Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Verordening Winkeltijden Geldrop- Mierlo 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Geldrop- Mierlo 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden Geldrop- Mierlo 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWinkeltijden Geldrop- Mierlo 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2013Nieuwe regeling

25-11-2013

Middenstandsbelangen, 04-12-2013

RVGM2013.0581

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Geldrop- Mierlo 2013

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, 24 december na 19.00 uur en 4 mei na 19.00 uur.;

 • 2.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  De vrijstelling, zoals bedoeld in het eerste lid, geldt niet op Goede Vrijdag na 19.00 uur, op 24 december na 19.00 uur en op 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen werkdagen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verbod op werkdagen een winkel voor publiek geopend te hebben voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening inzake de winkeltijden van Geldrop-Mierlo 2005 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening inzake de winkeltijden van Geldrop-Mierlo 2005 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening inzake de winkeltijden van Geldrop-Mierlo 2005 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo op 25 november 2013.

De raad voornoemd,

G.A.A. van Luijn M.J.D. Donders - de Leest

griffier burgemeester