Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân
CiteertitelSubsidieregeling Wurkje foar Fryslân
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie, economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013, art. 1.3, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2017artikel 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.10, 7.4.11, 7.4.13, toelichting

19-09-2017

prb-2017-4241

1446569
06-12-201628-09-2017Artt. 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 8.1, toelichting

29-11-2016

prb-2016-6480

GS-voorstel 1371016
06-12-2016artikel 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 8.1, toelichting

29-11-2016

Provinciaal Blad, 2015, 6517

1371016
05-11-201605-12-2016Artikelen 5.1.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.13, 5.1.15, 8.1 en toelichting paragraaf 5.1

01-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5938

GS-voorstel 1358151 (H7)
21-06-201601-06-201605-11-2016Toelichting paragraaf 7.4

14-06-2016

Provinciaal Blad, 2016, 3592

GS-voorstel 1321692
25-05-201621-06-2016Artt. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.4.12, 7.4.13, 7.4.14

17-05-2016

Provinciaal Blad, 2016, 2932

GS-voorstel 1312722 (H5)
15-03-201625-05-2016Artt. 6.7.4, 6.7.9, 6.7.11, 6.7.12, toelichting

08-03-2016

Provinciaal Blad, 2016, 1459

GS-voorstel 1287552
26-02-201615-03-2016Artt. 5.1.1 tot en met 5.1.15, toelichting

16-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 1119

GS-voorstel 1284429 (H6)
16-12-201526-02-2016Artt. 7.3.1 t/m 7.3.11

08-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 8278

GS-voorstel 1265034(H11)
30-10-201516-12-2015Art. 7.2.4

22-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 7271

GS-voorstel 1242250 (H5)
09-10-201530-10-2015Artt. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.13, 6.6.14

15-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6659

GS - voorstel 1221322 (H4)
28-03-201502-10-2015art. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, paragraaf 4.2

24-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1607

H6
07-03-201528-03-20153.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, paragraaf 3.1, 3.2

03-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1233

H10
21-02-201507-03-2015art. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, paragraaf 6.5

17-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 918

H4
31-10-201421-02-2015Artt. 6.4.1 t/m 6.4.13

28-10-2014

Provinciaal Blad, 2014, 2837

GS-voorstel H5
28-10-201431-10-2014Artt. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.9 en 7.2.12

07-10-2014

Provinciaal Blad, 2014, 2761

GS-voorstel H3
25-10-201428-10-2014Artt. 4.1.1 tot en met 4.1.13

22-10-2014

Provinciaal Blad, 2014, 2744

GS-voorstel B3
23-08-201425-10-2014Artt. 1 en 6.3.1 t/m 6.3.12

19-08-2014

Provinciaal Blad, 2014, 1788

GS-voorstel 1153521 (H4)
01-07-201423-08-2014Nieuwe regeling

24-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 1139

GS-voorstel 1142580 (B5)

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling van 24 juni 2014 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân (Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân).

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

  • d.

   de-minimissteun in de landbouwproductiesector: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

  • e.

   de-minimissteun in de visserijsectorsteun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 875/2007 van de commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

  • f.

   ESF: subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien);

  • g.

   jacht- en passantenhavens: Voor passanten toegankelijke havens met een bedrijfsmatig karakter, waar pleziervaartuigen, al dan niet tegen betaling, aan steigers of kaden kunnen aanleggen, niet zijnde privé aanleghavens en –kaden of verkoophavens;

  • h.

   onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;

  • i.

   renovatie: vernieuwing van de woning door veranderingen aan te brengen of de woning te vergroten.

  • j.

   trainee: natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever of door een werkgever wordt ingehuurd;

  • k.

   uitzendovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • l.

   werkgever: natuurlijke of rechtspersoon die een arbeidsovereenkomst aangaat met een natuurlijk persoon of een natuurlijke persoon inhuurt op grond van een uitzendovereenkomst;

  • m.

   zelfstandige onderneming: onderneming die op grond van Bijlage I van Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”) kwalificeert als zelfstandige onderneming.

HOOFDSTUK 2 VERGROTEN INNOVATIEVERMOGEN

HOOFDSTUK 3 BESCHIKBAARHEID BEDRIJFSFINANCIERING

Paragraaf 3.1 Vestigingsregeling Fryslân krediet

Artikel 3.1.1 Begripsbepalingen

In dezeparagraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  concern: economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden:

  • 1.

   een of meer privaatrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen die direct of indirect:

   • o

    –de helft of meer van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

   • o

    –volledig aansprakelijk vennoot is van of

   • o

    –overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen en

  • 2.

   laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

 • b.

  fte: volledige dienstbetrekking op basis van 1650 arbeidsuren per jaar

 • c.

  duurzame bedrijfsuitrusting: investering die wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en die niet binnen twee jaar wordt afgeschreven alsmede bedrijfsuitrusting waarvan de investeringskosten op grond van artikelen 3:31 tot en met 3:35 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vrij kunnen worden afgeschreven.,

Artikel 3.1.2 Doel

De subsidie in de vorm van een lening heeft tot doel regionale investeringssteun te bieden aan nieuwe en bestaande bedrijven ten behoeve van een economische activiteit in Fryslân.

Artikel 3.1.3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie in de vorm van een lening verstrekken voor investeringen in:

 • a.

  nieuwe vestigingen van nog niet in Fryslân gevestigde bedrijven en daarmee samenhangende werkgelegenheid, of;

 • b.

  diversificatie van economische activiteiten van reeds bestaande bedrijven in Fryslân door uitbreiding met nieuwe bedrijfsactiviteiten die tot voorheen buiten Fryslân werden uitgevoerd en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Artikel 3.1.4 Doelgroep

Subsidie in de vorm van een lening wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen met als rechtsvorm een besloten vennootschap of naamloze vennootschap.

Artikel 3.1.5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening kan worden ingediend vanaf 15 maart 2015.

Artikel 3.1.6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 3.1.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.7 ASV wordt subsidie in de vorm van een lening geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager op grond van deze regeling of anderszins op grond van het programma Wurkjefoar Fryslân reeds voor in totaal € 2.500.000 aan subsidie of subsidie in de vorm van een lening heeft ontvangen.

 • b.

  de aanvrager actief is in de volgende sectoren:

  • primaire landbouw en visserij

  • productie of verwerking van steenkool

  • duurzame energieopwekking of verwerking

  • windparken

  • transport en opslag van goederen

  • detailhandel

  • horeca

  • bouw

 • c.

  indien de structuur van de betrokken sector van het bedrijfsleven zich tegen de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3.1.3 verzet.

 • d.

  voor zover de subsidiabele activiteit betrekking heeft op transacties van activa in concernverband.

Artikel 3.1.8 Toetsingscriteria

 • 1

  Om voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 3.1.3 onderdelen a en b in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afkomstig is van buiten Fryslân;

  • b.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat de organisatie van de aanvrager waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, na het voltooien van de subsidiabele activiteiten voldoende rendabel en solvabel is om zijn activiteiten voort te zetten;

  • c.

   de aanvrager toont aan dat het huidige aantal werkzame personen binnen het concern van de aanvrager, waarvoor de subsidie in de vorm van een lening wordt aangevraagd, minimaal 10 fte bedraagt;

  • d.

   de subsidiabele activiteiten betreffen een technisch, functioneel en in tijd samenhangend geheel van investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, grond of bedrijfsgebouwen;

  • e.

   de subsidiabele activiteit heeft een omvang van minimaal € 1.000.000 aan subsidiabele kosten.

 • 2

  Om voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 3.1.3 onderdeel a in aanmerking te komen, wordt naast het eerste lid van dit artikel voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de nieuwe vestiging betreft de stichting van een nieuw:

   • 1)

    bedrijf dat de economische ontwikkeling van de regio van vestiging stimuleert door de structuur van de bedrijfsketen in Fryslân te versterken;

   • 2)

    kantoor van een concern waarin de centrale leiding of een zelfstandig onderdeel daarvan is gehuisvest;

   • 3)

    productie- eenheid uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van een nieuwe productiemethode die met technisch-economische risico’s gepaard gaat, of;

   • 4)

    bedrijf of bedrijfsonderdeel op het gebied van technisch of fysisch onderzoek, dat een belangrijke functie vervult voor de ontwikkeling van voor het bedrijf nieuwe producten.

  • b.

   de nieuwe vestiging betreft de vestiging van een onderneming of concern die, tijdens het indienen van de subsidieaanvraag op grond van deze paragraaf, niet in Fryslân is gevestigd;

  • c.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat als direct gevolg van de subsidiabele activiteit een toename van arbeidsplaatsen ontstaat voor minimaal 10 FTE binnen de nieuw op te zetten vestiging in Fryslân of via een sociale werkvoorziening als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening” in Fryslân voor minstens de duur van de looptijd van het project.

 • 3

  Om voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 3.1.3 onderdeel b in aanmerking te komen, wordt naast het eerste lid van dit artikel voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de diversificatie betreft de uitbreiding van de economische activiteit van een vestiging van een:

   • 1)

    bedrijf dat de economische ontwikkeling van de regio van vestiging stimuleert door de structuur van de bedrijfsketen in Fryslân te versterken;

   • 2)

    kantoor van een concern waarin de centrale leiding of een zelfstandig onderdeel daarvan is gehuisvest;

   • 3)

    productie- eenheid uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van een nieuwe productiemethode die met technisch-economische risico’s gepaard gaat, of;

   • 4)

    bedrijf of bedrijfsonderdeel op het gebied van technisch of fysisch onderzoek, dat een belangrijke functie vervult voor de ontwikkeling van voor het bedrijf nieuwe producten.

  • b.

   de diversificatie betreft een economische activiteit die niet eerder in de vestiging van de aanvrager in Fryslân is uitgeoefend;

  • c.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat als direct gevolg van de subsidiabele activiteit een toename van arbeidsplaatsen ontstaat met minimaal 10 fte binnen de organisatie van de aanvrager waarin de diversificatie plaatsvindt of via een sociale werkvoorziening als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening” in Fryslân voor minstens de duur van de looptijd van het project.

Artikel 3.1.9 Opschortende/ontbindende voorwaarde

Subsidie in de vorm van een lening wordt slechts verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de benodigde vergunningen binnen 52 weken na het indienen van de aanvraag worden afgegeven.

Artikel 3.1.10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in de vorm van een lening, komen de volgende kosten hiervoor in aanmerking:

 • a.

  door derden uitgevoerde engineeringkosten ;

 • b.

  alle activa met betrekking tot gronden, gebouwen en installaties, machines en uitrusting met uitzondering van vaartuigen of auto’s.

Artikel 3.1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie in de vorm van een lening bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000 per aangevraagd project.

Artikel 3.1.12 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie in de vorm van een lening wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 3.1.13 Condities voor subsidie in de vorm van een lening

 • 1

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de rente voor een lening aan de hand van de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02);

 • 2

  Het door Gedeputeerde Staten te hanteren rentepercentage is nooit lager dan door de hoofdfinancier te hanteren rente bij een vergelijkbare looptijd. Bij afwezigheid van een hoofdfinancier zal worden uitgegaan van een rentepercentage conform het bepaalde in het eerste lid;

 • 3

  Gedeputeerde Staten bepalen de looptijd van de lening aan de hand van de te overleggen businesscase met een maximum looptijd van 10 jaar.

 • 4

  De subsidieontvanger verschaft zekerheid voor de lening door middel van:

  • a.

   hypotheekstelling

  • b.

   borgstelling

  • c.

   verpanding of

  • d.

   overige zekerheidsstelling

 • 5

  De subsidieontvanger overlegt taxatierapporten voor de zekerheidstelling als bedoeld in het vierde lid.

 • 6

  Aflossing van de provinciale lening dient plaats te vinden in maximaal 10 jaar. Vervroegde aflossing is te allen tijde mogelijk zonder dat daar een boete over verschuldigd is.

Artikel 3.1.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de subsidieontvanger sluit een uitvoeringsovereenkomst met de provincie;

  • b.

   de subsidieontvanger start uiterlijk binnen een jaar na subsidieverlening met het project waarop de subsidiabele activiteit betrekking heeft;

  • c.

   de subsidieontvanger realiseert het project binnen drie jaar na start van het project.

  • d.

   de subsidieontvanger overlegt tenminste jaarlijks een voortgangsrapportage die bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag;

  • e.

   de subsidieontvanger verschaft desgevraagd inzicht in de stukken waaruit de haalbaarheid van het project en de kredietwaardigheid van de subsidieontvanger kunnen worden afgeleid;

  • f.

   indien zich in de periode tussen de subsidieverlening en de uiteindelijke realisatie van het project wijzigingen voordoen, is de subsidieontvanger verplicht hiervoor schriftelijke toestemming te verkrijgen van de subsidieverlener;

  • g.

   de subsidieontvanger wordt verzocht in communicatie-uitingen melding te maken van ontvangen steun in het kader van WurkjeFoar Fryslân. Bij gebruik van bouwborden dient daar een plank met de logo van de provincie en opdruk van Wurkjefoar Fryslân gebruikt te worden.

 • 2

   

  • a.

   de subsidieontvanger is verplicht om de gesubsidieerde activiteit als bedoeld in artikel 3.1.3 onderdeel a of b, minimaal 5 jaar in stand te houden of indien de subsidie in de vorm van een lening, nog niet is afgelost tot dat de een lening aan de provincie geheel is afgelost, in stand te houden. De subsidieontvanger sluit hiertoe een overeenkomst met de provincie.

  • b.

   Indien het bepaalde in het tweede lid onderdeel a door de subsidieontvanger niet wordt nagekomen kunnen Gedeputeerde Staten naast onmiddellijke terugvordering van de verleende subsidie in de vorm van een lening, een boete opleggen van maximaal 50% van het verleende subsidiebedrag in de vorm van een lening.

Artikel 3.1.15 Staatssteun

 • 1

  De aanvrager die een onderneming drijft vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000.

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

Artikel 3.1.16 Prestatieverantwoording

 • 1

  Bij een subsidie in de vorm van een lening, van minder dan € 125.000, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag, een verklaring rondom de gerealiseerde FTE, overeenkomsten van dienstverbanden en relevante recente salarisstroken of verzamelloonstaten als bedoeld in artikel 3.2.7, tweede lid onderdeel b en artikel 3.2.7, derde lid onderdeel c. Indien sprake is van een toename van het aantal FTE door middel van een sociale werkplaats constructie, toont de subsidieontvanger het aantal gerealiseerde FTE aan, door middel van overeenkomsten met de Sociale Werkvoorzieningsinstantie als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening”.

 • 2

  Bij een subsidie in de vorm van een lening van € 125.000,00 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling naast het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vergezeld van een controleverklaring.

 • 3

  Indien subsidieontvanger het voorgaande in deze paragraaf niet kan aantonen wordt de hoogte van de subsidie in de vorm van een lening, naar rato bijgesteld en teruggevorderd.

Artikel 3.1.17 Bevoorschotting en betaling

Bevoorschotting vindt plaats op de wijze zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst.

Paragraaf 3.2 Vestigingsregeling Fryslân Subsidie

Artikel 3.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  concern: economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden:

  • 1.

   een of meer privaatrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen die direct of indirect::

   • o

    –de helft of meer van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

   • o

    –volledig aansprakelijk vennoot is van of

   • o

    –overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen en

  • 2.

   laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

 • b.

  fte: volledige dienstbetrekking op basis van 1650 arbeidsuren per jaar

 • c.

  duurzame bedrijfsuitrusting: investering die wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en die niet binnen twee jaar wordt afgeschreven alsmede bedrijfsuitrusting waarvan de investeringskosten op grond van artikelen 3:31 tot en met 3:35 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vrij kunnen worden afgeschreven. ,

Artikel 3.2.2 Doel

De subsidie heeft tot doel regionale investeringssteun te bieden in de vorm van een loonkostensubsidie aan nieuwe en bestaande bedrijven ten behoeve van een economische activiteit in Fryslân.

Artikel 3.2.3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor:

 • a.

  het realiseren van nieuwe FTE of het verplaatsen van bestaande FTE als direct gevolg van het opzetten van een nieuwe vestiging van de onderneming van een subsidieaanvrager die nog niet in Fryslân is gevestigd;

 • b.

  het realiseren van nieuwe FTE als direct gevolg van de diversificatie van bedrijfsactiviteiten die plaatsvindt binnen een bestaande vesting van de onderneming van een subsidieaanvrager in Fryslân.

Artikel 3.2.4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen met als rechtsvorm een besloten vennootschap of naamloze vennootschap.

Artikel 3.2.5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017.

Artikel 3.2.6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

Artikel 3.2.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.7 ASV wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager op grond van deze regeling of anderszins op grond van het programma Wurkjefoar Fryslân reeds voor in totaal € 2.500.000 aan subsidie of subsidie in de vorm van een lening heeft ontvangen.

 • b.

  de aanvrager actief is in de volgende sectoren:

  • primaire landbouw en visserij

  • productie of verwerking van steenkool

  • duurzame energieopwekking of verwerking

  • windparken

  • transport en opslag van goederen

  • detailhandel

  • horeca

  • bouw

 • c.

  indien de structuur van de betrokken sector van het bedrijfsleven zich tegen de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3.2.3 verzet.

 • d.

  voor zover de subsidiabele activiteit betrekking heeft op het verschuiven van personeel van de onderneming van de aanvrager binnen haar vestigingen in Fryslân.

 • e.

  de aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling.

 • f.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoet aan een of meer van de criteria zoals gesteld in artikel 3.2.8.

Artikel 3.2.8 Toetsingscriteria

 • 1

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2.3 onderdelen a en b in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat de verwachte omzet van zijn op te richten vesting in Fryslân of de vesting waarin de diversificatie wordt gerealiseerd voor minimaal 50% afkomstig is van buiten Fryslân.

  • b.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat zijn onderneming of concern die de subsidie heeft aangevraagd, na het opzetten van de nieuwe vestiging of realisatie van de diversificatie voldoende rendabel en solvabel is om zijn bedrijfsactiviteiten uit te blijven voeren;

  • c.

   de aanvrager toont aan dat het huidige aantal werkzame personen binnen zijn onderneming of concern die de subsidie aanvraag indient, minimaal 10 FTE bedraagt;

  • d.

   de kosten die verband houden met het realiseren van een nieuwe vestiging in Fryslân of een diversificatie, zoals investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, grond of bedrijfsgebouwen of personeel, bedragen aantoonbaar minimaal € 500.000,-.

 • 2

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2.3 onderdeel a in aanmerking te komen, wordt naast het eerste lid van dit artikel voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de nieuwe vestiging betreft de stichting van een nieuw:

   • 1)

    bedrijf dat de economische ontwikkeling van de regio van vestiging stimuleert door een industriële keten te versterken;

   • 2)

    kantoor van een concern waarin de centrale leiding of een zelfstandig onderdeel daarvan is gehuisvest;

   • 3)

    productie- eenheid uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van een nieuwe productiemethode die met technisch-economische risico’s gepaard gaat, of;

   • 4)

    bedrijf of bedrijfsonderdeel op het gebied van technisch of fysisch onderzoek, dat een belangrijke functie vervult voor de ontwikkeling van voor het bedrijf nieuwe prducten;

  • b.

   de nieuwe vestiging betreft de vestiging van een onderneming of concern, die tijdens het indienen van de subsidieaanvraag op grond van deze paragraaf, niet in Fryslân is gevestigd.

  • c.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat als direct gevolg van het opzetten van een vestiging van zijn onderneming in Fryslân, een toename van arbeidsplaatsen ontstaat van minimaal 10 FTE binnen de nieuw op te zetten vestiging in Fryslân of via een sociale werkvoorziening als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening” in Fryslân voor minstens de duur van de looptijd van het vestigingsproject.

 • 3

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2.3 onderdeel b in aanmerking te komen, wordt naast het eerste lid van dit artikel voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de diversificatie betreft de uitbreiding van de economische activiteit van een vestiging van een:

   • 1)

    bedrijf dat de economische ontwikkeling van de regio van vestiging stimuleert door de structuur van de bedrijfsketen in Fryslân te versterken;

   • 2)

    kantoor van een concern waarin de centrale leiding of een zelfstandig onderdeel daarvan is gehuisvest;

   • 3)

    productie- eenheid uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van een nieuwe productiemethode die met technisch-economische risico’s gepaard gaat, of;

   • 4)

    bedrijf of bedrijfsonderdeel op het gebied van technisch of fysisch onderzoek, dat een belangrijke functie vervult voor de ontwikkeling van voor het bedrijf nieuwe producten.

  • b.

   de diversificatie betreft een economische activiteit die niet eerder in de vestiging van de aanvrager in Fryslân is uitgeoefend.

  • c.

   de aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat als direct gevolg van de diversificatie een toename van arbeidsplaatsen ontstaat van minimaal 10 FTE binnen de vestiging van zijn onderneming in Fryslân waarin de diversificatie plaatsvindt of via een sociale werkvoorziening als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening” in Fryslân voor minstens de duur van de looptijd van het diversificatieproject. 

Artikel 3.2.9 Opschortende voorwaarde

Indien de subsidieontvanger op het moment van ontvangst van de aanvraag niet beschikt over de benodigde vergunningen voor het kunnen realiseren van een nieuwe vestiging of diversificatie, wordt subsidie onder de opschortende voorwaarde verleend dat binnen 52 weken na de subsidieverlening de benodigde vergunningen zijn afgegeven, onherroepelijk zijn geworden en de kopieën hiervan door Gedeputeerde Staten zijn ontvangen.

Artikel 3.2.10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de geraamde marktconforme loonkosten, berekend over maximaal 36 maanden nadat gestart wordt met het opzetten van een nieuwe vestiging of het realiseren van een diversificatie, voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3.2.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per beoogde FTE uitbreiding, als bedoeld in artikel 3.2.8, tweede en derde lid onderdeel c, tot een maximum van 20 FTE per vestigings- of diversificatieproject.

Artikel 3.2.12 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 3.2.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger start uiterlijk binnen één jaar na subsidieverlening met de realisatie van een vestigingsproject of diversificatieproject waarop de subsidiabele activiteit betrekking heeft;

 • b.

  de subsidieontvanger realiseert het opzetten van de nieuwe vestiging of diversificatie binnen drie jaar nadat hij gestart is met de realisatie hiervan.

 • c.

  de subsidieontvanger overlegt eenmaal per jaar een voortgangsrapportage die bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag;

 • d.

  indien zich in de periode tussen de subsidieverlening en de uiteindelijke realisatie van het project wijzigingen voordoen, is de subsidieontvanger verplicht hiervoor schriftelijke toestemming te verkrijgen van Gedeputeerde Staten;

 • e.

  in geval van een activiteit als in artikel 3.2.3, aanhef en onderdeel a: het opzetten van een nieuwe vestiging leidt tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen van minimaal 10 FTE in de nieuwe vestiging van de onderneming van de aanvrager;

 • f.

  in geval van een activiteit als in artikel 3.2.3, aanhef en onderdeel b: de diversificatie leidt tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen van minimaal 10 FTE in de vesting van de aanvrager waarbinnen de diversificatie plaatsvindt, in vergelijking met het gemiddelde aantal FTE van de voorbije twaalf maanden;

 • g.

  elke gerealiseerde FTE als direct gevolg van het opzetten van de nieuwe vestiging of diversificatie blijft behouden gedurende de realisatie van het opzetten van de nieuwe vestiging of diversificatie.

Artikel 3.2.14 Verantwoording en Vaststelling

 • 1

  De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt is uitgevoerd en dat aan subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door de volgende bescheiden te overleggen: een activiteitenverslag, een verklaring rondom de gerealiseerde FTE of verplaatste bestaande FTE, overeenkomsten van en relevante recente salarisstroken of verzamelloonstaten. Indien sprake is van een toename van het aantal FTE door middel van een sociale werkplaats constructie, toont de subsidieontvanger het aantal gerealiseerde FTE aan, door middel van overeenkomsten met de Sociale Werkvoorzieningsinstantie als bedoeld in “Wet sociale werkvoorziening”.

 • 2

  Indien subsidieontvanger het genoemde in niet kan aantonen wordt de subsidie op nihil vastgesteld en worden uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Artikel 3.2.15 Staatssteun

De aanvrager die een onderneming drijft vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

Artikel 3.2.16 Bevoorschotting en betaling

Het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger bedraagt maximaal 80% van de subsidie.

HOOFDSTUK 4 VERSTERKEN MENSELIJK KAPITAAL

Paragraaf 4.1 Talint foar Fryslân II

Artikel 4.1.1 Doel

De subsidie heeft tot doel om recent afgestudeerden een jaar werkervaring aan te bieden bij werkgevers in Fryslân zodat zij een betere kans op de arbeidsmarkt hebben en houden.

Artikel 4.1.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het in dienst nemen of inhuren van een trainee.

Artikel 4.1.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 4.1.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 10 november 2014 tot en met 28 februari 2015.

Artikel 4.1.5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4.1.6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager op grond van deze regeling al voor drie trainees subsidie heeft ontvangen;

 • b.

  de trainee in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding of inhuur betaald werk heeft verricht ten behoeve van de aanvrager.

Artikel 4.1.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de werkgever sluit een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst met de trainee, die ingaat nadat de subsidie is verleend, of gaat een uitzendovereenkomst aan waarmee de trainee wordt ingehuurd, die ingaat nadat de subsidie is verleend;

 • b.

  de trainee is na 1 januari 2011 en voor indiensttreding afgestudeerd aan een opleiding met niveau 3 of niveau 4 als bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs, of een geaccrediteerde opleiding in het kader van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • c.

  de trainee wordt voor ten minste 52 aaneengesloten weken in dienst genomen of ingehuurd, voor minimaal 32 uur per week;

 • d.

  de trainee voert zijn werkzaamheden uit in de onderneming van de werkgever;

 • e.

  de werkzaamheden die de trainee zal verrichten zijn afgestemd op en in overeenstemming met zijn opleidingsniveau waarop hij is afgestudeerd en waarvoor de werkgever subsidie heeft aangevraagd;

 • f.

  de trainee ontvangt binnen de overeengekomen werktijd minimaal 100 uur scholing of training;

 • g.

  de werkzaamheden van de trainee worden verricht in of vanuit de provincie Fryslân;

 • h.

  de werkgever verklaart dat de trainee geen bestaande en reeds ingevulde arbeidsplaats zal invullen.

Artikel 4.1.8 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   € 11.700 voor 52 weken voor een trainee die is afgestudeerd aan een opleiding met niveau 3 of niveau 4 als bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs (MBO);

  • b.

   € 13.000 voor 52 weken voor een trainee die is afgestudeerd aan een hogeschool (HBO) als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en;

  • c.

   € 14.300 voor 52 weken voor een trainee die is afgestudeerd aan een universiteit, de Open Universiteit of een levensbeschouwelijke universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WO).

 • 2

  Indien de trainee minder dan 52 weken in dienst blijft, wordt de subsidie naar rato van het aantal gewerkte dagen vastgesteld.

 • 3

  Indien de subsidieontvanger gelet op zijn de-minimisverklaring onvoldoende ruimte heeft om subsidie te ontvangen ter hoogte van de in het eerste lid onder a, b en c genoemde bedragen, worden deze bedragen verlaagd tot het bedrag dat op grond van de de-minimissteun is toegestaan.

Artikel 4.1.9 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 4.1.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidie-ontvanger gaat een arbeidsovereenkomst aan met de trainee of gaat een uitzend-overeenkomst aan waarmee de trainee wordt ingehuurd, die ingaat binnen 15 weken na de subsidieverlening;

 • b.

  de trainee start met zijn werkzaamheden uiterlijk 15 weken na subsidieverlening;

 • c.

  de subsidie-ontvanger stuurt binnen twee weken na het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de trainee of het aangaan van de uitzendovereenkomst waarmee de trainee wordt ingehuurd de volgende bescheiden aan Gedeputeerde Staten:

  • een afschrift van de arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst;

  • een kopie van het diploma van de trainee overeenkomstig zijn opleiding en de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd;

  • een verklaring waaruit blijkt dat hij er mee instemt dat de gegevens die hij in het kader van de subsidieverstrekking aan de provincie verstrekt, worden gebruikt ten behoeve het actieplan jeugdwerkloosheid uit hoofde van het ESF;

  • een verklaring waaruit blijkt dat de trainee er mee instemt dat zijn gegevens worden gebruikt ten behoeve het actieplan jeugdwerkloosheid uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds;

 • d.

  de subsidie-ontvanger overlegt binnen zes weken na indiensttreding van de trainee of ingangsdatum van de uitzendovereenkomst een schriftelijk opleidings- of trainingsplan aan een door Gedeputeerde Staten aangewezen derde partij;

 • e.

  de subsidie-ontvanger verleent medewerking aan de begeleiding die de trainee vanuit de provincie ontvangt;

 • f.

  de subsidie-ontvanger verleent medewerking aan een, door of vanwege Gedeputeerde Staten gevorderde controle van de administratie, monitoringstraject of ander onderzoek naar gegevens die in het kader van de subsidieverstrekking van belang kunnen worden geacht en hij verleent daartoe inzage in zijn administratie en verstrekt de inlichtingen die hiervoor belang kunnen zijn.

Artikel 4.1.11 Prestatieverantwoording en vaststelling

 • 1

  De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en loonstroken of facturen waaruit volgt dat de trainee is betaald gedurende de projectperiode.

 • 2

  De subsidie wordt uiterlijk 18 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking ambtshalve vastgesteld.

Artikel 4.1.12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Artikel 4.1.13 Bevoorschotting

De subsidie-ontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 4.1.8.

Paragraaf 4.2 Werkloosheidsbestrijding

Artikel 4.2.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van het vinden van een baan voor werkzoekenden zonder baan.

Artikel 4.2.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het bieden van een arbeidsplaats aan werkzoekenden zonder baan.

Artikel 4.2.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen en organisaties welke op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening aangewezen zijn als een sociale werkplaats.

Artikel 4.2.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 april 2015 tot en met 29 mei 2015.

Artikel 4.2.5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4.2.6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien de aanvrager reeds een aanvraag voor subsidie op grond van deze paragraaf heeft ingediend;

 • b.

  voor zover de aanvraag betrekking heeft op meer dan 10 werkzoekenden zonder baan;

 • c.

  voor zover de aanvrager ten behoeve van het in dienst nemen van één of meerdere werknemers zonder baan, welke onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag, al eerder gebruik heeft gemaakt van middelen uit het programma Wurkje foar Fryslân

Artikel 4.2.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  De aanvraag heeft betrekking op minimaal 3 en maximaal 10 werkzoekenden zonder baan, ingeschreven als werkzoekende bij het UWV of bij de gemeente in Fryslân waarin ze woonachtig zijn;

 • b.

  Per aanvraag heeft ten minste 20% van het aantal werkzoekenden zonder baan een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege:

  • een beperking, waarbij de werkzoekenden behoren tot de doelgroep gedeeltelijk arbeidsongeschikten ten gevolge van een fysieke of verstandelijke handicap;

  • een registratie van ten minste een jaar als werkzoekende;

  • een leeftijd van ten minste 45 jaar, of

  • een SW indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  De werkzoekenden zonder baan worden voor ten minste 26 aaneengesloten weken voor minimaal 32 uur per week in dienst genomen. Indien de aanvraag betrekking heeft op een werkzoekende zonder baan met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in het voorgaande onderdeel onder 1 en 4, geldt dat de verplichte 32 uur worden berekend inclusief de korting op de arbeidsongeschiktheid of de SW-indicatie.

 • d.

  De werkzoekenden zonder baan vervullen een vacature welke ten minste twee maanden niet is vervuld.

 • e.

  De werkzoekenden zonder baan ontvangen binnen de overeengekomen werktijd minimaal 40 uur aan scholing of training.

 • f.

  De werkzoekenden zonder baan hebben in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de indiensttreding geen betaald werk verricht voor de organisatie waarin zij in dienst zullen treden.

Artikel 4.2.8 Subsidiabele kosten.

De loonkosten voor de arbeidsplaats van de werkzoekenden zonder baan voor 26 weken zijn subsidiabel.

Artikel 4.2.9 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie bedraagt €3.000 per werkzoekende zonder baan.

 • 2

  Indien bij de vaststelling van de subsidie blijkt dat het aantal geplaatste werkzoekenden zonder baan minder is dan het aantal waarvoor subsidie is verleend, of indien het dienstverband eerder wordt beëindigd, wordt de subsidie vastgesteld naar rato van het geplaatste aantal werkzoekenden zonder baan die het traject hebben afgerond als bedoeld in artikel 4.2.7, onderdeel c.

 • 3

  Indien het aantal werkzoekenden zonder baan die, na de periode van 26 aaneengesloten weken als bedoeld in artikel 4.2.7, onderdeel c, een vervolgcontract aangeboden krijgt als bedoeld in artikel 4.2.11 tweede lid, minder is dan 60% van het aantal waarvoor subsidie is verleend, wordt de subsidie lager vastgesteld.

 • 4

  De hoogte van de subsidie in de situatie als bedoeld in het voorgaande lid wordt als volgt bepaald:

  • Indien 50% tot 60% van het aantal werkzoekenden zonder baan een vervolgcontract krijgt aangeboden, wordt 10% van het verleende subsidiebedrag in mindering gebracht bij de vaststelling;

  • Indien 40% tot 50% van het aantal werkzoekenden zonder baan een vervolgcontract krijgt aangeboden, wordt 20% van het verleende subsidiebedrag in mindering gebracht bij de vaststelling;

  • Indien minder dan 40% van het aantal werkzoekenden zonder baan een vervolgcontract krijgt aangeboden, wordt 30% van het verleende subsidiebedrag in mindering gebracht bij de vaststelling.

Artikel 4.2.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 4.2.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  Aan de subsidie-ontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   De werkzoekenden zonder baan waarvoor subsidie is verleend, treden in dienst bij de werkgever onder de voorwaarden als genoemd in artikel 4.2.7, onderdeel c en starten met hun werkzaamheden uiterlijk 15 weken na subsidieverlening.

  • b.

   De subsidie-ontvanger stuurt binnen vier weken nadat de werkzoekende zonder baan in dienst is getreden en is gestart met zijn werkzaamheden, de volgende bescheiden aan Gedeputeerde Staten:

   • Een bewijsmiddel waaruit blijkt dat de werkzoekende zonder baan geregistreerd is als werkzoekende voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever;

   • Een schriftelijke verklaring waaruit volgt dat de werkzoekende zonder baan een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, als bedoeld in artikel 4.2.7, onderdeel b.

   • Een afschrift van de arbeidsovereenkomst tussen de werkzoekende zonder baan en de werkgever;

   • De vacaturetekst met datum van plaatsing waaruit volgt dat de vacature die wordt vervuld door de werkzoekende zonder baan ten minste twee maanden niet is vervuld;

 • 2

  Aan ten minste 60% van de werkzoekenden zonder baan die in dienst worden genomen als bedoeld in artikel 4.2.7 onderdeel c, wordt na die periode een vervolgcontract aangeboden van minimaal 26 aaneengesloten weken, voor minimaal 32 uur per week.

 • 3

  Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 4.2.7 onderdeel c betrekking heeft op een dienstverband van 52 aaneengesloten weken voor minimaal 32 uur per week.

Artikel 4.2.12 Prestatieverantwoording

 • 1

  Bij een subsidie van minder dan € 25.000 toont de subsidie-ontvanger desgevraagd aan dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht, door middel van een activiteitenverslag,

 • 2

  Bij een subsidie van meer dan € 25.000toont de subsidie-ontvanger aan dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag, arbeidsovereenkomsten en loonstroken waaruit blijkt dat deelnemers aan het traject als bedoeld in artikel 4.2.7, onderdeel c zijn betaald gedurende het traject. Tevens toont de subsidie-ontvanger op dezelfde wijze aan dat deelnemers een vervolgcontract is aangeboden en deelnemers zijn betaald, zoals bedoeld in artikel 4.2.11, tweede lid.

 • 3

  Een subsidie onder de €25.000 wordt uiterlijk 18 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking ambtshalve vastgesteld.

 • 4

  Een subsidie van meer dan € 25.000, wordt vastgesteld na het indienen van een verzoek om vaststelling na einde van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 4.2.13 Staatssteun

Subsidie wordt verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Artikel 4.2.14 Bevoorschotting en betaling

De subsidie-ontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 4.2.9.  

HOOFDSTUK 5 VERGROTEN ORGANISEREND VERMOGEN

Paragraaf 5.1 International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname

Artikel 5.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

 • b.

  onderneming: organisatie die:

  • erop is gericht met behulp van kapitaal en arbeid deel te nemen aan het maatschappelijke productie- en/of handelsproces met het oog merk om winst te behalen, en;

  • voldoet aan de in bijlage I van de verordening (EG) Nr. 651/2014 van de commissie van17 juni 2014 vastgestelde definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, en

  • geen publiekrechtelijk lichaam is en niet voor meer dan 10% structureel wordt gefinancierd door overheidsbijdragen.

 • c.

  handelsmissie: georganiseerde, meerdaagse reis naar een buitenlandse markt waar meerdere Nederlandse ondernemingen deel aan nemen.

 • d.

  internationale beurs: vakbeurs die plaatsvindt in Nederland of in het buitenland op het gebied van export.

 • e.

  zakenpartnerscan: afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners in de beoogde buitenlandse markt wat heeft geleid tot een lijst met zakenpartners die hebben aangegeven met de aanvrager in contact te willen komen.

Artikel 5.1.2 Doel

De subsidie heeft als doel het stimuleren van exportactiviteiten van MKB-ondernemingen in de provincie Fryslân, teneinde de exportwaarde en het aantal exporterende bedrijven in de provincie Fryslân te versterken.

Artikel 5.1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

a. deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming van de aanvrager op het moment van de aanvraag beperkte handel verricht en die vermeld staat op de Agenda Internationaal ondernemen op de website van RVO.nl of op de agenda op de website van WTC Noord NL;

b. deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.

Artikel 5.1.4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan MKB-ondernemingen.

Artikel 5.1.5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

Artikel 5.1.6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1.3, kan van 7 maart 2016 tot en met 31 december 2017 worden ingediend.

 • 2.

  Per aanvraag kan slechts voor één van de in artikel 5.1.3 genoemde activiteiten subsidie worden aangevraagd.

 • 3.

  Een aanvrager kan per subsidiabele activiteit zoals genoemd in artikel 5.1.3, meerdere aanvragen indienen, zolang het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat.

Artikel 5.1.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van de Asv 2013, wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  ter zake van de subsidiabele kosten verplichtingen zijn aangegaan langer dan vier weken vóór ontvangst van de aanvraag;

 • b.

  de aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling;

 • c.

  de activiteit niet voldoet aan een of meer van de criteria zoals vermeld in artikel 5.1.8;

 • d.

  in een aanvraag voor meer dan één activiteit zoals genoemd in artikel 5.1.3 subsidie wordt aangevraagd;

 • e.

  voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een andere subsidie is aangevraagd bij de provincie Fryslân dan wel reeds is verstrekt door laatstgenoemde;

 • f.

  voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een subsidie is aangevraagd bij een andere instantie of organisatie of reeds is verstrekt door een van de laatstgenoemden;

 • g.

  de onderneming van de aanvrager actief is in de volgende sectoren:

  • primaire landbouw;

  • visserij;

  • aquacultuur.

  • goederenvervoer over de weg

Artikel 5.1.8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen voor een activiteit zoals vermeld in artikel 5.1.3 wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een onderneming met een fysieke vestiging in de provincie Fryslân die vanuit deze Friese vestiging ondernemingsactiviteiten uitvoert;  

 • b.

  deelname aan de handelsmissie of internationale beurs beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling en vergroting van het exportaandeel in de omzet van de Friese vestiging van de aanvrager;

 • c.

  deelname aan de handelsmissie of internationale beurs komt primair ten goede van de ondernemingsactiviteiten die vanuit de Friese vestiging van de aanvrager worden verricht;

 • d.

  de handelsmissie of internationale beurs vindt plaats binnen één jaar nadat de aanvraag om subsidie is ontvangen;

 • e.

  de handelsmissie is aantoonbaar voorbereid met een zakenpartnerscan;

 • f.

  aan de internationale beurs wordt deelgenomen met een eigen beursstand.

Artikel 5.1.9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a.

   in geval van deelname aan een handelsmissie: reis- en verblijfskosten, de kosten voor deelname aan evenementen tijdens de handelsmissie die hiermee verband houden of onderdeel uitmaken van het programma van de handelsmissie, de kosten voor het inhuren van tolken en de kosten van begeleiding door een of meer handelsagenten tijdens de handelsmissie;

  • b.

   in geval van deelname aan een internationale beurs: de kosten van inschrijving voor deelname aan de internationale beurs, de kosten voor het huren van een stand of standplaats, de kosten voor het laten bouwen van een stand door derden, de kosten voor het huren van materialen voor het inrichten van een stand, de kosten van transport voor het vervoer van beursmaterialen, de kosten van opslag van beursmaterialen ter plekke.

Artikel 5.1.10 Niet subsidiabele kosten.

Vervallen.

Artikel 5.1.11 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,- exclusief BTW.

Artikel 5.1.12 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 5.1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  De subsidieontvanger is verplicht de gesubsidieerde activiteit binnen een jaar na ontvangst van de aanvraag uit te voeren.

 • 2

  De subsidieontvanger is verplicht om wanneer Gedeputeerde Staten hier naar vragen, kopieën van de facturen en betaalbewijzen ter zake van de gemaakte en betaalde kosten van de gesubsidieerde activiteit te overleggen als ook foto’s van de handelsmissie of beursstand waarmee kan worden aangetoond dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, is uitgevoerd en aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 5.1.14 Staatssteun

 • 1

  De aanvrager vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de de-minimisverordening.

Artikel 5.1.15 Prestatieverantwoording

Een subsidie die verleend wordt op grond van deze paragraaf wordt direct vastgesteld. De subsidieontvanger toont na afloop van de beurs of handelsmissie desgevraagd aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, is verricht door middel van in de aangegeven bewijsmiddelen als vermeld in artikel 5.1.13, tweede lid. 

HOOFDSTUK 6 VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID LEEFOMGEVING

Paragraaf 6.1 Participatieregeling bijzondere huurprojecten

Artikel 6.1.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het versnellen van de realisatie van rendabele bouwprojecten in de geliberaliseerde huursector en voor bijzondere doelgroepen.

Artikel 6.1.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken in de vorm van een lening of een garantie voor de realisatie van huurprojecten in de geliberaliseerde huursector of voor huurprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

Artikel 6.1.3 Doelgroep

 • 1

  Subsidie in de vorm van een lening of garantie wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan.

 • 2

  Indien de subsidie wordt verleend aan een samenwerkingsverband dient de penvoerder de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in. De penvoerder is bij toekenning van de subsidie aanspreekpunt voor de uitvoering en eindverantwoordelijke voor het nakomen van alle opgelegde verplichtingen. De penvoerder ontvangt de termijnbetalingen en dient het verzoek tot vaststelling in.

Artikel 6.1.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening of garantie kan worden ingediend vanaf 15 september 2014 tot en met 30 september 2014.

Artikel 6.1.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.1.6 Weigeringsgronden

 • 1

  In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.7ASV wordt geweigerd indien:

  • a.

   het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 125.000 bedraagt;

  • b.

   de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde partij op grond van deze regeling reeds voor € 2.500.000 subsidie in het kader van deze regeling heeft ontvangen.

 • 2

  Als gelieerde partij als bedoeld in het eerste lid onder b wordt in dit verband beschouwd een partij die direct of indirect een belang heeft van meer dan 25% in de betreffende projecten. Verplichtingen in dit kader tellen volledig mee bij een hoger belang.

Artikel 6.1.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het huurproject betreft minimaal 10 wooneenheden per project of het project heeft een omvang van meer dan €1.000.000 aan subsidiabele kosten;

 • b.

  met de projectinformatie en de bijbehorende begrotingen van het gehele project wordt aangetoond dat het project rendabel is, een dekkend financieringsplan heeft en dat de aanvrager kan voldoen aan de financieringsverplichtingen welke samenhangen met het ingediende project;

 • c.

  het huurproject is geografisch en organisatorisch locatiegebonden;

 • d.

  het huurproject betreft de realisatie van wooneenheden in de geliberaliseerde huursector of voor bijzondere doelgroepen in de provincie Fryslân.

Artikel 6.1.8 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  leges, vergunningen etc.;

 • b.

  verwervingskosten, grondkosten;

 • c.

  advieskosten welke niet direct betrekking hebben op de bouw van het huurproject;

 • d.

  kosten die gemaakt zijn voor de indiening van de aanvraag.

Artikel 6.1.9 Subsidiehoogte

 • 1

  een lening bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 2.500.000.

 • 2

  een garantie bedraagt maximaal 80% van de gegarandeerde lening tot een maximum van € 2.500.000.

Artikel 6.1.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van het volgende criterium:

  • a.

   Het aandeel provinciale financiering/garantie op grond van deze regeling in de totale subsidiabele projectkosten;

 • 2

  Bij rangschikking gaat een project met een lager aandeel provinciale financiering/garantie voor op een project met een hoger aandeel.

 • 3

  Als twee of meer aanvragen een gelijk aandeel provinciale financiering/garantie hebben en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, wordt met inachtneming van het subsidieplafond subsidie verleend voor het project met het hoogste absolute aangevraagde bedrag aan provinciale financiering.

Artikel 6.1.11 Condities voor een lening

 • 1

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de rente voor een lening aan de hand van:

  • a.

   de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02);

  • b.

   de zekerheidsstelling en creditrating van de aanvrager.

 • 2

  De door Gedeputeerde Staten te hanteren rentepercentage zijn nooit lager dan door de hoofdfinancier te hanteren rente bij een vergelijkbare looptijd.

 • 3

  Gedeputeerde Staten bepalen de looptijd van de lening aan de hand van de te overleggen businesscase met een minimum looptijd van 5 jaar en een maximum looptijd van 15 jaar.

 • 4

  De subsidie-ontvanger verschaft zekerheid voor de lening door middel van:

  • a.

   hypotheekstelling

  • b.

   borgstelling

  • c.

   verpanding of

  • d.

   overige zekerheidsstelling

 • 5

  De aanvrager overlegt taxatierapporten voor de zekerheidstelling als bedoeld in het vierde lid.

 • 6

  Aflossing van de provinciale lening dient plaats te vinden in maximaal 15 jaar.

 • 7

  Vervroegde aflossing is te allen tijde mogelijk zonder dat daar een boete over verschuldigd is.

Artikel 6.1.12 Condities voor een garantiestelling

 • 1

  Gedeputeerde staten kunnen een garantie afgeven aan een externe financier voor betaling van rente en aflossing. Deze garantie kan door de betreffende financier worden ingeroepen indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de contractuele betalingsverplichting jegens de externe financier.

 • 2

  Voor het afgeven van een garantie is de subsidie-ontvanger een garantieprovisie verschuldigd.

 • 3

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de garantiestelling aan de hand van:

  • a.

   Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C/155/02)

  • b.

   de zekerheidsstelling en creditrating van de aanvrager

 • 4

  De garantiestelling loopt evenredig terug met de aflossing op de lening waarvoor de garantie is afgegeven.

Artikel 6.1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidie-ontvanger sluit een subsidieovereenkomst met de provincie;

 • b.

  de subsidie-ontvanger biedt met het huurproject minimaal 1 opleidingsplaatsen aan per van de provincie ontvangen €500.000 of gedeelte daarvan gedurende de realisatieperiode van het project. Een volledige opleidingsplaats wordt hier opgevat als 1.200 opleidingsuren;

 • c.

  de subsidieontvanger start uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening met het project;

 • d.

  de subsidie-ontvanger levert het project op uiterlijk 2 jaar na start bouw;

 • e.

  de subsidie-ontvanger overlegt tenminste jaarlijks een voortgangsrapportage die bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag;

 • f.

  de subsidie-ontvanger verschaft desgevraagd inzicht in de stukken waaruit de planologische haalbaarheid van het project en de kredietwaardigheid van de subsidie-ontvanger kunnen worden afgeleid;

 • g.

  indien zich in de periode tussen de subsidieverlening en de oplevering van het project wijzigingen voordoen, is de subsidieontvanger verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de subsidieverlener. wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een hogere provinciale financiering noch in absolute, noch in relatieve zin;

 • h.

  de subsidie-ontvanger wordt verzocht in communicatieuitingen melding te maken van ontvangen steun in het kader van Wurkje Foar Fryslân. Bij gebruik van bouwborden dient daar een plank met de logo van de provincie en opdruk van Wurkje foar Fryslan gebruikt te worden.

Artikel 6.1.14 Staatssteun

 • 1

  De aanvrager die een onderneming drijft vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000.

 • 5

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

Paragraaf 6.2 Herbestemmingsregeling bestaande panden

Artikel 6.2.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het versnellen van de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten naar een woonfunctie in de geliberaliseerde huur of voor huurprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

Artikel 6.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor het verbouwen van bestaande ruimten tot een woonfunctie in de geliberaliseerde huursector of voor huurprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

Artikel 6.2.3 Doelgroep

 • 1

  Subsidie wordt verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan.

 • 2

  Indien de subsidie wordt verleend aan een samenwerkingsverband dient de penvoerder de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in. De penvoerder is bij toekenning van de subsidie aanspreekpunt voor de uitvoering en eindverantwoordelijke voor het nakomen van alle opgelegde verplichtingen. De penvoerder ontvangt de voorschotten en dient het verzoek tot vaststelling in.

Artikel 6.2.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 september 2014 tot en met 31 december 2014.

Artikel 6.2.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.2.6 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.7 ASV wordt geweigerd indien:

 • a.

  de subsidiabele activiteiten in aanmerking komen voor subsidie op grond van de stimuleringsregeling monumenten 2014 van de Provincie Fryslân;

 • b.

  de ruimte waar de aanvraag zich op richt reeds voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten een woonfunctie heeft;

 • c.

  het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 25.000 bedraagt;

 • d.

  de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde partij op grond van deze regeling reeds voor €200.000 subsidie heeft ontvangen;

 • e.

  als gelieerde partij als bedoeld onder d wordt in dit verband beschouwd een partij die direct of indirect een belang heeft van 25% of meer in de betreffende projecten. Verplichtingen in dit kader tellen volledig mee bij een hoger belang.

Artikel 6.2.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het huurproject betreft de verbouw en herbestemming van een bestaande ruimte zonder woonfunctie tot tenminste 3 wooneenheden binnen het geliberaliseerde huursegment of voor bijzondere doelgroepen;

 • b.

  indien bij een herbestemming van deze bestaande ruimte naar een woonbestemming sprake is van een combinatie met andere functies, bedraagt de minimale oppervlakte voor de woonbestemming 70% van de totale bruto vloeroppervlak van de ruimte, op grond van de Nederlandse Norm voor oppervlakte van terreinen en gebouwen met bouwbestemming NEN2580;

 • c.

  het huurproject is geografisch en organisatorisch locatie gebonden.

 • d.

  het huurproject betreft de realisatie van wooneenheden in de geliberaliseerde huursector of voor bijzondere doelgroepen in de provincie Fryslân.

Artikel 6.2.8 Opschortende voorwaarde

Subsidie wordt slechts verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de benodigde omgevingsvergunning binnen 52 weken na het indienen van de subsidieaanvraag wordt verleend aan de aanvrager.

Artikel 6.2.9 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  leges, vergunningen etc;

 • b.

  verwervingskosten van grond en gebouwen;

 • c.

  advieskosten welke niet direct betrekking hebben op de verbouwing van de ruimte;

 • d.

  kosten die gemaakt zijn voor de indiening van de subsidieaanvraag;

Artikel 6.2.10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten met een maximum € 200.000 per project en een minimum van € 25.000 per project.

Artikel 6.2.11 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6.2.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger biedt met het huurproject minimaal 0,2 opleidingsplaats aan per van de provincie ontvangen € 100.000,- of gedeelte daarvan gedurende de realisatieperiode van het project. Een volledige opleidingsplaats wordt hier opgevat als 1.200 opleidingsuren;

 • b.

  de subsidieontvanger start uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening met het project;

 • c.

  de subsidieontvanger levert het project uiterlijk 2 jaar na start bouw op;

 • d.

  de subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag;

 • e.

  bij een subsidie van € 125.000 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een controleverklaring;

 • f.

  de subsidieontvanger verschaft desgevraagd inzicht in de stukken waaruit de haalbaarheid van het project, de planologische haalbaarheid, de marktconformiteit van de begroting en de kredietwaardigheid van de subsidieontvanger kunnen worden afgeleid;

 • g.

  indien zich in de periode tussen de subsidieverlening en de oplevering van het project wijzigingen voordoen, is de ontvanger verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de subsidieverlener. Wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een hogere provinciale financiering noch in absolute, noch in relatieve zin;

 • h.

  de subsidieontvanger wordt verzocht in communicatieuitingen melding te maken van ontvangen steun in het kader van WurkjeFoar Fryslân. Bij gebruik van bouwborden dient daar een plank met de logo van de provincie en opdruk van Wurkje foar Fryslan gebruikt te worden

Artikel 6.2.13 Staatssteun

 • 1

  De aanvrager die een onderneming drijft vult een de-minimis verklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000.

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

Artikel 6.2.14 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  De subsidieontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 80% van het subsidiebedrag

 • 2

  De resterende 20% wordt uitgekeerd na oplevering van het project.

Paragraaf 6.3 Renovatiesubsidie

Artikel 6.3.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt en de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen.

Artikel 6.3.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het renoveren of moderniseren van koopwoningen door middel van:

 • a.

  bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie van de woning, of

 • b.

  bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie van de woning en aanpassingen aan de woning die betrekking hebben op sanitaire voorzieningen en de keuken.

Artikel 6.3.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 6.3.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 september 2014 tot en met 15 september 2015.

Artikel 6.3.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.3.6 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien de subsidiabele activiteit past binnen de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen op grond van paragraaf 7.1 van deze regeling ‘De Friese Energiepremie”.

Artikel 6.3.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het betreft de renovatie of modernisering van een bestaande koopwoning waarbij de renovatie betrekking heeft op bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie;

 • b.

  de WOZ-waarde van koopwoningen op peildatum 1 januari 2012 bedraagt voor de Waddeneilanden niet meer dan € 265.000 en voor koopwoningen op overige locaties niet meer dan €150.000;

 • c.

  de eigendom van de woning is verkregen door levering op grond van een (voorlopige) koopovereenkomst die tot stand is gekomen in de periode van 15 september 2014 tot en met 15 december 2014;

 • d.

  de woning is gelegen in de provincie Fryslân;

 • e.

  de woning is bedoeld voor zelfstandige permanente bewoning door de aanvrager.

Artikel 6.3.8 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  fundering, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden;

 • b.

  vloer begane grond, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden;

 • c.

  gevel, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, metsel- en voegwerk, gevelbekleding en schilderwerk;

 • d.

  ramen- en buitenkozijnen, waaronder wordt verstaan houtrotherstel of gedeeltelijke vervanging kozijnen, nieuwe gevelopening en schilderwerk;

 • e.

  dak, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, herstel dakkapellen en dakramen, plaatsen nieuwe dakkappellen en dakramen, gootherstel en vervanging dak;

 • f.

  wanden, waaronder wordt verstaan plaatsen dragende wanden, nieuwe binnenwanden en deurkozijnen of deur in geval van nieuwe binnenwand of nieuwe opening;

 • g.

  verdiepingsvloeren, waaronder wordt verstaan plaatsen balklaag, vloerlaag en plafond;

 • h.

  uit- en aanbouwen;

 • i.

  installatiewerk elektra, water, gas en CV;

 • j.

  binnentrap;

 • k.

  sanitair en keuken, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, installatiewerk, tegelwerk en aanschaf;

 • l.

  sloopwerkzaamheden samenhangend met bovenvermelde activiteiten.

Artikel 6.3.9 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6.3.2 aanhef en onder a, bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

 • 2

  De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6.3.2 aanhef en onder b, bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000, waarvan maximaal 50% van de subsidiabele kosten zien op aanpassingen aan de woning die betrekking hebben op sanitaire voorzieningen en de keuken.

Artikel 6.3.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 6.3.11 Prestatieverantwoording en vaststelling

 • 1

  De renovatie- of moderniseringswerkzaamheden zijn uiterlijk een jaar na de subsidieverlening uitgevoerd en gereed conform de aanvraag. De subsidieontvanger toont dit desgevraagd aan door middel van een activiteitenverslag en facturen.

 • 2

  De subsidie wordt uiterlijk 18 maanden na dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking ambtshalve vastgesteld.

Artikel 6.3.12 Bevoorschotting

De subsidie-ontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 6.3.9.

Paragraaf 6.4 Financieringsregeling sociale huurprojecten

Artikel 6.4.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het versnellen van de realisatie van rendabele projecten in de sociale huursector.

Artikel 6.4.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1

  Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken in de vorm van een lening voor de realisatie van huurprojecten in de sociale huursector.

 • 2

  De subsidie wordt verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

  • a.

   tien of meer wooneenheden, of

  • b.

   drie tot en met negen wooneenheden.

Artikel 6.4.3 Doelgroep

 • 1

  Subsidie in de vorm van een lening wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan.

 • 2

  Indien de subsidie wordt verleend aan een samenwerkingsverband, dient de penvoerder de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in. De penvoerder is bij toekenning van de subsidie aanspreekpunt voor de uitvoering en eindverantwoordelijke voor het nakomen van alle opgelegde verplichtingen. De penvoerder ontvangt de termijnbetalingen en dient het verzoek tot vaststelling in.

Artikel 6.4.4 Aanvraagperiode

 • 1

  Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel a kan worden ingediend vanaf 1 december 2014 tot en met 15 december 2014.

 • 2

  Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel b kan worden ingediend vanaf 16 maart 2015 tot en met 31 maart 2015.

Artikel 6.4.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.4.6 Weigeringsgronden

 • 1

  In aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb en artikel 6.4 van de ASV 2013 wordt subsidie geweigerd indien:

  • a.

   het project op minder dan drie wooneenheden betrekking heeft;

  • b.

   het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 125.000 bedraagt;

  • c.

   aan de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde partij op grond van deze paragraaf danwel op grond van paragraaf 6.1 Participatieregeling bijzondere huurprojecten, paragraaf 6.2 Herbestemmingsregeling bestaande panden van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân ofwel onder de noemer ‘projectfinanciering urgente projecten’ vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt tezamen reeds voor € 2.500.000, subsidie is verstrekt.

 • 2

  Als gelieerde partij als bedoeld in het eerste lid onder c wordt in dit verband beschouwd een partij die direct of indirect financieel deelneemt in de betreffende projecten. Verplichtingen in dit kader tellen naar rato mee bij de bepaling van het aan de betreffende partij reeds toegekende bedrag

Artikel 6.4.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het huurproject betreft de realisatie van wooneenheden in de sociale huursector in de provincie Fryslân;

 • b.

  met de projectinformatie en de bijbehorende begrotingen van het gehele project wordt aangetoond dat het project rendabel is, een dekkend financieringsplan heeft, planologisch haalbaar is en dat de aanvrager kan voldoen aan de financieringsverplichtingen welke samenhangen met het ingediende project, en

 • c.

  het huurproject is geografisch en organisatorisch verbonden.

Artikel 6.4.8 Niet subsidiabele kosten

 • 1

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   leges, vergunningen, verzekeringen

  • b.

   advieskosten welke niet direct betrekking hebben op de bouw, overname of verbouwing van het huurproject;

  • c.

   kosten die gemaakt zijn voor de indiening van de aanvraag.

 • 2

  Onverminderd het eerste lid komen voor projecten als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel a de kosten voor de verwerving van het pand of grond niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3

  Op de subsidiabele projectkosten wordt een verleende subsidie op grond van paragraaf 6.2 Herbestemmingsregeling bestaande panden en Subsidieregeling monumenten Fryslân in mindering gebracht.

Artikel 6.4.9 Subsidiehoogte

 • 1

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel b bedraagt een lening:

  • a.

   maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 1.000.000, of

  • b.

   maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 1.000.000, indien sprake is van hypothecaire zekerheid in de vorm van een eerste hypotheekrecht ter hoogte van tenminste de provinciale lening.

 • 2

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel a bedraagt een lening maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 2.500.000.

Artikel 6.4.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van het aandeel van de provinciale financiering op grond van deze regeling in de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2

  Bij rangschikking als bedoeld in het eerste lid gaat een project met een lager aandeel provinciale financiering voor op een project met een hoger aandeel.

 • 3

  Als twee of meer aanvragen een gelijk aandeel provinciale financiering hebben en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, wordt met inachtneming van het subsidieplafond subsidie verleend voor het project met het hoogste absolute aangevraagde bedrag aan provinciale financiering.

Artikel 6.4.11 Condities voor een lening

 • 1

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de rente voor een lening aan de hand van:

  • a.

   de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02);

  • b.

   de zekerheidsstelling en creditrating van de aanvrager.

 • 2

  Indien sprake is van een hoofdfinancier, anders dan de Provincie Fryslân, zal het door Gedeputeerde Staten te hanteren rentepercentage niet lager zijn dan de door de hoofdfinancier te hanteren rente bij een vergelijkbare looptijd.

 • 3

  Gedeputeerde Staten bepalen de looptijd van de lening aan de hand van de te overleggen businesscase met een minimum looptijd van 5 jaar en een maximum looptijd van 20 jaar.

 • 4

  De subsidie-ontvanger verschaft zekerheid voor de lening door middel van:

  • a.

   hypotheekstelling;

  • b.

   borgstelling;

  • c.

   verpanding, of

  • d.

   overige zekerheidsstelling.

 • 5

  De aanvrager overlegt taxatierapporten voor de zekerheidstelling als bedoeld in het vierde lid.

 • 6

  Aflossing van de provinciale lening dient plaats te vinden in maximaal 20 jaar.

 • 7

  Vervroegde aflossing is te allen tijde mogelijk zonder dat daar een boete over verschuldigd is.

Artikel 6.4.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de subsidie-ontvanger sluit een uitvoeringsovereenkomst met de provincie;

  • b.

   de subsidie-ontvanger biedt met het huurproject minimaal 1 opleidingsplaatsen aan per van de provincie ontvangen €500.000 of gedeelte daarvan gedurende de realisatieperiode van het project. Een volledige opleidingsplaats wordt hier opgevat als 1.200 opleidingsuren;

  • c.

   de subsidieontvanger start uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening met de realisatie van het project;

  • d.

   de subsidie-ontvanger levert het project op uiterlijk 2 jaar na start realisatie;

  • e.

   de subsidie-ontvanger overlegt tenminste jaarlijks een voortgangsrapportage die bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag;

  • f.

   de subsidie-ontvanger verschaft desgevraagd inzicht in de stukken waaruit de planologische en economische haalbaarheid van het project en de kredietwaardigheid van de subsidie-ontvanger kunnen worden afgeleid;

  • g.

   indien zich in de periode tussen de subsidieverlening en de oplevering van het project wijzigingen voordoen, is de subsidieontvanger verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de subsidieverlener. Wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een hogere provinciale financiering noch in absolute, noch in relatieve zin;

  • h.

   de subsidie-ontvanger wordt verzocht in communicatieuitingen melding te maken van ontvangen steun in het kader van Wurkje Foar Fryslân.

 • 2

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel b geldt ten aanzien van de verplichting als bedoeld in het eerste lid onder b dat eventuele verwervings- en grondkosten in mindering mogen worden gebracht voor het bepalen van het aantal opleidingsplaatsen.

Artikel 6.4.13 Staatssteun

 • 1

  Voor zover de subsidie leidt tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimisverordening is niet hoger dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000.

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

Paragraaf 6.5 Renovatiesubsidie 3e Tranche

Artikel 6.5.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt en de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen.

Artikel 6.5.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het renoveren of moderniseren van koopwoningen door middel van:

 • a.

  bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie van de woning, of

 • b.

  bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie van de woning en aanpassingen aan de woning die betrekking hebben op sanitaire voorzieningen en de keuken.

Artikel 6.5.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 6.5.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 28 maart 2015 tot en met 30 maart 2016.

Artikel 6.5.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.5.6 Weigeringsgronden

 • 1

  Subsidie wordt geweigerd indien de subsidiabele activiteit past binnen de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen op grond van paragraaf 7.1 van deze regeling ‘De Friese Energiepremie”.

 • 2

  Subsidie wordt geweigerd indien aan de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling, of paragraaf 6.3 van de subsidieregeling Wurkje foar Fryslân of op grond van de uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân tijdelijke renovatiesubsidie.

Artikel 6.5.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het betreft de renovatie of modernisering van een bestaande koopwoning waarbij de renovatie betrekking heeft op bouwkundige aanpassingen aan de (gebouw)schil of dragende constructie;

 • b.

  de aankoopwaarde van de woning bedraagt voor de Waddeneilanden niet meer dan € 265.000 en voor koopwoningen op overige locaties niet meer dan € 180.000;

 • c.

  de eigendom van de woning is verkregen door levering op grond van een (voorlopige) koopovereenkomst die tot stand is gekomen in de periode van 28 maart 2015 tot en met 30 juni 2015;

 • d.

  de woning is gelegen in de provincie Fryslân;

 • e.

  de woning is bedoeld voor zelfstandige permanente bewoning door de aanvrager.

Artikel 6.5.8 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  fundering, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden;

 • b.

  vloer begane grond, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden;

 • c.

  gevel, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, metsel- en voegwerk, gevelbekleding en schilderwerk;

 • d.

  ramen- en buitenkozijnen, waaronder wordt verstaan houtrotherstel of gedeeltelijke vervanging kozijnen, nieuwe gevelopening en schilderwerk;

 • e.

  dak, waaronder wordt verstaan uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, herstel dakkapellen en dakramen, plaatsen nieuwe dakkappellen en dakramen, gootherstel en vervanging dak;

 • f.

  wanden, waaronder wordt verstaan plaatsen dragende wanden, nieuwe binnenwanden en deurkozijnen of deur in geval van nieuwe binnenwand of nieuwe opening;

 • g.

  verdiepingsvloeren, waaronder wordt verstaan plaatsen balklaag, vloerlaag en plafond;

 • h.

  uit- en aanbouwen;

 • i.

  installatiewerk elektra, water, gas en CV;

 • j.

  binnentrap;

 • k.

  sanitair en keuken, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, installatiewerk, tegelwerk en aanschaf;

 • l.

   sloopwerkzaamheden samenhangend met bovenvermelde activiteiten.

Artikel 6.5.9 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6.5.2 aanhef en onder a, bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

 • 2

  De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6.5.2 aanhef en onder b, bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000, waarvan maximaal 50% van de subsidiabele kosten zien op aanpassingen aan de woning die betrekking hebben op sanitaire voorzieningen en de keuken.

Artikel 6.5.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 6.5.11 Prestatieverantwoording en vaststelling

 • 1

  De renovatie- of moderniseringswerkzaamheden zijn uiterlijk een jaar na de subsidieverlening uitgevoerd en gereed conform de aanvraag. De subsidieontvanger toont dit desgevraagd aan door middel van een activiteitenverslag en facturen.

 • 2

  De subsidie wordt uiterlijk 18 maanden na dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking ambtshalve vastgesteld.

Artikel 6.5.12 Bevoorschotting

De subsidie-ontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 6.5.9.

Paragraaf 6.6 Herbestemmingsregeling bestaande panden 2015

Artikel 6.6.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het versnellen van de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten naar een woonfunctie in de huursector.

Artikel 6.6.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor verbouwingsprojecten die er toe leiden bestaande ruimten zonder woonfunctie om te zetten naar ruimten met een woonfunctie in de huursector.

Artikel 6.6.3 Doelgroep

 • 1

  Subsidie wordt verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan.

 • 2

  Indien de subsidie wordt verleend aan een samenwerkingsverband dient de penvoerder de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in. De penvoerder is bij verlening van de subsidie aanspreekpunt voor de uitvoering en eindverantwoordelijke voor het nakomen van alle opgelegde verplichtingen. De penvoerder ontvangt de voorschotten en dient het verzoek tot vaststelling in.

Artikel 6.6.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 november 2015 tot en met 31 december 2015.

Artikel 6.6.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.6.6 Weigeringsgronden

 • 1

  In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.7 ASV wordt subsidie geweigerd indien:

  • a.

   Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd in aanmerking kan komen voor subsidie op grond van de stimuleringsregeling Monumenten 2015 van de Provincie Fryslân, ongeacht of de aanvrager op grond van laatstgenoemde regeling een aanvraag heeft ingediend.

  • b.

   voor de activiteiten van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd eerder op grond van een andere subsidieregeling dan de subsidieregeling Wurkje foar Fryslân voor deze activiteiten subsidie is verstrekt door de Provincie Fryslân;

  • c.

   de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde partij op grond van deze paragraaf of paragraaf 6.2 van de subsidieregeling Wurkje foar Fryslân reeds subsidie heeft ontvangen voor dit project of voor een project op dezelfde locatie;

  • d.

   de ruimte waar de aanvraag zich op richt reeds voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten een woonfunctie heeft;

  • e.

   het te verlenen subsidiebedrag minder dan € 25.000 bedraagt;

  • f.

   als gelieerde partij als bedoeld onder c wordt in dit verband beschouwd een partij die direct of indirect een belang heeft van 25% of meer in de betreffende projecten. Verplichtingen in dit kader tellen volledig mee bij een hoger belang.

 • 2

  In het eerste lid, onderdeel c wordt onder locatie verstaan een groep van aaneengesloten kadastrale percelen.

Artikel 6.6.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de verbouwing waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreft aanpassingen aan de constructie van het gebouw en betreft aanpassingen aan de gevels, het dak, woning scheidende wanden en vloeren, en de fundering;

 • b.

  de verbouwing waarvoor subsidie wordt aangevraagd resulteert in minstens drie fysiek zelfstandige wooneenheden met eigen voorzieningen als sanitair, keuken en eigen entree in de huursector.

 • c.

  indien de verbouwing bij een herbestemming van deze bestaande ruimte leidt naar een woonbestemming waarvan sprake is van een combinatie met andere functies, bedraagt de minimale oppervlakte voor de woonbestemming 70% van de totale bruto vloeroppervlak (BVO) van de ruimte, op grond van de Nederlandse Norm voor oppervlakte van terreinen en gebouwen met bouwbestemming NEN2580;

 • d.

  het verbouwingsproject is geografisch en organisatorisch locatie gebonden;

 • e.

  het project betreft de realisatie van wooneenheden in de huursector in de provincie Fryslân.

Artikel 6.6.8 Opschortende voorwaarde

Subsidie wordt slechts verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de benodigde omgevingsvergunning binnen 52 weken na het indienen van de subsidieaanvraag wordt verleend aan de aanvrager.

Artikel 6.6.9 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  leges, vergunningen, verzekeringen, provisie, bouwrente, courtage.

 • b.

  verwervingskosten van grond en gebouwen;

 • c.

  advieskosten welke niet direct betrekking hebben op de verbouwing van de ruimte;

 • d.

  kosten die gemaakt zijn voor de indiening van de subsidieaanvraag;

Artikel 6.6.10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per project, waarbij het minimale subsidiebedrag moet uitkomen op € 25.000 per project.

Artikel 6.6.11 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6.6.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger biedt met het huurproject minimaal 0,2 opleidingsplaats aan per van de provincie ontvangen € 100.000,- of gedeelte daarvan gedurende de realisatieperiode van het project. Een volledige opleidingsplaats wordt hier opgevat als 1.200 opleidingsuren;

 • b.

  de subsidieontvanger start uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening met het project;

 • c.

  de subsidieontvanger levert het project uiterlijk 2 jaar na start bouw op;

 • d.

  indien zich in de periode tussen de indiening van de aanvraag en de oplevering van het project wijzigingen voordoen, is de ontvanger verplicht hiervoor schriftelijke toestemming te verkrijgen van de subsidieverlener.

 • e.

  Aanvrager maakt met behulp van zijn aanvraag aannemelijk dat het project zowel planologisch als financieel haalbaar is.

 • f.

  de subsidie-ontvanger wordt verzocht in communicatie uitingen melding te maken van ontvangen steun van de provincie Fryslân.

Artikel 6.6.13 Staatssteun

 • 1

  Voor zover de subsidie in de vorm van een lening leidt tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimisverordening mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000 .

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

Artikel 6.6.14 Bevoorschotting

De subsidieontvanger ontvangt bij subsidieverlening een voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Paragraaf  6.7 Financieringsregeling huurprojecten

Artikel 6.7.1 Doel

De subsidie in de vorm van een lening heeft tot doel het versnellen van de realisatie van rendabele projecten in de huursector.

Artikel 6.7.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken in de vorm van een lening voor de realisatie van projecten in de huursector. De subsidie in de vorm van een lening wordt verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

 • .

  kleinschalige projecten voor de realisatie van zelfstandige wooneenheden met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens en

 • .

  grootschalige projecten voor de realisatie van zelfstandige wooneenheden met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens en

 • .

  grootschalige projecten voor de realisatie van zelfstandige wooneenheden met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens of ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

 • .

  grootschalige projecten met onzelfstandige wooneenheden.

Artikel 6.7.3 Doelgroep

 • .

  Subsidie in de vorm van een lening wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden hiervan.

 • .

  Indien de subsidie in de vorm van een lening wordt verleend aan een samenwerkingsverband dient de penvoerder de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in. De penvoerder is bij verlening van de subsidie in de vorm van een lening aanspreekpunt voor de uitvoering en eindverantwoordelijke voor het nakomen van alle opgelegde verplichtingen. De penvoerder ontvangt de termijnbetalingen en dient het verzoek tot vaststelling in.

Artikel 6.7.4 Aanvraagperiode

 • 1

  Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 6.7.2, eerste lid onderdeel b en c en d, kan worden ingediend vanaf 15 november 2015 tot en met 30 november 2015.

 • 2

  Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel a, kan worden ingediend vanaf 15 maart 2016 tot en met 31 maart 2016.

Artikel 6.7.5 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening wordt ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 6.7.6 Weigeringsgronden

 • 1

  In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 6.7 ASV wordt subsidie in de vorm van een lening geweigerd indien:

  • a.

   het aangevraagde subsidiebedrag in de vorm van een lening minder dan € 125.000 bedraagt;

  • b.

   aan de aanvrager of aan de aanvrager gelieerde partij voor het project of voor een project op dezelfde locatie reeds subsidie in de vorm van een lening is verstrekt op grond van dit paragraaf anders dan het realiseren van wooneenheden zowel boven als onder de liberalisatiegrens.

  • c.

   het subsidiabele project het realiseren van minder dan 3 wooneenheden betreft.

  • d.

   aan de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde partij op grond van deze paragraaf reeds voor € 2.500.000, dan wel op grond van paragraaf 6.1, 6.2, 6.4 of 6.6 van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân ofwel onder de noemer ‘projectfinanciering urgente projecten’ vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt subsidie is verstrekt .

 • 2

  In het eerste lid, onderdeel b wordt onder locatie verstaan een groep van aaneengesloten kadastrale percelen.

 • 3

  Als gelieerde partij als bedoeld in het eerste lid onder d wordt in dit verband beschouwd een partij die direct of indirect deelneemt in de betreffende projecten. Verplichtingen in dit kader tellen naar rato mee bij de bepaling van de aan de betreffende partij reeds toegekende bedrag.

Artikel 6.7.7 Toetsingscriteria

 • 1

  Om voor subsidie in de vorm van een lening in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het huurproject betreft de realisatie van wooneenheden in de huursector in de provincie Fryslân.

  • b.

   met de projectinformatie en de bijbehorende begrotingen van het gehele project wordt aangetoond dat het project rendabel is, een dekkend financieringsplan heeft, planologisch haalbaar is en dat de aanvrager kan voldoen aan de financieringsverplichtingen welke samenhangen met het ingediende project;

  • c.

   het huurproject is geografisch en organisatorisch verbonden;

 • 2

  Onverminderd het eerste lid, betreffen de subsidiabele activiteiten voor kleinschalige projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel a, 3 tot 9 zelfstandige wooneenheden met eigen sanitaire voorzieningen en een eigen entree met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

 • 3

  Onverminderd het eerste lid, betreffen de subsidiabele activiteiten voor grootschalige projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel b, 10 of meer zelfstandige wooneenheden met eigen sanitaire voorzieningen en een eigen entree met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

 • 4

  Onverminderd het eerste lid, betreffen de subsidiabele activiteiten voor grootschalige projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel c, 10 of meer zelfstandige wooneenheden met eigen sanitaire voorzieningen en een eigen entree met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens of bedoeld voor bijzondere doelgroepen.

 • 5

  Onverminderd het eerste lid, betreffen de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel d, 50 of meer onzelfstandige wooneenheden.

Artikel 6.7.8 Niet subsidiabele kosten

 • 1

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in de vorm van een lening in aanmerking:

  • a.

   leges, vergunningen verzekeringen, (bouw)rente, provisies, courtage

  • b.

   advieskosten welke niet direct betrekking hebben op de bouw, overname of verbouwing van het huurproject;

  • c.

   kosten die gemaakt zijn voor de indiening van de aanvraag.

 • 2

  Onverminderd het eerste lid, komen voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2 aanhef en onderdelen b, c en d, de kosten voor de verwerving of grond niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3

  Kosten waarover eerder provinciale subsidie of subsidie in de vorm van een lening is verleend zijn niet subsidiabel en worden op de subsidiabele kosten in mindering gebracht.

Artikel 6.7.9 Subsidiehoogte

 • 1

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel a, bedraagt een lening maximaal

   

  50% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 500.000,-.

 • 2

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, eerste lid onderdeel b, c en d bedraagt een lening maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 2.500.000.

Artikel 6.7.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van het aandeel van de provinciale financiering op grond van deze regeling in de totale subsidiabele projectkosten;

 • 2

  Bij rangschikking gaat een project met een lager aandeel provinciale financiering voor op een project met een hoger aandeel.

 • 3

  Als twee of meer aanvragen een gelijk aandeel provinciale financiering hebben en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, wordt met inachtneming van het subsidieplafond subsidie in de vorm van een lening verleend voor het project met het hoogste absolute aangevraagde bedrag aan provinciale financiering.

Artikel 6.7.11 Condities voor een lening

 • 1

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de rente voor een lening aan de hand van:

  • a.

   de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02);

  • b.

   de zekerheidsstelling en creditrating van de aanvrager.

 • 2

  Indien sprake is van een hoofdfinancier, anders dan de Provincie Fryslân, zal het door Gedeputeerde Staten te hanteren rentepercentage nooit lager zijn dan de door de hoofdfinancier te hanteren rente bij een vergelijkbare looptijd.

 • 3

  Gedeputeerde Staten bepalen de looptijd van de lening aan de hand van de te overleggen businesscase met een minimum looptijd van 5 jaar en een maximum looptijd van:

  • a.

   Voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel a en b: 20 jaar.

  • b.

   Voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, eerste lid onderdeel c en d: 15 jaar

 • 4

  De subsidie-ontvanger verschaft zekerheid voor de lening door middel van:

  • a.

   hypotheekstelling

  • b.

   borgstelling.

 • 5

  De aanvrager overlegt een door de Nederlands Woning Waarde Instituut gevalideerd taxatierapport waaruit de waarde van het object na realisatie is bepaald ten behoeve van de zekerheidstelling als bedoeld in het vierde lid.

 • 6

  Aflossing van de provinciale lening dient plaats te vinden in maximaal 15 respectievelijk 20 jaar.

 • 7

  Aflossing van de provinciale lening dient plaats te vinden met ingang van de datum van oplevering van het project en geschiedt op basis van een lineaire aflossing.

 • 8

  Achterstelling van de provinciale lening jegens andere financiers is uitgesloten.

 • 9

  Vervroegde aflossing is te allen tijde mogelijk zonder dat daar een boete over verschuldigd is.

Artikel 6.7.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de subsidie-ontvanger sluit een subsidieovereenkomst met de provincie;

  • b.

   . de subsidie-ontvanger biedt met het huurproject minimaal 1 opleidingsplaats aan per van de provincie ontvangen € 500.000,- of gedeelte daarvan gedurende de realisatieperiode van het project onder aftrek van de verwervings- en grondkosten. Een volledige opleidingsplaats wordt hier opgevat als 1.200 opleidingsuren;

  • c.

   de subsidieontvanger start uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening met de realisatie van het project;

  • d.

   de subsidie-ontvanger levert het project op uiterlijk 2 jaar na start realisatie;

  • e.

   de subsidie-ontvanger overlegt tenminste jaarlijks een voortgangsrapportage die bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag;

  • f.

   de subsidie-ontvanger verschaft desgevraagd inzicht in de stukken waaruit de planologische en economische haalbaarheid van het project en de kredietwaardigheid van de subsidie-ontvanger kunnen worden afgeleid;

  • g.

   indien zich in de periode tussen de indiening van de aanvraag en de oplevering van het project wijzigingen voordoen, is de subsidieontvanger verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de subsidieverlener. Wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een hogere provinciale financiering noch in absolute, noch in relatieve zin;

  • h.

   de subsidie-ontvanger wordt verzocht in communicatie uitingen melding te maken van ontvangen steun van de provincie Fryslân.

 • 2

  Voor projecten als bedoeld in artikel 6.7.2, aanhef en onderdeel a, geldt de verplichting als bedoeld in artikel 6.7.12, eerste lid, onderdeel b, dat het deel van de provinciale lening ten behoeve van eventuele verwervings- en grondkosten in mindering mag worden gebracht voor het bepalen van het aantal opleidingsplaatsen.

Artikel 6.7.13 Staatssteun

 • 1

  Voor zover de subsidie in de vorm van een lening leidt tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

 • 2

  Het voordeel met toepassing van de de-minimisverordening mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000 .

 • 3

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschreven in de-minimisverordening.

HOOFDSTUK 7 REALISEREN TIJDELIJKE WERKGELEGENHEID

Paragraaf 7.1 Friese Energiepremie 2013-2015

Artikel 7.1.1 Doel

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van energiebesparende of energieproducerende maatregelen in de bestaande woningvoorraad in de provincie Fryslân.

Artikel 7.1.2 Doelgroep

 • 1

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen, collectieven van natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaars of Eigenaren als bedoeld in afdeling 2, titel 9, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan uitsluitend natuurlijke personen lid zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • 2

  Een aanvraag van een collectief als bedoeld in het eerste lid omvat een individuele aanvraag van een particuliere woningbezitter voor drie of meer dezelfde energiebesparende maatregelen, die in samenwerking met ten minste twee andere particuliere woningbezitters kan worden uitgevoerd door dezelfde installateur of aannemer, waarbij één particuliere woningbezitter de hoofdaanvrager is en ten minste twee particuliere woningbezitters uit hetzelfde postcodegebied, geografisch deel van een gemeente dat hetzelfde postcodenummer van vier cijfers heeft, als de hoofdaanvrager in hun aanvraag naar de aanvraag van de hoofdaanvrager verwijzen en waarbij tussen de datum van ontvangst van de eerste aanvraag en de laatste aanvraag niet meer dan twee weken zit.

Artikel 7.1.3 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 7.1.4 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7.1.5 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor aanschaf en installatie van de navolgende energiebesparende of energieproducerende maatregelen:

 • a.

  gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R≥3,5) of isolerende gevelplaten (U≥ 0,7) ;

 • b.

  dakisolatie met een hoge isolatiewaarde- (R≥3,5);

 • c.

  vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5);

 • d.

  spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);

 • e.

  HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);

 • f.

  zonneboiler met collector;

 • g.

  warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en warmteopslagvat;

 • h.

  elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met onderdeel i.;

 • i.

  lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 oC bedraagt.

Artikel 7.1.6 Weigeringsgrond

Een subsidie wordt geweigerd indien voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5, subsidie is verleend op grond van artikel 65, eerste lid, onder d van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte.

Artikel 7.1.7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.1.5 in aanmerking te komen, moet een aanvraag voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is eigendom van de aanvrager en moet als hoofdverblijf van de aanvrager dienen, tenzij de aanvrager een Vereniging van Eigenaars of Eigenaren is;

 • b.

  de aanvraag heeft betrekking op een bestaande woning, in de provincie Fryslân die op het moment van aanvraag van de subsidie minimaal één jaar daarvoor is opgeleverd;

 • c.

  de maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5, onderdeel a tot en met h voldoen aan de kwantiteitseisen als gesteld in tabel A behorende bij deze paragraaf;

 • d.

  een zonneboiler als bedoeld in artikel 7.1.5, onderdeel f is voorzien van een Solar Keymark certificaat;

 • e.

  een warmtepomp als bedoeld in artikel 7.1.5, onderdeel g en h is voorzien van het keurmerk Warmtepompkeur;

 • f.

  een aanvraag ingediend door een Vereniging van Eigenaars of Eigenaren bevat een positief besluit van de vergadering van eigenaren en moet betrekking hebben op de uitvoering van minimaal drie dezelfde energiebesparende maatregelen voor ten minste drie woningen.

Artikel 7.1.8 Subsidiabele kosten

 • 1

  Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de in redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen genoemd in artikel 7.1.5;

 • 2

  Niet subsidiabel zijn in elk geval kosten waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7.1.9 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie voor maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5 bedraagt per maatregel € 350,- ;

 • 2

  Bij aanschaf en installatie van 2 maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5 bedraagt de totale subsidie € 800,-;

 • 3

  Bij aanschaf en installatie van 3 maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5 bedraagt de totale subsidie € 2.000,-;

 • 4

  Bij aanschaf en installatie van 4 of meer maatregelen als bedoeld in artikel 7.1.5 bedraagt de totale subsidie € 2.800,-;

 • 5

  De aanvullende subsidie voor een aanvraag van een collectief bedraagt € 250,-;

 • 6

  De aanvullende subsidie voor een aanvraag van een Vereniging van Eigenaars of Eigenaren bedraagt € 250,- per appartement;

 • 7

  De maximale subsidie per woning bedraagt € 3.050,-;

 • 8

  De maximale subsidie per Vereniging van Eigenaars of Eigenaren bedraagt € 9.050,-.

Artikel 7.1.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7.1.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening te realiseren.

Artikel 7.1.12 Voorschotten

Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot.

Artikel 7.1.13 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger verantwoord de subsidie door middel van een verklaring inzake werkelijke kosten ex artikel 3.6 van de ASV.

Tabel A

Kwantiteitseisen (t.a.v. oppervlakte / gasverbruik) per maatregel per type woning

 

Vrijstaand

Twee onder één kap

Rijwoning-hoek

Rijwoning-tussen

Appartement

Gevelisolatie

opp. ≥ 60 m2

opp. ≥ 50 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 15 m2

opp. ≥ 15 m2

Dakisolatie

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2 *)

Vloerisolatie

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 28 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2 *)

LTV

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 28 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

HR++glas

opp. ≥ 12 m2

opp. ≥ 12 m2

opp. ≥ 10 m2

opp. ≥ 8 m2

opp. ≥ 8 m2

Spouwmuurisolatie

opp. ≥ 60 m2

opp. ≥ 50 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 15 m2

opp. ≥ 15 m2

*) bij aanvraag door VVE: dak- of vloeroppervlak van volledig appartementencomplex

Paragraaf 7.2 Vuilwaterinnamevoorzieningen

Artikel 7.2.1 Doel

De subsidie heeft tot doel de kwaliteit van het zwemwater in Fryslân te verbeteren.

Artikel 7.2.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens.

Artikel 7.2.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 7.2.4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidies kan worden ingediend vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015.

Artikel 7.2.5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7.2.6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 5.000 bedraagt;

 • b.

  Vervallen;

 • c.

  de subsidie-ontvanger op grond van artikel 3.26i van het Activiteitenbesluit milieubeheer, verplicht is een dergelijk vuilwaterinnamevoorziening in het bezit te hebben en deze nog niet heeft.

Artikel 7.6.1 Toetsingscriteria

 • 1

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het vuilwaterinnamevoorziening aan de volgende criteria:

  • a.

   de vuilwaterinnamevoorziening bestaat uit een aan- en uitschakelbaar innamepunt voor vloeibare afvalstoffen uit de recreatie- of beroepsvaart, met een registratie van het aantal keren dat het systeem wordt gebruikt;

  • b.

   de vuilwaterinnamevoorziening is direct toegankelijk vanaf het vaarwater in de provincie Fryslân;

  • c.

   de vuilwaterinnamevoorziening is voorzien van de in de watersport gebruikelijke standaard aansluitingen en voldoet aan de geldende technische specificaties en veiligheidsvoorschriften;

  • d.

   indien het aanleggen of het in gebruik hebben van de vuilwaterinnamevoorziening vergunningplichtig is, dient deze vergunning verleend te zijn;

  • e.

   zowel de boordkoppeling als het afvoersysteem van de vuilwaterinnamevoorziening is lekvrij uitgevoerd;

  • f.

   elke vertakking naar een individuele lig- of passantenplaats is af te sluiten van de centrale afvoerleiding.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet een individuele vuilwaterinnamevoorziening aan de volgende criteria:

  • a.

   de vuilwaterinnamevoorziening staat constant stand-by onder lichte onderdruk;

  • b.

   de vuilwaterinnamevoorziening kan op elk moment op meerdere plaatsen in de haven gelijktijdig op lig- en passantenplaatsen worden gebruikt;

  • c.

   de vuilwaterinnamevoorziening bestaat uit een stelsel van afvoerleidingen onder de steiger of langs de oever met een aansluitpunt bij de individuele lig- of passantenplaatsen;

  • d.

   het aansluitpunt van de vuilwaterinnamevoorziening bestaat uit een passende koppeling, een flexibele slang en een luikje waaronder de slang en de koppeling kan worden opgeborgen;

  • e.

   het afvalwater wordt via een centraal geplaatste afzuigunit afgevoerd naar de riolering, met een registratie van het aantal keren dat het systeem wordt gebruikt.

 • 3

  De vuilwaterinnamevoorziening wordt minimaal voor een periode van drie jaar zodanig onderhouden dat deze functioneert.

 • 4

  De haven of kade waarin de subsidiabele activiteit plaatsvindt ligt gelegen in Fryslân aan een vaarwegennetwerk met de classificering A tot en met E zoals vastgelegd in het Provinciaal verkeer en vervoerplan (2008, herzien in 2011).

Artikel 7.2.8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten ten behoeve van de aanschaf van de vuilwaterinnamevoorziening en de installatie daarvan;

 • b.

  kosten ten behoeve van de promotie van de aanwezigheid van een vuilwaterinnamevoorziening tot een maximum van 5% van de subsidiabele kosten ten behoeve van de aanschaf en onderhoudskosten van de vuilwaterinnamevoorziening en de installatie daarvan;

 • c.

  onderhoudskosten van het systeem voor de duur van drie jaren;

 • d.

  kosten voor het aanvragen van de blauwe vlag.

Artikel 7.2.9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per vuilwaterinnamevoorziening.

Artikel 7.2.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7.2.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de subsidie-ontvanger voert de subsidiabele activiteit uiterlijk 18 maanden na datum van de beschikking tot subsidieverlening uit conform het ingediende projectplan;

  • b.

   de subsidie-ontvanger biedt aan een ieder de mogelijkheid om gebruik te maken van de vuilwaterinnamevoorziening en brengt hiervoor geen kosten in rekening;

  • c.

   de subsidie-ontvanger is verplicht om ten behoeve van de promotie voor het gebruik van de vuilwaterinnamevoorziening zowel een mondelinge als schriftelijk instructie te geven aan zijn gasten in de vorm van een folder en een goed zichtbaar informatiebord. Tevens maakt de subsidie-ontvanger melding van de voorziening op zijn website.

 • 2

  Gedeputeerde Staten kunnen op schriftelijke aanvraag, ontheffing verlenen van het in het eerste lid, onder a bedoelde tijdstip. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 7.2.12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun indien subsidie is aangevraagd voor:

 • a.

  een jachthaven die voor het merendeel bestaat uit vaste ligplaatsen;

 • b.

  een jachthaven met meer dan 250 vaste ligplaatsen, en;

 • c.

  een jachthaven waarbij het aandeel van vaste ligplaatsen van buitenlandse gebruikers meer dan 10% bedraagt.

Artikel 7.2.13 Bevoorschotting en betaling

 • 3

  Het voorschot voor subsidies van € 25.000 en hoger bedraagt maximaal 90% van het verleende bedrag.

 • 4

  Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 7.2.14 Prestatieverantwoording

 • 1

  Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag.

 • 2

  Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 maar minder dan € 125.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en facturen aan de hand waarvan kan worden bepaald dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht.

Paragraaf 7.3 Friese Energiepremie 2016

Artikel 7.3.1 Doel

De Friese Energiepremie heeft als doel het stimuleren van energiebesparende of energie producerende maatregelen in de bestaande woningvoorraad in de provincie Fryslân.

Artikel 7.3.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen, een collectief van natuurlijke personen of Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Artikel 7.3.3 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 7.3.4 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7.3.5 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor aanschaf en installatie van de navolgende energiebesparende of energieproducerende maatregelen:

 • a.

  gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (Rc ≥3,5) of isolerende gevelplaten (U≤ 0,7) ;

 • b.

  dakisolatie met een hoge isolatiewaarde- (Rc ≥3,5);

 • c.

  vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (Rc ≥ 2.5);

 • d.

  spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (Rc ≥ 1.3);

 • e.

  HR++ glas (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.). Bij gelijktijdige vervanging van de kozijnen: U-waarde kozijnprofiel ≤2,4 W/m²K;

 • f.

  lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55o C bedraagt;

 • g.

  elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met onderdeel f.;

 • h.

  zonneboiler met collector;

 • i.

  warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en warmteopslagvat.

Artikel 7.3.6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen als bedoeld in artikel 7.3.5, subsidie is verleend op grond van paragraaf 2., Verbetering van woningen of verbetering van woonomgeving in samenhang met verbeteringen van woningen, van de Subsidieregeling ruimte Fryslân.

 • b.

  de aanvrager reeds gestart is met de subsidiabele activiteiten of deze activiteiten reeds zijn uitgevoerd;

 • c.

  op basis van de Friese Energiepremie 2013-2015 of deze paragraaf reeds voor vier maatregelen subsidie is verstrekt voor de betreffende woning. Per woning kan voor maximaal vier maatregelen subsidie worden verstrekt.

Artikel 7.3.7 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.3.5 in aanmerking te komen, moet een aanvraag voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, is eigendom van de aanvrager en moet als hoofdverblijf van de aanvrager dienen, tenzij de aanvrager een VVE is; in dat geval wordt de subsidie aangevraagd voor minimaal drie woningen;

  • b.

   de aanvraag is voorzien van een offerte of opdrachtverlening, ondertekend door de subsidie-aanvrager en uitvoerder van de werkzaamheden, waarbij de opdrachtverlening niet ouder mag zijn dan twee maanden voor de aanvraagdatum voor de subsidie. Dit ondertekende document bevat informatie over de uit te voeren maatregelen en de startdatum van de subsidiabele activiteiten.

  • c.

   de subsidiabele activiteiten starten op een datum welke later is dan de indiening van de aanvraag op grond van deze paragraaf.

  • d.

   de aanvraag heeft betrekking op een bestaande woning, in de provincie Fryslân die ten minste één jaar voor de datum van aanvraag van de subsidie is opgeleverd;

  • e.

   de maatregelen als bedoeld in artikel 7.3.5, onderdeel a tot en met f, voldoen aan de kwantiteitseisen als gesteld in de in het tweede lid opgenomen tabel A.

  • f.

   een aanvraag ingediend door een VVE bevat een positief besluit van de vergadering van eigenaren en moet betrekking hebben op de uitvoering van minimaal twee dezelfde energiebesparende maatregelen voor ten minste drie woningen.

 • 2

  . Tabel A luidt als volgt:

Kwantiteitseisen (t.a.v. oppervlakte / gasverbruik) per maatregel per type woning

 

Vrijstaand

Twee onder één kap

Rijwoning-hoek

Rijwoning-tussen

Appartement

Gevelisolatie

opp. ≥ 60 m2

opp. ≥ 50 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 15 m2

opp. ≥ 15 m2

Dakisolatie

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2 1)

Vloerisolatie

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 28 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2 1)

LTV

opp. ≥ 35 m2

opp. ≥ 28 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

opp. ≥ 25 m2

HR++glas2)

opp. ≥ 10 m2

opp. ≥ 8 m2

opp. ≥ 6 m2

opp. ≥ 6 m2

opp. ≥ 6 m2

Spouwmuurisolatie

opp. ≥ 60 m2

opp. ≥ 50 m2

opp. ≥ 30 m2

opp. ≥ 15 m2

opp. ≥ 15 m2

 • 3.

  In aanvulling op Tabel A, genoemd in het tweede lid, geldt dat bij een aanvraag door een VVE voor appartementen de kwaliteitseisen voor dak- of vloeroppervlak wordt berekend per appartement.

 • 4.

  In aanvulling op Tabel A, genoemd in het tweede lid, geldt bij een aanvraag voor HR++ glas, bij gelijktijdige vervanging van kozijnen, dat de oppervlakte van de kozijnen meegerekend kan worden, mits wordt voldaan aan gestelde eisen in artikel 7.3.5 onderdeel e.

Artikel 7.3.8 Subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de in redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen genoemd in artikel 7.3.5.

Artikel 7.3.9 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie voor maatregelen genoemd in artikel 7.3.5 bedraagt bij aanschaf en installatie van:

  • a.

   één maatregel: € 350,- ;

  • b.

   twee maatregelen: maximaal € 800,-;

  • c.

   drie maatregelen: maximaal € 2.000,-;

  • d.

   vier maatregelen: maximaal € 2.800,-;

 • 2

  Subsidie voor de in het eerste lid bedoelde maatregelen kunnen zowel afzonderlijk als tegelijkertijd worden ingediend. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal maatregelen per woning.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan een collectief van natuurlijke personen of een VVE die meer dan twee maatregelen per woning treft, een extra subsidie ontvangen van € 250,- per woning.

 • 4

  De maximale subsidie per woning kan € 3.050,- bedragen.

Artikel 7.3.10 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7.3.11 Prestatieverantwoording en vaststelling

 • 1

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2

  De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit binnen negen maanden na het besluit tot subsidieverlening te realiseren. De subsidieontvanger toont dit desgevraagd aan.

Paragraaf 7.4 Renovatie bestaande koopwoningen tot Nul op de Meter 2016-2018

7.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  energiemaatregelen: energiebesparende maatregelen in de schil van de woning, installaties of duurzame energieopwekkende bronnen die bijdragen aan een Nul op de Meter woning;

 • b.

  energieprestatiegarantie contract: contract waarmee de uitvoerende partij, zijnde de installateur die de energiemaatregelen op basis van een NoM-advies uitvoert, het energieverbruik van een woning na renovatie garandeert;

 • b.

  maatwerkadvies: een advies opgesteld door een maatwerkadviseur dat het officiële Energie-label van een woning aangeeft en een gedetailleerd inzicht geeft in mogelijk energiebespa-rende maatregelen, wat dergelijke maatregelen kosten en welke besparing hierbij mogelijk is;

 • c.

  maatwerk-adviseur: een adviseur die gecertificeerd is om een NoM-advies op te stellen en die werkzaam is bij een organisatie die gecertificeerd is volgens BRL 9500 of is aangesloten bij een BRL 9500 gecertificeerde organisatie;

 • d.

  NoM-advies: een maatwerkadvies opgesteld door een maatwerk-adviseur dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen om de woning tot een Nul op de Meter woning te verbouwen, waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Energie: huidige energieprestatie en garantie op prestatie over een bepaalde afgesproken termijn na de doorgevoerde energiemaatregelen;

  • Overzicht van bouwkundige en installatietechnische energiemaatregelen;

  • Comfort: warm tapwater, temperatuur, tocht en dergelijke;

  • Binnenmilieu: daglicht, temperatuuren luchtvochtigheid;

  • Communicatie met de afnemer en de eindgebruiker;

  • Monitoring, inclusief feedbackfunctionaliteit naar eindgebruiker en afnemer;

  • Instandhouding;

  • Milieu-impact: materiaalgebruik, FSC, LCA, etcetera;

  • Overig: bijvoorbeeld Flora & Fauna, welstand en brandveiligheid.

 • e.

  NoM-woning: een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn.  Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

 • f.

  NoM: Nul op de Meter.

Artikel 7.4.2 Doel

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van energiemaatregelen die leiden tot energiebesparing en duurzame energieopwekking bij de verbouw tot NoM-woning van particuliere koopwoningen in de provincie Fryslân.

Artikel 7.4.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van een particuliere koopwoning in de provincie Fryslân voor het uitvoeren van energiemaatregelen die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking naar het niveau Nul op de Meter.

Artikel 7.4.4 Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning waarin de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 7.4.5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier verplichte bijlagen.

 • 2.

  Een aanvraag kan elektronisch of op papier worden ingediend. Elektronische aanvragen worden ingediend via de internetsite www.snn.eu/nulopdemeter door middel van de daar beschikbare aanvraagmodule.

Artikel 7.4.6 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend van 2 oktober 2017 tot en met 31 december 2018.

Artikel 7.4.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 wordt subsidie geweigerd indien het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling.

Artikel 7.4.8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen voor een activiteit zoals vermeld in artikel 7.4.3, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  het energielabel van de woning waarin de energiemaatregelen worden uitgevoerd, is vastgesteld door een maatwerk-adviseur;

 • b.

  het energielabel van de woning waarin de energiemaatregelen worden uitgevoerd, heeft op het moment van indiening een aantoonbaar energielabel van B, C, D, E, F of G;

 • c.

  met het uitvoeren van de energiemaatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd, wordt de desbetreffende woning een NoM- woning.

Artikel 7.4.9 Subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de in redelijkheid te maken kosten:

 • a.

  voor het aanschaffen van uit te voeren energiemaatregelen of de materialen daarvan, zoals bedoeld in artikel 7.4.3;

 • b.

  voor het laten installeren van de uit te voeren energiemaatregelen, zoals bedoeld in artikel 7.4.3;

 • c.

  voor het laten opstellen van een NoM-advies waarin de uit te voeren energiemaatregelen, zoals bedoeld in artikel 7.4.3, staan beschreven.

Artikel 7.4.10 Niet subsidiabele kosten

 • 1.

  In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 1.10 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 wordt geen subsidie verstrekt voor de kosten van voor de energiemaatregelen benodigde vergunningen of verzekeringen, kosten die niet rechtstreeks aan de energiemaatregelen te koppelen zijn en de kosten van eigen uren van installatie van de uit te voeren energiemaatregelen door de aanvrager zelf verricht.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan voordat de aanvraag is ontvangen, met uitzondering van de kosten voor het laten opstellen van een NoM-advies.

Artikel 7.4.11 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per woning.

 • 2

  [vervallen]

Artikel 7.4.12 Verdeelsystematiek

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7.4.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  De subsidieontvanger is verplicht de gesubsidieerde activiteiten binnen 2 jaar na bekendmaking van het besluit tot subsidieverstrekking uit te voeren.

 • 2

  De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan Gedeputeerde Staten, zodra aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 3

  Verlenging van de termijnen zoals genoemd in het eerste en het tweede lid is alleen mogelijk als vooraf een schriftelijk verzoek wordt ingediend met een toelichting over de voortgang van de activiteiten en de reden van de opgelopen vertraging en de verwachte duur van de vertraging. De verlenging bedraagt maximaal één jaar.

 • 4

  De subsidieontvanger is verplicht om, wanneer Gedeputeerde Staten hier naar vragen, de volgende gegevens te verstrekken waarmee kan worden aangetoond dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend is uitgevoerd en aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan: een activiteitenverslag, kopieën van facturen ter onderbouwing van kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten en foto’s waarop de gerealiseerde activiteiten zijn te zien.

Artikel 7.4.14 Prestatieverantwoording

Een subsidie die verleend wordt op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld. De subsidieontvanger toont desgevraagd na het realiseren van de gesubsidieerde activiteit aan dat deze is uitgevoerd, door middel van het verstrekken van de aangegeven bewijsmiddelen als vermeld in artikel 7.4.13, vierde lid.  

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8.1 Intrekking en overgangsrecht

 • 1

  De Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân wordt ingetrokken.

 • 2

  De Uitvoeringsregeling projectsubsidies Wurkje foar Fryslân zoals die luidde op dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van kracht voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 3

  Op aanvragen die zijn ontvangen voor 7 november 2016 op grond van HOOFDSTUK 5 VERGROTEN ORGANISEREND VERMOGEN, Paragraaf 5.1 International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname, is het recht van toepassing zoals dat luidde vóór deze datum.

 • 4

  Op aanvragen die zijn ontvangen voor 5 december 2016 op grond van HOOFDSTUK 3 BESCHIKBAARHEID BEDRIJFSFINANCIERING, Paragraaf 3.2 Vestigingsregeling Fryslân Subsidie, is het recht van toepassing zoals dat luidde voor deze datum.

Artikel 8.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening 2013.

Artikel 8.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

Leeuwarden, 24 juni 2014

Voorzitter  J.A. Jorritsma

Secretaris   A.J. van den Berg

 

Nota-toelichting  

Paragraaf 3.2 Vestigingsregeling Fryslân Subsidie

 

Artikel 3.2.2

De subsidie heeft tot doel regionale investeringssteun te bieden aan nieuwe en bestaande ondernemingen die een vestigingsproject of diversificatieproject willen uitvoeren in Fryslân. Onderhavige regeling is vormgegeven voor de provincie Fryslân.

 

Artikel 3.2.3

De subsidiabele activiteiten betreffen het stichten van een nieuwe onderneming of diversificatie van de activiteit van een bestaande vestiging in Fryslân, waarbij de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de activiteit die voordien in die vestiging werd uitgeoefend.

 

Artikel 3.2.5

Aanvragen voor subsidie in het kader van de regeling kunnen worden ingediend in de periode vanaf 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017, en moeten tevens binnen dit tijdvak zijn ontvangen om in behandeling te kunnen worden genomen. Aanvragen die buiten dit tijdvak worden ingediend en worden ontvangen, worden buiten behandeling gesteld.

 

Artikel 3.2.7

In dit artikel zijn weigeringsgronden opgenomen. Daarnaast kan een aanvraag ook worden geweigerd op grond van artikel 4:35 van de Awb.

Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de subsidieregeling Wurkje foar Fryslân een financiering aan te vragen. Het totaal aan ontvangen financiering of garantie op grond van de subsidieregeling Wurkje foar Fryslân, mag echter niet meer dan € 2.500.000 bedragen per aanvrager. Daarbij wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen voor zover sprake is van een belang van meer dan 25%.

Ondernemingen in de volgende sectoren komen niet in aanmerking voor subsidie:

1° primaire landbouw en visserij

2° productie of verwerking van steenkool

3° duurzame energieopwekking of verwerking

4° windparken

5° transport en opslag van goederen

6° detailhandel

7° horeca

8° bouw

De weigeringsgrond in onderdeel c brengt mee, dat afwijzend wordt beslist, indien de gewenste structuur van de betrokken sector zich tegen het project verzet. In dit verband zal met name van belang zijn of er in die sector aantoonbare overcapaciteit heerst.

 

Artikel 3.2.8

De verkoopactiviteiten moeten zich in overwegende mate uitstrekken tot buiten de provincie Fryslân. Dat betekent dat meer dan de helft van de omzet moet worden behaald van klanten buiten de provincie Fryslân.

Het toetsingscriterium in onderdeel 1b heeft betrekking op de rendabiliteit en solvabiliteit van de onderneming na uitvoering van het project. Na uitvoering van het project moet de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming gezien de rentabiliteit en de aard van de onderneming naar verwachting aanvaardbaar zijn. Tevens dient de aanvrager na uitvoering van het project een solvabiliteitsratio te hebben van meer dan 20% en moeten de verplichtingen ten aanzien van rente en aflossing na realisatie kunnen worden voldaan. Hiertoe dienen de volgende financiële documenten te worden aangeleverd:

• businessplan;

• jaarcijfers van de afgelopen drie jaar indien beschikbaar;

• meerjarige prognose van de omzet, kostenontwikkeling en nettowinst na aftrek van de investeringen en overige lasten;

• meerjarige prognose van de balans;

• meerjarige liquiditeitsbegroting;

• sluitende investeringsbegroting;

• onderbouwing van de financiële haalbaarheid.

De aanvrager moet bij onderdeel 1c aantoonbaar maken dat het concern of de onderneming op het moment van indiening van de aanvraag minimaal 10 arbeidsplaatsen (uitgedrukt in FTE’s) heeft. Dit kan worden aangetoond door arbeidscontracten en recente salarisstroken.

Op grond van deze paragraaf kan steun worden verleend in de vorm van een projectsubsidie voor de loonkosten van nieuwe FTE ten behoeve van de vestiging van een nieuwe onderneming of diversificatie van de bedrijfsactiviteiten van een bestaande onderneming in Fryslân.

Daarbij gaat het om concerns of ondernemingen waarbij het huidige aantal werkzame personen minimaal 10 FTE bedraagt en die een nieuwe vestiging in Fryslân oprichten of hun bedrijfsactiviteiten naar Fryslân verplaatsen.

Ook bestaande vestigingen in Fryslân die haar activiteiten willen diversifiëren komen in aanmerking indien het huidige aantal werkzame personen minimaal 10 FTE bedraagt.

Aanvragers moeten aannemelijk kunnen maken dat de nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit een werkgelegenheidsgroei van 10 FTE in drie jaar kan realiseren die rechtstreeks door het investeringsproject worden geschapen. De verwachte omzet van de activiteiten door de nieuwe vestiging of diversificatie moet voor minimaal 50% afkomstig zijn van buiten Fryslân.

Naast het minimaal aantal arbeidsplaatsen van 10 FTE zoals gesteld in onderdeel 1c, maken onderdelen 2 en 3 duidelijk dat de regeling zich richt op bestaande concerns en ondernemingen van buiten Fryslân, die een nieuwe vestiging in Fryslân willen realiseren en in Fryslân gevestigd concerns en ondernemingen die nieuwe diversifiërende activiteiten willen toevoegen aan een bestaande of nieuwe vestigingslocatie in Fryslân. Onderdeel 2a en 3a beschrijft het type concern en ondernemingen die in aanmerking komen voor een subsidie zoals structuurversterkende bedrijven of activiteiten, laboratoria of R&D activiteiten, proeffabrieken of hoofdkantoren.

In onderdeel 2c en 3c wordt beschreven dat de aanvrager aannemelijk moet maken dat dankzij de vestiging of diversificatie een werkgelegenheidsgroei wordt gerealiseerd van minimaal 10 FTE.

 

Artikel 3.2.12

De verdeelsystematiek is op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Voor de volgorde van registratie en behandeling van de aanvragen wordt uitgegaan van de ontvangsttheorie. Dat wil zeggen dat de datum van ontvangst van de volledige aanvraag bepalend is voor de volgorde waarin de subsidies worden verdeeld. Aanvragen worden per datum en niet per tijdstip van ontvangst geregistreerd omdat het niet mogelijk is om gelijke behandeling te kunnen garanderen voor alle mogelijkheden waarop een aanvraag kan worden ontvangen (per post of persoonlijk afgegeven). Elke aanvraag die op eenzelfde dag wordt ontvangen, wordt daarom zonder tijdstip geregistreerd.

Na ontvangst van een volledige aanvraag zal deze worden beoordeeld aan de voorwaarden en voorschriften in regeling om voor subsidie in aanmerking te komen. Aanvragen worden geweigerd wanneer hier niet aan wordt voldaan, bijvoorbeeld wanneer er een weigeringsgrond aan de orde is of een aanvraag niet voldoet aan een of meer van de toetsingscriteria.

 

Artikel 3.2.15

De bepalingen hangen nauw samen de Europese staatssteunregels. Subsidie wordt verstrekt met toepassing van VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

 

Paragraaf 4.1   Talint foar Fryslân II

Algemeen Door middel van deze subsidieregeling wil de provincie Fryslân pas afgestudeerde MBO’ers (niveau 3 of 4), AD’ers, HBO’ers en WO’ers, voor één jaar werkervaringsplaatsen aanbieden bij werkgevers in Fryslân. De provincie Fryslân bekostigt een vast bedrag van de loonkosten, op basis van 32 uur per week, voor een periode van 52 aaneengesloten weken. Bovendien biedt de werkgever de trainee minimaal 100 uur aan opleiding aan op eigen kosten. De subsidie heeft tot doel om recent afgestudeerden een jaar werkervaring aan te bieden bij werkgevers in Fryslân zodat zij een betere kans op de arbeidsmarkt hebben en houden.

ArtikelsgewijsArtikel 4.1.1 DoelDe subsidie heeft tot doel om recent afgestudeerden een jaar werkervaring aan te bieden bij werkgevers in Fryslân zodat zij een betere kans op de arbeidsmarkt hebben en houden.

Artikel 4.1.2 Subsidiabele activiteitenDit artikel bepaalt dat het in dienst nemen of inhuren en houden van een trainee wordt gezien als de subsidiabele activiteit.

Artikel 4.1.3 DoelgroepUit dit artikel volgt dat de regeling openstaat voor alle soorten werkgevers: overheden, instellingen en bedrijfsleven.

Artikel 4.1.4 AanvraagperiodeDe regeling wordt opengesteld voor de periode van 10 november 2014 tot en met 28 februari 2015. Echter, zodra de subsidieplafonds zijn bereikt, kunnen geen subsidies meer worden verstrekt.

Artikel 4.1.5 Aanvraag Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier. Alleen aanvragen die via de post binnenkomen of afgeleverd worden bij het Provincie Huis worden in behandeling genomen. Aanvragen kunnen dan ook niet elektronisch of via email worden ingediend.

Artikel 4.1.6 WeigeringsgrondenDe weigeringsgrond onder a bepaalt dat een aanvrager maximaal 3 aanvragen gehonoreerd kan krijgen op grond van deze regeling. Een aanvrager kan voor meerdere trainees een aanvraag indienen. Aanvragen na de derde verlening worden geweigerd. Talint foar Fryslân II is een uitvoeringsregeling die los staat van de eerdere subsidieregeling in het kader van Talint foar Fryslân, daarom kunnen werkgevers die subsidie hebben ontvangen in het kader van deze regeling ook een aanvraag doen, mits ze niet aan hun de-minimis plafond zitten. De weigeringsgrond onder b bepaalt dat een trainee in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding geen betaald werk heeft verricht ten behoeve van de werkgever. Het maakt hierbij niet uit of sprake is van een dienstverband op grond van een arbeidsovereenkomst of inhuur (uitzendovereenkomst). Stagiaires kunnen wel in aanmerking komen aangezien zij geen betaald werk verrichten. Het maakt niet uit of zij eventueel stagevergoeding hebben ontvangen. De ratio achter deze bepaling is om te voorkomen dat iemand die reeds werknemer is geweest (en mogelijk al gedeeltelijk is ingewerkt), direct terugkeert bij de werkgever waarbij gebruik gemaakt kan worden van deze subsidie.

Artikel 4.1.7 ToetsingscriteriaMet de bepaling onder a wordt beoogd stimulerend effect te bereiken om een trainee die nog geen baan heeft aan een baan te helpen. De regeling is niet bedoeld om arbeidsovereenkomsten of uitzendconstructies te verlengen en om zodoende bestaande arbeidsrelaties gesubsidieerd voort te zetten. De bepaling onder b maakt duidelijk dat de regeling is bedoeld voor trainees die recent zijn afgestudeerd. De opleidingseisen hebben betrekking op algemeen aanvaarde en erkende opleidingen op het gebied van MBO (niveau 3 of 4), HBO (associate degree of bachelor) of WO (bachelor of master). De bepaling onder c heeft betrekking op het tegengaan van het gebruik van de regeling voor seizoensarbeid. Daarnaast biedt het de trainee voldoende zekerheid op een substantiële start van de arbeidscarrière. Met de bepaling onder d is beoogd te bewerkstelligen dat de werkgever zelf zorgt voor het verschaffen van werk van de trainee. Het is niet de bedoeling dat de trainee elders wordt gedetacheerd of als uitzendkracht wordt ingezet door de subsidieontvanger. Met de criteria onder e is beoogd om de trainee niet in te zetten voor werkzaamheden onder zijn opleidingsniveau. Dit mede in verband met de verdringing die dat met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het laten doen van werkzaamheden voor ongeschoolden door MBO-ers etc. Tevens biedt het voor de trainee de mogelijkheid zich te ontplooien en te ontwikkelen op zijn eigen niveau. De bepaling onder f zorgt er voor dat de trainee in voldoende mate in de gelegenheid wordt gesteld zich te ontwikkelen en te bekwamen op zijn vakgebied. Met de bepaling onder g is beoogd om het Friese belang bij het creëren van de werkplek voldoende te waarborgen. Dit kan enerzijds doordat de werkplek zich daadwerkelijk bevindt in Fryslân of doordat de organisatie van de werkgever is gevestigd in Fryslân.

Artikel 4.1.8 Subsidiehoogte De hoogte van de subsidie is een vast bedrag voor de subsidiabele activiteit. Indien op grond van de de-minimisverklaring volgt dat er geen ruimte is voor de volledige bekostiging van een trainee, wordt het subsidiebedrag uitgekeerd tot het toegestane maximum. Indien de arbeids- of uitzendovereenkomst onverhoopt tussentijds wordt beëindigd, wordt de subsidie naar rato van het aantal gewerkte dagen vastgesteld. De trainee heeft dan geen recht op een vervangende traineeplek. Tevens heeft de werkgever geen recht op een andere trainee.

Artikel 4.1.9 Verdeelsystematiek Als het subsidieplafond van een categorie is bereikt op een bepaalde datum en er zijn op die datum meer volledige aanvragen ontvangen dan er subsidie beschikbaar is, wordt er geloot tussen alle volledige aanvragen van die datum. Door de loting wordt bepaald welke van deze aanvragers subsidie ontvangen en welke niet.

Artikel 4.1.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger De verplichtingen uit dit artikel bieden Gedeputeerde Staten de mogelijkheid te controleren en te waarborgen dat er wordt voldaan aan de doelstellingen die voortvloeien uit de regeling. De verplichting onder e beoogt begeleiding van de trainee mogelijk te maken door een door de provincie gekozen jobcoach. De begeleiding tijdens het traineeship heeft als doel de trainee steviger in de arbeidsmarkt te plaatsen. De begeleiding is deels gericht op reflectie van eigen functioneren van de trainee, deels gericht op de te maken vervolgstappen en beslissingen ten behoeve van hun verdere loopbaan, na het traineeship. De begeleiding bestaat uit maximaal 15 uur, waarvan drie bijeenkomsten van een uur: start- voortgangs- en eindgesprek waarbij ook de werkgever kan worden uitgenodigd.

Artikel 4.1.12 Staatssteun Een subsidie met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Voor de sector transport geldt een drempelbedrag van € 100.000. Een subsidie met toepassing van de de-minimissteun in de landbouwproductiesector mag nooit hoger zijn dan € 7.500 (na 1 januari 2014 € 10.000) over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Een subsidie met toepassing van de de-minimissteun in de visserijsector mag nooit hoger zijn dan € 30.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. De bedragen die in het tweede, derde en vierde lid van dit artikel zijn genoemd komen overeen met de drempelbedragen die de Europese Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van de-minimissteun. Het bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun onder deze drempel hoeft niet te worden aangemeld. In deze regeling is er voor gekozen om bij de subsidieverlening dit bedrag niet te overschrijden. Het kan echter in de praktijk voorkomen dat een door ons begunstigde onderneming in de afgelopen drie jaar al eens subsidie of een andere vorm van steun van een overheidsorgaan heeft ontvangen. Dit moet blijken uit de Verklaring de-minimissteun. Indien de te verlenen subsidie tezamen met de reeds ontvangen steun het drempelbedrag overschrijdt, zal in dat specifieke geval de onderhavige subsidie niet verleend worden. Subsidieverlening onder de voorgaande subsidieregeling in het kader van Talint foar Fryslân vormt ook de-minimissteun.

Artikel 4.1.13 BevoorschottingHet gehele subsidiebedrag wordt in één betaling als voorschot verstrekt.

 

Paragraaf 5.1 International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname

Artikel 5.1.1, de aanhef, onderdeel b:

Hierin wordt aangegeven welke ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie op grond van de onderhavige paragraaf. Conform de door de Europese Commissie vastgestelde definitie van kleine, middelgrote, en micro-ondernemingen in bijlage I van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van 17 juni 2014 behoren tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s), ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze normen worden verder aangehaald als MKB-normen.

Gevolg van deze Europese regelgeving is dat het gehele verband van ondernemingen waartoe de aanvragende (dus ook een mede aanvragende) onderneming behoort, wordt getoetst aan de MKB-normen. Denk bijvoorbeeld aan moedermaatschappijen, zusterondernemingen en dochter-ondernemingen. Indien de aanvragende onderneming direct of indirect voor 25% of meer en minder dan 50% qua aandelenkapitaal en/of zeggenschap relaties heeft met andere ondernemingen, wordt voor het bepalen of de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal werkzame personen, de jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen naar rato meegenomen. Dit geldt ook indien een andere onderneming 25% of meer aandelen in de aanvragende onderneming heeft. Indien de aanvragende onderneming op een andere onderneming of een andere onderneming op de aanvragende onderneming overheersende invloed kan uitoefenen of een andere invloed heeft als genoemd in de definitie van een KMO, dienen voor het bepalen of de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal fte, de jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen volledig meegenomen te worden.

Indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de aanvragende onderneming, dan kan de aanvragende onderneming (behoudens de uitzonderingen die in de definitie zijn genoemd) niet als een KMO worden aangemerkt.

Artikel 5.1.1, de aanhef, onderdeel d:

Een vakbeurs is een op export gericht evenement met een begin- en einddatum dat over het algemeen regelmatig plaatsvindt, waar ondernemingen hun producten en/of diensten presenteren, met als doel (potentiële) klanten te ontmoeten en de belangstelling voor hun producten en/of diensten op te wekken of te bestendigen. Vakbeurzen zijn voornamelijk gericht op zakelijke bezoekers.

Artikel 5.1.3, onderdeel a:

Om voor subsidie in aanmerking te komen voor deze activiteit mag de export van de onderneming van de aanvrager naar het land waar de handelsmissie naartoe gaat niet meer bedragen dan 5% van haar omzet in de laatste 12 maanden vóór indiening van de aanvraag.

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze activiteit wanneer de desbetreffende handelsmissie (nog) niet gepubliceerd is op de Agenda Internationaal ondernemen op de website van RVO.nl of op de agenda op de website van WTC Noord NL. Gedeputeerde Staten behouden zich in dat geval het recht voor om te besluiten of zij subsidie willen verlenen voor deelname aan de desbetreffende handelsmissie.

Artikel 5.1.5, eerste lid:

Aanvragen om subsidie in het kader van de subsidieregeling kunnen worden ingediend vanaf 7 maart 2016 tot en met 31 december 2017. Eerder of later ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld.

Voor de volgorde van registratie en behandeling van de aanvragen wordt uitgegaan van de ontvangsttheorie. Dat wil zeggen dat de datum van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend is voor de volgorde waarin de subsidies worden verdeeld. Aanvragen worden per datum en niet per tijdstip geregistreerd omdat het niet mogelijk is om gelijke behandeling te garanderen voor alle mogelijkheden waarop de aanvragen kunnen binnenkomen (fax, post, persoonlijk afgeven). Elke aanvraag die op eenzelfde dag binnenkomt, wordt daarom zonder tijdstip geregistreerd.

Artikel 5.1.6, derde lid:

Een aanvrager kan per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen indienen, zolang het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat.

Ter illustratie: aan aanvrager A is op grond van artikel 5.1.3, de aanhef, onderdeel a een subsidie verstrekt voor deelname aan een uitgaande handelsmissie naar Rusland. Aanvrager A kan dan voor deelname aan een andere uitgaande handelsmissie, bijvoorbeeld naar China, opnieuw een subsidie aanvragen op grond van het vorengenoemde artikel.

Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Artikel 5.1.7 Weigeringsgronden, eerste lid, onderdeel a:

Om voor subsidie in aanmerking te komen, mogen ter zake van de subsidiabele kosten van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, nog geen verplichtingen zijn aangegaan langer dan vier weken vóórdat de subsidieaanvraag is ontvangen. Dit is bepaald om de stimulerende werking van de regeling te waarborgen.

Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het voor akkoord ondertekenen van een offerte van een externe deskundige, het inschrijven voor een cursus of training, maar ook het (mondeling) bevestigen van een opdracht aan een externe deskundige. Indien vóór de ontvangst van de aanvraag is gestart met werkzaamheden ten behoeve van de te subsidiëren activiteit dan wordt ervan uitgegaan dat er te vroeg een verplichting is aangegaan.

Indien een verplichting is aangegaan langer dan vier weken vóór ontvangst van de aanvraag, wordt er geen subsidie verstrekt. In het geval dat er voor een deel van de begrote kosten van de te subsidiëren activiteit een verplichting is aangegaan langer dan vier weken vóór ontvangst van de aanvraag, wordt de gehele aanvraag geweigerd.

De algemene weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel e van de Asv 2013, inhoudende dat een aanvraag wordt geweigerd op het moment dat de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend, is gelet op het bovenstaande in samenhang met de toelichting op het vorengenoemde artikel niet van toepassing op de onderhavige regeling. De overige weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 2.7 van de Asv 2013 gelden echter onverkort.

Artikel 5.1.7 Weigeringsgronden, eerste lid, onderdeel f:

Wanneer voor de activiteit waarvoor bij Gedeputeerde Staten subsidie is aangevraagd reeds een subsidie is aangevraagd of verstrekt door een andere instantie of organisatie, dan wordt de aanvraag voor deze activiteit eveneens geweigerd. Onder een subsidie als hiervoor bedoeld valt bijvoorbeeld ook een door RVO.nl verstrekte voucher als bedoeld in artikel 1 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.

Uit het bovenstaande volgt dat ‘stapeling’ met andere subsidies niet mogelijk is.

Artikel 5.1.9 Subsidiabele kosten, eerste lid, de aanhef, onderdeel a:

Reis- en verblijfskosten bij deelname aan een handelsmissie zijn subsidiabel met in achtneming van een aantal voorwaarden:

De reiskosten per vliegtuig kunnen subsidiabel worden gesteld tot ten hoogste het economy class-tarief binnen Europa en tot ten hoogste het business class-tarief voor intercontinentale vluchten naar 1 centrale eindbestemming voor maximaal 2 personen. Hiervoor dienen bij de aanvraag kopieën van printscreens te overleggen waaruit de verwachte kosten voor de vliegtickets kunnen worden afgeleid dan wel (e-)tickets, ticketreserveringen of boekingsbevestigingen.  

De reiskosten per auto kunnen subsidiabel worden gesteld vanaf het adres van de aanvrager tot en met 1 centrale eindbestemming voor maximaal 2 auto’s.

Reiskosten voor verplaatsingen in het buitenland na aankomst op de eindbestemming zijn niet subsidiabel alsmede reiskosten binnen een stad, zoals taxikosten.

Buitenlandse verblijfskosten kunnen subsidiabel worden gesteld tot een maximum van € 100,- per persoon per dag.

Artikel 5.1.14

Het steunkader waarbinnen subsidie wordt verstrekt in het kader van deze regeling is de de-minimissteun en is geregeld in Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013. Op grond van deze verordening kan Gedeputeerde Staten aan MKB-ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- aan subsidies verstrekken zonder dat dit staatssteun oplevert. Om te kunnen beoordelen dat het vorengenoemde plafondbedrag niet wordt overschreden met de subsidieverstrekking in het kader van deze regeling, dient bij de aanvraag een ingevulde de-minimisverklaring te worden overgelegd.

De de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren zijn echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de de-minimisverordening. De uitgezonderde sectoren zijn opgesomd in artikel 5.1.7, onderdeel g van de regeling (hoewel goederenvervoer over de weg geen uitgezonderde sector betreft, is deze sector wel opgenomen in de regeling daar hiervoor een apart plafondbedrag geldt). Indien de onderneming van de aanvrager in één van deze sectoren actief is, levert dit dan ook een weigeringsgrond op voor subsidie.

Artikel 5.1.15

Subsidie die verstrekt wordt in het kader van de regeling wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger na realisatie van de gesubsidieerde activiteit in beginsel geen vaststellingsverzoek hoeft in te dienen waarmee zij (financiële) verantwoording aflegt aan Gedeputeerde Staten.

Evenwel controleert Gedeputeerde Staten de in het kader van de regeling verstrekte subsidies steekproefsgewijs. Als een subsidieontvanger in de steekproef valt, is hij verplicht om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit is verricht en dat aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan. Hiervoor dienen kopieën van facturen en betaalbewijzen ter zake van de gemaakte en betaalde kosten van de gesubsidieerde activiteit te worden overlegd als ook foto’s van de handelsmissie of beursstand waarmee kan worden aangetoond dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend is uitgevoerd en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Als uit de steekproef onregelmatigheden blijken, dan wordt de subsidievaststelling ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd of ingetrokken conform artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Paragraaf 6.1 Participatieregeling

Algemeen Op 6 november 2013 is door Provinciale Staten het aanvalsplan woningmarkt vastgesteld in het kader van het programma Wurkje foar Fryslan.

Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de “ participatieregeling bijzondere huurprojecten“, waarvoor een bedrag van € 20 miljoen is gereserveerd.

ArtikelsgewijsArtikel 6.1.1 Doel van de regeling De participatieregeling heeft als doel het stimuleren van woningbouwprojecten in de huursector die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen door het ontbreken van het laatste deel van de financiering. Het gaat dan om op zichzelf rendabele projecten buiten de reguliere sociale huur. Voor deze laatste categorie is een specifieke regeling in de maak.

Artikel 6.1.2 Subsidiabele activiteitenDe subsidiabele activiteiten betreffen het realiseren van projecten in de huursector voor de genoemde marktsegmenten. Binnen de participatieregeling wordt steun verleend door het verstrekken van een lening of door het stellen van een garantie voor financiering van derden ten behoeve van de realisatie van de betreffende huurprojecten. Daarbij gaat het om een lening of garantie tot een hoogte van maximaal 25% van de subsidiabele activiteiten. De overige financiering dient te worden vertrekt door derden danwel te worden voldaan uit eigen vermogen.

Artikel 6.1.3. DoelgroepDe regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen buiten het reguliere aanbod van de woningcorporaties. Het kan dan gaan om woningen in het geliberaliseerde segment (huur > € 699,- per maand) of om bijzondere doelgroepen zoals combinaties met zorg, studentenhuisvesting etc. Voor deze laatste categorie is geen sprake van een huurgrens, maar gaat het vooral om de combinatie met aanvullende diensten en voorzieningen.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen anders dan in de vorm van een juridische entiteit dient een penvoerder door de aanvragers te worden benoemd als contactpersoon. Dat staat los van het feit dat alle samenwerkingspartners altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de met de provincie aan te gane verplichtingen.

Artikel 6.1.4 Aanvraagperiode Aanvragen voor ondersteuning n het kader van de participatieregeling kunnen worden ingediend in de periode tussen 15 en 30 september 2014. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Na 30 september 2014 vindt beoordeling van de aanvragen plaats en zonodig de afweging tussen de afzonderlijke aanvragen in het geval van mogelijke overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 6.1.6 Weigeringsgronden In verband met de efficiëntie van de regeling worden alleen aanvragen voor een bijdrage meer dan € 125.000 in behandeling genomen. Dat betekent dat er sus sprake dient te zijn van tenminste € 500.000 aan subsidiabele kosten.

Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de participatieregeling een financiering aan te vragen. Het totaal aan ontvangen financiering of garantie op grond van de participatieregeling mag echter niet meer dan € 2.500.000 bedragen per aanvrager. Daarbij wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen voor zover sprake is van een belang van meer dan 25%.

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Partij A neemt voor 30% deel in een samenwerking welke een aanvraag voor een lening heeft ingediend voor project X ter hoogte van € 2,5 miljoen. Partij A dient ook een aanvraag in voor een eigen project Y en vraagt daarvoor een financiering van € 1 miljoen. Met project Y komt A nog niet aan het maximum, dus kan deze aanvraag in behandeling worden genomen. Aangezien A voor meer dan 25% deelneemt in project X, telt het bedrag van project Y volledig mee en zou het maximum van € 2,5 miljoen worden overschreden. Voor project X kan derhalve maximaal een financiering van € 1,5 miljoen worden aangevraagd. Zou A voor minder dan 25% deelnemen in project X, telt de aanvraag voor Y niet mee in het bereiken van het maximum.

Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager die een onderneming drijft, ongeacht het percentage van deelname aan het project, nimmer meer subsidie kan ontvangen dan het maximum dat op grond van de- minimissteun is toegestaan

Artikel 6.1.7 Toetsingscriteria Naast de eisen ten aanzien van de doelgroep en de aard van de projecten, zijn een aantal voorwaarden aan de steunverlening verbonden: • Het moet gaan om tenminste 10 wooneenheden, danwel een minimum investeringsbedrag van € 1.0 miljoen (excl. verwerving). Wooneenheden zijn in dit verband fysiek zelfstandige woningen met eigen voorzieningen als sanitair en keuken en een eigen entree. Kamerverhuur met gemeenschappelijk sanitair en/of keuken voldoet hier dus niet aan. • Ten aanzien van de mimimumomvang van projecten worden projecten afzonderlijk beoordeeld. Het bij elkaar voegen van (kleinere) projecten op verschillende locaties om aan de minimumomvang te voldoen is niet toegestaan. In de praktijk betekent dat sprake dient te zijn van een aaneengesloten projectlokatie ten hoogste gescheiden door bijvoorbeeld een openbare weg o.i.d. Daarbij is eveneens van belang dat er een functionele en/of organisatorische samenhang bestaat tussen de verschillende projectonderdelen om als een project te worden beschouwd. • Er dienst sprake te zijn van een haalbaar project met voldoende ruimte voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van het voldoen van rente en aflossing. Dit dient te worden onderbouwd door het overleggen van een onderbouwde business-case met onderliggende exploitatie en balansprognoses, waaruit deze ruimte blijkt.

Artikel 6.1.8 Niet subsidiabele kosten Voor het bepalen van de subsidiabele kosten als grondslag voor de provinciale financiering of garantie geldt as uitgangspunt dat dit alleen de projectkosten betreft die leiden tot directe werkzaamheden in de realisatie en de bijbehorende voorbereiding. Verwerving van gronden en/of opstalen behoren daar niet toe. Ook kosten welke zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden niet meegenomen. De wel toe te rekenen posten zijn onder meer voorbereidingskosten, bouw- en verkoopkosten en bouwbegeleiding, allen voor zover de verplichtingen zijn aangegaan na indiening van de aanvraag. Het onderscheid ligt daarbij in het feit dat de subsidiabele kosten allen leiden tot directe werkgelegenheid in de bouwsector.

Artikel 6.1.9 Subsidiehoogte Er geldt een maximum leningsbedrag van € 2,5 miljoen per aanvrager. In het geval van een garantie gaat het eveneens om een maximum van € 2.5 miljoen. Aangezien een garantie maximaal 80% mag bedragen van de gegarandeerde lening betekent dit dat de maximale leninghoogte waarvoor sprake kan zijn van een garantie € 3.125 miljoen bedraagt, waarvoor de maximale garantie van € 2.5 miljoen kan worden afgegeven.

Artikel 6.1.10 VerdeelsystematiekVoor het geval dat het totaal aan ingediende aanvragen meer is dan het plafond van € 20 miljoen, zal een keuze worden gemaakt voor de volgorde van de te honoreren projecten. Daarvoor worden twee criteria gehanteerd, te weten de relatieve hoogte van de gevraagde financiering of garantie en de door de aanvrager te stellen zekerheid voor de ontvangen ondersteuning. Ten aanzien van hoogte van de financiering volgt de regeling de doelstelling van Wurkje foar Fryslan om zoveel mogelijk investeringen in de provincie los te trekken. Dit betekent dat naarmate het aandeel van de provinciale financiering in het project lager is, het project hoger zal scoren.

Artikel 6.1.11 en Artikel 6.1.12 Lening- en garantieconditiesVoor de vaststelling van leningcondities wordt aangesloten bij de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02) ter voorkoming van staatssteun. Daarbij wordt op basis van de door de aanvrager te stellen zekerheid en de kredietwaardigheid een marktconforme rente bepaald overeenkomstig de regels van de mededeling.

Opslagen voor leningen in basispunten

Ratingcategorie

Zekerheidstelling

 

Hoog

Normaal

Laag

Zeer goed (AAA-A)

60

75

100

Goed (BBB)

75

100

220

Bevredigend (BB)

100

220

400

Zwak (B)

220

400

650

Slecht/Financiele moeilijkheden (CCC en lager)*

400

650

1000

Zekerheden * Hoog: 70% of meer * Normaal: tussen 69% en 41% * Laag: 40% of minder

De te hanteren rente zal echter nooit onder de door de hoofdfinancier te hanteren rente liggen. Eventuele afwijkingen worden getoetst op de regels ten aanzien van de-minimissteun. Als zekerheid worden in dit kader opgevat hypotheekstellingen en borgstellingen. Voor de aflossing geldt een looptijd van maximaal 15 jaar en wordt uitgegaan van een lineaire aflossing.

Ook bestaat de mogelijkheid dat door de provincie een garantie wordt afgegeven aan een externe financier voor het betalen van de verschuldigde aflossing. In de regel zal dit leiden tot gunstiger leningcondities van de betreffende financier in verband met de zekerheid voor betaling van aflossing. In het geval van een garantie is door de subsidieontvanger een garantieprovisie over het gegarandeerde bedrag aan de provincie verschuldigd. Deze wordt op basis van kredietwaardigheid bepaald en dient jaarlijks te worden voldaan. Deze komt dus boven de door de betreffende financier te hanteren rentecondities. De hoogte van de verschuldigde provisie is gerelateerd aan de kredietwaardigheid van de subsidieontvanger.

kredietkwaliteit

Standard & Poor's

Fitch

 Moody's

Jaarlijkse safe harbour premie

Hoogste kwaliteit

AAA

 AAA

 Aaa

0,4%

Zeer sterke betalingskwaliteit

AA + AA AA –

AA + AA AA –

Aa 1 Aa 2 Aa 3

0,4%

Sterke betalingscapaciteit

A+ A A–

A+ A A–

A1 A2 A3

0,55%

Toereikende betalingskwaliteit

BBB + BBB BBB –

BBB + BBB BBB –

Baa 1 Baa 2 Baa 3

0,8%

Betalingscapaciteit gevoelig voor ongunstige omstandigheden

BB + BB BB –

BB + BB BB –

Ba 1 Ba 2 Ba 3

2,0%

Betalingscapaciteit dreigt in het gedrang te komen door ongunstige omstandigheden

B+ B B–

B+ B B–

B1 B2 B3

3,8%-6,3%

Betalingscapaciteit dreigt in het gedrang te komen door ongunstige omstandigheden

CCC + CCC CCC – CC

CCC + CCC CCC – CC C

Caa 1 Caa 2 Caa 3

Niet mogelijk

In of bijna in een situatie van wanbetaling

SD D

DDD DD D

Ca C

Niet mogelijk

De hoogte van de garantie daalt jaarlijks gedurende de overeengekomen garantieperiode. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld een garantieperiode van 10 jaar overeen is gekomen de garantie jaarlijks met 1/10 daalt.

Artikel 6.1.13 Verplichtingen • Op het moment dat gedeputeerde Staten besluit tot het beschikbaar stellen van een lening of garantie zullen de definitieve afspraken rond de leningcondities en zekerheden worden vastgelegd in een leningovereenkomst of garantieovereenkomst. Behalve de leningcondities of garantiecondities worden daarin eveneens de afspraken met betrekking tot de betaalbaarstelling vastgelegd. • Met de participatieregeling beoogt de provincie eveneens het creëren van opleidingsplaatsen in bouw. Daartoe wordt de verplichting opgelicht om gedurende de realisatieperiode opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor iedere € 500.000 ontvangen lening of garantie gaat dit om 1.200 opleidingsuren. Als bijvoorbeeld een lening is ontvangen van € 1.1 miljoen dient tijdens de realisatie van het project in totaal 2.640 opleidingsuren te worden aangeboden. Dit kunnen stageplaatsen zijn, maar ook leer-werktrajecten of andere vormen van opleidingsplaatsen. • In de looptijd van een project is het altijd mogelijk dat wijzigingen ontstaan ten opzichten van de oorspronkelijke verwachtingen. Dat kan betrekking hebben op kosten, maar ook op inhoudelijke aspecten van het project. Als zich wijzigingen voordoen is de subsidie-ontvanger verplicht deze wijzigingen te melden aan de provincie Fryslân. De leningplafonds uit de beschikking liggen echter vast. • Met het verstrekken van een lening of garantie wordt een langdurige relatie aangegaan. Als financier wil de provincie Fryslân tenminste eenmaal per jaar een financieel verslag (jaarrekening) en een activiteitenverslag van de subsidieontvanger krijgen uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het betreffende verslagjaar. Op basis hiervan vindt een persoonlijk gesprek plaats met de provinciale accountmanager. Bij afwijkingen op de oorspronkelijke verwachtingen kunnen nadere eisen worden gesteld aan de frequentie van de verstrekking worden gesteld. • Communicatieuitingen kunnen afgestemd worden met de provincie. Er zijn voorbeeld bestanden en formats beschikbaar die gebruikt kunnen worden.

Artikel 6.1.14 Staatssteun De condities voor leningen en garanties worden in eerste instantie vastgesteld op basis van marktconformiteit volgens de Europese mededeling. Indien wordt afgeweken van de aldus bepaalde condities wordt deze afwijking beschouwd als staatssteun. Daaraan zijn grenzen gesteld op basis van Europese regelgeving. De waarde van deze steun wordt bepaald op basis van de looptijd van de betreffende lening of garantie in het jaarlijks verschil tussen de marktconforme voorwaarden en de daadwerkelijk gehanteerde voorwaarden. Zou bijvoorbeeld bij een lening van € 1.0 miljoen een marktconforme rente van 7,06% gelden (normale zekerheid, geen creditrating) en wordt er in werkelijkheid een rente van 4,5% gehanteerd, dan is bij een looptijd van 15 jaar de steun te berekenen als het jaarlijks renteverschil gedurende 15 jaar, in dit geval € 187.895,-

Paragraaf 6.2 Herbestemmingsregeling bestaande bedrijfs- en kantoorpanden

Op 6 november 2013 is door Provinciale Staten het Aanvalsplan Woningmarkt vastgesteld in het kader van het programma Wurkje foar Fryslan.

Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de “herbestemmingsregeling bestaande panden”, waarvoor een bedrag van € 2 miljoen is gereserveerd. In 2014 wordt een eerste tranche opengesteld van € 1 miljoen op hetzelfde moment als ook de participatieregeling wordt opengesteld, namelijk vanaf 15 september 2014.

Artikelsgewijs

Artikel 6.2.1 Doel van de regeling De herbestemmingsregeling heeft als doel het stimuleren van woningbouwprojecten in de huursector in bestaande ruimten van gebouwen, die als gevolg van een onrendabele top in verbouwkosten niet van de grond komen. Het gaat dan om op zichzelf rendabele projecten buiten de reguliere sociale huur. Naast het geconstateerde tekort aan woningen voor bijzondere doelgroepen (waaronder geliberaliseerde huur en combinaties met zorg) is op een groot aantal plaatsen sprake van leegstand van bestaande ruimten in gebouwen welke in beginsel geschikt zijn voor herbestemming naar een woonfunctie voor de genoemde doelgroepen. Het kan dan gaan om ruimten in bijvoorbeeld kantoorpanden, winkelpanden, industriële panden, maar ook om ruimten in kerkgebouwen of overige gebouwen met een maatschappelijke functie. In de praktijk blijkt deze herbestemming te stuiten op een aantal problemen, deels van technische aard (de meerkosten van bouwkundige aanpassingen voor de woonfunctie) en deels van bedrijfseconomische aard (afwaardering van de boekwaarde bij functiewijziging).

Artikel 6.2.2 Subsidiabele activiteiten De subsidiabele activiteiten betreffen het realiseren van projecten in de huursector voor de genoemde marktsegmenten. Binnen de herbestemmingsregeling wordt steun verleend door het verstrekken van een subsidie ten behoeve van de realisatie van de betreffende huurprojecten. Daarbij gaat het om een subsidie tot een hoogte van maximaal 20% van de subsidiabele activiteiten. De overige financiering dient te worden vertrekt door derden danwel te worden voldaan uit eigen vermogen.

Artikel 6.2.3 Doelgroep De regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen buiten het reguliere aanbod van de woningcorporaties. Het kan dan gaan om woningen in het geliberaliseerde segment (huur > 699,- per maand, prijspeil 1-1-2014) of om bijzondere doelgroepen zoals combinaties met zorg, studentenhuisvesting etc. Voor deze laatste categorie is geen sprake van een huurgrens, maar gaat het vooral om de combinatie met aanvullende diensten en voorzieningen.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen anders dan in de vorm van een juridische entiteit dient een penvoerder door de aanvragers te worden benoemd als contactpersoon. Dat staat los van het feit dat alle samenwerkingspartners altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de met de provincie aan te gane verplichtingen.

Artikel 6.2.4 Aanvraagperiode Aanvragen voor ondersteuning in het kader van de herbestemmingsregeling kunnen worden ingediend in de periode tussen 15 september 2014 en 31 december 2014. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Vanaf 15 september 2014 vindt beoordeling van de aanvragen plaats, volgens het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Zodra het aantal toegekende aanvragen het plafond van € 1 miljoen overschrijdt, wordt dit bekend gemaakt en worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen.

Artikel 6.2.5 Aanvraagvereisten Alleen aanvragen met een volledig ingevuld aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Dit om misverstanden betreffende de volledigheid van de aanvraag en de volgorde van binnenkomst te voorkomen. Immers de dag waarop een volledige aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier is ingediend geldt voor het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Artikel 6.2.6 Weigeringsgronden In verband met de efficiëntie van de regeling worden alleen aanvragen voor een subsidie van meer dan € 25.000 in behandeling genomen. Dat betekent dat er dus sprake dient te zijn van tenminste € 125.000 aan subsidiabele kosten.

Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de herbestemmingsregeling een subsidie aan te vragen. Het totaal aan ontvangen subsidie op grond van de herbestemmingsregeling mag echter niet meer dan € 200.000 bedragen per aanvrager. Daarbij wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen voor zover sprake is van een belang van meer dan 25%.

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Partij A neemt voor 30% deel in een samenwerking welke een aanvraag heeft ingediend voor project X ter hoogte van € 200.000. Partij A dient ook een aanvraag in voor een eigen project Y en vraagt daarvoor een subsidie van € 100.000. Met project Y komt A nog niet aan het maximum, dus kan deze aanvraag in behandeling worden genomen. Aangezien A voor meer dan 25% deelneemt in project X, telt het bedrag van project Y volledig mee en zou het maximum van € 200.000 worden overschreden. Voor project X kan derhalve maximaal een financiering van € 100.000 worden aangevraagd. Zou A voor minder dan 25% deelnemen in project X, telt de aanvraag voor Y niet mee in het bereiken van het maximum.

Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager die een onderneming drijft, ongeacht het percentage van deelname aan het project, nimmer meer subsidie kan ontvangen dan het maximum dat op grond van de-minimissteun is toegestaan.

Artikel 6.2.7 ToetsingscriteriaNaast de eisen ten aanzien van de doelgroep en de aard van de projecten, is een aantal voorwaarden aan de steunverlening verbonden: • Het moet gaan om tenminste 3 wooneenheden in ruimten die voordat het herbestemmingsproject van start ging geen woonfunctie kenden. Het Bestemmingsplan voor de betreffende locatie is voor deze definitie leidend. Wooneenheden zijn in dit verband fysiek zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen als sanitair en keuken en een eigen entree. Kamerverhuur met gemeenschappelijk sanitair en/of keuken voldoet hier dus niet aan. • Bij een combinatie met andere functies dient de minimale oppervlakte voor de woonbestemming 70% van de totale bruto vloeroppervlakte te bedragen conform de Nederlandse Norm voor oppervlakte NEN2580. In het geval van bijvoorbeeld de omvorming van een winkelruimte in een binnenstad kan een beperkt deel van deze ruimte (meestal de begane grond) de bedrijfsbestemming behouden, mits deze kleiner is dan 30 %van de totale bruto vloeroppervlakte van de in het verbouwproject betrokken ruimte. • Ten aanzien van de minimumomvang van projecten worden projecten afzonderlijk beoordeeld. Het bij elkaar voegen van (kleinere) projecten op verschillende locaties om aan de minimumomvang te voldoen is niet toegestaan. In de praktijk betekent dat sprake dient te zijn van een aaneengesloten projectlokatie ten hoogste gescheiden door bijvoorbeeld een openbare weg o.i.d. Daarbij is eveneens van belang dat er een functionele en/of organisatorische samenhang bestaat tussen de verschillende projectonderdelen om als een project te worden beschouwd. • Alleen projecten, gelegen in de provincie Fryslân worden gesubsidieerd. Binnen de provinciegrenzen wordt geen onderscheid gemaakt in gewicht of belang naar de Friese gemeente waarin het project is gelegen.

Artikel 6.2.9 Niet subsidiabele kosten Voor het bepalen van de subsidiabele kosten als grondslag voor de provinciale subsidie geldt als uitgangspunt dat dit alleen de projectkosten betreft die leiden tot directe werkzaamheden in de realisatie en de bijbehorende voorbereiding. Verwerving van gronden en/of opstallen behoren daar niet toe. Ook kosten welke zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden niet meegenomen. De wel toe te rekenen posten zijn onder meer voorbereidingskosten, bouw- en verkoopkosten en bouwbegeleiding, allen voor zover de verplichtingen zijn aangegaan na indiening van de aanvraag. Het onderscheid ligt daarbij in het feit dat de subsidiabele kosten allen leiden tot directe werkgelegenheid in de bouwsector.

Artikel 6.2.10 Subsidiehoogte Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 200.000 per aanvrager en een minimum subsidiebedrag van € 25.000 per herbestemmingsproject. Met een maximale bijdrage in de subsidiabele kosten van 20% betekent dit dat alleen projecten in aanmerking komen waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 125.000 bedragen. Voor wat betreft de bovengrens mogen de subsidiabele kosten van één of meerdere projecten per aanvrager wel hoger zijn dan € 1.000.000,- maar ook daarboven bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 per aanvrager aangezien dat het maximale subsidiebedrag is. Bij een herbestemmingsproject van een aanvrager met € 1.800.000,- aan subsidiabele kosten, bedraagt de subsidie dus maximaal €200.000.

Artikel 6.2.11 VerdeelsystematiekDe verdeelsystematiek is op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De volledigheid van de aanvraag is daarbij wel bepalend voor de datum van binnenkomst. Dus bij een onvolledige aanvraag wordt de datum van binnenkomst vastgesteld op het moment dat uw aanvraag volledig is binnengekomen bij de provincie Fryslân op het in het aanvraagformulier aangegeven contactadres. Na binnenkomst van een volledige aanvraag zal deze worden beoordeelt op de door GS vastgestelde regeling. Aanvragen kunnen afvallen vanwege weigeringsgronden of toetsingscriteria. Zodra het subsidieplafondbudget van € 1 mln. voor 2014 is bereikt, wordt de aanvraag geweigerd, ook al voldoet deze aan de subsidievereisten. Op voorhand is nog niet aan te geven of dit zich voordoet in de loop van 2014, wat het belang onderstreept van het vroegtijdig indienen van een volledige aanvraag.

Artikel 6.2.12 Verplichtingen • Met de herbestemmingsregeling beoogt de provincie eveneens het creëren van opleidingsplaatsen in bouw. Daartoe wordt de verplichting opgelegd om gedurende de realisatieperiode opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor iedere € 100.000 ontvangen subsidie gaat dit om 0,2 opleidingsplaatsen oftewel 240 opleidingsuren. Als bijvoorbeeld een subsidie is ontvangen van € 150.000 dient tijdens de realisatie van het project in totaal 360 opleidingsuren te worden aangeboden. Dit kunnen stageplaatsen zijn, maar ook leer-werktrajecten of andere vormen van opleidingsplaatsen. • De in de regeling vermelde looptijden zijn opgenomen om te borgen dat met de regeling op zo’n kort mogelijke termijn het gewenste effect wordt bereikt, onder andere op het gebied van werkgelegenheid. Start van het project uiterlijk 1 jaar na subsidieverlening is alleen realistisch als bijvoorbeeld gemeenten mee wensen te werken aan de voor het project benodigde bestemmingswijziging. Dat is tevens de reden dat de subsidieaanvrager desgevraagd inzicht moet geven in stukken waaruit onder andere de planologische haalbaarheid kan worden afgeleid. • Met een activiteitenverslag of een controleverklaring dient de subsidieaanvrager aan te tonen dat het toegekende subsidiebedrag ook daadwerkelijk is ingezet voor subsidiabele activiteiten. Mocht dat achteraf niet of in mindere mate het geval zijn, dan kan de provincie (een deel van) het subsidiebedrag terugvorderen. Mochten er achteraf meer kosten zijn gemoeid van de subsidiabele activiteiten dan vooraf in het subsidieverzoek is aangegeven, dan hanteert de provincie desondanks het (lagere) eerder vastgestelde subsidiebedrag. • In de looptijd van een project is het altijd mogelijk dat wijzigingen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen. Dat kan betrekking hebben op kosten, maar ook op inhoudelijke aspecten van het project. Als zich wijzigingen voordoen is de subsidieontvanger verplicht deze wijzigingen te melden aan de provincie Fryslân. De subsidieplafonds uit de beschikking liggen echter vast, zowel absoluut als procentueel. • Als financier wil de provincie Fryslan binnen zes maanden na afloop van de werkzaamheden een activiteitenverslag en/of een controleverklaring van de subsidieontvanger. Op basis hiervan kan een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de provinciale accountmanager en de subsidieontvanger dient daaraan mee te werken. Bij afwijkingen op de oorspronkelijke verwachtingen kan een (gedeeltelijke) terugvordering plaatsvinden. • Communicatieuitingen kunnen afgestemd worden met de provincie. Er zijn voorbeeld bestanden en formats beschikbaar die gebruikt kunnen worden.

Artikel 6.2.13 Staatssteun Subsidies voor economische activiteiten vallen onder Europese regelgeving betreffende staatssteun. Daaraan zijn grenzen gesteld door Europa in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. Kortweg komt het er op neer dat aan organisaties ten behoeve van economische activiteiten maximaal € 200.000 aan subsidie mag worden verstrekt in een periode van 3 jaar.

Paragraaf 6.3   Renovatiesubsidie

Algemeen Deze renovatiesubsidie is een van de maatregelen genoemd in het aanvalsplan woningmarkt uit de investeringsagenda van Wurkje foar Fryslân die vastgesteld is door Provinciale Staten. De regeling is een vervolg op de Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân, paragraaf 3 tijdelijke renovatieregeling. De renovatiesubsidie heeft tot doel renovatie en modernisering van goedkope bestaande koopwoningen voor potentiële kopers mogelijk te maken. Het doel is de kwaliteitsverbetering van goedkope koopwoningen waardoor deze aantrekkelijker worden voor potentiële kopers. Dit bevordert doorstroming vanuit de huursector en brengt daarmee de verhuisketen op gang.

ArtikelsgewijsArtikel 6.3.2 Subsidiabele activiteiten Er is een onderscheid gemaakt in de subsidiabele activiteiten. De renovatie kan louter betrekking hebben op aanpassingen aan de (gebouw) schil of dragende constructie of dit gecombineerd met de renovatie van sanitaire voorzieningen of de keuken. Bij een gecombineerde aanvraag moeten de renovatiewerkzaamheden voor minimaal 50% betrekking hebben op aanpassingen aan het (gebouw)schil of dragende constructie (bouwkundige aanpassingen). Het overige gedeelte mag bestaan uit zogenaamde comfortmaatregelen. Met bouwkundige aanpassingen in dit onderdeel worden aanpassingen aan de (gebouw)schil en/of dragende constructie van de woning bedoeld, waaronder wordt verstaan de fundering, de vloer van de begane grond, de gevel, ramen en buitenkozijnen, dak, wanden, verdiepingsvloeren, uit- en aanbouwen, installatiewerk, binnentrap bouwkundige en installatiewerkzaamheden tbv sanitair en keuken.Overige investeringen mogen aard- en nagelvaste comfortmaatregelen zijn, zoals keuken, badkamer, WC. Het gaat niet om inrichtingsmaatregelen zoals meubels en gordijnen.

Artikel 6.3.3 DoelgroepDe subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen die een huis willen kopen om er zelf in te wonen. Stichtingen, corporaties verenigen etc. vallen buiten de doelgroep van de subsidie.

Artikel 6.3.4 AanvraagperiodeEen aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 september 2014 tot en met 15 september 2015. Let wel, de periode voor het aangaan van de (voorlopige) koopovereenkomst loopt van 15 september 2014 tot en met 15 december 2014. Dit ten behoeve van het stimulerend effect van de regeling. In verband met het verkrijgen van het eigendom over de woning is gekozen voor een aanvraagperiode vanaf 15 september 2014 totdat het subsidieplafond op is. De aanvrager kan op grond van deze regeling slechts subsidie aanvragen indien hij in het bezit is van een akte van levering (eigendomsverklaring). Hij zal dan wel moeten aantonen dat de koop van het huis is geschied binnen de subsidiabele periode, namelijk van 15 september 2014 tot en met 15 december 2014.Artikel 6.3.5 AanvraagvereistenMet dit artikel is beoogd om bij de aanvraag van de subsidie een goed beeld te krijgen van de subsidiabele activiteit en de toetsingscriteria om de aanvraag te kunnen beoordelen. Een kopie van de akte van levering zal te allen tijde opgestuurd moeten worden. Daarnaast moet door de aanvrager ook aangetoond worden dat de koop is aangegaan in de subsidiabele periode. Dit kan door middel van een voorlopig koopcontract, maar dit wordt niet altijd afgesloten, vaak wordt de koop bevestigd door een mail van de makelaar. Een afschrift van een dergelijke mail voldoet in dit geval. Een uitvoeringsplan of een omschrijving van de werkzaamheden in het aanvraagformulier voor de renovatiewerkzaamheden en een getekende offerte of een gedetailleerde begroting van de renovatiewerkzaamheden maken integraal onderdeel uit van de aanvraag. Op deze manier kan worden nagegaan of er voor de renovatie wordt voldaan aan de toetsingscriteria.

Artikel 6.3.6 Weigeringsgronden Deze bepaling ziet er op dat de bestaande regeling Friese Energiepremie niet wordt benadeeld (uitgehold) met de komst van deze regeling. Indien een subsidiabele activiteit, zoals isolatie, reeds op grond van de andere regeling in aanmerking kan komen voor subsidie, wordt het geweigerd op grond van deze regeling. Let wel, de subsidie hoeft niet te zijn verleend. Het gaat hier louter om een subsidiabele activiteit die eventueel onder de Friese Energiepremie kan vallen.

Artikel 6.3.7 Toetsingscriteria De subsidiabele activiteit betreft het moderniseren dan wel het renoveren van een relatief goedkope bestaande koopwoning. Het bedrag is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op het bedrag van € 150.000. Voor de Waddeneilanden gelden andere prijscategorieën van woningen, daarom, is voor de Waddeneilanden aangehaakt bij het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie d.d. 1 juli 2014, ter hoogte van € 265.000. De hoogte van de huizenprijzen dienen afgeleid te worden uit de WOZ beschikking op peildatum 1 januari 2012.

Artikel 6.3.8 Subsidiabele kosten In dit artikel zijn de subsidiabele activiteiten limitatief opgesomd. Niet subsidiabel zijn de kosten voor zaken die niet aard- en nagelvast zijn. Denk bijvoorbeeld aan interieur, meubels en gordijnen. Ook is het niet de bedoeling dat verven of behangen, ofwel werkzaamheden ten behoeve van de eindafwerking, binnen het huis worden gesubsidieerd. Het verven van de buitenkant van het huis kan zeker wel bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het huis en is derhalve wel subsidiabel. Tevens zijn materialen ten behoeve van de eindafwerking niet subsidiabel. Indien de werkzaamheden zelf worden uitgevoerd, zijn de eigen uren niet subsidiabel. Het gebruikte materiaal is wel subsidiabel.

Artikel 6.3.9 Subsidiehoogte De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 6.3.2 aanhef en onder a, bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000. Dit betekent dat de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de totale investering voor de subsidiabele kosten bij elkaar op te tellen en daar 25% van te nemen. Rekenvoorbeeld: Het totaal aan subsidiabele kostenposten betreft € 15.000, 25% daarvan is € 3.750. Dat is de hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6.3.2 aanhef en onder b,bedraagt 25% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000, waarvan maximaal 50% van de subsidiabele kosten zien op aanpassingen aan de woning die betrekking hebben op aanschaf en installatie van sanitaire voorzieningen en de keuken (comfortmaatregelen). Met andere woorden de totstandkoming van de subsidiabele kosten is afhankelijk van de onderlinge verhouding. De subsidiabele kostenposten voor aanpassingen die betrekking hebben op comfortmaatregelen mogen maximaal 50% zijn van het geheel. Indien deze kosten meer bedragen, zullen ze worden gecorrigeerd naar een maximum van 50%. Rekenvoorbeeld: Het totaal aan subsidiabele kosten voor de(gebouw)schil betreft € 7.500. Het totaal aan subsidiabele kosten voor de comfortmaatregelen betreft € 10.000. Het bedrag van de comfortmaatregelen wordt gecorrigeerd naar € 7.500 zodat dit maximaal 50% van het totaal van de subsidiabele kosten wordt. Het totaal van de subsidiabele kosten komt daarmee op € 15.000, dus de subsidie komt dan neer op € 3.750 (25% van € 15.000)

Artikel 6.3.11 Prestatieverantwoording en vaststelling De renovatiewerkzaamheden dienen binnen een jaar na datum van de verleningsbeschikking uitgevoerd te worden. Daarna stuurt de aanvrager desgevraagd een activiteitenverslag waaruit volgt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de aanvraag en verlening. De subsidie wordt vervolgens ambtshalve vastgesteld 18 maanden na subsidieverlening. De aanvrager hoeft hiervoor geen verzoek tot vaststelling in te dienen.  

Paragraaf 6.4 Financieringsregeling sociale huurprojecten

Artikelsgewijze toelichtingArtikel 6.4.1 Doel van de regelingDe financieringsregeling sociale huur heeft als doel het stimuleren van woningbouwprojecten in de sociale huursector die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen door het ontbreken van het laatste deel van de financiering. Het gaat dan om op zichzelf rendabele projecten binnen de sociale huur. Sociale huur wordt in dit verband opgevat als huurwoningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens. Per 1 januari 2014 is de liberalisatiegrens vastgesteld op een aanvangshuur van € 699,48 per maand. De huurliberalisatie-grens kent een peildatum per 1 januari van het betreffende jaar. Deze regeling volgt de periodieke rijksaanpassingen van deze grens. De aanpassingen worden via rijkscirculaire bekend gemaakt.

Artikel 6.4.2 Subsidiabele activiteiten De subsidiabele activiteiten betreffen het realiseren van projecten in de sociale huursector. In het kader van de regeling kan het daarbij gaan om nieuwbouw van woningen in de sociale huursector, maar ook om de herbestemming van panden met een andere functie tot huurwoningen in dit segment. Tevens wordt in dit verband onder “realisatie” de overname van bestaande huurwoningen van woningcorporaties in dit segment verstaan, al dan niet in combinatie met renovatie. Binnen de financieringsregeling sociale huur wordt steun verleend door het verstrekken van een lening. Daarbij gaat het om een lening tot een hoogte van maximaal 50% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de projectomvang en wijze van zekerheidsstelling. De overige financiering dient te worden vertrekt door derden, danwel te worden voldaan uit eigen vermogen. In dit kader zijn op 13 mei 2014 afspraken gemaakt met de Friese woningcorporaties voor die situatie waarin sprake is van realisatie van een project door middel van overname van bestaande sociale huurwoningen van de woningcorporaties, al dan niet in combinatie met renovatie. Deze afspraken zijn als bijlage A toegevoegd aan deze toelichting en betreffen de volgende onderdelen: • de bereidheid van de corporaties om 25% van het overnamebedrag als financiering ter beschikking te stellen; • de bereidheid van de corporaties om ook na overdracht de verhuuradministratie en het verhuurbeheer van de overgedragen huurwoningen ten behoeve van de overnemende partij uit te voeren.

Het staat de aanvrager vrij om al dan niet gebruik van te maken van het hiervoor genoemde aanbod van de corporaties.

Artikel 6.4.3. Doelgroep De regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen in de sociale huursector. Indien sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen anders dan in de vorm van een juridische entiteit dient een penvoerder door de aanvragers te worden benoemd als contactpersoon. Dat staat los van het feit dat alle samenwerkingspartners altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de verplichtingen die worden aangegaan met de provincie.Artikel 6.4.4 Aanvraagperiode Aanvragen voor subsidie in het kader van de financieringsregeling sociale huurprojecten kunnen voor de projecten met 10 of meer wooneenheden worden ingediend in de periode vanaf 1 december 2014 tot en met 15 december 2014. Na 15 december 2014 vindt beoordeling van de aanvragen plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4.10.

Voor projecten van 3 tot en met 9 wooneenheden kunnen de aanvragen voor subsidie worden ingediend in de periode vanaf 16 maart 2015 tot en met 31 maart 2015. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Na 31 maart 2015 vindt beoordeling van de aanvragen plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4.10.

Artikel 6.4.6 WeigeringsgrondenIn verband met de efficiëntie van de regeling worden alleen aanvragen voor een bijdrage meer dan € 125.000 in behandeling genomen. Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de financieringsregeling sociale huur een financiering aan te vragen. Het totaal aan ontvangen provinciale financiering op grond van deze financieringsregeling, danwel eventuele leningen uit hoofde van andere maatregelen die zijn voortgekomen uit het aanvalsplan Woningmarkt, zoals vastgesteld door provinciale Staten van de provincie Fryslân op 6 november 2013, mag echter niet meer dan € 2.500.000 bedragen per aanvrager. Bij het bepalen van de maximale financiering per aanvrager wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waarin de aanvrager deelneemt. Als grondslag wordt daarvoor gekeken naar het aandeel van de aanvrager in deze samenwerkingsverbanden.

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden.

Partij A neemt voor 30% deel in een samenwerking welke een aanvraag voor een lening heeft ingediend voor project X ter hoogte van € 2,5 miljoen. Partij A dient ook een aanvraag in voor een eigen project Y en vraagt daarvoor een financiering van € 1 miljoen. Met project Y komt A nog niet aan het maximum, dus kan deze aanvraag in behandeling worden genomen. Aangezien A voor 30% deelneemt in project X, telt deze aanvraag voor 30% mee, derhalve voor € 750.000. Daarmee wordt in totaal aan A een bedrag van € 1.750.000 toegerekend en is het maximale subsidiebedrag voor A na toekenning van de aanvragen voor X en Y nog niet overschreden.

A is voor 50% aandeelhouder in B die een aanvraag indient voor project X voor een lening van € 1.000.000. Daarnaast is A eveneens voor 50% aandeelhouder in project C, die een leningsaanvraag doet van € 2,5 miljoen voor project Y. Tot slot besluit A om voor 60% deel te nemen in D die op haar beurt een aanvraag indient voor project Z van € 1.000.000. Bij het bepalen van de verleende steun gaat het in dit geval om A, die daarmee in totaal voor € 0,5 + 1,25 + 0,3 = € 2,05 miljoen aanvragen heeft gedaan. Dit ligt nog steeds onder de grens van € 2,5 miljoen. Zou A met nog een project willen komen voor eigen rekening, dan zou hiervoor maximaal € 495.000 lening kunnen worden verstrekt.

Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager die een onderneming drijft, ongeacht het percentage van deelname aan het project, nimmer meer subsidie kan ontvangen dan het maximum dat op grond van de-minimissteun is toegestaan. Als onderneming wordt in dit verband een ieder aangemerkt die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de entiteit waarin dit gebeurt. Het kan dus ook om een natuurlijk persoon gaan die bijvoorbeeld panden verhuurt.

Artikel 6.4.7 Toetsingscriteria Naast de eisen ten aanzien van de doelgroep en de aard van de projecten, is een aantal voorwaarden aan de steunverlening verbonden: • Het moet gaan om tenminste 3 wooneenheden. Wooneenheden zijn in dit verband fysiek zelfstandige woningen met eigen voorzieningen als sanitair en keuken en een eigen entree. Kamerverhuur met gemeenschappelijk sanitair en/of keuken voldoet hier dus niet aan. • Ten aanzien van de minimum omvang van projecten worden projecten afzonderlijk beoordeeld. Het bij elkaar voegen van (kleinere) projecten op verschillende locaties om aan de minimumomvang te voldoen is niet toegestaan. In de praktijk betekent dat sprake dient te zijn van een aaneengesloten projectlocatie ten hoogste gescheiden door bijvoorbeeld een openbare weg o.i.d. Daarbij is eveneens van belang dat er een functionele en/of organisatorische samenhang bestaat tussen de verschillende projectonderdelen om als een project te worden beschouwd. • Er dient sprake te zijn van een haalbaar project met voldoende ruimte voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van het voldoen van rente en aflossing. Dit dient te worden onderbouwd door het overleggen van een onderbouwde businesscase met onderliggende exploitatie- en balansprognoses, waaruit deze ruimte blijkt.

Artikel 6.4.8 Niet subsidiabele kostenVoor het bepalen van de subsidiabele kosten als grondslag voor de provinciale financiering wordt onderscheid gemaakt in projecten met 3 tot en met 9 wooneenheden en projecten met 10 of meer wooneenheden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat met name wordt gekeken naar de projectkosten die leiden tot directe werkzaamheden in de realisatie en de bijbehorende voorbereiding. In het geval van projecten met 3 tot en met 9 wooneenheden mogen de verwervings- en grondkosten tot de subsidiabele kosten worden gerekend. Voor projecten met 10 of meer wooneenheden worden verwervings- en grondkosten niet tot de subsidiabele kosten gerekend. Kosten welke zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden niet meegenomen. De wel toe te rekenen posten zijn onder meer: verwerving bij projecten met minder 10 eenheden, voorbereidingskosten, bouw- en verkoopkosten en bouwbegeleiding, allen voor zover de verplichtingen zijn aangegaan na indiening van de aanvraag. Subsidies en bijdragen die zijn verkregen op de opgevoerde kosten, bijvoorbeeld op grond van paragraaf 6.2 Herbestemmingsregeling bestaande panden of Subsidieregeling Monumenten Fryslan, worden in mindering gebracht op de projectkosten die meetellen voor het bepalen van het maximale subsidiepercentage en uiteindelijke leningbedrag.

Artikel 6.4.9 Subsidiehoogte Voor projecten met 3 tot en met 9 wooneenheden geldt een maximum leningsbedrag van € 1.0 miljoen per project, met een maximum leningsbedrag van € 2,5 miljoen per aanvrager in het geval van meerdere projecten. In het geval van projecten met 10 of meer wooneenheden geldt een maximum leningsbedrag per project van € 2.5 miljoen en eveneens een maximum van € 2,5 miljoen per aanvrager.

Artikel 6.4.10 VerdeelsystematiekVoor het geval dat het totaal aan ingediende aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, zal een keuze worden gemaakt voor de volgorde van de te honoreren projecten. Daarvoor wordt de relatieve hoogte van de gevraagde financiering als criterium gehanteerd. Ten aanzien van de hoogte van de financiering volgt de regeling de doelstelling van Wurkje foar Fryslân om zoveel mogelijk investeringen in de provincie los te trekken. Dit betekent dat naarmate het aandeel van de provinciale financiering in het project lager is, het project hoger zal scoren.

Artikel 6.4.11 LeningconditiesVoor de vaststelling van leningcondities wordt aangesloten bij de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02) ter voorkoming van staatssteun. Daarbij wordt op basis van de door de aanvrager te stellen zekerheid en de kredietwaardigheid een marktconforme rente bepaald overeenkomstig de regels van de mededeling.

Opslagen voor leningen in basispunten

Ratingcategorie

Zekerheidstelling

 

Hoog

Normaal

Laag

Zeer goed (AAA-A)

60

75

100

Goed (BBB)

75

100

220

Bevredigend (BB)

100

220

400

Zwak (B)

220

400

650

Slecht/Financiele moeilijkheden (CCC en lager)*

400

650

1000

Zekerheden * Hoog: 70% of meer * Normaal: tussen 69% en 41% * Laag: 40% of minder

Indien sprake is van een andere partij als hoofdfinancier zal de te hanteren rente echter nooit onder de door de hoofdfinancier te hanteren rente liggen. Het betreft de rente die de hoofdfinancier voor het project gaat hanteren, met dien verstande dat deze referentie rente een vergelijkbare rentevastperiode dient te hebben als de rentevastperiode van de provincie, zijnde de looptijd van de geldlening. Onder hoofdfinancier wordt in dit verband de financier verstaan met de zekerheden welke voorgaan op de zekerheden van de provincie, bijvoorbeeld in de vorm van een eerste hypothecaire inschrijving op het betreffende onroerend goed dat binnen het project gerealiseerd gaat worden, dan wel het onroerend goed waar het project betrekking op heeft. Eventuele afwijkingen worden getoetst op de regels ten aanzien van de-minimissteun. Als zekerheid worden in dit kader opgevat hypotheekstellingen en borgstellingen. Voor de aflossing geldt een looptijd van maximaal 20 jaar en wordt uitgegaan van een lineaire aflossing.  Artikel 6.4.12 VerplichtingenOp het moment dat gedeputeerde Staten besluit tot het beschikbaar stellen van een lening zullen de definitieve afspraken rond de leningcondities en zekerheden worden vastgelegd in een leningovereenkomst. Behalve de leningcondities worden daarin eveneens de afspraken met betrekking tot de betaalbaarstelling vastgelegd.

Met de financieringsregeling sociale huur beoogt de provincie eveneens het creëren van opleidingsplaatsen in bouw. Daartoe wordt de verplichting opgelicht om gedurende de realisatieperiode opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor iedere € 500.000 ontvangen lening gaat dit om 1.200 opleidingsuren. Dit kunnen stageplaatsen zijn, maar ook leer-werktrajecten of andere vormen van opleidingsplaatsen. Bij de bepaling van het aantal opleidingsuren hoeven de kosten van eventuele verwervingen niet te worden meegenomen.

Coöperatie A neemt 6 sociale huurwoningen over van corporatie B voor € 600.000 en renoveert die voor een bedrag van € 300.000. Van de provincie wordt een lening ontvangen voor verwerving en renovatie van 50% = € 450.000. Van het leningbedrag wordt dan eveneens 50% van de renovatiekosten aangemerkt als grondslag voor de inzet van opleidingsplaatsen, in dit geval derhalve voor 360 uur

In de looptijd van een project is het altijd mogelijk dat wijzigingen ontstaan ten opzichten van de oorspronkelijke verwachtingen. Dat kan betrekking hebben op kosten, maar ook op inhoudelijke aspecten van het project. Als zich wijzigingen voordoen is de subsidie-ontvanger verplicht deze wijzigingen te melden aan de provincie Fryslân. Wijzigingen in het project kunnen leiden tot bijstelling van de hoogte van de te verstrekken lening. Bijstelling kan nooit leiden tot een hoger leningbedrag.

Met het verstrekken van een lening wordt een langdurige relatie aangegaan. Als financier wil de provincie Fryslân tenminste eenmaal per jaar een financieel verslag (jaarrekening) en een activiteitenverslag van de subsidieontvanger krijgen uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het betreffende verslagjaar. Op basis hiervan vindt een persoonlijk gesprek plaats met de provinciale accountmanager. Bij afwijkingen op de oorspronkelijke verwachtingen kunnen nadere eisen worden gesteld aan de frequentie van de verstrekking worden gesteld.

Artikel 6.4.14 StaatssteunDe condities voor leningen worden in eerste instantie vastgesteld op basis van marktconformiteit volgens de Europese mededeling. Indien wordt afgeweken van de aldus bepaalde condities wordt deze afwijking beschouwd als staatssteun. Daaraan zijn grenzen gesteld op basis van Europese regelgeving. In dit verband worden alle entiteiten die een economische activiteit uitoefenen aangemerkt als onderneming. De waarde van deze steun wordt bepaald op basis van de looptijd van de betreffende lening in het jaarlijks verschil tussen de marktconforme voorwaarden en de daadwerkelijk gehanteerde voorwaarden.

Zou bijvoorbeeld bij een lening van € 1.0 miljoen een marktconforme rente van 7,06% gelden (normale zekerheid, geen creditrating) en wordt er in werkelijkheid een rente van 4,5% gehanteerd, dan is bij een looptijd van 15 jaar de steun te berekenen als de netto contante waarde van het jaarlijks renteverschil gedurende 15 jaar, in dit geval € 187.895,-

Procedure Na vrijgave van het budget voor de regeling door Provinciale Staten (24 september 2014) is door GS de regeling vastgesteld op 28 oktober 2014 Vervolgens zal de regeling worden opengesteld voor aanvragen van projecten met 10 of meer wooneenheden, welke kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2014 tot en met 15 december 2014. Voor projecten met 3 tot en met 9 wooneenheden geldt dat de aanvragen ingediend kunnen woorden van 16 maart 2015 tot en met 31 maart 2015. Op de aanvraag volgt in eerste instantie een besluit van GS over het al dan niet beschikbaar stellen van een lening. Op basis van het betreffende besluit vindt vervolgens het opstellen van de leningsovereenkomst plaats, waarin opgenomen de resulterende condities, invulling van de zekerheden en de wijze van beschikbaarstelling van de middelen.

Paragraaf 6.6 Herbestemmingsregeling bestaande panden 2015

Artikel 6.6.1 Doel van de regeling Na een eerste succesvolle openstelling, is dit het vervolg op de subsidie voor het herbestemmen van woningbouwprojecten. De herbestemmingsregeling heeft als doel het stimuleren van woningbouwprojecten in de huursector in bestaande ruimten van gebouwen, die als gevolg van een onrendabele top in verbouwkosten niet van de grond komen. Het gaat dan om op zichzelf rendabele projecten. Er is op een groot aantal plaatsen sprake van leegstand van bestaande ruimten in gebouwen welke in beginsel geschikt zijn voor herbestemming naar een woonfunctie. Het kan dan gaan om ruimten in bijvoorbeeld kantoorpanden, winkelpanden, industriële panden, maar ook om ruimten in kerkgebouwen of overige gebouwen met een maatschappelijke functie.

Artikel 6.6.2 Subsidiabele activiteiten De subsidiabele activiteiten betreffende verbouwingskosten van het project die betrekking hebben op de aanpassingen van de constructie van gebouwen, welke nog geen woonfunctie hebben. Hiervoor is gekozen omdat over het algemeen deze kosten de zogenaamde onrendabele top vormen. Daarbij gaat het om een subsidie tot een hoogte van maximaal 10% van de subsidiabele activiteiten. De overige financiering dient te worden verstrekt door derden danwel te worden voldaan uit eigen vermogen.

Artikel 6.6.3 DoelgroepDe regeling richt zich op investeerders /beleggers in herbestemmingsprojecten waarbij de functie van de ruimten wordt omgezet in een woonfunctie in de huursector. Indien sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen anders dan in de vorm van een juridische entiteit dient een penvoerder door de aanvragers te worden benoemd als contactpersoon. Dat staat los van het feit dat alle samenwerkingspartners altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de verplichtingen die met de provincie zijn aangegaan ten behoeve van de subsidie.

Artikel 6.6.4 Aanvraagperiode Aanvragen voor ondersteuning in het kader van de herbestemmingsregeling kunnen worden ingediend in de periode tussen 15 november 2015 en 31 december 2015. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanvragen die eerder ingediend worden dan vermelde periode worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6.6.5 Aanvraagvereisten Alleen aanvragen met een volledig ingevuld aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Dit om misverstanden betreffende de volledigheid van de aanvraag en de volgorde van binnenkomst te voorkomen. Immers de dag waarop een volledige aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier is ingediend, geldt voor het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Artikel 6.6.6 Weigeringsgronden De leden a , b en c zijn in het leven geroepen om het uithollen van verschillende subsidiebudgetten die gelieerd zijn aan elkaar te voorkomen. Let wel het gaat hierbij om andere regelingen dan de subsidieregeling Wurkje foar Fryslan. d. De ruimte waarin het project zich plaatsvindt mag voordat het herbestemmingsproject van start gaat geen woonfunctie kennen. Het Bestemmingsplan voor de betreffende locatie is voor deze definitie leidend. e. In verband met de efficiëntie van de regeling worden alleen aanvragen voor een subsidie van meer dan € 25.000 in behandeling genomen. Dat betekent dat er dus sprake dient te zijn van tenminste € 250.000 aan subsidiabele kosten. f. Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de herbestemmingsregeling een subsidie aan te vragen. Het totaal aan ontvangen subsidie op grond van de herbestemmingsregeling mag echter niet meer dan € 100.000 bedragen per aanvrager. Daarbij wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen voor zover sprake is van een belang van meer dan 25%. Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager die een onderneming drijft, ongeacht het percentage van deelname aan het project, nimmer meer subsidie kan ontvangen dan het maximum dat op grond van de-minimissteun is toegestaan.

Artikel 6.6.7 ToetsingscriteriaNaast de eisen ten aanzien van de doelgroep en de aard van de projecten, is een aantal voorwaarden aan de steunverlening verbonden: a. De verbouwing ziet toe op de subsidiabele activiteiten die betrekking hebben op de schil of wel de constructie van het gebouw, Dit wil zeggen dat de verbouwing aanpassingen aan de gevel, het dak, scheidende wanden en vloeren van een woning of de funderingen moet inhouden. b. De regeling richt zich op de totstandkoming van huurwoningen. Het moet gaan om tenminste 3 zelfstandige wooneenheden. Wooneenheden zijn in dit verband fysiek zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen als sanitair en keuken en een eigen entree. Kamerverhuur met gemeenschappelijk sanitair en/of keuken voldoet hier dus niet aan. c. Bij een combinatie met andere functies dient de minimale oppervlakte voor de woonbestemming 70% van de totale bruto vloeroppervlakte te bedragen conform de Nederlandse Norm voor oppervlakte NEN2580. In het geval van bijvoorbeeld de omvorming van een winkelruimte in een binnenstad kan een beperkt deel van deze ruimte (meestal de begane grond) de bedrijfsbestemming behouden, mits deze kleiner is dan 30 %van de totale bruto vloeroppervlakte van de in het verbouwproject betrokken ruimte. d. Ten aanzien van de minimumomvang van 3 te realiseren huurwoningen worden de projecten afzonderlijk beoordeeld. Het bij elkaar voegen van (kleinere) projecten op verschillende locaties om aan de minimumomvang te voldoen is niet toegestaan. In de praktijk betekent dit, dat sprake dient te zijn van een aaneengesloten projectlokatie ten hoogste gescheiden door bijvoorbeeld een openbare weg o.i.d. Daarbij is eveneens van belang dat er een functionele, organisatorische en/of geografische samenhang bestaat tussen de verschillende projectonderdelen om als een project te worden beschouwd. e. Alleen projecten, gelegen in de provincie Fryslân worden gesubsidieerd. Binnen de provinciegrenzen wordt geen onderscheid gemaakt in gewicht of belang naar de Friese gemeente waarin het project is gelegen.

Artikel 6.6.9 Niet subsidiabele kosten Voor het bepalen van de subsidiabele kosten als grondslag voor de provinciale subsidie geldt als uitgangspunt dat dit alleen de projectkosten betreft die leiden tot directe werkzaamheden zoals beschreven in deze regeling. Verwerving van gronden en/of opstallen behoren daar niet toe. Daarnaast worden ook kosten voor leges, vergunningen, verzekeringen, provisie, bouwrente, courtage niet gerekend tot de subsidiabele kosten. Ook kosten welke zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden niet meegenomen. De wel toe te rekenen posten zijn onder meer voorbereidingskosten, bouw- en verkoopkosten en bouwbegeleiding, allen voor zover de verplichtingen zijn aangegaan na indiening van de aanvraag.

Artikel 6.6.10 Subsidiehoogte Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 100.000 per aanvrager en een drempelbedrag van minimaal € 25.000 per herbestemmingsproject. Het laatste betekent dat het berekende subsidiebedrag ten minste moet uitkomen op €25.000, anders wordt de subsidie geweigerd. Met een maximale bijdrage in de subsidiabele kosten van 10% betekent dit dat alleen projecten in aanmerking komen waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 250.000 bedragen. Voor wat betreft de bovengrens mogen de subsidiabele kosten van één of meerdere projecten per aanvrager wel hoger zijn dan € 1.000.000,- maar ook daarboven bedraagt de subsidie maximaal € 100.000 per aanvrager aangezien dat het maximale subsidiebedrag is. Bij een herbestemmingsproject van een aanvrager met € 1.800.000,- aan subsidiabele kosten, bedraagt de subsidie dus maximaal €100.000.

Artikel 6.6.11 VerdeelsystematiekDe verdeelsystematiek is op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De volledigheid van de aanvraag is daarbij wel bepalend voor de datum van binnenkomst. Dus bij een onvolledige aanvraag wordt de datum van binnenkomst vastgesteld op het moment dat uw aanvraag volledig is binnengekomen bij de provincie Fryslân op het in het aanvraagformulier aangegeven contactadres. Na binnenkomst van een volledige aanvraag zal deze worden beoordeeld. Met een volledige aanvraag wordt bedoeld het aanvraagformulier welke rechtsgeldig is ondertekend en alle daarin verplichte bijlagen zijn bijgevoegd. Aanvragen kunnen geweigerd worden vanwege het de bepalingen in de weigeringsgronden of toetsingscriteria. Ook zodra het subsidieplafondbudget is bereikt, wordt de aanvraag geweigerd, ook al voldoet deze aan de subsidievereisten. Op voorhand is nog niet aan te geven of dit zich voordoet in de loop van 2015, wat het belang onderstreept van het tijdig indienen van een volledige aanvraag.

Artikel 6.6.12 VerplichtingenMet de herbestemmingsregeling beoogt de provincie eveneens het creëren van opleidingsplaatsen in bouw. Daartoe wordt de verplichting opgelegd om gedurende de realisatieperiode opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor iedere € 100.000 ontvangen subsidie gaat dit om 0,2 opleidingsplaatsen oftewel 240 opleidingsuren. Als bijvoorbeeld een subsidie is ontvangen van € 150.000 dient tijdens de realisatie van het project in totaal 360 opleidingsuren te worden aangeboden. Dit kunnen stageplaatsen zijn, maar ook leer-werktrajecten of andere vormen van opleidingsplaatsen. De in de regeling vermelde looptijden zijn opgenomen om te borgen dat met de regeling op zo’n kort mogelijke termijn het gewenste effect wordt bereikt, onder andere op het gebied van werkgelegenheid. Start van het project uiterlijk 1 jaar na subsidieverlening is alleen realistisch als bijvoorbeeld gemeenten mee wensen te werken aan de voor het project benodigde bestemmingswijziging. Dat is tevens de reden dat de subsidieaanvrager desgevraagd inzicht moet geven in stukken waaruit onder andere de planologische haalbaarheid kan worden afgeleid. Ook gaat de verlening pas in nadat de benodigde omgevingsvergunning is verkregen. In de looptijd van een project is het altijd mogelijk dat wijzigingen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen. Dat kan betrekking hebben op kosten, maar ook op inhoudelijke aspecten van het project. Als zich wijzigingen voordoen is de subsidieontvanger verplicht deze wijzigingen te melden aan de provincie Fryslân en daarvoor schriftelijke toestemming te verkrijgen. De subsidieplafonds uit de beschikking liggen echter vast, zowel absoluut als procentueel. Wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een hogere provinciale financiering noch in absolute, noch in relatieve zin; Communicatie uitingen kunnen afgestemd worden met de provincie. Er zijn voorbeeld bestanden en formats beschikbaar die gebruikt kunnen worden.

Artikel 6.6.13 Staatssteun Subsidies voor economische activiteiten vallen onder Europese regelgeving betreffende staatssteun. Daaraan zijn grenzen gesteld door Europa in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. Kortweg komt het er op neer dat aan organisaties ten behoeve van economische activiteiten maximaal € 200.000 aan subsidie mag worden verstrekt in een periode van 3 jaar.  

Paragraaf 6.7 Financieringsregeling huurprojecten

Artikel 6.7.1 Doel van de regeling De financieringsregeling huurprojecten heeft als doel het stimuleren van woningbouwprojecten in de huursector die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen door het ontbreken van een deel van de financiering, Het gaat dan om op zichzelf rendabele projecten binnen de huursector.

Artikel 6.7.2 Subsidiabele activiteiten De subsidiabele activiteiten betreffen het realiseren van projecten in de huursector. In het kader van de regeling kan het daarbij gaan om nieuwbouw van woningen in de huursector, maar ook om de herbestemming van panden met een andere functie tot huurwoningen. Tevens wordt in dit verband onder “ realisatie” de overname van bestaande huurwoningen van woningcorporaties in dit segment verstaan, al dan niet in combinatie met renovatie. De overige financiering dient te worden verstrekt door derden danwel te worden voldaan uit eigen vermogen. Voor de verdeling van de beschikbare gelden wordt onderscheid gemaakt op basis van de hoogte van de aanvangshuur, grootte van projecten en of het al dan geen zelfstandige woonruimten betreft. De huurliberalisatiegrens kent een peildatum per 1 januari van het betreffende jaar. Deze regeling volgt de periodieke rijks aanpassingen van deze grens. De aanpassingen worden via rijks circulaire bekend gemaakt.

Artikel 6.7.3. Doelgroep De regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen in de huursector. Indien sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen anders dan in de vorm van een juridische entiteit dient een penvoerder door de aanvragers te worden benoemd als contactpersoon. Dat staat los van het feit dat alle samenwerkingspartners altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de met de provincie aan te gane verplichtingen.

Artikel 6.7.4 Aanvraagperiode Aanvragen voor subsidie in het kader van de grootschalige huurprojecten met 10 of meer eenheden (onderdelen b, c en d uit artikel 6.7.2) kunnen worden ingediend in de periode tussen 15 november 2015 en 1 december 2015. Na 1 december 2015 vindt beoordeling van de aanvragen plaats en wordt er zonodig gerangschikt zoals vermeldt in artikel 6.7.10. Voor kleinschalige projecten met 3 tot en met 9 eenheden (onderdeel a uit artikel 6.7.2) kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend in de periode tussen 16 maart 2016 en 31 maart 2016. Na 31 maart 2016 vindt beoordeling van de aanvragen plaats en wordt er zonodig gerangschikt zoals vermeldt in artikel 6.7.10. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6.7.6 WeigeringsgrondenIn verband met de efficiëntie van de regeling worden alleen aanvragen voor een bijdrage meer dan € 125.000 in behandeling genomen. Het is mogelijk om voor meerdere projecten in het kader van de financieringsregeling huurprojecten een financiering aan te vragen. Het is echter niet mogelijk om een project in delen op te knippen om voor hetzelfde project twee keer in aanmerking te komen voor subsidie, behoudens het onderscheid in de onderscheid voor woningen boven of onder de liberalisatiegrens. Een voorbeeld hiervan is als volgt: Stel u heeft een project voor het realiseren van 16 zelfstandige woonheden in de huursector met een aanvangsuur onder de liberalisatiegrens. Dit is één project en wordt dan als zodanig behandeld. Indien u twee aanvragen indient, waarvan één voor kleinschalige projecten voor 5 woningen en de ander voor grootschalige projecten voor 11 woningen, wordt alleen maar subsidie verstrekt voor één van deze projecten. Alleen in de gevallen dat bijvoorbeeld het grootschalige project betrekking heeft op woningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens worden allebei uw aanvragen in behandeling genomen. Kortom, het knippen van projecten, anders dan op grond van de aanvangshuur (boven of onder de liberalisatiegrens) of zelfstandigheid van de wooneenheden is niet toegestaan.

Het totaal aan ontvangen provinciale financiering op grond van de financieringsregeling mag echter niet meer dan € 2.500.000 bedragen per aanvrager. Daarbij worden tevens eventuele leningen betrokken die zijn ontvangen uit hoofde van andere maatregelen die zijn voortgekomen uit het aanvalsplan Woningmarkt zoals vastgesteld door provinciale Staten van de provincie Fryslân op 6 november 2013. Bij het bepalen van de maximale financiering per aanvrager wordt ook rekening gehouden met aan de aanvrager gelieerde partijen en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waarin de aanvrager deelneemt. Als grondslag wordt daarvoor gekeken naar het aandeel van de aanvrager in deze samenwerkingsverbanden. Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden.  

Voorbeeld 1: samenwerkingPartij A neemt voor 30% deel in een samenwerking welke een aanvraag voor een lening heeft ingediend voor project X ter hoogte van € 2,5 miljoen. Partij A dient ook een aanvraag in voor een eigen project Y en vraagt daarvoor een financiering van € 1 miljoen. Met project Y komt A nog niet aan het maximum, dus kan deze aanvraag in behandeling worden genomen. Aangezien A voor 30% deelneemt in project X, telt deze aanvraag voor 30% mee, derhalve voor € 750.000. Daarmee zou in totaal aan A met de projecten X en Y een bedrag van € 1.750.000 toegerekend en is het plafond voor A na toekenning van de aanvragen voor X en Y nog niet overschreden.Voorbeeld 2: gelieerde partijenA is voor 50% aandeelhouder in B die een aanvraag indient voor project X voor een lening van € 1.000.000. Daarnaast is A eveneens voor 50% aandeelhouder in project C, die een leningsaanvraag doet van € 2,5 miljoen voor project Y. Tot slot besluit A om voor 60% deel te nemen in D die op haar beurt een aanvraag indient voor project Z van € 1.000.000. Bij het bepalen van de verleende steun gaat het in dit geval om A, die daarmee in totaal voor € 0,5 (50% x 1.0 miljoen)+ 1,25 (50% van 2,5 miljoen)+ 0,6 (60% van 1.0 miljoen) = € 2,35 miljoen aanvragen heeft gedaan. Dit ligt nog steeds onder de grens van € 2,5 miljoen. Zou A met nog een project willen komen voor eigen rekening, dan zou hiervoor maximaal € 150.000 lening kunnen worden verstrekt. Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager die een onderneming drijft, ongeacht het percentage van deelname aan het project, nimmer meer subsidie kan ontvangen dan het maximum dat op grond van de- minimissteun is toegestaan, wanneer sprake zou zijn rentepercentages onder hetgeen kan worden aangemerkt als marktconforme rente. Als onderneming wordt in dit verband aangemerkt het uitoefenen van een economische activiteit, ongeacht de entiteit waarin dit gebeurt. Het kan dus ook om een natuurlijk persoon gaan die bijvoorbeeld panden verhuurt.

Artikel 6.7.7 Toetsingscriteria Naast de eisen ten aanzien van de doelgroep en de aard van de projecten, is een aantal voorwaarden aan de steunverlening verbonden: • Bijzondere doelgroepen (artikel 6.7.2 categorie c) worden in dit verband opgevat als woningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens of woningen voor de bijzondere huur zoals studentenwoningen en zorgwoningen. Ten aanzien van zorgwoningen geldt als uitgangspunt dat daadwerkelijk in zorgfaciliteiten dient te zijn voorzien op de betreffende locatie en deze zorg deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Dit dient door de aanvrager te worden aangetoond. • Voor zover sprake is van 50 of meer eenheden (artikel 6.7.2 categorie d) is de regeling ook van toepassing indien sprake is van wooneenheden waar sprake is van gemeenschappelijk sanitair en/of keuken. Voorbeelden zijn studentenhuisvesting en intramurale zorgeenheden. • Ten aanzien van de minimum omvang van projecten worden projecten afzonderlijk beoordeeld. Het bij elkaar voegen van (kleinere) projecten op verschillende locaties om aan de minimumomvang te voldoen is niet toegestaan. In de praktijk betekent dat sprake dient te zijn van een aaneengesloten projectlocatie ten hoogste gescheiden door bijvoorbeeld een openbare weg o.i.d. Daarbij is eveneens van belang dat er een geografische en/of organisatorische samenhang bestaat tussen de verschillende projectonderdelen om als een project te worden beschouwd. Dit ook in relatie tot de weigeringgrond onder 6.7.6, eerste lid onderdeel b.

Voorbeeld Een samenhangend project (geografisch en locatie verbonden) telt 22 wooneenheden met allen een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens. De aanvrager besluit om 2 aanvragen in te dienen, te weten 1 aanvraag voor een financiering van 25% voor 13 wooneenheden in de categorie b en 1 aanvraag voor een financiering van 50% voor 9 wooneenheden in de categorie a. Dit is niet toegestaan. Het project wordt opgevat als 1 project met 22 eenheden en kent dus een maximale financiering van 25% van de subsidiabele projectkosten. Indien sprake zou zijn van 22 eenheden, waarvan 9 met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens en13 boven de liberalisatie is wel sprake van twee aanvragen. • Er dienst sprake te zijn van een haalbaar project met voldoende ruimte voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van het voldoen van rente en aflossing. Dit dient te worden onderbouwd door het overleggen van een onderbouwde business-case met onderliggende exploitatie- en balansprognoses, waaruit deze ruimte blijkt.

Artikel 6.7.8 Niet subsidiabele kosten Voor het bepalen van de subsidiabele kosten als grondslag voor de provinciale financiering wordt onderscheid gemaakt in grootschalige en kleinschalige projecten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat met name wordt gekeken naar de projectkosten die leiden tot directe werkzaamheden in de realisatie en de bijbehorende voorbereiding. In het geval van kleinschalige projecten tot 9 eenheden (artikel 6.7.2, onderdeel a) mogen de verwervings- en grondkosten tot de subsidiabele kosten worden gerekend. Voor grootschalige projecten met 10 of meer eenheden (artikel 6.7.2. onderdelen b, c en d) worden verwervings- en grondkosten niet tot de subsidiabele kosten gerekend. Kosten welke zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden niet meegenomen. Subsidies en bijdragen die zijn verkregen op de opgevoerde kosten, bijvoorbeeld op grond van paragraaf 6.2 of 6.6 Herbestemmingsregeling bestaande panden, of monumentenregelingen (provinciaal, gemeentelijk of Rijksregelingen), worden in mindering gebracht op de projectkosten die meetellen voor het bepalen van maximale leningbedrag.

Artikel 6.7.9 Subsidiehoogte Binnen de financieringsregeling huurprojecten wordt steun verleend door het verstrekken van een lening. Daarbij gaat het om een lening tot een hoogte van maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten voor kleinschalige projecten als bedoeld in artikel 6.7.2. onderdeel a, en een lening van maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten voor de overige projecten. Voor kleinschalige projecten geldt een maximum leningsbedrag van €500.000 miljoen per project, met een maximum leningsbedrag van € 2,5 miljoen per aanvrager in het geval van meerdere projecten. In het geval van projecten met 10 of meer eenheden geldt een maximum leningsbedrag per project van € 2.5 miljoen en eveneens een maximum van € 2,5 miljoen per aanvrager.

Artikel 6.7.10 VerdeelsystematiekVoor het geval dat het totaal aan ingediende aanvragen meer is dan het beschikbare budget zal een keuze worden gemaakt voor de volgorde van de te honoreren projecten. Daarvoor wordt de relatieve hoogte van de gevraagde financiering als criterium gehanteerd. Ten aanzien van de hoogte van de financiering volgt de regeling de doelstelling van Wurkje foar Fryslân om zoveel mogelijk investeringen in de provincie los te trekken. Dit betekent dat naarmate het aandeel van de provinciale financiering in het project lager is, het project hoger zal scoren.

Artikel 6.7.11 Condities voor een lening Voor de vaststelling van leningcondities wordt aangesloten bij de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C/14/02) ter voorkoming van staatssteun. Daarbij wordt op basis van de door de aanvrager te stellen zekerheid en de kredietwaardigheid een marktconforme rente bepaald overeenkomstig de regels van de mededeling.

Opslagen voor leningen in basispunten

 

 

 

Ratingcategorie                                                                                 

 

 

 

 

Zekerheidstelling 

 

 

 

Hoog         

Normaal        

Laag

Zeer goed (AAA-A)

60

75

100

Goed (BBB)

75

100

220

Bevredigend (BB)

100

220

400

Zwak (B)

220

400

650

Slecht/Financiele moeilijkheden (CCC en lager)*

400

650

1000

Zekerheden * Hoog: 70% of meer * Normaal: tussen 69% en 41% * Laag: 40% of minder Indien sprake is van een andere partij als hoofdfinancier zal de te hanteren rente echter nooit onder de door de hoofdfinancier te hanteren rente liggen. Het betreft de rente die de hoofdfinancier voor het project gaat hanteren, met dien verstande dat deze referentie rente een vergelijkbare rentevast periode dient te hebben als de rentevastperiode van de Provincie, zijnde de looptijd van de geldlening. Onder hoofdfinancier wordt in dit verband de financier verstaan met de zekerheden welke voorgaan op de zekerheden van de provincie, bijvoorbeeld in de vorm van een eerste hypothecaire inschrijving op het betreffende onroerend goed dat binnen het project gerealiseerd gaat worden, dan wel het onroerend goed waar het project betrekking op heeft. Eventuele afwijkingen worden getoetst op de regels ten aanzien van de-minimissteun. Als zekerheid worden in dit kader opgevat hypotheekstellingen en borgstellingen. Voor de aflossing geldt een looptijd van maximaal 15 respectievelijk 20 jaar en wordt uitgegaan van een lineaire aflossing beginnend in de maand volgend op de datum van oplevering van het project.

Artikel 6.7.12 Verplichtingen • Op het moment dat Gedeputeerde staten besluiten tot het beschikbaar stellen van een lening zullen de definitieve afspraken rond de leningcondities en zekerheden worden vastgelegd in een leningovereenkomst. Behalve de leningcondities worden daarin eveneens de afspraken met betrekking tot de betaalbaarstelling vastgelegd. • Met de financieringsregeling huurprojecten beoogt de provincie eveneens het creëren van opleidingsplaatsen in de bouw. Daarom wordt de verplichting opgelicht om gedurende de realisatieperiode opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor iedere € 500.000 ontvangen lening gaat dit om 1.200 opleidingsuren. Dit kunnen stageplaatsen zijn, maar ook leer-werktrajecten of andere vormen van opleidingsplaatsen. De kosten van eventuele verwervingen in het geval van projecten met 3 – 9 eenheden hoeven hierbij niet te worden meegenomen.

Coöperatie A neemt 6 sociale huurwoningen over van corporatie B voor € 600.000 en renoveert die voor een bedrag van € 300.000. Van de provincie wordt een lening ontvangen voor verwerving en renovatie van 50% = € 450.000. Van het leningbedrag wordt dan eveneens 50% van de renovatiekosten aangemerkt als grondslag voor de inzet van opleidingsplaatsen, in dit geval derhalve voor 360 uur • In de looptijd van een project is het altijd mogelijk dat wijzigingen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen. Dat kan betrekking hebben op kosten, maar ook op inhoudelijke aspecten van het project. Als zich wijzigingen voordoen is de subsidie-ontvanger verplicht deze wijzigingen te melden aan de provincie Fryslân. Wijzigingen in het project kunnen leiden tot bijstellingen van de hoogte van de te verstrekken lening of de leningcondities ten nadele van de subsidie-ontvanger. Bijstelling kan nooit leiden tot een hoger leningbedrag. • Met het verstrekken van een lening wordt een langdurige relatie aangegaan. Als financier wil de provincie Fryslân tenminste eenmaal per jaar een financieel verslag (jaarrekening) en een activiteitenverslag van de subsidieontvanger krijgen uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het betreffende verslagjaar. Op basis hiervan vindt een persoonlijk gesprek plaats met de provinciale accountmanager. Bij afwijkingen op de oorspronkelijke verwachtingen kunnen nadere eisen worden gesteld aan de frequentie van de verstrekking worden gesteld.

Artikel 6.7.14 Staatssteun De condities voor leningen worden in eerste instantie vastgesteld op basis van marktconformiteit volgens de Europese mededeling. Indien wordt afgeweken in het voordeel van de begunstigde van de aldus bepaalde condities wordt deze afwijking beschouwd als staatssteun. Daaraan zijn grenzen gesteld op basis van Europese regelgeving. In dit verband worden alle entiteiten die een economische activiteit uitoefenen aangemerkt als onderneming. De waarde van deze steun wordt bepaald op basis van de looptijd van de betreffende lening in het jaarlijks verschil tussen de marktconforme voorwaarden en de daadwerkelijk gehanteerde voorwaarden. Zou bijvoorbeeld bij een lening van € 1.0 miljoen een marktconforme rente van 7,06% gelden (normale zekerheid, geen creditrating) en wordt er in werkelijkheid een rente van 4,5% gehanteerd, dan is bij een looptijd van 15 jaar de steun te berekenen als de netto contante waarde van het jaarlijks renteverschil gedurende 15 jaar, in dit geval € 187.895,-  

Procedure De regeling zal worden opengesteld voor aanvragen van projecten welke kunnen worden ingediend tussen 15 november 2015 en 1 december 2015. Voor projecten tussen de 3 en 9 eenheden met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens geldt dat de aanvragen ingediend kunnen worden van 15 maart 2016 tot en met 31 maart 2016. Op de aanvraag volgt in eerste instantie een besluit van GS over het al dan niet beschikbaar stellen van een lening onder opschortende voorwaarden van het sluiten van een overeenkomst Op basis van het betreffende besluit vindt vervolgens het opstellen van de leningsovereenkomst plaats, waarin opgenomen de resulterende condities, invulling van de zekerheden en de wijze van beschikbaarstelling van de middelen.Paragraaf 7.1 Friese Energiepremie Algemeen

In noordelijk verband hebben de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen middelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen in het kader van het project Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Deze regeling maakt nog gebruik van het budget, overgebleven vanuit het budget dat eerder bestemd was voor de regeling voor woningcorporaties (Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw woningcorporaties 2010-2013). Na goedkeuring door GS (beschikking afgegeven op 30 mei 2013) kan het budget ingezet worden ten behoeve van particuliere woningbezitters.

De Wijziging Friese Energiepremie is een wijziging van de bestaande Friese Energiepremie en (vrijwel) identiek aan de tijdelijke subsidieregelingen in de provincie Drenthe (Drentse Energiepremie 2014) en de provincie Groningen (Groningse Energiepremie 2014). Omdat het Europese budget in 2014 gebruikt moet zijn, heeft de regeling in Groningen en Drenthe een tijdelijk karakter, de subsidie moet zijn vastgesteld in 2014 om aanspraak te kunnen maken op EFRO geld. De regeling in provincie Fryslân gaat ook na 2014 door, uit het budget van Wurkje Foar Fryslân.

De regeling beoogt particuliere woningbezitters aan te zetten tot het treffen van een pakket van energiebesparende maatregelen om daarmee hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Tevens beoogt de regeling hiermee de activiteiten van lokale installateurs en aannemers aan te jagen. Een nevendoelstelling van de regeling is om particuliere woningbezitters aan te moedigen in collectief verband maatregelen te treffen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld energiecoöperaties of samenwerkingsverbanden van particulieren hun voordeel doen.

Ten slotte kunnen particuliere woningbezitters naast de energiepremie ook een Duurzaamheidslening aanvragen, zodat zij de kosten van de investering over meerdere jaren kunnen spreiden. Aanvragen voor beide regelingen kunnen worden ingediend bij SNN (www.snn.eu). Wel dient een aanvrager beide het liefst ongeveer gelijktijdig aan te vragen, gezien de behandeltermijn van de ingediende aanvragen (maximaal 8 weken).

Wijzigingen in de huidige Friese Energiepremie zijn noodzakelijk vanuit twee oogpunten: 1. Bijsturing nodig: de resultaten van de Friese Energiepremie tot nu toe (maart 2014) wijzen uit dat relatief veel particuliere woningbezitters slechts één of twee maatregelen uitvoeren. De ambitie van de provincie Fryslân is 5.000 woningen met 3 of 4 energiemaatregelen te verbeteren. Uit de praktijk blijkt dat tot nu toe 65% van de subsidieaanvragen één maatregel betreft en 18% betreft 2 maatregelen. Met de nieuwe regeling en hogere subsidiebedragen voor drie of vier maatregelen beogen wij dat de aanvrager ten minste 3 maatregelen per aanvraag uit zal voeren. De bedragen zijn verhoogd van € 1.500 naar € 2.000 (bij 3 maatregelen) en van € 2.400 naar € 2.800 (bij 4 of meer maatregelen) om bewoners extra te verleiden de investering te doen; 2. Uniformiteit: Om aanspraak te kunnen maken op EFRO-geld, is het verplicht in Groningen, Fryslân en Drenthe uniforme regelingen te hanteren. De wensen van de provincies Groningen en Drenthe zijn daarom in de regeling Friese Energiepremie verwerkt, het gaat met name om: a. Collectieven/VVE’s: Door collectieven en VVE’s de mogelijkheid te bieden aan te vragen, beogen we dat bewoners elkaar aanspreken c.q. stimuleren en helpen om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Dit bevordert ook de sociale cohesie in een appartementencomplex, straat, wijk of buurt. Dit sluit ook aan op de trend van steeds meer opkomende lokale duurzame initiatieven, waaronder energiecoöperaties en andere groepen van mensen die gezamenlijke acties voorbereiden en uitvoeren; b. Warmtepompen en warmtepompboilers zijn interessante duurzame energietechnieken die veelal in de nieuwbouw worden toegepast. Langzamerhand worden deze technieken ook meer in de bestaande bouw toegepast. De regeling beoogt de toepassing in de bestaande bouw een extra stimulans te geven. Dit geldt eveneens voor lage temperatuur verwarmingssystemen; c. Bij SNN zal een zogenaamde Energiecoach bewoners voorlichten over de voordelen van energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen (lagere energienota, comfortverhoging, beter energielabel en betere verkoopbaarheid van de woning). De Energiecoach kan aanvragers ook ondersteunen bij het voorbereiden en indienen van een aanvraag.

Ondanks dat we in de wijziging Friese Energiepremie nu sterk inzetten op 3 of 4 maatregelen, willen we woningbezitters die slechts 1 of 2 maatregelen laten uitvoeren, wel kunnen bedienen. Ook moeten woningbezitters met een woning jonger dan 1995 een aanvraag kunnen indienen, bijvoorbeeld voor een zonneboiler. Dit is echter niet mogelijk binnen het EFRO-budget, vanwege de uniformiteit van de regeling in Drenthe, Groningen en Fryslân. Daarom maken we 2014 gebruik van twee budgetten: EFRO-geld en Wurkje Foar Fryslân. Om aanspraak te kunnen maken op EFRO-budget, gelden de volgende voorwaarden (bovenop de overige in de regeling vast te stellen voorwaarden): 1. De regeling richt zich op relatief oudere woningen van voor 1995;. 2. Het is uitsluitend mogelijk een energiepremie aan te vragen voor drie of vier maatregelen.

Deze voorwaarden worden niet opgenomen in de wijziging Friese Energiepremie, maar in de backoffice bij SNN geregeld. Aanvragen in 2014 worden uitgekeerd en niet voldoen aan één van beide bovengenoemde voorwaarden (dus de woning is jonger dan 1995 en/of er wordt voor 1 of 2 maatregelen subsidie aangevraagd), worden in Friesland wel gehonoreerd en gefinancierd uit het budget Wurkje Foar Fryslan. Aanvragen die in 2015 e.v. uitgekeerd worden, worden alle gefinancierd uit het budget Wurkje Foar Fryslan, totdat dit subsidieplafond is bereikt.

De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn op deze subsidieregeling van toepassing. Onderwerpen die geregeld zijn in de Awb worden niet herhaald in de regeling. Zo mogelijk is in de toelichting gewezen op de bepalingen uit de Awb. Deze onderwerpen zijn onder andere subsidieverlening, de beslistermijn en de aanvraag. Omdat het een subsidie betreft die wordt gefinancierd met Europees budget (vanuit het EFRO-programma) wordt de subsidie apart vastgesteld op basis van de ingediende facturen.

Artikelsgewijs

Artikel 7.1.2 Doelgroep De beperking in definitie van Vereniging van Eigenaars in het eerste lid tot alleen natuurlijke personen komt voort uit het feit dat anders wellicht sprake kan zijn van het verlenen van staatssteun. Een aanvraag collectieve maatregelen als bedoeld in het tweede lid is één aanvraag uit (tenminste) 3 aanvragen met dezelfde maatregelen, die door (tenminste) 3 particuliere woningbezitters zijn ingediend die dicht bij elkaar wonen (in hetzelfde postcodegebied). Om administratieve redenen wijzen de aanvragers zelf één van hen aan als de hoofdaanvrager. De omvang van de maatregelen kan per woning verschillen (bijvoorbeeld bij isolatie vrijstaande woning of middenwoning). De regeling beoogt dat woningbezitters elkaar aanmoedigen om bijvoorbeeld de vloer (1e maatregel), het dak (2e maatregel) van woning te gaan isoleren en HR++glas (3e maatregel) te laten installeren en daarvoor dezelfde aannemer of installateur vragen. De voordelen zijn dat ze meer energiepremie krijgen en lagere kosten hebben omdat de aannemer/installateur goedkoper kan aanbieden dan als de aanvraag individueel was gedaan. Dit voordeel kan oplopen naarmate er meer woningbezitters meedoen! Elke bewoner dient vervolgens zelf een aanvraag in voor zijn woning bij SNN, maar geeft dan op de aanvraag aan dat dit een “aanvraag voor collectieve maatregelen” is en verwijst tevens naar de hoofdaanvrager. De andere (twee of meer) woningbezitters doen dat net zo, waarbij alle aanvragen binnen een tijdsbestek van 2 kalenderweken worden ingediend bij SNN. De aanvragen worden vervolgens door SNN gebundeld op basis van de verwijzingen naar de hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager vervult verder geen enkele rol meer. De provincie hoopt dat particuliere woningbezitters elkaar “over de streep” trekken of dat energiecoöperaties in Friesland op deze manier worden aangezet om een actie voor hun leden te gaan organiseren om deze voordelen voor hun leden te verzilveren. In deze regeling wordt een postcodegebied van vier cijfers gehanteerd: dit biedt voldoende kleinschaligheid binnen een gemeente. Terwijl in het buitengebied de oppervlakte aanzienlijk groter is, is het aantal mensen in die oppervlakte ongeveer vergelijkbaar.

Artikel 7.1.5 Subsidiabele activiteiten In dit artikel zijn de activiteiten opgesomd waarvoor de energiepremie aangevraagd kan worden. De isolatiewaarden zijn aangescherpt ten opzichte van de oorspronkelijke Friese energiepremie. Aanvullend zijn ook nog enkele maatregelen opgenomen, die in de nieuwbouw al worden toegepast, maar in de bestaande bouw nog gestimuleerd dienen te worden. Hierbij geldt dat het gebruik van een warmtepomp altijd in combinatie zal zijn met Lage Temperatuurverwarming (LTV). Daarom is deze maatregel gecombineerd met LTV, maar geldt deze maatregel wel als een afzonderlijke maatregel.

Artikel 7.1.7 Toetsingscriteria Onderdeel a Huurders van woningen kunnen geen gebruik maken van de energiepremie. Eigenaren van bijvoorbeeld recreatiewoningen die zij maar een deel van het jaar bewonen, kunnen ook geen gebruik maken van de energiepremie.

Onderdeel c De kwantiteitseisen zijn minimumeisen. Bij een aanvraag collectieve maatregelen gelden de kwantiteitseisen vanzelfsprekend per aanvraag en kunnen de eisen per aanvraag daarom betrekking hebben op een verschillend woningtype. Bijvoorbeeld: Zes bewoners dienen ieder een aanvraag collectieve maatregelen in voor dakisolatie, vloerisolatie en HR++glas. Twee bewoners bezitten een rij-hoekwoning, één bewoner een rij-tussenwoning, twee bewoners bezitten een twee-onder-één-kap woning en één bewoner bezit een vrijstaande woning. Hierdoor zullen de oppervlakten voor de te treffen maatregelen per aanvraag verschillend kunnen zijn.

Onderdelen d en e Het genoemde certificaat garandeert een bepaalde kwaliteit.

Onderdeel f Een VVE dient een positief besluit, genomen door de leden van de VVE, mee te zenden met de aanvraag, zodat duidelijk is dat de VVE de maatregelen ook kan uitvoeren en niet meer op bezwaren van de bewoners kan stuiten

Artikel 7.1.8 Subsidiabele kosten SNN gaat na of de kosten en tarieven in de onderliggende offertes redelijk zijn en in verhouding staan tot de werkzaamheden. De aanvrager mag de (geselecteerde) offerte(s), die met de aanvraag worden meegestuurd, niet ondertekenen! Anders is er al een verplichting aangegaan, waardoor de premie niet meer verstrekt kan worden.

Artikel 7.1.9 Hoogte van de subsidieIn dit artikel wordt de hoogte van de energiepremie bepaald. De premies voor drie en vier maatregelen liggen hoger dan in de oorspronkelijke Friese Energiepremie, om een extra prikkel te geven meerdere maatregelen (minimaal 3) aan de woning te treffen.

Paragraaf 7.2 Vuilwaterinzamelingsvoorziening

Algemeen

Ondanks het Lozingsverbod dat al sinds 2009 van kracht is wordt er helaas nog steeds op grote schaal illegaal vuil water geloosd door de recreatievaart. Het handhaven van dit Lozingsverbod verloopt moeizaam. De pakkans is erg klein, men kan makkelijk ongezien vuil water lozen. Dat dit nog steeds veel voorkomt komt onder andere omdat er te weinig (publieke) voorzieningen zijn om op een eenvoudige manier vuil water te lozen. Met deze subsidiemogelijkheid voor het aanleggen van vuilwaterinnamepunten willen we bevorderen dat het aantal voorzieningen toeneemt. Daarnaast heeft het relatief groot aantal lozingen te maken met een geringe bewustwording binnen de recreatievaart over de negatieve effecten van dergelijke lozingen op de kwaliteit van het zwemwater. Om deze bewustwording te stimuleren zal ook gerichte publiciteit subsidiabel zijn binnen de regeling.

ArtikelsgewijsArtikel 7.2.1 Subsidiabele activiteitenDe subsidie kan worden verstrekt voor een vuilwaterinnamevoorziening. Hiermee wordt bedoeld een aan- en uitschakelbaar innamepunt voor vloeibare afvalstoffen (toiletwater en /of bilgewater) uit de recreatie- en/of beroepsvaart.

Artikel 7.2.2 Doel De onderhavige subsidieregeling heeft tot doel de kwaliteit van het zwemwater in Fryslân verbeteren en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving. Momenteel wordt het zwemwater vervuild door lozingen van vuilwater door de recreatievaart. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân is € 1 mln. gereserveerd voor het uitvoeren van een aantal projecten, waarbij o.a. vuilwaterinnamepunten voor de bruine vloot, rondvaartboten en in havens worden gerealiseerd. Een deel van dit budget zal via deze subsidieregeling verdeeld worden. Een tweede doel van deze regeling is het verbeteren van de werkgelegenheid op korte termijn. Het betreft hier dan de directe werkgelegenheid van bedrijven die betrokken zijn bij het realiseren van de vuilwaterinnamepunten. Tenslotte bevordert een schoner leefmilieu de aantrekkelijkheid van Fryslân voor toeristen. Een derde doelstelling is het stimuleren van het toerisme in Fryslân en daarmee ook het de indirecte werkgelegenheid die dit met zich meebrengt

Artikel 7.2.3 DoelgroepSubsidie kan worden aangevraagd door een gemeente als eigenaar van een jachthaven of kade of door een privaatrechtelijke rechtspersoon die eigenaar is van een jachthaven.

Artikel 7.2.5 AanvraagDe aanvraag moet een projectplan en een begroting bevatten. Uit deze begroting moet duidelijk blijken welke manuren een gemeente of particulier haveneigenaar zelf inzet om het vuilwaterinnamepunt te realiseren. Daarnaast moet het een offerte bevatten van het installatiebedrijf dat de opdracht uitvoert. En tenslotte een offerte voor een periode van drie jaar ten behoeve van het onderhoud van de installatie. Gebleken is namelijk dat adequaat onderhoud essentieel is voor het in werking houden van het systeem. Daarom zijn deze, met een offerte onderbouwde, onderhoudskosten ook subsidiabel.

Artikel 7.2.6 Weigeringsgronden Met het bepaalde onder b is beoogd om een spreiding tussen aanvragers te realiseren. Het is niet de bedoeling een aanvrager die zich meer systemen kan veroorloven, subsidie te verlenen voor meer dan twee systemen. De weigeringsgrond bepaald onder onderdeel c is om te voorkomen dat de provincie subsidie verstrekt voor een wettelijke verplichting. Immers, een ieder dient zich te houden aan de wet. Het is niet de bedoeling subsidie te verstrekken aan een organisatie om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting. Dat zou oneerlijk zijn tegenover organisaties die zich wel houden aan hun wettelijke taken.

Artikel 7.2.7 Toetsingscriteria De criteria in het eerste lid onder a tot en met i zijn bedoeld om aan te duiden waar het systeem aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Op grond van deze regeling dient een vuilwaterinnamevoorziening te voldoen aan het volgende: het is een aan- en uitschakelbaar innamepunt voor vloeibare afvalstoffen (toiletwater en /of bilgewater) uit de recreatie- en/of beroepsvaart, direct toegankelijk vanaf het vaarwater in de provincie Fryslân en voorzien van de in de watersport gebruikelijke standaard aansluitingen en wat voldoet aan de daarvoor geldende technische specificaties, veiligheidsvoorschriften, toepasselijke regelgeving en vergunningen en is goedgekeurd door daartoe bevoegde instanties. Daarnaast dient elk onderdeel uit duurzaam, onderhoudsarm, gemakkelijk te reinigen materiaal te bestaan. De keuze van de (vacuüm) pomp hangt samen met de omvang van de voorziening; in alle gevallen is een laag energiegebruik, een bedrijfszekere uitvoering en een onderhoudsarm systeem het uitgangspunt Zowel de boordkoppeling als het afvoersysteem dient lekvrij te zijn uitgevoerd. Elk systeem dient voorzien te zijn van een teller voor inzicht van het gebruik.

Artikel 7.2.8 Subsidiabele kosten De kosten die op basis van deze regeling voor subsidie in aanmerking komen moeten direct te maken hebben met de aanschaf van de voorziening of de installatie hiervan. Dat betekent bijvoorbeeld dat indien de installatie gecombineerd wordt met andere werkzaamheden, die niet strikt noodzakelijk zijn, maar uit efficiency overwegingen wel worden meegenomen (bijvoorbeeld de aanleg van elektriciteitskabels, internet of drinkwaterleidingen deze niet als subsidiabele kosten worden beschouwd in het kader van deze regeling. Het is belangrijk dat toeristen ook geattendeerd worden op de aanwezigheid van de voorziening en op die manier gestimuleerd worden er gebruik van te maken. Dit kan in de vorm van een informatiebord, een flyer en met behulp van digitale middelen. Kosten die hieraan verbonden zijn, worden tot een bepaald bedrag subsidiabel geacht. Dit betreft maximaal 5 % van het totaal van de subsidiabele kosten. Verder is het onderhoud van de installatie van belang voor het functioneren en daarmee voor het garanderen van optimaal gebruik. Daarom zijn onderhoudskosten onder bepaalde voorwaarden subsidiabel. In de toelichting bij artikel 7.2.5 is dit verder toegelicht. Tenslotte is het hebben van een vuilwaterinnamevoorziening één van de vereisten waaraan voldaan moet worden wil een jachthaven in aanmerking kunnen komen voor de zogenaamde “blauwe vlag”, een internationaal milieukenmerk voor jachthavens en stranden. Daarnaast moet uiteraard nog aan andere criteria voldaan worden. Wil een jachthaven na installatie van een vuilwatersysteem voor de eerste keer deze blauwe vlag aanvragen, dan komen de kosten die hieraan verbonden zijn voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7.2.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger In de huidige praktijk worden soms kosten in rekening gebracht aan de toerist voor het gebruik van het vuilwaterinnamepunten. Wij zijn van mening dat een dergelijke voorziening laagdrempelig moet zijn en daarom kosteloos moet worden aangeboden. Onder d. is derhalve als verplichting opgenomen dat de subsidieontvanger geen kosten in rekening brengt voor het gebruik. Onder e. is bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is mondeling en schriftelijk instructie te geven aan de gasten over het gebruik van de voorziening.

Paragraaf 7.3 Friese Energiepremie 2016Algemeen 

Doel De Friese energiepremie heeft als doel particuliere woningbezitters aan te zetten tot het treffen van een pakket van energiebesparende maatregelen om daarmee hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Tevens streven we met de regeling de activiteiten van lokale installateurs en aannemers aan te jagen. Een nevendoelstelling van de regeling is om particuliere woningbezitters aan te moedigen in collectief verband maatregelen te treffen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld energiecoöperaties of samenwerkingsverbanden van particulieren hun voordeel doen.Wie kan aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend door natuurlijke personen, zij moeten eigenaar zijn van de woning waar de maatregelen worden gerealiseerd en waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het moet gaan om een bestaande woning in de provincie Fryslân die tenminste één jaar voor het indienen van de aanvraag om subsidie is opgeleverd. De woning moet het hoofdverblijf van de aanvrager zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor het treffen van maatregelen bij recreatiewoningen geen subsidie kan worden gevraagd. Een aanvraag kan ook worden ingediend door een collectief van natuurlijke personen. Een aantal woningeigenaren kan dus gezamenlijk een aanvraag doen. Gezamenlijk betekent niet dat ze gezamenlijk één aanvraag indienen. Iedere deelnemer aan een collectief dient apart een aanvraag in, maar geeft daarbij aan dat zijn aanvraag onderdeel uitmaakt van een collectief van aanvragers. Door als collectief op te treden kan een extra subsidie per woning worden verstrekt indien meer dan twee maatregelen per woning die deel uitmaakt van het collectief worden getroffen. Ook een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan een aanvraag indienen. Als eis geldt dan dat er een positief besluit van de VVE bij de aanvraag moet worden gevoegd. De aanvraag moet betrekking hebben de uitvoering van ten minste twee dezelfde energiebesparende maatregelen voor ten minste drie woningen.

Offerte of opdrachtverleningBij de aanvraag moet een offerte of een opdrachtverlening worden gevoegd. Deze moet ondertekend zijn door degene die de subsidie aanvraagt en de uitvoerder van de werkzaamheden. De opdrachtverlening mag op het moment dat de aanvraag wordt ingediend niet ouder zijn dan twee maanden. In de opdrachtverlening staat in ieder geval welke maatregelen in de woning zullen worden getroffen en op welk moment met de werkzaamheden zal worden gestart. Uit het document of bijbehorende bijlagen moet duidelijk blijken dat de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteits- en kwantiteitseisen uit de regeling. De startdatum van de werkzaamheden mag nooit eerder zijn dan de datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Wanneer al met de werkzaamheden is gestart voordat de subsidie is aangevraagd wordt de subsidie geweigerd.

Maximaal subsidie voor vier maatregelen Per woning kan voor maximaal vier maatregelen subsidie worden verstrekt. Een aanvraag kan zowel voor één maatregel als voor meerder maatregelen worden ingediend. Voor de berekening van de subsidie wordt steeds gekeken naar het aantal maatregelen dat in de woning is getroffen. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor het treffen van één maatregel en een half jaar later opnieuw een aanvraag voor het treffen van een andere maatregel dan geldt deze laatste als tweede maatregel en kan totaal maximaal €800,= subsidie worden verstrekt. Het maximum van vier maatregelen per woning geldt ook indien eerder al op basis van de regeling Friese energiepremie 2013-2015 subsidie is verstrekt voor minder dan vier maatregelen. Als op basis van die regeling al voor vier maatregelen subsidie is verstrekt, dan wordt op basis van de regeling Friese energiepremie 2016 niet nogmaals subsidie verstrekt. Is op basis van de oude regeling voor minder dan vier maatregelen subsidie verstrekt dan kan op basis van de nieuwe regeling subsidie worden verstrekt tot in totaal voor vier maatregelen per woning.

Bewijs van uitvoeringDe subsidie wordt meteen vastgesteld. De aanvrager hoeft geen gereedmelding meer in te dienen, zoals onder de oude regeling nog wel vereist was. Wel geldt de verplichting dat de activiteit binnen negen maanden na subsidieverlening moet zijn gerealiseerd en de subsidieontvanger moet dit, als dat wordt gevraagd, ook kunnen aantonen. Het is dus nodig dat bewijs wordt bewaard dat de maatregelen waarvoor subsidie is verkregen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat dit ook binnen negen maanden nadat de subsidie is verkregen is gebeurd. Bewijsmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn: facturen van het uitgevoerde werk of foto’s of filmpje van de uitgevoerde werkzaamheden. Alhoewel woningeigenaren vaak de vraag stellen of PV-panelen ten behoeve van opwekken elektriciteit ook subsidiabel zijn, is dit niet het geval. Een investering in PV-panelen is dermate lucratief , dat een stimulerende subsidie niet nodig is.

Juridisch kader De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 zijn op deze subsidieregeling van toepassing. Onderwerpen die geregeld zijn in de Awb of in de ASV 2013 worden niet herhaald in de regeling.

Artikelsgewijs

Artikel 7.3.5 Subsidiabel activiteiten Het oorspronkelijke artikel rond HR++ glas suggereerde dat het verplicht is tegelijkertijd de kozijnen te vervangen. De tekst is daarom redactioneel gewijzigd. Het is optioneel om de kozijnen te vervangen. Wanneer de kozijnen worden vervangen, mag deze oppervlakte meegerekend worden om aan de criteria te voldoen (zie tabel A). Houten en kunststof kozijnen voldoen kwalitatief aan de eisen, kozijnen van andere materialen dienen te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Artikel 7.3.7 Toetsingscriteria Algemeen De in de eerdere versie van de Regeling als eis genoemde certificaten zijn vervallen, in verband met het feit dat deze certificaten niet meer geldig zijn/worden toegepast in Nederland.

Onderdeel d en bijbehorende tabel A De kwantiteitseisen zijn minimumeisen. Bij een aanvraag collectieve maatregelen gelden de kwantiteitseisen vanzelfsprekend per aanvraag en kunnen de eisen per aanvraag daarom betrekking hebben op een verschillend woningtype. Bijvoorbeeld: Zes bewoners dienen ieder een aanvraag collectieve maatregelen in voor dakisolatie, vloerisolatie en HR++glas. Twee bewoners bezitten een rij-hoekwoning, één bewoner een rij-tussenwoning, twee bewoners bezitten een twee-onder-één-kap woning en één bewoner bezit een vrijstaande woning. Hierdoor zullen de oppervlakten voor de te treffen maatregelen per aanvraag verschillend kunnen zijn.

De minimale oppervlaktes voor HR++ glas zijn naar beneden bijgesteld. In de praktijk is gebleken dat deze oppervlakten niet in overeenstemming zijn met de werkelijke omvang van glaspartijen in woningen. Via de aangepaste vierkante meters streven we naar een toename van het installeren van HR++ glas.

Artikel 7.3.8 Subsidiabele kosten Nagegaan wordt of de kosten en tarieven in de onderliggende offertes of opdrachtverlening redelijk zijn en in verhouding staan tot de werkzaamheden. De aanvrager moet de offerte, die met de aanvraag word meegestuurd, vooraf ondertekenen! Dit biedt de subsidieverstrekker een grotere zekerheid dat het werk ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 7.3.9 Hoogte van de subsidieDit artikel is redactioneel gewijzigd. Bedoeld is te verduidelijken dat men meerdere opeenvolgende aanvragen kan doen. Bijvoorbeeld een eerste voor spouwmuursiolatie en een half jaar later voor HR++glas. Men ontvangt na de eerste aanvraag € 350 en voor de tweede aanvraag maximaal € 450 (samen maximaal € 800).

Artikel 7.3.11: Prestatieverantwoording en vaststellingDit artikel is nieuw toegevoegd. Tot op heden moest de aanvrager eerst subsidie aanvragen, daarna de werkzaamheden uitvoeren en dit melden. Daarna werd de subsidie formeel vastgesteld en het subsidiebedrag uitgekeerd. De nieuwe werkwijze is een aanzienlijke versimpeling voor de aanvrager: na het aanvragen van de subsidie wordt deze inhoudelijk beoordeeld, waarna de subsidie direct wordt vastgesteld en het bedrag uitgekeerd. Ambtshalve kan getoetst worden of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Deze toetsing zal dan plaatsvinden via steekproefsgewijze controle. De subsidie-aanvrager moet dit kunnen aantonen. Bewijsmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn: facturen van het uitgevoerde werk of foto’s of filmpje van de uitgevoerde werkzaamheden.

Paragraaf 7.4 Renovatie bestaande koopwoningen tot Nul op de Meter 2016-2018

Algemeen

In ons uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 verwoorden we de Friese duurzame ambities op de lange termijn en tegelijk de acties die we gaan uitvoeren om die ambities te verwezenlijken. We streven naar een fossielvrij Fryslân in 2050. Daarom willen we meer energie besparen (20% in 2020) en een hoger aandeel duurzame energie (16% in 2020).

Een van de speerpunten binnen het uitvoeringsprogramma is ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’. Provincie Fryslân telt zo’n 280.000 woningen. Daarvan is ruim tweederde in particulier bezit. We zetten met name in op een “gasloos” verbruik. Daar zit de grootste winst voor de woonlasten en het milieu. Deze inzet vergroot het waardebehoud en de betaalbaarheid van de Friese woningen. Het gasverbruik van alle Friese huishoudens bedroeg in 2010 ruim 520 miljoen kuub gas. Om 20% besparing in 2020 te halen zouden we in de periode 2010-2020 ruim 30.000 woningen energieneutraal moeten maken.

We werken aan energieneutrale renovatie door samen met marktpartijen, gemeenten en kennisinstellingen nieuwe, haalbare en betaalbare concepten te ontwikkelen. Dit loopt parallel met de landelijke trend rond het concept ‘Stroomversnelling Koopwoningen’, waarin Platform 31 (landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) in opdracht van BZK een nationale versnelling aan de renovatie van bestaande woningen (huur en koop) heeft geïnitieerd. In de deal Stroomversnelling Koopwoningen hebben bijna 200 partijen hun krachten gebundeld, waaronder:

 

 • Bouwpartijen en andere aanbieders brengen proposities op de markt om renovaties snel en betaalbaar te kunnen laten uitvoeren.

 • Verkoopkanalen zoals renovatiewinkels verkopen kant-en-klare renovatiepakketten in hun winkels.

 • Garantie-instellingen zorgen ervoor dat het een gegarandeerd product is dat huiseigenaren afnemen waardoor er vertrouwen is in Nul op de Meter renovaties.

 • Financieringsinstellingen zoals banken en hypotheekverstrekkers maken een financieel product dat de kosten voor energie omzet in een lening waarmee de renovatiekosten betaald worden.

 • Makelaar-taxateurs gaan de energieprestaties van NoM-woningen mee laten wegen in hun waardebepalingen en verkoopstrategieën.

 • Vertegenwoordigers van de vraag zoals gemeenten en energiecoöperaties kijken in hun omgeving waar huizen staan die geschikt zijn en benaderen huiseigenaren.

 

Ook de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben de Deal ondertekend. De uitgangsprincipes van de Stroomversnelling Koopwoningen zijn:

 • A.

  gericht op grootschalige wijken met rijwoningen uit de jaren 1950-1980;

 • B.

  een integrale aanpak van maximaal 10 werkdagen;

 • C.

  de woning naar het niveau waarbij de energiemeter over een heel jaar genomen op nul uitkomt, en er dus geen energiekosten (bij een all electric aanpak) zijn, bij gemiddeld gebruik en gemiddelde klimatologische omstandigheden (de aansluiting met het energiebedrijf blijft dus wel gehandhaafd);

 • D.

  Kosten voor een tussen-rijwoning bedragen voor de eigenaar maximaal 45.000 euro (de equivalent van de financieringslasten die hoort bij een annuïteitenhypotheek van 30 jaar en huidige marktrente op basis van 175 euro energiekosten per maand). Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt;

 • E.

  Aflevering door aanbieders met garantie op het feit dat energiekosten nul zijn bij gemiddeld gebruik én minimale prestaties op het gebied van comfort en binnenmilieu.

 

Omdat de particuliere woningvoorraad in het noorden een ander karakter heeft dan het westen en zuiden van het land (met name voor wat betreft de grootschalige aanpak bij rijwoningen) en wij juist early adopters willen bereiken, ongeacht in welk type woning zij wonen, is de regeling niet geheel geënt op bovengenoemde principes. Daarnaast blijkt uit de praktijk-ervaringen tot nu toe dat de ambitie voor maximale kosten per (rij-)woning nog niet haalbaar zijn. Door juist in heel onze provincie de early adopters te stimuleren tot daadwerkelijke renovatie tot Nul op de Meter over te gaan, creëren we een breed palet aan voorbeeldwoningen en ambassadeurs, welke we in het vervolgtraject kunnen inzetten om meer huiseigenaren te enthousiasmeren. Niet minder belangrijk is de regeling een stimulans voor de bouwkolom om een andere manier van werken en klantbenadering te implementeren. De aanpak Nul op de Meter verlangt een langduriger klantrelatie dan de bouwkolom tot op heden gewend is. Duidelijke kwaliteitsafspraken die vooraf worden vastgelegd via een energieprestatiegarantiecontract, is nieuw. De regeling biedt een behoorlijke stimulans voor zowel innovatie in methodieken of aanpak van de woning als in ketenafspraken met onderaannemers. Dit zal ook zeker een positief effect hebben op het meer reguliere werk voor wat betreft energiebesparing en opwekking.

 

Concept Nul op de Meter

De regeling biedt een subsidie voor de aanpak van de eigen woning met als resultaat Nul op de Meter. Dit is een innovatief concept om bestaande woningen dermate goed aan te pakken op het vlak van isolatie, installaties en duurzame energie, dat gemiddeld genomen de energierekening voor het variabele energieverbruik €0,- is. Een ander uitgangspunt is dat in principe de woonlasten gelijk blijven, doordat de besparing op energiekosten de benodigde investering financiert.

 

Een woning heeft ‘Nul op de Meter’ wanneer zowel energetisch als kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat  zonder verbruik van de energiebron gas, in -en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, zodat de som nul is.

 

Er zijn verschillende opties bij het renoveren naar Nul op de Meter:

 • one size fits you: geënt op het specifieke energieverbruik van één bepaald huishouden. Maatwerk, met vooral risico’s bij verkoop of wijzigende gezinssituatie, waarbij de energiebalans niet meer in evenwicht is;

 • one size fits average: het gemiddelde energieverbruik is geënt op verbruiksgegevens van een gemiddeld huishouden. In de praktijk is bij veel huishoudens de energiebalans (verbruik - opwekking) in evenwicht en rond 0. Dit geldt niet voor huishoudens die in verhouding heel veel of juist heel weinig energie verbruiken;

 • one size fits all: het gemiddelde energieverbruik is geënt op vrijwel alle huishoudens. In de praktijk is dit vaak een overschatting van het werkelijke energieverbruik;

 • adaptable size fits all: het gemiddelde energieverbruik houdt al rekening met aanpassingsmogelijkheden bij een andere energievraag. In de praktijk is dit vaak een overschatting van de werkelijke situatie.

 

Met het oog op waardestijging en verkoopbaarheid, is de ondergrens voor deze regeling bepaald op one size fits average. One size fits you en adaptable size fits all vallen dus buiten de regeling.

 

Het gaat dus om het gemiddelde stroomverbruik en stroomopwekking op jaarbasis, bij gemiddelde klimaatomstandigheden, een gemiddelde omvang van een huishouden en een gemiddeld energieverbruik.

 

Wanneer de woning dusdanig is aangepast dat het woninggebonden energieverbruik op jaarbasis nul is (via bouwkundige aanpassingen, installaties en het opwekken van duurzame energie), moet daarnaast nog rekening gehouden worden met het energieverbruik van de bewoners. Gezien de keuze ‘One size fits average’ moet aanvullend duurzame energie opgewekt worden voor het gemiddelde gebruik van een huishouden. Deze duurzame energie dient op of direct rondom de woning te worden opgewekt.

Dit gemiddelde energieverbruik bestaat uit een gemiddeld aantal (en soort) huishoudelijke apparatuur (overall energiegebruik hiervan af te leiden vanuit gegevens van Agentschap, Milieu Centraal, EnergieNed), met een gemiddeld gedrag van de bewoner ten aanzien van bijvoorbeeld kamertemperatuur, gebruik van apparatuur, warm tapwater gebruik (douche/bad), etc. Dit komt neer op een huishoudelijk elektriciteitsgebruik van:

 • a.

  3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;

 • b.

  2.700 kWh indien het een rijwoning betreft;

 • c.

  1.780 kWh indien het een appartement betreft.

(de getallen zijn overgenomen uit de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie).

 

De energieprestatie voor bewonersgebruik is dus op een gemiddeld huishouden geënt. Echter, een eigenaar zal niet vaak precies een gemiddeld huishouden hebben. De aanbieders dienen daarom verwachtingen goed te managen om misverstanden te voorkomen.

 

Overige aspecten

Renovatie van bestaande woningen tot NoM gebeurt in onze provincie tot op heden niet of nauwelijks. Daarbij komt dat iedere woning maatwerk betreft, omdat in onze provincie in verhouding relatief weinig grootschalige gestandaardiseerde woningblokken uit de 50-er tot 70-er jaren gebouwd zijn, maar juist sprake is van relatief veel diversiteit en kleinere schaal. Alhoewel woningcorporaties in het huursegment in Fryslân de afgelopen twee jaar een aantal voorbeeldprojecten hebben gerealiseerd, zijn de ervaringen met renovatie tot energieneutraal of NoM bij particuliere huiseigenaren marginaal.

 

Ook subsidieregelingen met betrekking tot deze activiteiten door andere overheden in den lande zijn zeer divers van karakter, waarbij een aantal overheden expliciet kiezen voor het aanjagen van de bouwkolom (Zoetermeer), terwijl andere juist gericht zijn op de particuliere woningbezitter (Noord Holland, Overijssel). Ook inhoudelijk, qua eisen en criteria en de hoogte van het subsidiebedrag is aan verandering onderhevig, een en ander is het directe gevolg is van de nieuwheid van de materie en de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen.

 

Op basis van deze aspecten kiezen we voor een zo open mogelijke regeling, waarbij particuliere woningbezitters (binnen kaders) zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen op welke wijze zij hun doel willen bereiken. Daarom is het concept Nul op de Meter zo ruim mogelijk neergezet in de regeling.  Uit evaluatie met betrokken bedrijven uit de bouwkolom is gebleken dat er veel praktijk ervaring is opgedaan zowel bij de klant, op kantoor, maar ook met betrekking tot de ingezette middelen (rapportages, samenwerking met alliantiepartners, online en offline media, enz). Een volgende stap in de technische ontwikkeling NoM is ‘gasloos’ en daardoor klimaatneutraal. De drempel laag, de ambities hoog waarbij de weg er naar toe leidend is. Leren door te doen.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 7.4.1 Begripsbepalingen:

 

De aanhef, onder c:

De maatwerk-adviseur of het bedrijf waarvoor hij werkzaam is, moet geregistreerd staan in het nationaal kwaliteitsregister op de website van QBISnl, zie:

http://qbisnl.nl/zoeken/sub/Energie-advies/Maatwerkadvies.

 

De aanhef, onder e:

Om een Nul op de Meter woning te realiseren mag er geen gebruik worden gemaakt van de energiebron gas.

 

De aanvullende hoeveelheid op te wekken energie is gebaseerd op het ‘One size fits Average’ principe. Om goed te kunnen inschatten hoe zich dit verhoudt tot het actuele energieverbruik in de woning, is het essentieel het patroon van recente jaren hiernaast te leggen, en de te verwachten energiebehoefte na afronding van de werkzaamheden. Wanneer blijkt dat de woningeigenaar (veel) meer energie verbruikt dan de genoemde gemiddelden, kan hier eventueel vooraf op gestuurd worden door bijvoorbeeld een extra hoeveelheid duurzame energie op te wekken, huishoudelijke apparaten te vervangen door energiezuinige versies en in ieder geval rekening te houden met een deel energie dat alsnog ingekocht moet worden.

 

Artikel 7.4.2 Doel:

We kiezen hier expliciet voor Nul op de Meter.

 

Artikel 7.4.4 Doelgroep:

Dit artikel sluit professionele verhuurders en bedrijven uit van deze regeling. Binnen de doelgroep zijn particuliere woningeigenaren met een woning met energielabel A uitgesloten van deelname, hetgeen volgt uit artikel 7.4.8, de aanhef, onder b van de regeling. In dergelijke woningen hoeft relatief minder te gebeuren, waardoor het subsidiebedrag gemiddeld minder in verhouding staat tot de uit te voeren werkzaamheden, dan bij woningen met een lager label.

 

Artikel 7.4.7 Weigeringsgronden:

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag worden voorgenomen activiteiten door een deskundige op realiteitszin getoetst en er wordt bepaald of er sprake is van een renovatie tot het niveau energieneutraal of Nul op de Meter. Als de voorgenomen activiteiten naar verwachting niet zullen leiden tot het niveau Nul op de Meter wordt de aanvraag geweigerd.

 

De weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 gelden onverkort.

 

Artikel 7.4.9 Subsidiabele kosten

De aanhef, onder a: de kosten moeten te relateren zijn aan de uit te voeren energiemaatregelen in kwestie. Denk bijvoorbeeld aan de aanschafkosten van zonneboiler of warmtepomp en de daarbij voor installatie benodigde kosten van additionele materialen. Kosten voor materialen ten behoeve van onderhoud of herstel aan de woning zijn bijvoorbeeld niet te relateren aan de uit te voeren energiemaatregelen.

 

Artikel 7.4.10 Niet subsidiabele kosten

Tweede lid: voor ontvangst van de aanvraag mogen ter zake van de subsidiabele kosten nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het voor akkoord ondertekenen van een offerte van de installateur die de energiemaatregelen uitvoert, het aanschaffen van materialen ten behoeve van het uitvoeren van de energiemaatregelen, maar ook het mondeling bevestigen van een opdracht, al dan niet mondeling, aan een derde.

 

Een uitzondering op het bovenstaande zijn de kosten voor het laten opstellen van een NoM-advies. Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie wanneer de aanvrager deze opvoert. Bij het indienen van een aanvraag in het kader van de regeling dient een kopie van het NoM-advies te worden overlegd, waardoor de verplichting inzake het laten opstellen van het NoM-advies moet zijn aangegaan voor ontvangst van de aanvraag.