Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013
CiteertitelBesluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageInstemmingsverklaring

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht art. 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201204-02-2015nieuwe regeling

13-12-2012

Gemeenteblad, nr 2012-34

2012/4629

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gennep, tevens belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken,

 

gelet op artikel afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2013;

 

gezien de schriftelijke instemming van mevrouw R. Roorda en de heer S. van Es en hun leidinggevende bij 4Value B.V. M. Dilissen van 10 december 2012;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

Besluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013

Artikel 1
  • 1.

    Aan mevrouw R. Roorda en de heer S. van Es wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen uit te voeren voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de heffing van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

  • 2.

    De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie waarop deze bevoegdheid betrekking heeft.

  • 3.

    Bij afwezigheid van de gemandateerde kunnen de in dit besluit toegekende bevoegdheden krachtens mandaat worden uitgeoefend door de plaatsvervanger van de in het eerste lid genoemde personen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de dag van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging heffings- en WOZ-bevoegdheden 2013.

Aldus vastgesteld op 13 december 2012,

De Heffings- en Invorderingsambtenaar

Mevrouw P.J. Vernooij - Turk

Hoofd van de afdeling Publiekszaken