Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Afvalstoffenverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening 2010
CiteertitelAfvalstoffenverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2010Nieuwe regeling

13-12-2010

Huis aan huis Elburg, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening 2010

De raad van de gemeente Elburg,

gelezen het voorstel van het college van 9 november 2010,

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de volgende:

AFVALSTOFFENVERORDENING 2010

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet milieubeheer;

 • b.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

 • c.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • d.

  ter inzameling aanbieden: de wijzen van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe ter beschikking gestelde plaats.

 • e.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- en/of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • f.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer, brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • g.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2.1, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2.1, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • i.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • j.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994.

Paragraaf 2: Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2.1 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Het college wijst een inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die zijn belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 2.2 Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   Oud papier en karton;

  • b.

   Groente, fruit en tuinafval;

  • c.

   Tak- en snoeihout;

  • d.

   Klein chemisch afval;

  • e.

   Elektronische en elektrische apparaten;

  • f.

   Glas;

  • g.

   Metalen;

  • h.

   Kleding/textiel;

  • i.

   Grof huishoudelijk afval;

  • j.

   Huishoudelijk restafval.

 • 2.

  Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.3 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel of -voorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 2.4 Frequentie van inzamelen bij dan wel nabij elk perceel

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per twee weken bij dan wel nabij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij dan wel nabij elk perceel ingezameld.

 • 3.

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 2.5 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3.1 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3.2 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

Artikel 3.3 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 2.2, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen aan welke personen of instanties de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen personen of instanties.

 • 4.

  Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3.4 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 2.1, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 2.1, tweede lid is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaats en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel.

 • 5.

  Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 6.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 3.5 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 3.6 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of inzamelaars.

Paragraaf 4: Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 4.1 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 4.2 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de krachtens artikel 4.1 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 4.1 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 4.1 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met hetgeen krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 4.3 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Paragraaf 5: Zwerfafval

Artikel 5.1 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1.

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem aan te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   Het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   Het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   Voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteit voorzien in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 5.2 Achterlaten van straatafval

 • 1.

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 5.3 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2.

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 5.4 Afvalbakken in inrichtingen voor het gebruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortegelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 5.5 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruime of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 5.6 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laten, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is diegene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

Paragraaf 6: Overige onderwerpen die de verordening aangaan

Artikel 6.1 Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 6.2 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

Paragraaf 7: Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7.1 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3, Wet op de economische delicten:

 • -

  Artikel 2.5: Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • -

  Artikel 3.1: Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

 • -

  Artikel 3.2: Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan gebruikers van percelen

 • -

  Artikel 3.3: Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • -

  Artikel 3.4: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • -

  Artikel 3.5: Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • -

  Artikel 4.2: Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • -

  Artikel 4.3: Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • -

  Artikel 5.1: Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • -

  Artikel 5.2: Achterlaten van straatafval

 • -

  Artikel 5.3: Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • -

  Artikel 5.4: Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

 • -

  Artikel 5.5: Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

 • -

  Artikel 5.6: Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 7.2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij het besluit van het college aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze afvalstoffenverordening treedt één dag na publicatie in werking.

 • 2.

  De Afvalstoffenverordening 2004 van de gemeente Elburg wordt ingetrokken.

Artikel 7.4 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 7.5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Afvalstoffenverordening 2010’ van de gemeente Elburg.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 13 december 2010,

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga