Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Mandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders
CiteertitelMandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 160 lid 1
 2. Gemeentewet art. 168
 3. Algemene wet bestuursrecht art. 10:3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2013nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad 2013-44

2013/4762

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

gelet op de artikelen 160, eerste lid, aanhef en onder d, en 168 , van de Gemeentewet, en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  Aan het lid van het college dat financiën in zijn portefeuille heeft wordt mandaat verleend om namens het college onbezoldigde gemeenteambtenaren en belastingdeurwaarders te benoemen en hen te belasten met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen of de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel met onderdelen daarvan.

 • 2.

  Het mandaat omvat mede de bevoegdheid om de in het eerste lid bedoelde gemeenteambtenaren te schorsen of te ontslaan.

 • 3.

  De redactie van brieven en besluiten is in de “wij-vorm” voor in mandaat genomen besluiten namens het college.

 • 4.

  De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

   

  Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

  voor deze

  Functie portefeuillehouder

  Handtekening portefeuillehouder

  Naam portefeuillehouder

 • 5.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheid is niet mogelijk.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 7.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders.

Aldus vastgesteld op 17 december 2013,

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

de secretaris,

de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9003, 6590 HD GENNEP.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

- de naam en het adres van de belanghebbende;

- de dagtekening;

- een kopie van het besluit;

- de gronden van het bezwaar;

- de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.