Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo
CiteertitelBeleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2013, art. 4 vijfde lid, art. 6 en art. 24

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-01-2017Nieuwe regeling

29-01-2013

Middenstandsbelangen, 13-02-2013

13bw.0046

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering

gemeente Geldrop-Mierlo

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, vijfde lid, en 6 en 24 van de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo;

besluit :

vast te stellen de beleidsregels m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo.

Algemeen

 • 1.

  In deze beleidsregels worden de subsidiegrondslagen weergegeven voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, verbonden aan gesubsidieerde rechtspersonen op het gebied van welzijn.

 • 2.

  Op subsidieaanvragen en -afrekeningen is de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo van toepassing.

Doelstelling

3.Doelstelling van deze beleidsregels is het scheppen van mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen door vrijwilligers van rechtspersonen teneinde te bevorderen dat zij beter zijn toegerust voor hun taak binnen de rechtspersoon.

Voorwaarden

4.Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van deze beleidsregels, moet de rechtspersoon:

 • a.

  erkend zijn door het college en een structurele subsidie ontvangen voor haar reguliere activiteiten;

 • b.

  bereid zijn 25% van de cursuskosten voor eigen rekening te nemen;

 • c.

  aangeven wat het belang van de rechtspersoon is bij het volgen van de cursus;

 • d.

  aantonen dat de cursus is afgestemd op de taak van de betreffende persoon of personen binnen de rechtspersoon;

 • e.

  een prospectus van de cursus overleggen.

Deze beleidsregels zijn van toepassing op zowel professionele als vrijwilligersorganisaties in de zin van de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo.

 • 5.

  Aanvragen om subsidie kunnen, via het daartoe bestemde aanvraagformulier, vooraf worden ingediend, maar uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de cursus.

 • 6.

  Binnen 6 maanden na afronding van de cursus verstrekt de betreffende rechtspersoon, via het daartoe bestemde afrekeningformulier, aan het college:

  • a.

   een gewaarmerkte verklaring van de cursusleiding dat betrokkene(n) daadwerkelijk aan het geheel van de cursus heeft (hebben) deelgenomen;

  • b.

   een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten vergezeld van betalingsbewijzen.

 • 7.

  Het college kan besluiten een verleende subsidie achteraf geheel of gedeeltelijk niet te verstrekken wanneer niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6 van deze beleidsregels.

Hardheidsclausule

8.Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten af te wijken van het gestelde in de artikelen 4, 5 of 6.

Grondslagen

 • 9.

  De subsidie wordt bepaald op basis van:

  • a.

   De kosten van deelneming aan de cursus, niet zijnde reis-, verblijfs- en consumptiekosten.

  • b.

   De kosten van de voor de cursus voorgeschreven boeken. De kosten van leermiddelen worden gesubsidieerd voor zover dit geen duurzame gebruiksmaterialen zijn.

 • 10.

  Cursussen welke, naar het oordeel van het college, aangemerkt kunnen worden als beroepsopleiding of kunnen leiden tot een betaalde functie, waartoe onder andere behoren opleidingen ten behoeve van barpersoneel, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • 11.

  Indien het college tot subsidiëring besluit dan bedraagt de subsidie maximaal 75% van de onder artikel 9 genoemde kosten, tot een maximum van € 750,-- per cursus per persoon.

 • 12.

  Subsidies kunnen worden toegekend tot maximaal het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor deskundigheidsbevordering.

 • 13.

  Het college kan besluiten om nadere voorwaarden te stellen aan subsidieverlening.

Inwerkingtreding

 • 14.

  Deze beleidsregels treden met ingang van 1 januari 2013 in werking en zijn van toepassing op aanvragen die na 1 januari 2013 worden ontvangen.

 • 15.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo”.

Aldus vastgesteld in vergadering van Burgemeester en wethouders

van de gemeente Geldrop-Mierlo van 29 januari 2013.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

J.H.M. van Vlerken M.J.D. Donders - De Leest

secretaris burgemeester