Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gennep
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit Gennep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht art. 4:81
 2. Burgerlijkwetboek boek 5 art. 5 tot en met art. 12
 3. Besluit gevonden voorwerpen
 4. Gemeentewet art. 160
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201301-04-2013nieuwe regeling

26-03-2013

Gemeenteblad, nr 2013-07

2013/1474

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE GENNEP

Burgemeester en wethouders van Gennep,

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit

gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gennep.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: Medewerker cluster burgerzaken en receptie (toekomstig KCC) te gemeente Gennep;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Gennep;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Gennep tijdens openingstijden aangifte worden gedaan. Aangifte wordt verwerkt in www.verlorenofgevonden .nl.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.verlorenofgevonden.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte van een gevonden of verloren voorwerp geschiedt door middel van een digitaal formulier, waarbij de vind c.q. verliesplaats van het voorwerp en een nauwkeurig en gedetailleerd omschrijving van het voorwerp wordt beschreven. De melder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert en controleert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringgeving.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

In geval van ernstige twijfel bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  Publicatie vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de €50,--

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de €50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een kringloopwinkel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Eenmaal per jaar verkoopt de gemeente de gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken:

  • a.

   gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

  • b.

   gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan €50,--;

 • 2.

  De opbrengsten vloeien terug op taak gevonden en verloren voorwerpen van de gemeente Gennep.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gennep.

Gennep, 26 maart 2013

De burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

De secretaris, J.M. Nijland

De burgemeester, P.J.H.M. de Koning