aanvragen voor een subsidie indienen.

 • b. de aanvrager belicht de thema's, zoals bedoeld in artikel 1, van meerdere

  kanten;

 • c. de aanvrager draagt er zorg voor dat de thema's, zoals bedoeld in artikel 1,

  onderdeel b niet gelijktijdig of tweemaal binnen een tijdsbestek van één maand worden belicht;

 • d. de activiteiten geven inzicht in de achtergronden van de thema's, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b waaraan aandacht wordt geschonken;

 • e. de activiteiten zijn zodanig opgezet dat Eindhovense burgers zonder belemmeringen deel kunnen nemen; waar sprake is van afzonderlijke groepen is het bereik binnen deze doelgroepen zo groot mogelijk;

 • f. per bewustwordingsactiviteit wordt een beoogd aantal personen van minimaal 50 bereikt;

 • g. de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten zijn nieuw of

  vernieuwend; en

 • h. voor deelname aan de activiteiten vraagt de organisatie aan de deelnemers een eigen bijdrage.

 • 2. Van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel g kan het college ontheffing verlenen.

Artikel 6 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze nadere regels, wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 2. Indien het bedrag waarvoor op grond van deze nadere regels subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, wordt op de aanvragen beslist in de volgorde waarin de aanvragen zijn binnengekomen.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal € 1.361,-- en kan niet meer bedragen dan de werkelijke kosten van het project.

Artikel 8 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op het bepaald in de ASV met betrekking tot de bij de aanvraag in te dienen gegevens wordt de aanvraag om subsidie ingediend aan de hand van een vastgesteld aanvraagformulier

Artikel 9 Betaling en bevoorschotting

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot betaling en bevoorschotting worden subsidies 100% bevoorschot conform de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn(en).

Artikel 10 Vaststelling subsidie

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de vaststelling van subsidie worden subsidies ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, .

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

dhe/EJ11026501