Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Verordening wijziging Legesverordening 2013 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wijziging Legesverordening 2013 (eerste wijziging)
CiteertitelVerordening wijziging Legesverordening 2013 (eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

27-11-2012

Gemeenteblad 2012, nr. 59

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de legesverordening 2013 (eerste wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat zij, gelet op het besluit van de raad van de gemeente Eindhoven op 6 november 2012 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2013,

in haar vergadering van 27 november 2012 heeft vastgesteld de volgende

 

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit.

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende

tarieventabel

Artikel 2. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3. Tarieven.

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4. Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 4a. Voorlopige vordering.

Indien de bouwkosten, genoemd in de tarieventabel onder 2.3.1, op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 5. Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel wanneer de kennisgeving wordt toegezonden binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 6. Teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

Artikel 7. Vrijstellingen.

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

  • b.

   inlichtingen , opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

  • c.

   verklaringen van on- en minvermogen.

 • 2.

  a. De leges, genoemd in de tabel onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1 en 1.2.2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte in-lichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen.

  • b.

   De leges, genoemd in de tabel onder 1.2.1 en 1.2.2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen.

  • c.

   De leges, genoemd in de tabel onder 1.2.2.2 en 1.2.2.3 worden niet geheven, voor zover het betreft de exemplaren van de raadsbijlagen welke op eigen initiatief door of vanwege het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt aan belangstellenden voor raadsvergaderingen, teneinde het deze mogelijk te maken de vergadering aan de hand van de stukken te volgen.

  • d.

   De leges, genoemd in de tabel onder 1.9 worden niet geheven indien de nasporing uitsluitend wordt verricht voor een wetenschappelijk doel of in het algemeen belang.

 • 3.

  Leges worden voorts niet geheven voor:diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 8. Kwijtschelding.

Bij de invordering van leges vindt geen kwijtschelding plaats.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: a. van zuiver redactionele aard zijn; b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken van de tarieventabel betreft:

1. Titel 1, hoofdstuk 4 (reisdocumenten);

2. Titel 1, hoofdstuk 5 (rijbewijzen);

3. Titel 1, hoofdstuk 6 tot en met 8 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de verklaring omtrent het gedrag);

4.Titel 3, hoofdstuk 4 (kansspelen) een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening tot het wijzigen van de Legesverordening 2012 (tweede wijziging), vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juni 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening wijziging Legesverordening 2013 (eerste wijziging)".

 

Eindhoven, 27 november 2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

 

Uitgegeven, 17 december 2012.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

Tarieventabel, behorende bij de verordening tot wijziging van de legesverordening 2013 (eerste wijziging)

Indeling

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Reisdocumenten

Hoofdstuk 5 Rijbewijzen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadm. persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

Hoofdstuk 12a Overige kabels en leidingen

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Gebruik openbare grond

Hoofdstuk 15 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kansspelen

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Huisvesting

Hoofdstuk 7 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen.

Gedrukte stukken afschriften, beschikkingen enz. (algemeen)

1.1

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, per pagina

€  2,60

 

1.1.2

een beschikking op een verzoek

€  3,10

 

1.1.3

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, per pagina

€  0,24

 

1.1.4

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina

€  0,24

 

1.1.5

fotokopieën van bouwtekeningen, overzichtskaarten, bestemmingsplankaarten en tekeningen, behorende bij voorbereidingsbesluiten, per fotokopie:

 

 

1.1.5.1

A 4-formaat

€  1,-

 

1.1.5.2

A 3-formaat

€  2,-

 

1.1.5.3

A 2-formaat

€  4,-

 

1.1.5.4

A 1-formaat

€  4,-

 

1.1.6

lichtdrukken van tekeningen:

 

 

1.1.6.1

voor het eerste exemplaar

€  10,75

 

1.1.6.2

voor elk volgend exemplaar van hetzelfde plan

€  4,-

Obligatie

1.1.7

een duplicaat van de mantel en/of het couponblad van een obligatie van een door de gemeente uitgegeven obligatielening

€ 23,-

Bouwverordening c.a.

1.1.8.1

een exemplaar van de Bouwverordening

€  17,75

 

1.1.8.3

een exemplaar van de Kamerverhuurverordening

€  10,25

 

1.1.8.4

een exemplaar van de Huisvestingsverordening

€  10,25

 

1.1.8.5

een exemplaar van de Monumentenverordening

€  10,25

 

1.1.8.6

een exemplaar van de Verordening op inbraakvertragend hang- en sluitwerk

€  10,25

Brandbeveiligingsverordening

1.1.9

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Eindhoven

€  23,-

Inlichtingen inzake Wet bescherming persoonsgegevens

1.1.10.1

een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens:

 

 

1.1.10.2

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.1.10.2.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina:

met een maximum per bericht van:

€  0,25

€  4,75

 

1.1.10.2.2

meer dan 100 pagina's

€  24,-

 

1.1.10.2.3

bij verstrekking anders dan op papier

€  4,75

 

1.1.10.2.4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€  24,-

 

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 1.1.10.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.1.10.2.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€  4,75

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken.

Voorjaarsnota, begroting, jaarrekening

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van:

 

 

1.2.1.1

de Voorjaarsnota

€  12,-

 

1.2.1.2

de Programmabegroting

€ 17,75

 

1.2.1.3

de Productenraming

€  17,75

 

1.2.1.4

een Tussentijdse rapportage

€  12,-

 

1.2.1.5

Het Concernverslag

€  17,75

 

1.2.1.6

De Concernrekening

€  17,75

 

1.2.1.7

het jaarboek van de afdeling bestuursinformatie en onderzoek

€ 17,-

 

1.2.1.8

het investeringsplan

€  19,-

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar:

 

Raadsnotulen, bijlagen, gemeentebladen

1.2.2.1

van de notulen van een raadsvergadering per pagina

met een maximum van

€  0,21

€  4,20

 

1.2.2.2

van de raadsbijlagen per pagina

€  0,21

 

1.2.2.3

van een gemeenteblad, per pagina

€  0,21

 

1.2.2.4

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

 

1.2.2.5

de notulen van de openbare raadsvergaderingen

€  50,-

 

1.2.2.6

de raadsbijlagen

€  97,-

 

1.2.2.7

het gemeenteblad

€  29,-

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Huwelijken

1.3.

Het tarief bedraagt voor:

 

Huwelijks-voltrekking

1.3.1

het voltrekken van een huwelijk dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen::

 

 

 

a.op werkdagen van maandag t/m donderdag

€  421,-

 

 

b.op vrijdag en zaterdag

€  586,-

 

 

c.op zondag

€ 900,-

Eenvoudige huwelijks-voltrekking

1.3.2

vervallen

 

Trouwboekje

1.3.3.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 7,60

 

1.3.3.2

het verstrekken van een trouwboekje in luxe uitvoering (exclusief uittreksel Burgerlijke Stand)

€  24,-

Nasporing burgerlijke stand

1.3.4

het tarief bedraagt voor het doen van nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€  10,25

Wet rechten burgerlijke stand

1.3.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Partnerschapsakte

1.3.6

1.3.6.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het opmaken van een akte van registratie van een partnerschap in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen

 

 

 

a.op werkdagen van maandag t/m donderdag

€  421,-

 

 

b.op vrijdag en zaterdag

€  586,-

 

 

c.op zondag

€ 900,-

 

1.3.6.2

het verstrekken van een partnerschapsboekje

€  7,60

 

1.3.6.3

het verstrekken van een partnerschapsboekje in luxe uitvoering

€  24,-

 

 

 

 

Omzettingsakte

1.3.7

het tarief bedraagt voor

 

 

1.3.7.1

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het opmaken van een akte van omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen,

 

 

 

a op werkdagen van maandag t/m donderdag:

€  421,--

 

 

b.op vrijdag en zaterdag:

€  586,--

 

 

c.op zondag

€ 900,-

 

1.3.7.2

De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk als bedoeld in onderdeel 1.3.1 worden verhoogd met 100% indien het voltrekken van een huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen.

 

 

1.3.7.3

De tarieven voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot: het opmaken van een akte van registratie van een partnerschap als bedoeld in onderdeel 1.3.6, het opmaken van een akte van omzetting als bedoeld in onderdeel 1.3.7 worden verhoogd met 100% indien het opmaken van een akte van registratie van een partnerschap of het opmaken van een omzettingsakte plaatsvindt op een andere locatie dan in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen.

 

 

1.3.8

De tarieven als bedoeld in onderdelen 1.3.1, 1.3.6 en 1.3.7 worden verhoogd met 50% per half uur, indien de ceremionie meer dan een uur duurt.

 

 

1.3.9

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (voor één dag)

€ 185,-

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Reisdocumenten

 

1.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

Paspoort

1.4.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€50,35

 

1.4.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.4.1 (zakenpaspoort)

€50,35

Faciliteitenpas-

poort

1.4.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

€50,35

NIK

1.4.4

tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

en voor personen t/m 13 jaar

€ 41,90

€ 31,85

Spoedlevering

1.4.5

de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.4.1 tot en met 1.4.4 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

 

1.4.6

het tarief als genoemd in 1.4.5 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3, slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

1.4.7

indien aan de aanvrager reeds een reisdocument als bedoeld in onderdeel 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 en 1.4.4 werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, wordt het tarief als genoemd in onderdeel 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 en 1.4.4 vermeerderd met

€ 24,-

Hoofdstuk 5 Rijbewijzen

 

1.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.5.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€  45,-

 

1.5.2

tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€  4,-

 

1.5.3

tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag niet kan worden overgelegd de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

€  24,-

spoedlevering

1.5.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.5.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 35,-

Hoofdstuk 6 Verstrekken gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke bevolkingsadministratie, waaronder begrepen de administraties als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494) en het betreffende Reglement, alsmede het voormalige bevolkingsregister, voor zover dit niet aan de (streek-)archivaris is overgedragen dan wel is onderworpen aan de bepalingen van de Archiefwet, moet worden geraadpleegd.

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van gegevens op schriftelijk verzoek

per verstrekking

€  10,25

 

1.6.1.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.6.1.2.1

voor 100 verstrekkingen

€  1.026,--

 

1.6.1.2.2

voor 200 verstrekkingen

€  2.032,--

 

1.6.1.2.3

voor 500 verstrekkingen

€  5.011,--

 

1.6.1.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€  9.676,--

 

1.6.1.2.5

voor 5.000 verstrekkingen

€  44.448--

 

1.6.1.3

tot het verstrekken van gegevens uit de

basisadministratie voor 2.500 inlichtingen of minder

€  193,--

 

 

elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan

vermeerderd met een bedrag van

voor het langs geautomatiseerde wijze produceren van de gegevens dan wel het middels beeldschermen raadplegen van deze gegevens

€  7,70

€  1.003,--

 

1.6.2

Voor zover in de wetgeving elders niet nadrukkelijk anders is bepaald, bedraagt het tarief voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier

€  10,25

 

1.6.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€  2,27

Uittreksel/verklaring uit basisadministratie

1.6.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een uittreksel uit / verklaring ontleend aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, a. digitaal:

b.niet digitaal

€  10,-

€ 12,50

Hoofdstuk 7 Verstrekkingen uit het kiezersregister

Kiezersregister

1.7

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van inlichtingen c.q. een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende de registratie als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet, a. digitaal:

b.niet digitaal

€  10,-

€ 12,50

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Verklaring omtrent gedrag

1.8.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent gedrag

€  30,05

Legalisatie

1.8.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een legalisatie van een handtekening

€ 10,-

Bewijs van ‘in leven zijn’

1.8.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een bewijs van ‘in leven zijn’, a. digitaal:

b.niet digitaal:

€ 10,-

€ 12,50

RNI

1.8.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een uittreksel uit / verklaring ontleend aan het Register Niet-Ingezetenen

€ 25,42

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporing, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte daarvan

€  6,80

Hoofdstuk 10 Gemeentegarantie

 

1.10

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 75,--

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

 

1.11.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een incidenteel verkrijgen van een ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet bedraagt:

€423,-

 

1.11.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing openingstijden ingevolge de toebedeling zondagopenstelling i.k.k.v. de Winkeltijdenwet bedraagt:

€5.076,-

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

Instemmings-besluit Telecommunicatiewet

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt:

 

 

 

-voor tracés tot en met 250 meter

€  192,--

 

 

-voor tracés vanaf 251 meter

€  770,--

 

1.12.2

een basisbedrag per strekkende meter

€  1,53

 

1.12.3

Het tarief bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 wordt

verminderd met 50%, indien

a.een melding wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen

b.een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

 

 

1.12.4

In afwijking van de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of gereedkomen van de aanleg, instandhouding of verwijdering van kabels ingediende melding in verband met het verkrijgen van instemming; 150% van de leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende melding.

 

Hoofdstuk 12a Overige kabels en leidingen

Inbreek-vergunning

1.12.a.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Eindhoven 2010, bedraagt:

 

 

 

-voor tracés tot en met 250 meter

€  192,--

 

 

-voor tracés vanaf 251 meter

€  770,--

 

1.12.a.2

een basisbedrag per strekkende meter

€  1,53

 

1.12.a.3

Het tarief bedoeld in de onderdelen 1.12a.1 en 1.12a.2 wordt verminderd met 50%, indien:

a.op een aanvraag afwijzend wordt beschikt

b.een aanvraag wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen

c.een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

 

 

1.12.a.4

In afwijking van de onderdelen 1.12a.1 en 1.12a.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of gereedkomen van de aanleg, onderhoud, verlegging of verwijdering van kabels of leidingen ingediende aanvraag om een vergunning; 150% van de leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.13.1.1

een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV (landelijk) van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460)

€  108,75

 

1.13.1.2

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 87 (gemeentelijk) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990, Stb. 1990, 459)

€  108,75

 

1.13.1.3

een ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een fiets in de binnenstad ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€  108,75

 

1.13.1.4

een wijziging of duplicaat van de onder 1.13.1 bedoelde gehandicaptenparkeerkaart respectievelijk ontheffing:

€  108,75

 

1.13.1.5

a.de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.13.1 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.13.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 80% (a) respectievelijk 60% (b) van de geheven leges verleend

 

 

1.13.1.6

Medische keuring t.b.v. GPK tijdens spreekuur

€ 93,-

 

1.13.1.7

Medische keuring t.b.v. GPK aan huis

€ 195,-

 

1.13.1.8

Zonder tijdige afmelding niet aanwezig voor afspraak medische

keuring t.b.v. GPK, spreekuur of aan huis

€ 93,-

Ontheffing bijzonder vervoer

1.13.2.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€  44,50

 

1.13.2.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb, 1994, 450)

€  82,--

Ontheffing inrijverbod e.d.

1.13.2.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.13.2.1

Voor een ontheffing voor één dag wordt slechts 50% van de leges in rekening gebracht.

€  82,--

Ontheffing gebruik busbaan en busstrook

1.13.2.4

een ontheffing voor het gebruik van een busbaan / busstrook als bedoeld in artikel 81 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€  82,--

Aanstelling verkeersregelaars

1.13.2.5.

voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van Een aanstellingsbesluit met bijbehorende aanstellingspas bedraagt het tarief:

indien de aanvraag minder dan 5 aanstellingen bedraagt

indien de aanvraag 6-20 aanstellingen bedraagt

indien de aanvraag 21-50 aanstelling bedraagt

indien de aanvraag meer dan 50 aanstellingen bedraagt

€ 99,--

€ 198,--

€ 297,--

€ 396,--

Vervoervergunningen

1.13.3

een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Wet personenvervoer dan wel een verlenging, overdracht of wijziging van die vergunning op verzoek van de vergunninghouder

€  8,50

Milieuzone

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, om toegang te hebben tot de milieuzone:

 

 

1.13.4.1

Dagontheffing (per kenteken max. 12 per kalenderjaar)

€ 26,-

 

1.13.4.2

Tijdelijke ontheffing (per kenteken, bij aantoonbare aanschaf van een voertuig dat aan toegangeisen van de milieuzone voldoet, gedurende de levertijd)

€ 26,-

 

1.13.4.3

Hardheidsclausule (ontheffing voor één kenteken met een

geldigheidsduur van meer dan 3 maanden en maximaal één

kalenderjaar)

€ 153,-

Vergunning wielerwedstrijden e.d.

1.13.5.1

een vergunning voor het houden van wedstrijden met voertuigen ingevolge artikel 24 van de Wegenverkeerswet

€  738,--

 

1.13.5.2

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder 1.13.5.1, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

b.op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.13.5.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend van

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven

15%

Hoofdstuk 14 Gebruik openbare grond

 

1.14

een vergunning ingevolge artikel 2.1.5.1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen of hebben van voorwerpen, indien het betreft

 

 

1.14.1

Vervallen

 

 

1.14.2

Vervallen

 

 

1.14.3

een benzinestation

€  2.703,--

 

1.14.4

bouwschuttingen e.d.:

klasse A:

klasse B:

klasse C:

klasse D:

Bovenstaande klassen zijn nader gedefinieerd in Algemene Plaatselijke Verordening.

€  13.198,-

€  6.599,--

€  1.100,--

vervallen

 

1.14.5

overige objecten, mobiele kraan hoogwerker ed

€  295,--

 

1.14.6

Parapluvergunning mobiele kraan/hoogwerker

€ 4.336

 

1.14.7

Flitsvergunning mobiele kraan/hoogwerker

€ 164,-

Hoofdstuk 14a Bouwhinder

 

1.14a

Voor een ontheffing voor het verbod op het veroorzaken van bouwhinder, afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012 bedraagt het tarief:

 

Ernstige bouwhinder

1.14a.1

voor het in werking hebben van toestellen, installaties of apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden waarbij niet wordt voldaan aan de in artikel 8.4 en 8.4a van het bouwbesluit 2012 genoemde geluids- en/of trillingsnormen

€22.563,--.

 

1.14a.2

Indien de ontheffing betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op werkdagen tussen 19:00 en 07:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen waarbij wel wordt voldaan aan de in artikel 8.4 en 8.4a van het bouwbesluit 2012 genoemde geluids- en/of trillingsnormen

€1.106,--.

 

1.14a.3

Indien de ontheffing betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op werkdagen tussen 19:00 en 07:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen in door het college van burgemeester en wethouders in beleidsregels vast te stellen categoriën

vervallen

Hoofdstuk 15 Diversen

Collecte-

Vergunning

1.15.1.1

een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 respectievelijk 5.2.1.a van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€  137,--

 

1.15.1.2

indien:

 

 

 

een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder 1.15.1, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

b.op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.15.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend van

15%

Inregelen en verzegelen muziekbegrenzer

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het opnieuw inregelen van een muziekbegrenzer teneinde deze te laten voldoen aan de in de muziekvergunning gestelde voorwaarden

€ 179,--

Gemeentelijk beperkingenregister

 

Voor het in behandeling nemen van een tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel, als bedoeld in artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€16,25

Kadaster

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Wet BIBOB

1.15.5.1

Verplaatst naar tarieven 2.3.21 en 3.8.3

 

 

1.15.1.2

Verplaatst naar tarieven 2.3.21 en 3.8.3

 

 

Titel 2 Dienstverleningvallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)', of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)', of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend conform BRL 5019.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt:

€310,-

 

voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project voor activiteiten met betrekking tot milieu in het kader van de Wabo vergunbaar is worden geen leges geheven

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning bedraagt:

€ 791,-

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,-- bedragen:

€ 301,-

 

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000,-- tot € 50.000,-- bedragen:

€ 752,-

2.3.1.1.2 a

indien de bouwkosten € 5.000,-- tot € 50.000,-- bedragen en valt onder de in de crisis en herstelwet genoemde categorieën:

€ 498,-

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000,-- tot € 100.000,-- bedragen:

€2.552,-

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000,-- tot € 400.000,-- bedragen:

€ 7.366,-

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 400.000,-- tot € 1.000.000,-- bedragen:

€ 13.161,-

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 1.000.000,-- tot € 2.000.000,-- bedragen:

€20.572 ,-

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 2.000.000,-- of meer bedragen meer bedragen:

1,84 % over de bouw-

kosten, met een max. van € 500.000,-

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat daartoe door de agrarische commissie is vastgesteld, te weten

€ 720,--

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 150% van de leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

 

 

 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.991,--

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 1.326,--

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 3.3 en 3.5 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en aanhoudingsplicht):

€ 1.326,--

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), waarbij de gemeente de ruimtelijke onderbouwing opstelt:

€ 5.709,--

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), waarbij de aanvraag reeds is voorzien van de ruimtelijke onderbouwing:

€ 2610,--

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, 3.3 en 3.5 van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking en aanhoudingsplicht):

€ 1.326,--

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.326,--

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.326,--

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.326,--

2.3.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.326,--

2.3.3.10

Toeslag op vrijstelling planologisch gebruik als overeenkomst irt planschade moet worden opgesteld

€ 497,--

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

-cat. 1 t/m 100 m²

€ 1.320,--

 

-cat. 2 van meer dan 100 m2 t/m500 m2

€ 2.640,--

 

-cat. 3 van meer dan 500 m2 t/m 2.000 m²

€ 3.520,--

 

-cat. 4 van meer dan 2.000 m2 t/m 5.000 m²

€ 4.400,--

 

-cat. 5 van meer dan 5.000 m2 t/m 50.000 m2

€ 5.720,--

 

-cat. 6 van meer dan 50.000 m2

€ 6.600,--

2.3.5.1

indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken); 25% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5

 

2.3.5.2

indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

 

a uitbreiding van de inrichting:

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5, met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

b herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting of een gedeelte van de inrichting: het tarief vermeld in onderdeel 2.3.5, met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

2.3.5.3

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 wordt ingediend op basis van een schriftelijke aanschrijving, dan zijn géén leges verschuldigd wanneer deze vergunningaanvraag niet leidt tot het verlenen van deze vergunning.

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, h, of artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, h, of artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn kleiner dan €100.000, -bedraagt het tarief:

€ 1.172,--

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, h, of artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn groter dan €100.000, -en kleiner dan €1.000.000,-- bedraagt het tarief:

€ 4.324,--

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, h, of artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn groter dan €1.000.000, -bedraagt het tarief:

€9.910,--

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Vervallen

 

2.3.8

Vervallen

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Eindhoven een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.161,--

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Eindhoven een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

Bij kap in particuliere tuin bij woning, per aanvraag:

€ 101,--

 

Bij kap om ‘groene’ reden (zonder compensatieplicht), per boom:

Met een maximum van:

€ 101,--

€1010,-

 

Bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor minder dan 10 bomen, per boom:

€ 253,--

 

Bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor 10 bomen of meer, per boom:

Met een maximum van:

€ 450,--

€9.000,-

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 171,--

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 171,--

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 341,--

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 341,--

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 348,--

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

Vervallen

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 609,--

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

50% van het totaalbedrag dat aan leges verschuldigd zal zijn voor de behandeling van de totale aanvraag;

 

2.3.15.2

voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het totaalbedrag dat aan leges verschuldigd zal zijn voor de behandeling van de totale aanvraag, verminderd met de leges bedoeld onder onderdeel 2.3.15.1

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 510,--

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 510,--

2.3.16.3

Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het toestaan tot het geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht

€ 153,--

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan of instantie is vastgesteld.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 500,--

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld.

 

 

 

 

2.3.19

Openbare kennisgeving

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.20

Hogere grenswaarde

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan een hogere grenswaarde procedure dient plaats te vinden bedraagt het tarief:

€ 2.000,-- 1.805,--

 

 

 

2.3.21

Wet BIBOB

 

 

Onverminderd het gestelde in Hoofdstuk 3 van Titel 2 van deze verordening wordt het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag verhoogd met:

 

2.3.21.1

Indien de verstrekte gegevens ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag onvoldoende zijn om deze in behandeling te kunnen nemen:

€  200,--

2.3.21.2

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies door het gemeentelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag:

€  2.403,--

2.3.21.3

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag

€  8.009,--

2.3.21.4

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag, en waarbij het onderzoek leidt tot het beperken/weigeren van de vergunning:

€  12.014--

2.3.21.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien het landelijk bureau BIBOB advies moet uitbrengen over de aanvraag tevens het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te weten:

€  500,--

Hoofdstuk 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in ontvangst nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat het minimale bedrag € 300,-- bedraagt.

 

2.4.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden leges geheven volgens 2.3.1 over de bouwkosten van het deel waar de aanvraag betrekking op heeft. met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 300,-- zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuwe aanvraag sprake is. Indien na weigering een gewijzigd plan wordt ingediend, kan niet tevens een verzoek om teruggaaf van leges worden gedaan.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-of aanlegactiviteiten, monument of kappen

 

2.5.1.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.10 intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

2.5.1.2

Indien een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.10 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt 85% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, monument of kappen

 

 

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag om intrekking is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 15 %

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen

 

2.5.3.1

Indien de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.10 weigert, bestaat tot uiterlijk één jaar na dagtekening van het besluit aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Vermindering als gevolg van welstandsvrije gebiedenbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.4.1

Wanneer een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is gelegen in een welstandsvrij gebied wordt het tarief verminderd met

5 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.5

Vermindering als gevolg van gecertificeerde Bouwbesluitgegevens bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.5.1

vervallen

 

 

 

 

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 300,-- wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 7 Wijziging en overschrijven omgevingsvergunning

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning wordt verhoogd indien hiervoor een herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening, noodzakelijk is, met :

 

2.8.1.1

Bij gemeentelijk opstellen van het bestemmingsplan;

€ 6000,--

2.8.1.2

Bij indiening herziening bestemmingsplan conform ‘Handboek Bestemmingsplannen’

€ 4000,--

Hoofdstuk 9 Sloopvergunning

2.9.1

 

 

Slopen planologisch of monument

Een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning, als bedoeld in art 2.1 en 2.2 van de WABO voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken waarbij een hoeveelheid sloopafval vrijkomt van:

10 m3 t/m 20 m3

21 m3 t/m 50 m3

51 m3 t/m 100 m3

101 m3 t/m 500 m3

meer dan 500 m3

€ 77,--

€ 231,-

€ 693

€ 1387,--

€ 2759,--

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking en overigen

2.10

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 300,--

 

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van:

 

2.10.1.1

een verzoek om het ter inzage verstrekken van een bouwplandossier van een voltooid bouwwerk uit het bouwplannenarchief en/of microfiches, ongeacht het resultaat, per verzoek

€ 25,--

2.10.1.2

Indien op verzoek een kopie moet worden verstrekt, bedraagt het tarief per besluit en/of rapport:

€ 5,--

2.10.1.3

Indien op verzoek een kopie moet worden verstrekt, bedraagt het tarief per tekening:

€ 15,--

2.10.1.4

Indien op verzoek een digitale versie van een analoog besluit en/of rapport moet worden verstrekt, bedraagt het tarief:

€ 3,--

2.10.1.5

Indien op verzoek een digitale versie van een analoge tekening moet worden verstrekt, bedraagt het tarief

€ 10,--

2.10.2

indien bij het raadplegen van een bouwplandossier op verzoek informatie wordt verstrekt door een technisch ambtenaar wordt het onder 2.10.1 genoemde tarief verhoogd met per kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om:

 

 

3.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet

€  1.125,--

 

3.1.2

een wijziging van de vergunning als bedoeld in 3.1.1 van deze tarieventabel

€  643,--

 

3.1.2.1

een wijziging van de leidinggevende als bedoeld in 3.1.1 van deze tarieventabel

€  482,--

 

3.1.2.2

een wijziging van de inrichtingseisen als bedoeld in 3.1.1 van deze tarieventabel

€  696,--

 

3.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€  134,--

Exploitatie-

vergunning

3.1.4

een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€  857,--

 

3.1.4.1

een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven zijnde coffeeshop

€ 4.465,--

 

3.1.4.2

een vergunning ingevolge artikel 2.3.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven.

€  4.465,--

 

3.1.5

een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2(a) van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€  643,--

 

3.1.6

vervallen

 

 

3.1.7.

vervallen

 

 

3.1.8

Inmeten van terras en/of inrichtingseisen ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.1.1, 3.1.4, en/of 3.1.5

€ 321,--

Ontheffing sluitingsuur

3.1.9.1

een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€  589,--

 

3.1.9.2

Een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven.

€  538,--

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het organiseren van een evenement:

 

 

 

-meldingsplichtig evenement (vergunningsvrij)

€ 0,-

 

 

-categorie A: regulier evenement

€  500,--

 

 

-categorie B: evenementen met verhoogde aandacht

€  2.500,--

 

 

-categorie C: risico-evenementen

€  25.000,--

 

 

 

 

 

 

bovenstaande categorieën zijn nader gedefinieerd in de bijlage

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf:

€  3.051,-

 

3.3.2

een wijziging van een bestaande vergunning als bedoeld onder 3.3.1 zonder volledige toetsing

€  1.090-

 

3.3.3

een geschiktheidverklaring voor een seksinrichting of escortbedrijf

€  1.526,-

 

3.3.4

Het tarief bedraagt voor het inmeten van inrichtingseisen ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 321,-

Hoofdstuk 4 Kansspelen

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

Vergunning speelautomaat

3.4.1.1

het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, is de aanvrager een vergoeding verschuldigd van:

 

 

 

a indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 57,--

 

 

b.indien der vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt,

b. vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van

€ 57,--

€ 34,--

 

3.4.1.2

onderdeel 3.4.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in onderdeel 3.4.1.1 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van der vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

3.4.1.3

onderdeel 3.4.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 3.4.1.1 sub a in plaats van € 56,50 een bedrag van €  226,50 en voor de toepassing van 3.4.1.1 sub b in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,-- een bedrag van € 136,-- geldt

 

 

 

 

 

Loterijvergunning

3.4.2

een loterijvergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen

€  127,--

Kienbijeenkomst

3.4.3

een jaarvergunning kienbijeenkomsten kalenderjaar 2012, artikel 7c van de Wet op de kansspelen

€  127,--

 

3.4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het incidenteel verkrijgen van een vergunning van een kienbijeenkomst

€ 127,--

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

3.5.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder artikel 3.1 tot en met 3.4, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

b.op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 3.1 t/m 3.4 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van

de geheven leges verleend van

15%

 

3.5.2

Vermindering als gevolg van  een direct ontvankelijke aanvraag ten behoeve van een Drank- en Horeca- en/of exploitatievergunning

 

 

 

Wanneer een aanvraag om Drank- en Horeca- en/of exploitatievergunning compleet, correct en volledig wordt ingediend bij de gemeente  wordt het tarief verminderd met

5%

 

3.6

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Huisvesting

Huisvestingswet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag:

 

Onttrekking

3.6.1

om een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a van de Huisvestingswet

€  1.221,--

Samenvoeging

3.6.2

om een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b van de Huisvestingswet

€  1.221,--

Splitsing

3.6.3

om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€  1.221,--

Leegstand

3.6.4

om een leegstandsvergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 106,--

Omzetting

3.6.5

om een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 30 eerste lid onderdeel c uit de Huisvestingswet

€ 3.459,--

 

3.6.6

het overschrijven van een verleende vergunning ingevolge de Huisvestingsverordening Eindhoven

€  306,--

 

3.6.7

indien:

a.op een aanvraag om vergunning afwijzend wordt beschikt;

b.een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

c.de vergunning wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik wordt gemaakt;

wordt, tot uiterlijk één jaar na dagtekening van de afwijzing dan wel de intrekking van de aanvraag, op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend van

15%

Hoofdstuk 7 Brandbeveiligingsverordening

 

vervallen

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

Standplaatsvergunning

3.8.1

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

 

 

3.8.1.1

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor 1 dag

€ 190,--

 

3.8.1.2

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor meerdere dagen

€ 846,--

 

3.8.1.3

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor meerdere dagen met een maatschappelijk doel

€ 212,--

Vergunning inzamelen afvalstoffen

3.8.2

een vergunning voor het inzamelen van afvalstoffen ingevolge artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven (oud papier)

€  370,--

Wet BIBOB

3.8.3.

Onverminderd het gestelde in Hoofdstuk 1 en 3 van Titel 3 van deze verordening wordt het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag verhoogd met:

 

 

3.8.3.1

Indien de verstrekte gegevens ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag onvoldoende zijn om deze in behandeling te kunnen nemen:

€  153,--

 

3.8.3.2

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies door het gemeentelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag:

€  1.840,--

 

3.8.3.3

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag

€  6.135,--

 

3.8.3.4

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag, en waarbij het onderzoek leidt tot het beperken/weigeren van de vergunning:

€  9.202--

 

3.8.3.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien het landelijk bureau BIBOB advies moet uitbrengen over de aanvraag tevens het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te weten:

€  500,--

Overzicht criteria voor risicoanalyse evenementen.

(t.a.v. titel 3, hoofdstuk 2 van de Tarieventabel van de Legesverordening 2013).

Categorie

Omschrijving

Categorie C

Vergunningplichtig

Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

Categorie B

Vergunningplichtig

Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer.

Categorie A

Vergunningplichtig

Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer beperkt zijn.

Behorende bij besluit van 27 november 2012 tot vaststelling van de Tarieventabel behorende bij de Verordening tot wijziging van de legesverordening 2013 (eerste wijziging).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2012