Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017
CiteertitelVerordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleningen, starters

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2016Nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 182053

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017

De raad van de gemeente Elburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Start ersleningen Gemeente Elburg 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  A anvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partners voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  C ollege: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d.

  Aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • e.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • f.

  C ombinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • g.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • h.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

 • i.

  Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening.

 • j.

  V erwer v ingskosten: de totale kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, inclusief meerwerk en verbeterkosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Elburg heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan Aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij het SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op Starterslening aanvragen:

  • a.

   van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn;

  • b.

   voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Elburg waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 220.000,- conform de normen van NHG;

  • c.

   voor het verwerven van woningen die deel uitmaken van een door het college geselecteerd nieuwbouwproject en waarbij de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 220.000,- conform de normen van NHG. Meerwerk wordt niet meegenomen voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

 • 3.

  De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het budget van het revolverend fonds van de gemeente Elburg bij het SVn hiervoor toereikend is;

 • 2.

  Aanvragen, die in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het College is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het College stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-

 • 3.

  Het College wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van Aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker;

 • 4.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG;

 • 5.

  Het College kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  De afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 2.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het College de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het College besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 7 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop het besluit tot vaststelling van de verordening in het digitale gemeenteblad is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017 wordt de ‘Verordening Startersleningen Gemeente Elburg 2013’ ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Startersleningen Gemeente Elburg 2017’.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 19 december 2016

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.