Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen
CiteertitelDamoclesbeleid gemeente Gennep
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, art. 13b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2014nieuwe regeling

01-05-2014

2014 nr. 24964

2014/1572

Tekst van de regeling

Intitulé

Damoclesbeleid gemeente Gennep

Beleidsregels 13b Opiumwet voor lokalen en woningen Gemeente Gennep

 

De burgemeester van Gennep,

 

Overwegende:

 • 1.

  gezien de uitgangspunten van het Hennepconvenant 2012 en de taak die de burgemeester hierin heeft op het gebied van integrale veiligheid en zijn verantwoordelijkheden in het kader van preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en het opwerpen van barrières om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit, criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren;

 • 2.

  dat artikel 13b, eerste lid, van de opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 • 3.

  dat de wettekst van artikel 13b Opiumwet als volgt luidt:

 • 4.

  De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

 • 5.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

 • 6.

  dat woningen en lokalen, waarin drughandel en/of –productie/teelt plaatsvindt veelal niet overeenkomstig de bestemming worden gebruikt en dat deze drughandel en/of –productie/teelt een negatieve invloed heeft op het openbare leven en het woon- en leefklimaat en zorgt voor overlast en verloedering.

 • 7.

  dat specifiek ten aanzien van hennepteelt kan worden gesteld dat deze hennepteelt daarnaast nog een verhoogd brandrisico met zich meebrengt door overbelasting van het energienetwerk en veelal gepaard gaat met uitkeringsfraude, belastingontduiking en/of energiediefstal.

 • 8.

  dat daarom ten aanzien van alle overtredingen wordt gekozen voor het ‘one strike, you are out’-principe, hierbij gebruik makend van de bevoegdheid om een woning of lokaal, al dan niet toegankelijk voor publiek, te sluiten, indien sprake is van een handelshoeveelheid verdovende middelen, dan wel (bij hennepplanten) van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voor de uitleg waarvan aansluiting wordt gezocht bij het daartoe gestelde in de Aanwijzing Opiumwet;

 

Besluit:

vast te stellen als “Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen”:

 

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  harddrugs: middelen vermeld op lijst l en lijst ll behorend bij de Opiumwet, met uitzondering van softdrugs;

 • 2.

  softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst ll behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff;

 • 3.

  woning: een woning is een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen. Hieronder valt zowel een koopwoning als een huurwoning;

 • 4.

  lokalen en daarbij behorende erven: alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en daarbij behorende erven, zoals een winkel, café, een hotel, cafetaria, discotheek, sportkantine, keet, clubgebouw, loods, magazijn of bedrijfsruimte;

 • 5.

  sluiting: een sluiting met toepassing van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Deze beleidsregels zien op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en de daarbij behorende erven.

 • 2.

  De bevoegdheid tot toepassing bestuursdwang wordt aanwezig geacht indien er sprake is van het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen en als er sprake is van een handelshoeveelheid dan wel (bij hennepplanten) van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voor de uitleg waarvan aansluiting wordt gezocht bij het daartoe gestelde in de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat er sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid:

  • ·

   harddrugs: meer dan 0,5 gram;

  • ·

   softdrugs: meer dan 5 gram;

  • ·

   hennepplanten: meer dan 5 planten.

 • 3.

  Bij toepassing van deze bevoegdheid wordt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang en niet voor het in de plaats daarvan opleggen van een last onder dwangsom. Dit omdat bestuursdwang een directer middel is dat - in tegenstelling tot de dwangsom - op termijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding zal leiden. Daarentegen mag van een dwangsom in de meeste gevallen weinig effect worden verwacht, gelet op het feit dat het financiële gewin in het verdovende middelen circuit dusdanig groot is dat met een dwangsom naar verwachting niet zal worden bereikt dat een overtreding ophoudt of niet meer wordt herhaald.

 • 4.

  Bij het toepassen van bestuursdwang wordt vervolgens gekozen voor het opleggen van een last tot sluiting van de woning c.q. het lokaal. Dit wordt als de meest effectieve maatregel beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen eindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast.

 • 5.

  Een last tot sluiting houdt in dat de woning c.q. het lokaal voor publiek ontoegankelijk wordt gemaakt (door bijvoorbeeld verzegelen en/of dicht timmeren). Dit betekent dat niemand meer in de woning c.q. het lokaal aanwezig mag zijn en/of wordt toegelaten en dat eventuele bewoner(s) al dan niet tijdelijk elders moet(en) verblijven. Ook de eigenaar kan gedurende de sluiting niet over zijn eigendom beschikken. De kosten van toepassing bestuursdwang worden op basis van de Algemene wet bestuursrecht op de overtreder(s) verhaald.

 • 6.

  Gelet op het doel van artikel 13b van de Opiumwet, namelijk preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden, wordt bij het vaststellen van de sluitingsduur in overweging genomen:

  • ·

   de noodzaak om de bekendheid van de woning c.q. het lokaal als drugsadres teniet te doen;

  • ·

   het doen wederkeren van de rust in de directe (woon)omgeving;

  • ·

   het voorkomen van herhaling van de verstoring van de openbare orde; en het voorkomen van een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat.

 • 7.

  Gelet op de vrees voor herhaling van de overtreding, wordt het niet opportuun geacht om – bij softdrugs in woningen van een hoeveelheid van meer dan voor eigen gebruik – te volstaan met een waarschuwing. Bij een eerste overtreding wordt dan ook direct een last onder bestuursdwang opgelegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van hennepteelt, waarin sprake is van meer dan een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik.

 • 8.

  Specifiek ten aanzien van de sluiting van een woning, wordt naast hetgeen hiervoor reeds is gesteld, in het kader van de verzwaarde motiveringsplicht ten gevolge van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nog een aantal zwaarwegende argumenten genoemd om ook voor woningen het ‘one strike, you are out’ principe toe te passen, namelijk:

  • ·

   de desbetreffende woningen worden vaak niet overeenkomstig de bestemming gebruikt;

  • ·

   er is sprake van bedrijfsmatigheid;

  • ·

   het voorkomen van het verplaatsingseffect. Bij een niet gelijke toepassing van de sluitingssystematiek, zal een nog sterkere verplaatsing naar woningen gaan plaatsvinden, met alle negatieve gevolgen van dien, zoals overlast, aantasting van de veiligheid op steeds meer plekken in de wijken en verloedering van de woonomgeving.

 • 9.

  Specifiek ten aanzien van hennepteelt wordt gesteld dat deze teelt een negatieve invloed heeft op het openbare leven en het woon- en leefklimaat en zorgt voor overlast, verloedering en verhoogd brandrisico door overbelasting van het energienetwerk en veelal gepaard gaat met uitkeringsfraude, belastingontduiking en energiediefstal.

 • 10.

  Specifiek voor harddrugs in lokalen kan worden overwogen om, vanwege de zeer ernstige inbreuk op de openbare orde en het feit dat ook nietsvermoedende bezoekers hieraan bloot worden gesteld, met toepassing van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht geen voorafgaande last op te leggen.

 • 11.

  Als begunstigingstermijn wordt een periode van 24 uur aangehouden waarbinnen betrokkene(n) zelf in de gelegenheid is (zijn) om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen de eerste drie uur van deze 24 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

 • 12.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning c.q. het lokaal voor publiek ontoegankelijk worden gemaakt.

 • 13.

  De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning c.q. het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor maximaal 36 maanden.

 • 14.

  Specifiek ten aanzien van huurwoningen kan worden gesteld dat een wijziging in de huursituatie in beginsel als niet ter zake doende wordt beschouwd. De ratio hierachter is dat een verhuurder niet met het plaatsen van een andere huurder onder de toepassing van bestuursdwang kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk om de bekendheid van een dergelijk huurlokaal/huurwoning als drugsadres in het criminele circuit weg te nemen. Het enkel plaatsen van een nieuwe huurder garandeert in beginsel niet dat herhaling van een met de Opiumwet strijdige situatie voorkomen wordt.

 • 15.

  In geval van samenloop van een privaatrechtelijk traject door verhuurder, waarbij er sprake is van een geslaagde ontbinding van de huurovereenkomst, en een bestuursrechtelijk traject op basis van artikel 13b Opiumwet waarbij de huurwoning voor een bepaalde duur gesloten wordt, kan overwogen worden om bij het bereiken van de doelstelling van artikel 13b Opiumwet, de sluiting voortijdig op te heffen.

 • 16.

  Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht worden afgeweken van de in deze beleidsregel geformuleerde regels.

Artikel 3 Lokalen

 • 1.

  Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van verdovende middelen, wordt bij softdrugs het lokaal gesloten voor de duur van zes maanden en bij harddrugs wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 2.

  Indien daarna binnen drie jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt bij softdrugs het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden en bij harddrugs word het lokaal gesloten voor de duur van vierentwintig maanden.

 • 3.

  Indien daarna een derde en volgende overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen wordt bij softdrugs het lokaal gesloten voor de duur van vierentwintig maanden en bij harddrugs wordt het lokaal gesloten voor de duur van zesendertig maanden.

Artikel 4 Woningen

 • 1.

  Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van verdovende middelen, wordt bij softdrugs de woning gesloten voor de duur van drie maanden en bij harddrugs wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden.

 • 2.

  Indien daarna binnen drie jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt bij softdrugs de woning gesloten voor de duur van zes maanden en bij harddrugs word de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 3.

  Indien daarna een derde en volgende overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen wordt bij softdrugs de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden en bij harddrugs wordt de woning gesloten voor de duur van vierentwintig maanden.

Matrix behorende bij artikel 3 en 4

Overtreding

Lokalen

Woningen

Softdrugs

Harddrugs

Softdrugs

Harddrugs

1ste overtreding

6 maanden

12 maanden

3 maanden

6 maanden

2de overtreding

12 maanden

24 maanden

6 maanden

12 maanden

3de overtreding

24 maanden

36 maanden

12 maanden

24 maanden

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Damoclesbeleid Gemeente Gennep”.

Artikel 6 Inwerkingtreding en geldigheid

Deze beleidsregels treden daags na de bekendmaking in werking.

Aldus besloten te Gennep op 1 mei 2014,

de Burgemeester van Gennep,

De heer P.J.H.M. de Koning

Toelichting

 

 • -

  Op 1 november 2007 is het gewijzigde artikel 13b Opiumwet in werking getreden. Op grond van dit artikel is de burgemeester bevoegd om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in, op of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig is. De werkingssfeer van 13b Opiumwet is daarmee verruimd tot ook de niet voor publiek toegankelijke lokalen en woningen.

 • -

  In de beleidsregels 13b Opiumwet voor lokalen en woningen is vastgelegd op welke manier de burgemeester gebruik zal maken van de bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet, behoudens gevallen waarvoor hij gebruik zal maken van de afwijkingsbevoegdheid.

 • -

  De Opiumwet richt zich primair op de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de gezondheid en de effecten op de leefomgeving. Voor handhaving van de Opiumwet is de gecoördineerde inzet van het openbaar bestuur, het openbaar ministerie en de politie vereist. Uitgangspunt is dat de burgemeester handhavend optreedt als er zich een overtreding als genoemd in artikel 13b Opiumwet voordoet. Dit beleid geeft dus aan hoe er opgetreden wordt.

 • -

  Voor de bestuurlijke handhaving verstrekt de politie de benodigde informatie aan de burgemeester. De informatie heeft betrekking op de geconstateerde feiten en het optreden en de bevindingen van de politie die voortvloeien uit het strafrechtelijke onderzoek.

 • -

  Met het oog op artikel 8 EVRM (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) wordt er in het beleid rekening mee gehouden dat een woning niet voor onbepaalde tijd wordt gesloten.

 • -

  Bij de procedure tot sluiting van een woning of lokaal op grond van artikel 13b Opiumwet worden de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen. Alvorens over te gaan tot het daadwerkelijk sluiten van een woning of lokaal zal aan belanghebbenden de gelegenheid worden geboden een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.

 • -

  De financiële gevolgen van toepassing van de sluitingstermijnen zijn bijzonder zwaar voor eigenaren respectievelijk exploitanten. Echter, naast dat eigenaren c.q. exploitanten mogelijk indirect of direct financieel voordeel hebben behaald uit de exploitatie van een illegaal verkoop- of productiepunt wordt de zwaarte van de maatregel gerechtvaardigd door:

  • -

   De brede bekendheid van het (nationale en lokale) beleid ten aanzien van verdovende middelen; softdrugs mogen alleen worden verkocht vanuit de gedoogde coffeeshops en handel in harddrugs is altijd verboden. Productie van soft- en harddrugs is verboden.

  • -

   De aard van de overtreding, namelijk een druggerelateerde criminele handeling met een bedrijfsmatig karakter, is strafbaar gesteld bij wet.

  • -

   Het geschonden algemeen belang, namelijk verstoring van de openbare orde, verloedering van het straatbeeld, aantasting van woon- en leefklimaat, onveiligheidsgevoelens in de straat of wijk, aantasting van de geloofwaardigheid van de overheid, geen controle op de verkoop met alle gevolgen en gevaren voor de volksgezondheid, vergaren van illegale inkomsten en belastingontduiking, aanzuigende werking op het ontstaan van soortgelijke illegale handel, toename straathandel en vermindering waarde onroerend goed.

  • -

   De beoogde werking van de maatregel: het terugdringen van de door de criminele handelingen veroorzaakte negatieve effecten en het herstel van de veiligheid(sgevoel) en het woon- en leefklimaat.