Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening elektronische kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

in art 2 vervalt 'naast de huidige manier ook'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015wijziging art. 2

15-12-2014

Gemeenteblad nr 80592

17575
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

09-12-2013

Gemeenteblad 2013-27

2013/3959

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 5 november 2013;

gehoord de commissie Bestuur en Organisatie dd. 25 november 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving

Artikel 1

Als voor een besluit, een aanvraag of enig ander document of voor de terinzagelegging daarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de bekendmaking daarvan van gemeentewege plaatsheeft door kennisgeving ervan, of van de zakelijk inhoud, in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op andere geschikte wijze, vindt die kennisgeving elektronisch plaats.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders of, als de bekendmaking door hem plaatsheeft, de burgemeester, kunnen daarnaast tot andere wijzen van kennisgeving overgaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2013.

De raad voornoemd,

P.J.H.M. de Koning, voorzitter

P.P. Moors, griffier