Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Verordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht
CiteertitelVerordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 eerste lid
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2012Nieuwe regeling

05-11-2012

Middenstandsbelangen, 14-11-2012

GM 2012.0519 en GM 2012.0534

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

gelezen het voorstel van het college van 9 oktober 2012

gelet op artikel 147 eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassinggemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht

Artikel 1

Voor de inkoop van diensten met betrekking tot schoonmaakonderhoud en glasbewassing van gemeentelijke gebouwen van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt voor onbepaalde tijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Europese regelgeving ter zake biedt, waaronder - doch niet beperkt tot - de toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en/of artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) waarin wordt voorzien in het toekennen en toepassen van een uitsluitend recht.

Artikel 2

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat het groenonderhoud in de openbare ruimte middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kan worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3

Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze Verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij nader besluit (beschikking) een uitvoerende rechtspersoon aanwijzen die de in artikel 1 van deze Verordening bedoelde diensten uitvoert c.q. zal (gaan) uitvoeren.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel bedoelde uitvoerende rechtspersoon is te allen tijde een in de regio Geldrop-Mierlo werkzame sociale werkvoorziening.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5
 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 142 Gemeentewet (8 dagen na de datum van haar bekendmaking).

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gunning schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen middels uitsluitend recht”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 5 november 2012,

de raad voornoemd,

G.A.A. van Luijn M.J.D. Donders - De Leest

griffier voorzitter